Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
ærbar (dydig) skuornes skuornnás- attr. skuornes; adv. skuornnásit
ærefrykt balulasjvuohta d
ærefull gudnálasj ttj
ærekjær (være ~) gudnástallat l
æreløs gudnedibme m attr. gudnedis
ærend (oppdrag) måhkke hk; er det noen som har ~ i byen? le gus avtanik måhkke stádan?; hva er ditt ~ mij la dujna måhkken; springe ~ for noen måhkij viehkat; (påskudd) oarre r; gjøre seg ~ til en (finne et påskudd for å besøke en) oadtjot oarev guossidit
ære s. guddne dn; til pris og ~ rámmpon ja guddnen; uten ~ gudnedibme m attr. gudnedis; (ros) rámmpo mp; (herlighet) herlukvuohta d
æresbevisning guddnedibme m
æresforpliktelse gudnevælggogisvuohta d
æreskrans gudnebárda -bárddag-, gudnekråvnnå vn
æreskrone gudnekråvnnå vn
æresmedlem gudnesebrulasj ttj
ærespris gudnebálkká lk
æressak gudneássje (s'sj) ssj
ære v. guddnedit; ~ en gjest guossev guddnedit; sette sin ~ ividtjot ttj
ærfugl ávdda vd (somateria mollissima)
ærgjerrighet guddnehibmo m
ærlig (sannferdig) duodalasj ttj; (pålitelig) váhke g attr. váges; en ~ og tro tjener váges ja jáhkkogis dievnár; et ~ menneske váges ulmusj; adv. duodas, duodaj, duodalattjat; ~ fortjent duodaj ánssidum
ærlighet duodalasjvuohta d, vágesvuohta d, (redelighet) rievtugisvuohta d
ærverdig guddneværddogis; en gammel ~ herre boares guddneværddogis ålmåj
ætling gierraga pl.; máddo tt
ættetavle máddolåhko g el. máddo tt
ætt máddo tt, giera gierrag-, vierrek vierrag-; av hedensk ~ hiednigij máttos; hvem kan telle hans ~? guhti máhttá suv gierragijt låhkåt?; (dyr, fugler) nálle l; (frende) álmmukguojmme jm