Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
iaktta váksjot, váksjut; bujttet jt
iberegnet aktan; fire personer ~ sjåføren nieljes aktan vuoddjijn; (dessuten konstrueres iberegnet med komitativ-formen); alle utgifter ~ divna gåloj
iblant muhttijn, duolla (l'l) dálla (l'l)
idé ájádus ss s; fra ~ til ferdig produkt ájádusás gárves buktagij; (innskytelse) huomahibme m, guojedibme m; få en ~guojedit el.guojijdit; guojedit oajvváj, huomahit; jeg fikk en ~ juoga munji oajvváj guojijdij
idémyldring ájáduslådalibme m
identifisere (~ seg) dåbddåt bd
identisk avtalágásj -lágátj- attr. avtalágásj; sæmmilágásj -lágátj- attr. -lágásj; likt adv. avtaláhkáj
identitet iesjdåbddo bd, identitehtta ht; samisk ~ sámevuohta d
identitetstap identitehtamassem (s's)
ideolog ideologa, ájádalle (l'l); partiets ledende ~ belludagá oajvemus ájádalle
ideologi ideologija, vuodoájádus ss s
idiot bierik bierig-; den ~en kjørte mot rødt lys bierik vuojij gå lij ruoppsis tjuovgga
idioti bierikvuohta d
idiotisk bierik bierig- attr. bierigis; på en ~ måte bierigisláhkáj; (mest ~e) bierigamos bierigabmus- attr. bierigamos
idrettsanlegg valástallamásadus ss s
idrettsgren valástallamsuorgge rg
idrettshall valástallamhálla (l'l) ll
idrettskonkurranse gilpustallam, valástallamgilpos -gilppus-
idrettskvinne valástalle
idrettslag valástallamjuogos -juohkus-
idrettsmann valástalle
idrettsstjerne valástallamtjehppe hp
idrettsutøver valástalle
idrett valástallam, (drive ~)valástallat l
idømme duobbmit
i ett se en
ifra si ~ om noe diededit; falle ~ (dø) jábmet m; komme vel ~ noe rijbbat jb; (om sted, tid)rájes; helt ~ vi var barn mánnárájes;hvor langt ~ mat rájes
ifølge milta pp.; ~ loven lága milta; ~ muntlig tradisjon subttsasij milta; ~ muntlig informasjon njálmálasj diedoj milta; ~ Ole Hansen Ole Hansena diedoj milta
iføre tjágŋat ŋ +ill.; gárvvunit
igangsette álgget lg, álgadit; jåhtuj oadtjot; (bli igangsatt) álgaduvvat v, jåhtuj boahtet; arbeidet ble igangsatt så snart snøengikk barggo álgaduváj el. jåhtuj bådij dalága gå muohta suttaj
igjen 1(tilbake) ruoptus; kom snart ~ boade ruoptus ruvva; (ta ~, gjengjelde) mávsedit; 2(på ny) ådåsis, ájn akti el. nuppádis; vas, vat, vaden, gis; bygge huset opp ~ tsieggit goadev ådåsis; foten blir fort bra ~ juolgge ruvva vat buorrán; hun kommer ~ i morgen sån boahtá vas idet; er du nå der ~? juo la vat danna?; gjøre noe om ~ dahkat juojddá ådåsis; andre ~ gjør ingentingmuhtema gis e majdik dagá; prøv ~ gæhttjala ájn akti; 3(noe som er latt tilbake) báhtset ts; (bli ~, i, på en plass; vanligvis med ill.) báhtset t; bli ~ hjemme bátsij sijddaj; det er litt ~ på flaska bátsij binnásj båhtålij; (få til å el. la bli ~) bátsedit; (bli ~, den ene etter den andre) bátsadit; bli ~ på stedet på grunn av mørkets frambrudd sjevnjuduvvat v; stå ~ utenfor báhtset ålgusjbælláj; bare kirka sto ~ dåssju girkko lij báhtsám; bli ~ (av noe) lijggánit; (bli ~) hælbbat lb*;(bli lagt ~ pga. glømsel) hælbbadit; jeg la ~ boka på bordet hælbbadiv girjev bievde nali
igjennom pp., prp. tjadá; ~ isen jieŋa tjadá; vinteren ~ gikk han arbeidsløs sån lij bargo dagi dálvev; adv. (helt) ~ tjadá; komme ~tjadádit; sola brøt ~ biejvve idij
ignorere ij berustit, ij diehtten dahkat, ij gullen dahkat, ij vuojnnen dahkat; (~ en samtale, påstand el. argumentasjon, vende det døve øret til)æjttot gulldalit
i går se går
i hast se hast
iherdighet sávresvuohta d, sávrrudahka g
iherdig sávrre vr attr. sávres; (~st) sávremus ss s; adv. sávret; lete ~ sávret åhtsåt; (bli ~) sávrrot vr
ihjelfrosset (bli ~) galmmut, jámas galmmet
ihjelkjørt (bli ~) jámas vuoddjut
i hjel se hjel
ihukommelse mujtulvis ss s, mujtto jt
ikke ale (nekt.imp.2.pr.sg. av nekt. verb); si ikkeale javla; (i fortid; negasjonsverb i 3.p.pret.) ællim (l'l); (negasjonsverb i 3.p.pl. pres.) ælla (l'l)
ikle 1(kle i) gárvvunit, tjágŋat ŋ +ill.; ~ seg kofte gápptáj tjágŋat el. gárvvunit; ~ seg ydmykhet tjágŋat vuollegisvuoda gárvojda; (bli ~dd) gárvoduvvat v; (~ noen)gárvodit; 2(omgi, gi) vaddet tt
ikt (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) DGT (diehto- ja guládallamteknologija)
i lag se lag
ilandføre suvddet gáddáj, fievrrit gáddáj
ilandføring gáddájfievrridibme m
ild dållå l; (åpen ~) sajijdållå l; (stokk~ av tørrfurustokker) soarvvedållå l; plassen ved ~endållågádde tt
ilder tjáhppisbuojda -buojddag- (mustela putorius)
ildfast dållågierddis, mij dålåv gierddá
ildfull hárdes hárddás-
ildmørje ássjo sj
ildrød dållåruoppsat -ruoppsad- attr. -ruoppsis
ildsjel ratjik ratjig-, rahtjalis ulmusj
ildsted dållåsadje j; (~ med stein rundt ildstedet) árran el. árram; árransadje j; (plassen rundt el. nær ~et) dållågádde tt; (plassen rundt el. nær ~et i lavvo el. gamme) árrangádde tt; (stein til ~et) árrangiergge rg;(nærmere ~et i en lavvo) davvelin, (i retning til) davvelij
ildstål (til å slå ild med)gasskam
ildtunge dållåsnjibttjo btj, dållåsnjipptjo ptj, snjibttjo btj, snjipptjo ptj
ile (tau til garnlenke) allá l
ilegg njálmme lm; ~ el. ~såpning på ovn vuonánjálmme, njálmme vuonán
ile v. spájttat jt
ille bahá attr. bahá el. bahás; anse som ~ bahán adnet;ta noe ~ opp bahán válldet; snakke ~ om andre bahájt ságastit iehtjádij birra; (~ skadet etc.) adv. bahát, nievret, nievresláhkáj
illebefinnende æggárasstem; få ~ æggárasstet st
illegalitet loabedisvuohta d
illegal loabedibme m attr. loabedis; ~ handel loabedis oasestibme
illojalitet åskåldahtesvuohta d
illojal åskåldahtes -ahttá(s)- attr. åskåldahtes
illsint bli ~ og fnyse bissaladdat tt
illskrike rihtjot tj, ræhtjot tj; (~, plutselig el. én gang) ritjádit, rætjádit
illusjonist giejdde el. gæjddár
illustrasjon tjuorgas tjuorggas-, tjuorgastahka g
illustratør tjuorgge
illustrere tjuorggat rg, (billedliggjøre) gåvådit
ilske moarre r
ilsken moarrá (r'r) attr. moarrás (r'r)
ime ájmme jm
imellom (medposs. suff. i dual. el. pl.) gaskan; oss ~ gaskama; seg ~ gaskanisá; dere ~ gaskanihtte; snakk dere ~ ságastit gaskanihtte; oss ~ gaskanimme; midt ~ biellemudduj adv.; imellomtiden se mellomtid
imens båddå tt, madi, madin;~ jeg var ute dav båttåv gå ålggon lidjiv
imitasjon gåvssjim; (med lyd) háddidibme m
imitere gåvssjit, (med lyd) háddidit, háddidallat l
immigrant sirdulasj ttj
imot (en som er ~ noe) vuosstemielak -mielag; (sette seg opp ~ noe) vuosteldit tr., vuosstálasstet st; (en som setter seg ~ el. sier ~) vuosteldiddje; (ta ~) duosstot st; ta ~ gjestene guossijt duosstot; ta godt el. vel ~ ham/henne duosstut suv buoret, (fl.ggr.) duostudit; (bli tatt ~) duostoduvvat v; (ta ~) vuosstájválldet ld; (ta ~, tilegne seg) åmastit; (si ~, gå ~, stå ~)vuosteldit tr., vuosstálasstet st tr.; stå ~ hans vilje suv sidodav vuosstálasstet; (~ retning) guovlluj; (~ ved avstemning; om retning) vuosstáj el. vuosstij pp. adv.; (fram ifra mot en) åvdålt; tvert i~ ienni adv.; (~, i retning mot) guovlluj; bort (i)motbálldalij pp., prp., adv.; lahkusij pp., prp., adv. (nærmere); vuoksjuj; det passer for dere (deres forhold) dát hiehpá dijá vuoksjuj; god mot dere buorre dijá vuoksjuj
imperativ imperatijvva jv, gåhttjomhábme m; ~setning imperatijvagárgadis ss s, gåhttjomgárgadis ss s
imperfektum imperfækta vt*
implementere doajmmaj biedjat
implementering doajmmajbiedjam
impliserte (parter) pf.pr. oassálasste
imponere alvaduhttet ht; (bli ~t) alvaduvvat v; jeg ble imponert over hans språkkunnskaper alvaduvviv suv giellatjehpudagás; (~nde) alvos buorre; (~nde, stor) alvvá attr. alvvás, alvos stuorra
impregneretr. tsieggadit; (~ skinn, lær) låvtåstit
impregnering tsieggadibme m; (~ for skinn, lær) låvtås låktås-
impulsiv (i negativ mening) huohppelasj ttj attr. huohppelis; (~ person) bieggaoajvve jv
impuls svidá
imøtegå duosstot st, duostodit; (bli ~tt, ~s) duostoduvvat v
imøtekomme miededit; for å ~ hennes ønske gav jeg ... suv mielav miededittjat vaddiv ...
imøtese vuorddet rd
inaktiv dåjmagahtes -ahttá(s)- attr. dåjmagahtes
inderlig ármes attr., ármetadv.
individ ájnegasj ttj, ájnegisulmusj -ulmutj-, ulmusj ulmutj-; fra ~ til ~ ulmutjis ulmutjij
individuell individuálla l, ájnegasj ttj el. ájnegis; ~ vurdering individuála árvustallam; ~e kirkelige tjenester girkkodievnastusá ájnegis almatjijda
indoktrinere bájnnet jn tr.
indre sisŋep sisŋebu-; sisŋemus ss s; sisŋeldis attr.; (invortes) sissŋálasj ttj; adv. sissŋálattjat; det ~ el. kjernen sisŋusj sisŋutj-; pp., adv. i det ~ sisnelt; i det ~ er dere full av hykleri sisŋelt lihpit vilpástallamis dievvasa; langs ~ siden av, langs ~ siden, om bevegelse sissŋela; ~ områder el. deler sisŋemus guovlo
industri industrija
infeksjon vuolssje lsj, infeksjåvnnå vn
infertil sahkodibme m attr. sahkodis
infinitiv infinitijvva jv
infinitt infinihtta ht; ~ verb infinihtaværbba rb*; ~ form av verbet verba infinihtahábme
inflammasjon vuolssje lsj
influere bájnnet jn tr., vájkkudit intr., vájkkudahttet ht tr.
info diedo
informant diehtovadde; muntlig ~ njálmálasj diehtovadde
informasjon diedo (nom. diehto); spre ~, informere diedojt juogatjit; diehtojuohkem; gjensidig ~ diehtalibme m
informasjonsbrev diehtogirjje rj
informasjonsforvaltning diehtojuohkemháldadibme m
informasjonskilde diehtojuohkemgálldo ld
informasjonskontor diehtokontåvrrå vr
informasjonslagring diehtovuorkudibme m
informasjonsmøte diehtojuohkemtjåhkanibme m
informasjonssjef diehtojuohkemoajvve jv
informasjonsskilt diehtogalbba lb
informasjonsskriv diehtotjála -tjállag-
informasjonstavle diehtotábllo bl
informasjonsteknologi diehtoteknologija
informasjonstjeneste diehtojuohkemdievnastus ss s
informatikk informatihkka hk
informere diededit, diedojt juohket el. juogatjit
ingen aktak, gen./akk. avtak; ill. aktasik; iness. avtanik; elat. avtastik; kom. avtajnik; ~ annen aktak ietján; ~ får denneij aktak dáv oattjo; ~ har penger ælla avtanik biedniga; (ved nekt. og spørsmål) mige,gen. maŋga,akk.majdik, majdak, mavga,ill.masik,iness. mannak, elat. masstak, kom. majnak,ess.mannak, manenik;~ nødij mige niedajt;forstår dere ennå ~ ting? ehpit gus vilá majdik/mavga dádjada?; det er til ~ nytteij masik ávkken;bli ~ noe skyldig allit aktasik masstak vielggen sjatta; migek; ~ ting er gjemt ij le migek tjiegaduvvam; makkárak el. makkirak,det er ~ hjelp å få av hansujsta ælla makkirak viehke;(~, om to) goabbák goappág-, gen./akk. goappák; det er ~ av deres (to) knivij la goappák nijbbe; de kom ~ vei sij ettjin boade gåsik
ingeniør ingeniørra r
ingenlunde (med negasjonsverb) luoddnok; ~ vil jeg spise det iv luoddnok dav bårå
ingensteds (med negasjonsverb og i spørsmål) gånnåk (n'n), gåsik, du finner ~ i skriften ij tjálugin gånnåk gávna; jeg drar ~ iv gåsik vuolge; (~ ifra) gåsståk
ingenting (ved nekt. og spørsmål) mige,gen.maŋga,akk.majdik el.majdak, mavga,ill.masik,iness.mannak, elat.masstak,kom.majnak,ess. mannak, manenik;det er ~ ij la mige; bedre enn ~ buorep gå ij mige; det gjør ~ij dagá majdik; begriper dere ennå ~? ehpit gus vilá mavga dádjada?;(late som ~) diehtten dahkat, han lot som ~ sån ittjij diehtten dagá; for ingen ting adv. dåssjåj (s'sj), dåssjen (s'sj)
ingress álgadimdiehto d
inhabil belulasj ttj; erklære seg ~ sárnnot ietjas belulattjan
inhabilitet belulasjvuohta d
initial nammamærkka rk*
initiativ álggo lg, álgadibme m; (tiltak) dåjmalasjvuohta d; ta ~ álgadit, álgget lg
initiativløs dåjmagahtes -ahttá(s)- attr. dåjmagahtes; (giddesløs) æljodibme m attr. æljodis (bli ~) hærdoduvvat v
initiativrik dåjmalasj ttj, doajmmel attr. doajmmelis
initiativtaker álgadiddje
initiere álgadit
injisere tsirggit, tsirggot rg intr.
injurie bahojdibme m
injuriere bahojdit el. bahojdahttet ht
inkludere sebrudahttet ht; (inkludert) aktan, maŋen, siegen; bilen koster 97000, ~ årsavgift bijlla máksá 97000 aktan jahkedivudijn; (~nde) sebrudahtte
inkludering sebrudahttem
inklusiv aktan; ~ årsavgift aktan jahkedivudijn
inkoativ inkoatijvva jv; ~t verb inkoatijva værbba
inkompetanse máhtodisvuohta d
inkompetent máhtodibme m attr. máhtodis
inn (illativ-formen av nomen og postposisjonen sisi); (gå ~ i) tjágŋat ŋ +ill.; gå ~ i huset el. stige på tjágŋat goahtáj; (fort, i hast) tjágŋalit; (krype ~ i) suogŋat ŋ +ill.; (gå ~ i) tsieggat kk; gå ~ i hodet oajvváj tsieggat; reise ~ til byen vuolgget stádaj; (gå ~ i ei vik om fisk) luogŋat ŋ; (sette noe lengre ~) sisŋedit; (tørke ~) gåjkkåt jk
innadvendt måskos måsskus- attr. måskos; måskok måskoga attr. måskok
innberetning diededibme m; gi ~ diededit
innberette diededit
innbetaling máksem, mávsálvis ss s el. mávsulvis ss s
innbetalingsmåte máksemvuohke g
innbetalingstidspunkt máksemmuddo tt
innbille jáhkedit
innblande (bli ~t i)sehkanit +ill.
innblikk (få ~ i, bli kjent med) oahpásmuvvat v +ill.; få ~ i samisk kultur oahpásmuvvat sáme kultuvrraj
innbo viessodávver
innbuktning (sekkformet innbuktning i terreng, gjenstand) skåhppe hp; (~ i elv, innsjø) måhkke hk; (~ i fjellterreng) måsske sk
innbydelse gåhttjom, bivddim
innbyggertall viesátlåhko g; årrot r; kommunen har et ~ på 3000 suohkanin årru gålmmå tuvsán ulmutja
innbygger viesát viesád-, viesajdiddje, årro (r'r); byen har 60 000 ~e stádan li 60 000 viesáda; (tallet på ~e, ~tall) viesátlåhko g
innby gåhttjot htj, bivddit; (bli innbudt) bivddidallat l, gåhtjodallat l; (lokke, friste) hullit (l'l); (gjøre seg ~dende, lokkende) hullodit
innbyrdes (med poss. suff. i dual. el. pl.) gaskan; oss imellom gaskama; seg imellom gaskanisá; dere imellom gaskanihtte; oss imellom gaskanimme; ha ~ tillit til hverandre luohtedit guhtik guojmmásihtte; de hadde ~ tillit til hverandre sij luohtedin guhtik guojmmásisá
innbytter sadjásasj ttj
inndeling juohkem
innebære merkahit (3.p.sg.pres. merkaj); sihtá javllat
innehaver æjgát æjgád-
inneha æjggut
innendørsadv. goaden, sinna; arbeide ~ goaden el. sinna barggat
innenfor sisbielen; ~ grensene rájáj sisbielen; sett den ~ døra bieja uvsa sisbælláj; sissŋelin, sissŋelij pp., adv.; (om bevegelse) sissŋela; (til) innenfor sisi, sinna
innenfraadv., prp. sisbieles, sissta; vinduet kan åpnes ~ vinndek máhttá rabáduvvat sisbieles; lengre ~ sissŋelis
innenifraadv., prp. sisbieles, sissta; vinduet kan åpnes ~ vinndek máhttá rabáduvvat sisbieles; lengre ~ sissŋelis
innenlandsk sisrijkalasj ttj, sisrijka; ~ industri sisrijkalasj industrija
innenlands sisrijka
innen pp., prp., adv. åvddål, åvddåla, maŋemusát; konj. åvddål gå; ~ han ble ferdig, var det mørkt åvddål gå gergaj, de lij sjevnjudam; ~ 31. januar maŋemusát ådåjakmáno 31. biejve; være ~ rekkevidde liehket jåksåmmieren
innenriksfart sisrijkamannulahka g
innenrikspolitikk sisrijkapolitihkka hk
innenriks sisrijka el. sisrijkalasj ttj; ~fly sisrijkagirdde
innerfjord sisgiehtje tj, sisvuodna n; (~ing, som bor i den indre delen el. innerst i fjorden) sisgietjek -gietjeg-
innerpels sismuoddá tt
innerplagg sisbivtas sisbiktas-
innerside sisbielle l; på ~n sisbielen; sett den på ~n bieja sisbælláj; døra var låst fra ~n uksa lij lássidum sisbieles; (~, side mot land) gáttásjbielle l; båten kjørte på ~n av holmenvanntsa vuojij suollutja gáttásjbielev
inner- sis-, gáttásj-
innerst sisŋemus ss s; det ~ rommet sisŋemus ladnja; (den ~e plassen/delen el. lign., i en seng, fjord osv.) sågge kk; (~, nærmest veggen) såkken, såggelin; du får ligge ~ oade dån såkken el. såggelin; legg deg ~ viellida såggelij; ~e enden, innerende sisgiehtje tj
inne sinna; ~ i skapet skáhpa sinna;lengre ~ (enn) sissŋelin; som er lengre ~ sisŋep sisŋebu-; (ved bruk av inessiv-formen av nomen);~ i huset goaden; er far din ~? le gus áhttját sijdan?; ~ ved land gátte vuolen
innesluttet måskos måsskus- attr. måskos; (menneske) måskok måskog- attr. måskok; (taus) sjávodibme m attr. sjávodis
innesnødd (være ~) tjiehppadit
innesperret (sitte ~) tjivvahit
innestengt måskos måsskus- attr. måskos; man føler seg å være ~ i ei slik lita bygd ulmusj la degu måsskusin dákkár unna sajátjin; (~, muglet lukt) muovas muovvas-; (lukte ~) muovijdit
innfall vuohkko hk, svidá
innfatning birás birras-
innflygningsområde sejvudahka g
innflytelsesrik fábmogis ss s, (allmektig) viekses væksás- attr. viekses, væksák vækság- attr. vækságis; tsieggel attr. tsieggelis; (bli mere ~) væksánit
innflytelse vájkkudimfábmo m, vájkkudibme m, vájkkudus ss s, fábmo m, suohpádus ss s; miste ~ fámoduvvat v, masset vájkkudimfámov; (liten, uten ~) uhtsegasj ttj; de uten ~ i samfunnet (de små) uhtsegattja sebrugán
innflytter ådåboahtte
innfløkt (om bl.a. et system) råntsak råntsag- attr. råntsagis
innfri 1(innløse) lånestit, mákset vs; lånet må ~s innen fem år lådna viertti mávseduvvat vidá jage duogen; 2(oppfylle) dievddet vd*, ållidit; ~ våre krav dievddet mijá gájbbádusájt
innfødt ieme, iemeårro
innføring (beskrivelse) gåvvidibme m; (skriving) tjáledibme m; álgadibme m, álggo lg; (som 1. ledd i sms.) álggo-, álgadim-
innføringskurs álggokurssa rs
inngang 1(det å gå inn); boadáldahka g, (ferd) boahtem; Herren bevare din utgang og din ~ (i dåpsritualet) Hærrá várjjalus duv mannamav ja boahtemav; 2(åpning, dør) tjáŋadahka g, tjáŋaldahka g, boadáldahka g, uvsudahka g, uksa vs, (ålggo)uksa vs; vi fant ~en til grotta gávnajma tjáŋaldagáv rájggáj; billetter kjøpes ved ~en bilehtajt oastá boadáldagán; egen ~ sierra uvsudahka el. boadáldahka; kjøkken~ gievkanuvsudahka g; ved ~en uvsadagán; sett den foran ~en bieja uvsa åvddåj; 3(begynnelse) álggo lg; ved ~en til et nytt århundre jahketjuode álgon; (~ høymesseliturgien) álggo lg
inngangsbønn álggoråhkålvis ss s
inngangsdør ålggouksa vs
inngangshilsen álggobágo
inngangsord álggobágo
inngangsparti boadáldahka g
inngangssalme álggosálmma lm
inngå 1(~ en avtale) lihtudimev el. sjiehtadusáv dahkat, lihtudit; det skal ~s skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold juohkka bargo hárráj galggá barggolihtudibme tjáleduvvat; ~ ekteskap gállasjvuohtaj låjdåstit; 2(være medregnet) gullut (l'l); alt dette ~r i avtalen gájkká dá gulluji lihtudibmáj el. sjiehtadussaj
inngåelse (det å inngå) lihtudimev; ~ av ekteskap gállasjvuoda lihtudibme el. gállasjvuohtaj låjdåstit
inngående 1(som kommer inn) mij boahtá; ~ post poassta mij boahtá; 2(grundig)dárkkel attr. dárkkelis; en ~ undersøkelse dárkkelis guoradallam; (mere ~) dárkkelabbo pp attr. dárkkelap;adv. dárkkelit; drøfte saken ~ ságastit dárkkelit ássje birra; (mere ~) dárkkelappot
innhegning (for krøtter) gådje j; ~ for sau el. sauekve sávttsagådje; (for rein) gárdde rd
innhente 1(skaffe seg) åhtsåt ts, oadtjot ttj, åttjudit; ~ tillatelse til å starte oadtjot loabev el. loahpádusáv álgget; ~ opplysninger åhtsåt el. åttjudit diedojt; 2(ta igjen)~ noen el. noe jåksåt vs tr.
innhold sisadno n, sisanádus ss s
innhul gåmbek gåmbeg-
innhuling gåhpe b
innhøsting tjuohppam, tjuohpos tjuohppus-, sájo tjuohpos; tid for ~ tjuohppamájgge jg; feire ~en tjuohppusav ávvudallat; (potet~) berunbálos -bállus-
inni pp., adv. sinna, sisi, sissta; sitte ~ bilen tjåhkkåhit bijla sinna; bilen stanset og de satte seg ~ bijlla ganugij ja sij tjåhkkidin sisi; huset er pent både utenpå og ~ goahte l tjábbe ålgolt ja sissta
innkalle gåhttjot htj
innkallelse gåhttjom
innkalling gåhttjom
innkast sisibálkestibme m
innkjøp oastos oasstus-; det er ingen flere ~ ælla desti oasstusa; gjøre ~ oasestit
innkjøpspris oastoshadde tt, oasstemhadde tt
innkomst (ruhta)sisboahto d, tjænssta st
innkvartere gårdaldit
innkvartering gårdal goarddal-
innland 1(indre del av et land) sisednam; ved kysten og ~et merragáttijn ja sisednamijn; 2(ens eget land) ietjas rijkka; det kom folk fra ~ og utland båhtin ulmtja ietjama rijkas ja ålggorijkajs
innlandsfiske jávrreguollim (l'l)
innlandsis goasstejiegŋa ŋ, sisednamjiegŋa ŋ
innlandsklima sisednamdálkádahka g
innlandsområde sisednam, (med mye skog) vuobme m
innlede álgadit, álgget lg; (~ til en samtale) álggusit; (~ forsiktig el. litt til en samtale) álggusaddat tt; ~nde ord álggobágo
innleder álgadiddje
innledning álgadibme m, álgadus ss s, álggo lg; (~sdel el. bolk) álggooasse s; (~, skriv) álggotjála -tjállag-; innlednings- álggo-, álgadim-
innledningsord álggobágo
innledningstale álggohålla l, álgadimhålla l
innledningsvis adv. álgon
innlegg 1(i debatt) sáhkavuorro r, sárnos sárnnusa-; (skriv) tjála tjállag-; 2~ av sennegress i kommage dállas
innleggssåle tsåkkåldahka g
innlevere sisisáddit
innlyd guovddajiedna n, sisjiedna n
innlydskonsonant guovddakonsonánnta nt
innlysende dádjadit, árvvedit, tjielgas tjielggas- attr. tjielgga; dette skulle være ~ for de fleste dav dal juohkkahasj dádjat el. árvvet; det er så ~ dat la nav tjielgas
innlæring (det å lære) oahppat hp*, oahppam; ~ av noe nytt oahppat ådså ássjijt
innlæringsprosess oahppamprosæssa (s's) ss
innløpsos jåhkånjálmudahka g
innmat sisŋusj sisŋutj-; (~ etter slakting) njuovoj njuovvuh-
innmeldelse se innmelding
innmelding (skriftlig) tjáledibme m; ~ i Sametingets valgmanntall tjáledibme Sámedikke jienastuslåhkuj; partiet har fått mange ~er i det siste moattes li ietjasa tjáledam sebrulattjan belludahkaj dáj maŋemus biejvij
innmeldingsskjema tjáledimsjiebmá m
innmeldt (skriftlig ~) tjáledum el. tjáleduvvam; foreningen har 150 (~e) medlemmer siebren li tjuohtevihttalåk (tjáledum) sebrulattja
innom 1(inne hos el. ved) milta; (~ her) dággu, (~ der) daggu; kom ~ meg boade muv milta, kommer du ~ her? boadá dággu?; kikke el. stikke ~ guovladit; gå ~ goarrit; båten går ikke ~ det stedet lenger vanntsa ij das goarri daggu; 2 innenfor; ~ døra uvsa sisbielen; ~ vårt distrikt mijá guovlon; ~ hørevidden gulosmieren
innomhus goaden; i slikt vær er det best å være ~ dákkár dálkken le buoremus goaden liehket
innovasjon innovasjåvnnå vn
innover adv.lengre ~sissŋelij, sisŋebuj; flytte seg ~ sissŋanit; sette el. flytte noe ~ sisŋedit
innprente tsåkkådit, tsuojgodit; ~ i minnet ålgolt oahppat
innpåsliten nierbak nierbag- attr. nierbagis
innretning ásadus ss s; (~ for oppbevaring av forråd, bjørkestammer reist mot hverandre, hvor matvarer m.m. henges opp på kviststumper) suoŋer suogŋár-; (~ for oppbevaring av matvarer m.m., to kjepper med hull og en tredje som stikkes inn gjennom disse) båkkås boaggas-
innrette ássat s, ásadit, stiellit (l'l), tjuovvot v; også i dag ~r mange seg etter merkedagene vil uddnik moaddása mærkkabiejvijt tjuovvot
innrisset girjadum, girjjidum; navnet stod ~ med store bokstaver namma lij girjjidum stuorra bokstávaj
innrykk sisŋedibme m; gjøre et ~ sisŋedit; første linje skal ha ~ vuostasj linjav galga sisŋedit
innrømmelse miededibme m, dåbdåstibme m
innrømme miededit; den var fin, måtte jeg ~ tjábbe lij dat, hæhttujiv miededit
innsamler tjoahkkár
innsamling tjoaggem; (~ av penger) ruhtatjoaggem; (~ av klær) bivtastjoaggem
innsats ratjástibme m, barggo rg; felles ~ aktisasj ratjástibme; gjøre en ~ ratjástit
innsatsvilje barggoártta rt, ratjástimártta rt, barggomiella l
innse árvvedit
innsette 1 biedjat j; bli innsatt biejaduvvat v, biejadallat l; pengene ble innsatt i banken rudá biejaduvvin báŋŋkaj; s. de insatte giddagisán tjåhkkåhiddje; 2(etablere, opprette) vuododit; som har innsatt ekteskapet guhti le gállasjvuodav vuododam; 3(~ med bevarende stoff) vuojdaduvvat v; bli innsatt med tjære darvaduvvat
innside sisbielle l; på ~en sisbielen; sett den på ~n av døra bieja uvsa sisbælláj; døra var låst fra ~n uksa lij lássidum sisbieles; (på el. fra ~n, internt) adv. sisnelt; kjenne forholdene fra ~n dåbddåt dilev sisŋelt
innsigelse vuosteldibme m, tsuojggidus ss s; jeg har ingen ~er mot den planen mujna ælla vuosteldime dan pládnaj; komme med ~er vuosteldit tr.; uten ~er vuosteldahtek
innsikt (forståelse) dádjadus ss s; fremme ~ åvdedit dádjadusáv; faglig ~ og kunnskap fágalasj dádjadus ja máhtto; (kunnskap) diehto d, máhtto ht; skaffe seg ~ i noe diedojt åhtsåt; manglende ~ i lærdomsspørsmål åhpa vánesvuohta; (som mangler ~) dádjadahtes -ahttá(s)- attr. dádjadahtes; (manglende ~) dádjadahtesvuohta d
innsjø jávrre vr; (smal og lang ~) gánjgar el. skánjgar; (midtpartiet el. bredeste delen av en ~) jarŋŋa rŋ; (dypeste stedet i en ~) juhta d
innskjerpelse tjårggidus ss s
innskjerpe tjårggit; (~ noens minne) mujttádahttet ht
innskjæring tsiehkes tsæhkká-, nuohkke hk
innskrenke gártjedit, gártjodit; kaus. gártjedahttet ht; ~ mulighetene gártjedit máhttelisvuodajt
innskrenkning gártjedibme m, gártjodus ss s
innskrift tjála tjállag-
innskrive tjáledit; ~s tjáleduvvat v
innskrivning tjáledibme m
innskudd ruhtabiedjam
innskytelse guojedit; få en innskytelse, få inn i hodet, falle en inn, få en idéguojedit oajvváj
innslag 1(del) oasse s; kunstnerisk ~ dájdalasj oasse; 2(~ i vev) viebdde bd
innsmigre hullit (l'l)
innsnevre gártjedit, gártjodit, gártjedahttet ht, bågedit
innsnevring gártjedibme m, gártjodus ss s, gárttjadis ss s; (~ i innsjø, sjø, hav) tjoalmme lm
innsnørning (omkring midjen, der beltet sitter) getsastahka g
innsparing siesstem; ~stiltak siesstemdoajmma jm*
innsparingstiltak siesstemdoajmma jm*
innspill (tilråing) árvvalus ss s
innstiftelse vuododibme m; ~sord vuododimbágo
innstifte vuododit
innstille (stille inn) biedjat j; (foreberede); bli innstilt på mielastuvvat v; være velvillig innstilt liehket mielos (pl. miellusa);gjøre velvillig innstilt miellodit; (tilrå) árvvalit; (stoppe) ganugahttet ht; ~ alle utbetalinger ganugahttet divna mávsálvisájt
innstilling miella l; det spørs med hvilken ~ gatjálvis makkár mielajn; (forslag) árvvalus ss s; ~ til vedtak mærrádusárvvalus ss s; (stans) ganugahttem
innstramming tjårggidus ss s
innsyn oahpásmuvvam; offentlig ~ almulasj oahpásmuvvam; (få el. ha ~) bessat el. oadtjot gæhttjat tj* el. vuojnnet, bessat oahpásmuvvat
inntektsfradrag sisboahtogæsos -gessus-
inntekt sisboahto d, boahto d; (lønn) bálkká lk
inntektsskatt sisboahtoværro r
inntil 1(tett inntil, bort til) -guoran, -guorav, -guorraj, vuosstij; der ~ huset danna goahteguoran; kom ~ senga båhtit sæŋŋgaguorraj; stigen stod ~ veggen stagán tjuottjoj vekka vuosstij; sette seg ~ bordet tjåhkkidit bævddáj; 2(om strand, land, bål) -gáddáj, -gátten, bær veden ~ bålet! guotte muorajt dållågáddáj!; 3(fram til, helt til);~ videre gåjt dal ájn; ~ fire millioner nielje millijåvnå rádjáj; ~ døden jábmema rádjáj; ~ noe annen kommerdasik el. desik ietjes boahtá; ~ noe annet blir bestemt desik iehtjádav mierredi; inn til; kjøre ~ sentrum vuodjet guovdátjij
inntreffe (tilfeldig, uventet) soajttet jt; det traff seg slik at han kom såjtij boahtet; soajttá iejvvi ulmutjijt dåppe kan hende du møter folk der; (finne sted, oppstå) sjaddat tt, dáhpáduvvat v; inntrufne omstendigheter hindret henne i å delta dáhpáduvvamij diehti ittjij oassálaste
inntregningsevne (med god ~, f.eks. tjære) tsieggel attr. tsieggelis
inntrykk (ta ~ av noe)ávastit
inntørke (bli ~t) dårbbåt rb
innunderpp., adv. vuolláj, vuolen; gjemme seg ~ en bil bijla vuolláj tjiehkádit; ~ trærne var det lunt sågij vuolen lij suojes; (like før) åvddåla; ~ jul slo været om javlaj åvddåla rievdaj dálkev
innvandrer sirdulasj ttj
innvende (si imot) vuosteldit tr., tsuojggit; jeg har ingenting å ~ i denne sak ij la mujna mige majna vuosteldav dán ássjen
innvendig det ~e sisŋeldisbielle l, sisbielle l, det indre sisŋusj sisŋutj-; vaske vinduene ~ (innsiden av vinduene) vinndegijt sisbieles bassat; adv., pp. sisŋelt, sinna, sissta; vask først ~ basá vuostak sisŋelt; men ~ full av dødningeben valla sisŋelt dievva jábbmegij dávdijs; utvendig og ~ ålgolt ja sissta
innvending vuosteldibme m, tsuojggidus ss s; jeg har ingen ~er mot den planen mujna ælla vuosteldime dan pládnaj; uten ~er vuosteldahtek
innvielse rahpam
innviklerefl. (~ seg i) snårrut (r'r)
innviklet (vanskelig) masjval attr. masjvalis; dette ble for ~ for meg sjattaj ilá masjval munji; (~ el. innfløkt,om bl.a. et system) råntsak råntsag- attr. råntsagis; mere ~ masjvalabbo pp attr. masjvalap; mest ~ masjvalamos masjvalabmus- attr. masjvalamos; gjøre det (noe) ~ masjvalduhttet ht; adv. másjvalit
innvilgelse miededibme m
innvilge miededit; ~ søknad åhtsåmusáv miededit
innvirke vájkkudit, vájkkudahttet ht
innvirkning vájkkudibme m, vájkkudus ss s; (ha ~ på) vájkkudit, vájkkudahttet ht
innvoller sissŋeluhá, sisŋusj sisŋutj- pl.; (~ etter slakting) njuovoj njuovvuh-
innvollsfett læpsos læppsus-
innynde (forsøke å ~ seg hos) hullit (l'l)
insekttid tjusse s, bálggo lg
insekt tjuojkkagárak -gárag-, råbme m; (~ i vann) sahkke; (flygende ~er av ulike slag som er til besvær) urmas urmmas-
insinuasjon gætjájdallam
insinuere gætjájdallat l
inspektør oahttse
inspirasjon arvusmahttem, arvvadahttem
inspirere arvusmahttet ht, arvvadahttet ht; bli inspirert bájnnut, loaggasit (lokkes)
inspirerende arvusmahttelis, mielludahtte
inspireres mielastuvvat v
inspisere dárkestit
inspisering dárkestibme m
instans instánssa ns
instinkt gabmo m, guolmme lm, dåbddåm; ~ivt kjente el. følte jeg gamostam dåbddiv
instinktiv gamulasj ttj; adv. gamulattjat
institusjon institusjåvnnå vn
institutt instituhtta ht
instruere bagádit,bagádallat l, (gi råd) oajvvadit, åjvadit
instruksjon bagádibme m, bagádus ss s
instruks njuolgadus ss s, bagádus ss s
instruktør bagádiddje
instrumentalmusikk instrumænntamusihkka hk
instrument instrumænnta nt*; (redskap) ræjddo jd; (musikk~) tjuojanis ss s
integrere avtastahttet ht
intellekt jiermme rm
intelligent oajválasj ttj, oajvvá attr. oajvvás
intensiv attr. tjavgga; bli ~(ere) tjavggat vg
intensivavdeling váksjumåssudahka g
intensivere tjavggit, tjavggistit
intensjon ájggomus ss s
interessant mielludahtte, miellagiddis; (viktig) ájnas ájnnas-
interesse berustibme m, (~ for noe)miella l; kuntnerisk ~ dájdalasj berustibme; saken hadde ingen ~ ássjáj ij lim makkirak berustibme; (vise ~) berustit, berustallat l, (vekke ~) mielastuhttet ht, (en som viser ~ for noe) berustiddje; alle interesserte må skrive navnet sitt her gájkka berustiddje tjállusa namás dási; (uten ~) æjttot adv., lytte uten ~ el. oppmerksomhet æjttot gulldalit
interessent berustiddje
interesseområde berustibme m, berustimsuorgge rg; det ligger utenfor mitt ~ ij le muv berustibme
interessere (~ seg for) berustit, berustallat l (+elat); er de (to) interessert i faget berustibá gus fágas; samtalen deres interesserte meg ikke sijá ságastimes ittjiv berusta
interessert mielos miellus-, (være ~)berustit, berustallat l; (bli ~ i) mielastuvvat v +ill.
interkommunal suohkanijgasskasasj ttj
internasjonal rijkajgasskasasj ttj; adv. rijkajgasskasattjat; ~e avtaler rijkajgasskasasj lihtudime el. sjiehtadusá; arbeide ~t barggat rijkajgasskasattjat
internat internáhtta ht
internett internæhtta ht*; ~adresse internæhttasadje
intern sisŋeldis attr.; ~e problemer sisŋeldis gássjelisvuoda; adv. sisŋelt; vanskelighetene må løses ~t gássjelisvuodajt hæhttu sisŋelt tjoavddet
intervall juovnna vn, gasska sk; tids~ ájggegasska
intervju ságájdahttem; (~e) ságájdahttet ht, gatjádallat l
intet (det store ~) dåssjånibme m; (bli til ~) dåssjånit (s'sj); (gjøre til ~) dåssjidit (s'sj); de klokes klokskap vil jeg gjøre til ~ jiermmáj jiermev dåssjidav
intetkjønn guorossjiervve rv
intoleranse gierddamahtesvuohta d
intolerant gierddamahtes -ahttá(s)- attr. gierddamahtes
intonasjon intonasjåvnnå vn
intransitiv intransitijvva jv; ~t verb intransitijva værbba
intrige bahájuonagahttem; (~re, skape ~r) bahájuonagahttet ht
intrigemaker bahájuonak -juonag-
intrigere juonaldit, bahájuonagahttet ht
introduksjon 1(presentasjon) oahpásmahttem; en ~ til urfolksforhold oahpásmahttem iemeálmmuga dilijda; (~sskriv) oahpásmahttemtjála -tjállag-; 2(innledende del) álgadibme m
introdusere oahpásmahttet ht, oahpásmuhttet ht
intuisjon dåbddo bd
inuitt inuihtta ht
invadere ládat tr.; (om krypdyr, lus) lådalit
invasjon lådalibme m
inventar inventárra r
invitasjon gåhttjom, bivddim
invitere bivddit, gåhttjot htj; (bli invitert) bivddidallat l, bivddiduvvat v; var det mange som ble invitert til bryllupet? galles bivddidallin hedjaj?
involvere (en i noe) segadit tr.; (~ seg i noe) sehkanit +ill., (om fl. el. fl.ggr.) sehkanaddat tt; oadtjot oasev váldátjit, oadtjot oassálastátjit
involvering sehkanibme m
invortes sissŋálasj ttj; adv. sissŋálattjat
i prp.(som prp. brukes inessiv-formen og postposisjonene sinna, sisi); bo i byen årrot stádan; være i skogen liehket miehtsen; i skapet skáhpa sinna; (med hensyn til) hárráj; i samisk kultur og samfunnsforhold sáme kultuvra ja sáme sebrudakvidjurij hárráj; endringer i arbeidsforholdet rievddadime bargo hárráj; (gjelde) guosskat +ill.; karakterer i orden og atferd føres slik karaktera ma guosski rádjánisvuohtaj ja ulmutjahttemij tjáleduvvi náv
irettesette (en gang) tsuojggit, nuktalit; ~ strengt sjierggit; (fl.ggr.) tsuojgodit; bli irettesatt tsuojggidallat l
irettesettelse tsuojggidus ss s, tsuojgudis ss s; nuktalus ss s; (få ~) tsuojggidallat l, nuktaluvvat v
iris (regnbuehinnen) tjalmmedierre r
ironi dielbbe lb, delbas el. dielbesbáhko g; delbastibme m
ironisere delbastit, dielbestit
ironisering delbastibme m
irritabel asjmak asjmag- attr. asjmagis el. asjmes
irritasjon (forargelse) moassje sj; (vrede) assjme sjm, assme sm; (gryende irritasjon) iesse s; gubben begynte å bli irritert boadnjásj lij hálvva iesen
irritere 1når du får rusk i øyet da ~r det øyet gå tjalmmáj rihpa manná, de rihpa tjalmen gahká; 2(hisse opp) assjmadit, assmadit; (forarge) moassjodit tr.;(irritert)asjmen, asmen, moasjen; (oppblåst) iesen; (bli irritert) assjmat sjm, måssjat sj (3.p.sg. moassjá), moassjot sj (3.p.sg. måssju); (bli plutselig irritert el. forarget)moasjádit
irr sjælssja lsj*, gijma gijmmag-; (bli ~et) sjælssjot lsj, gijmmot jm
isbelegg (tjukk ~ på gjenstand) bulltje ltj; isbelagt stein skilltjagiergge rg
isbjørn jiegŋabiernna rn (Ursus maritimus)
isbor jiegŋaboarra (r'r) rr*
isbre (is) jiegŋa ŋ; (gammel is) goasstejiegŋa ŋ; (~, snøbre som ikke smelter) jiehkke hk
ise (om tenner) jiekkaldit
isfiske (fiske på isen) jieŋan guollit; (~ med garn) ráhkko hk; ~r jiegŋaguollár
isflak (jiegŋa)balldo ld
isfri rabás rahpas- attr. rabás; attr. jieŋadis; suttes suddása attr. suttes; åpen kilde suttes ája; (åpen og isfri, om elv) sirŋas sirŋŋas- attr. sirŋas; (bli ~, om stranda når isen går) muolostit; (bli ~ el. snøfri, om mark, tre m.m.)sagŋat ŋ; (bli ~ el. snøfri, om skog, tre) sellat l; (bli ~, om sjø) suddat tt intr.; (begynne å bli ~ el. snøfri) salgijdit; (ennå ~ el. åpen, om vann, elv) låsjkos låssjkus- attr. låsjkos
ishavet jiegŋaáhpe b, jiegŋamerra r
ishinne (tynn ~ flekkevis på vann om høsten) gabdda bd; (~ til en tynn ishinne, på et vann)gabddet bd
ishockey jiegŋahockey
ising 1(bli dekket av is) jieggŋut; 2(kjenne ~) jieŋeldit; jeg kjente ~er nedover ryggen jieŋeldij hárddov; (kjenne ~, i tenner) jiekkaldit
isjias issjás
is jiegŋa ŋ; (issvull, svell) bassjka sjk; (blankis, hålke) vuodtja tj;(hålkeføre, hvor man får litt feste her og der) dartjádahka g; (is som henger over steiner etter at vannet har sunket) roavrro vr; (is med tomrom mellom det øvre og nedre islag) roavrro vr; (is som ikke bærer skikkelig) doajádahka g; (nålis om våren, like før innsjøen går opp, tynnere og mere porøs enn suovsakjiegŋa) sájtárisjiegŋa ŋ; (svak, myk is om våren, kan bære så vidt, tjukkere enn sájtárisjiegŋa) suovsakjiegŋa ŋ; (ujevn el. ru våris, når smeltevannet har runnet og isen er frosset) oarttjojiegŋa ŋ; (tynn ishinne flekkevis på vann om høsten) gabdda bd; (knudret is) råsjmakjiegŋa ŋ; (bli til en tynn ishinne, på et vann)gabddet bd; (bli til is) jieggŋut; (fare ned gjennom svak is) dáhppat hp; (bli hullete el. porøs, om is) sirŋŋat rŋ; (bli sterk, om is) tjargijdit; (gå om is på et vann) skuollalit; når går isen på vannet? goassa jávrre skuollal?
iskake jiegŋagáhkko hk
iskald (om vann og sjø, også om klær som har ligget ute i kulden)ráttas ráddas- attr. rádda; ~t vannrádda tjáhtje
iskant jiegŋarabdda bd
isklump (tjukk ~ på gjenstand) bulltje ltj, (bli belagt med isskorpe el. snø (om gjenstand) bulltjot ltj; (~ som fester seg på klær, pels o.l.) tjilvve lv; hunden har ~er i pelsenbena l tjilvven; (fryse til ~er etter mildvær) skilltjot ltj
iskorn (av vått snø som har frosset) skilltje ltj
iskrem gahpajiegŋa ŋ, jiegŋa ŋ
iskrystall jiegŋakristálla (l'l) ll
islam islábma m
islandslav sarvvavisste st (Cetraria islandica)
isolasjon 1(avstegning) måskos måsskus-; leve i ~ måsskusin viessot; 2(materiale) jieva jievvag-, suoja suodjag-
isolasjonsmateriale jieva jievvag-, suoja suodjag-
isolasjonsmatte jieva jievvag-, suoja suodjag-
isolat måskustahka g
isolere 1 måskostit; isolertmåskos måsskus- attr. måskos, ierit, ierin; være isolert liehket måsskusin; bli isolert måsskusij báhtset; bo isolert måsskusin årrot; (enkeltstående) bådos attr.; 2~ veggen jievvagijt biedjat væggaj
ispartikkel (fryse til ispartikler etter mildvær)skilltjot ltj
isperler (av våt snø som har frosset) skilltje ltj
ispil tjárffo rf
isse oajvvetjåhkkå hk, fra ~ til fotsåle oajvvetjåhkås juolggevuoduj
isskorpe (~ på mark som gjør at reinen ikke kan nå laven) tjuohke g; (~ på mark el. tre) goarrálahka g; (tjukk ~ på gjenstand) bulltje ltj; (bli belagt med ~ el. snø, om gjenstand) bulltjot ltj; (tynn ~) skåvdustahka g; (tynn ~ på vann) skoavdde vd; (bli ~ på vann)skoavddot vd
issprekk jiegŋajiello l
issvull bassjka sjk
issørpe (bli til ~) låsjkijdit, låssjkåt sjk
istapp skilltje ltj
isteden el. i stedet sadjáj, sajen, ietján; gjøre noe annet ~ dahkat juojddá ietján
istedenfor el. i stedet for ienni gå, sadjáj, sajen,åvdås; ~ å sitte kan du gjøre noe ienni gå tjåhkkåha de barga juojddá; muntlig ~ skriftlig njálmálattjat dan sadjáj gå tjálalattjat; du får en ny kniv ~ den gamle oabme nijbe sadjáj oattjo ådå nijbev; hvem jobber for (istendenfor) meg guhti muv åvdås barggá
isterdekke (innvollsfett)læpsos læppsus-
istid jiegŋaájgge jg
istykkerrevet attr. sliggo; istykkerrevne og slitte bukser sliggo båvså; adv. slitt og ~ sliggot
isøde jiegŋadiedjam
isøks tjárffo rf
IT (fork. for informasjonsteknologi) DT (diehtoteknologija)
ivareta bærrájgåhtset ts; er dette tilstrekkelig ivaretatt? le gus dát nuohkásit bærrájgåtsedum?; (følge opp) gåtsedit; (ha omsorg for noen) huksat vs
iverksette doajmmaj el. jåhtuj biedjat, álgadit; ~s doajmmagoahtet d, jåhtuj biejaduvvat; planen skal ~s straks pládna galggá jåhtuj biejaduvvat el. doajmmagoahtet dalága
iverksettelse doajmmajbiedjam, doajmmagoahtet d
iverksetting doajmmajbiedjam, doajmmagoahtet d; Kongen gir nærmere regler om ~ av denne bestemmelsen Gånågis vaddá dárkkelap njuolgadusájt goassa mærrádus doajmmagoahtá
iver sávresvuohta d, buosjesvuohta d; (fyrrighet) hárdesvuohta d; med brennende ~ buolle vájmujn; adv. (med ~) sávret, buosjet
ivrig buossje sj attr. buosjes; (~, men ikke utholdende) rabjas rabjjas- attr. rabjas; (flittig) vissjal attr. vissjalis; (entusiastisk) vájmmel attr. vájmmelis; (villig) mielos miellus-; adv. buosjet, (flittig) vissjalit, (entusiastisk) vájmmelit, (iherdig) sávret; (~ etter å)ratjon;~ etter å dra ratjon vuolgget; (bli ~) buossjot sj, (bli flittigere) visjálmuvvat v
ivrigere buosjep buosjebu- attr. buosjep; (flittigere) vissjalabbo pp attr. vissjalap; adv. buosjebut,vissjalappot, miellusappot
ivrigst buosjemus ss s; (flittigst) vissjalamos vissjalabmus- attr. vissjalamos; adv. buosjemusát, vissjalabmusit