Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
ydmyke vuoledit, njuoradit; (~ seg) vuollánit, vuoledit ietjas, såjådit ietjas; (~ med sårende ord) hæssodit, báktjit
ydmykhet vuollegisvuohta d, njuorrisvuohta d
ydmyk vuollegasj ttj attr. vuollegis; njuorris attr.; han/hun var en ~ person Sån lij vuollegasj; ~t hjerte njuorris vájmmo; (mest ~) vuollegamos vuollegabmus-; adv. vuollegattjat; (få til å bli ~) njuoradit; (bli ~) vuollánit,njuorranit, njuorijdit
yle vállot l; hunden ylte og pep bena váloj ja njigoj
ymte (frampå om noe) gætjájdallat l
yngel (av visse dyr, orm o.l.) tjivga; orme~ gærmmahatjivga
yngling alkke lk, nuorra r
yngre nuorap nuorabu- attr. nuorap; hun er ganske mye ~ enn meg sån la viehka nuorap mujsta; jeg traff den ~ iejvvijiv (dav) nuorabuv; (bli ~) nuorranit
yngst nuoramus ss s; den ~e sønn nuoramus bárnne; de ~e nuoramusá
ynkelig vájván attr. vájván; vájves vájvvás- attr. vájves; en ~ person, stakkar vájván; de ~es sjel vájvvásij sielojt
ynke refl. fuojkket jk, fuojkadit, (~s over) ármestit, ármmálasstet st
ynkverdig vájves vájvvás- attr. vájves; vájván attr. vájván; de ~es sjel vájvvásij sielojt; ~ person vájván
yppe (egle til) hállsjedit; ~ til slåsskamp doarov hállsjedit
ypperlig riek buoragit; skoene passer ~ skuova hiehpi riek buoragit
yppersteprest oajvemusbáhppa hp, alemushærrá (r'r) rr
yr (være ~) ajigahttet ht
yre tjádet, suovvadit; det ~r ute ålggon tjádá; (om barn, makk)mådat (3. p. sg. moadá)
yrkesaktiv virgálasj ttj; barggo; de ~e virgálattja; du er fremdeles ~ dån la vilá bargon el. barggamin
yrkeserfaring barggoåtsådallamapl.
yrkesfaglig viddnofágalasj ttj; ~ studieretning viddnofágalasj åhpadussuorgge
yrkesfaglærer viddnofáhkaåhpadiddje
yrkesfag viddnofáhka g
yrkeskompetanse virggemáhtudahka g
yrkesliv barggoiellem, barggo rg
yrkesopplæring viddnoåhpadus ss s
yrkesorientering virggediehtojuohkem; diehtojuohkem virgij hárráj
yrkesrettleder virggebagádalle
yrkesrettledning virggebagádallam
yrkesskole viddnofáhkaskåvllå vl
yrkesutdanning virggeåhpadus ss s
yrkesutøver bargge
yrkesveileder virggebagádalle
yrkesveiledning virggebagádallam
yrke virgge rg, barggo rg; (embete) ámmát ámmád-
yste vuosstit; (~ seg) sláhppit
yte (prestere) dahkat g, barggat rg; (gi) vaddet tt, vuosedit
yte (ytterflate) ålgoldis ss s, ålgusj, bajeldis
ytelse 1(innsats) ratjástibme m, rahtjamus ss s; 2(støtte)vattos vaddus-, mákso vs; lønn og andre ~r bálkká ja ietjá vaddusa el. mávso
yter (giver) vadde, (betaler) mákse; skatte~ værromákse
ytre (uttale) moalgget lg, javllat vl, (~ seg, en gang) moalgedit; (~s) moalgeduvvat v, javladuvvat v
ytre ålgop ålgobu-, ålgoldis ss s, davve, davásj ~ strøk ålgop guovlo; ~ delen ålgusj ålgutj-, det ~ av noe ålgoldis ss s, bajeldis ss s; ~ form ålgoldis dáhpe; attr., på ~ siden av holmen suollutja davásjbielen; adv. i det ~, utvendig ålgoldis, ålgolt
ytring moalgedibme m
ytringsfrihet moalgedimfriddjavuohta d
ytringsrett moalgedimriektá
ytter- bajeldis-, davve-, rabda-, ålggo-, ålgoldis-, ålgusj-, davásj
ytterbukse ålgoldisbåvså pl.
ytterdør ålggouksa vs; ~snøkkel ålggouvsatjåvda -tjoavddag-
ytterende davvegiehtje tj
ytterfjord davvegiehtje tj
ytterfjording (som bor i den ytre delen el. ytterenden av fjorden) davvegietjek -gietjeg-
ytterkant rabdabielle l
ytterklær ålgoldisbiktasa pl.
ytterligere vil ienep, vil ienebu-; hun hadde ikke ~ kommentarer ij lim sujna vil ienep javllat; adv.vil ienebut, ienebuv
ytterplagg ålgoldisbivtas -biktas-; bajeldisbivtas -biktas-
ytterside ålgusjbielle l; på ~n ålgusjbielen; døra kan bare låses fra ~n uvsav máhttá dåssju ålgusjbieles lássit; (~n av noe, yte, omslag) ålgusj ålgutj-; (~n av en holme, båt etc.) davásjbielle l; på ~n av holmensuollutja davásjbielen;den gikk på ~n av holmen manáj sollutja davásjbielev
ytterst ålgomus ss s; lengst ut, ~ålgomusán; ~ f.eks. en seng davvelin; ligge ~ oadet davvelin; legge seg ~ oaddát davvelij