Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
uakseptabel dågålasj ttj, dåhkkidahtte (i negeringsform); det er fullstendig uakseptabelt ij la åvvånis dåhkkidahtte
uaktsomhet várrogahtesvuohta d; (vise ~) liehket várrogahtes -ahttá(s)-; bilføreren viste grov ~ bijllavuoddje lij várrogahtes; (uårvåkenhet)gåhtsemahtesvuohta d
uaktsom várrogahtes -ahttá(s)- attr. várrogahtes; ~t drap várrogahtes gåddem; dierbik dierbig- attr. dierbigis; (uårvåken) gåhtsemahtes -ahttá(s)- attr. gåhtsemahtes
ualminnelig sierralágásj -lágátj- attr. -lágásj; en ~ tørr sommer sierralágásj gåjkke giesse
uanfektet hiemssidahtek
uangripelig lájtodibme m attr. lájtodis
uanmeldt diededik; komme ~ boahtet diededik
uansett 1(uten hensyn til) berustahtek; ~ alder bersustahtek álldaris; 2adv. vájku, akta (goassa, gånnå; mav, mij, gåktu osv.); ~ hva som skjer vájku mij dáhpáduvvá; ~ hvem vájku gev; ~ alder vájku man vuorrasa; ~ tidspunkt akta goassa, ~ hvor akta gånnå; jeg reiser ~ mån vuolgáv vájku gåk
uanstendig (som ikke behager) mij ij le vuogas; (usedelig) nuosske sk attr. nuoskes; snakke ~ låhtsat ts (3.p.pres.sg. loahtsá)
uansvarlig (omsorgsløs) huvsodibme m attr. huvsodis
uavbrutt adv. aktelattjat, avtatbirges, aktatbirggát, aktelt, avtelt
uavgjort (~, om spill, kamp o.l.) dássálaháj; vuojtodibme m attr. vuojtodis; Drag spilte ~ mot Steigen Ájluokta tjievtjaj dássálaháj Stájgujn; kampen mellom Sárek og Divtasvuodna endte ~ sjattaj vuojtodis kámmpa Sárega ja Divtasvuona gaskan el. tjievtjajga dássálaháj
uavhengig (~ av) berustahtek, juogu-jali;de kom til samme resultat ~ av hverandre bådij sæmmi båhtusijda berustahtek nubbe nuppes; ~ om du står på listen eller ikke juogu le listan jali illa; (uten avhengighet, selvstendig) iesjrádálasj, adv. iesjrádálattjat
uavhengighet luojvvo jv
uavlatelig adv. avtatbirges, aktatbirggát
uavsluttet (ikke avsluttet) ållik (l'l); ble igjen ~bátsij ållik
ubalanse (være i ~)dádjot j
ubarmhjertig ármodibme m attr. ármodis
ubarmhjertighet ármodisvuohta d
ubebodd ávtas ávttas- attr. ávtas; et ~ hus ávtas goahte, goahte gånnå aktak ij åro
ubeboelig årodahtes -ahttá(s)- attr. årodahtes; og den var ~ ja ij lim årodahtte
ubefolket (øde) ávtas ávttas- attr. ávtas; ubefolkede områder ávtas duobddága; (øde og ~t område som er lite tilgjengelig) diedjam; ubefolkede områder i Sibir diedjama Sibijran
ubegrenset (~ mengde) vallje lj; han hadde ~ med penger sujna lij vallje biednigijs; (uendelig) någådihke, gietjedibme m attr. gietjedis
ubegripelig dádjadit (i negeringsform); det er aldeles ~ for meg mån dav iv åvvånis dádjada; (svært stor) sieldes, adv. sælldát
ubehagelighet (få ~) vuorrástuvvat v; jeg vil ikke at du skal få ~er for min skyld mån iv sidá dån galga vuorrástuvvat muv diehti
ubehagelig unugis ss s; det var ~ å komme dit i arbeidsklær når folk var så fint kleddunugis lij barggobiktasij boahtet gå ulmutja lidjin nav tjábbát gárvvunam; (synes at noe er ~)unugasstet st
ubehjelpelig (klosset, stiv, støl) gasjkos gassjkus- attr. gasjkos; (stiv og klosset) doaŋŋge ŋg attr. doaŋges; (kraftløs) fámodibme m attr. fámodis
ubekreftet duodastahtek
ubekvem unugis ss s; (synes at noe er ~t)unugasstet st
ubemerket ájtsak
uberegnelig (lunefull) gájmar attr., pred.; en ~ fyr gájmar ulmusj; (tøvete) huohppelasj ttj attr. huohppelis, (person med manglende sosial antenne) huohppelasj ttj;(~ person, som gjør el. sier noe etter rare el. snodige innfall) skullooajvve jv; (være el. opptre ~) gájmardit, gájmardallat l; (oppføre seg ~, gjøre el. si noe rart el. dumt) skullat l; (bli ~) gájmmárit
uberørt (ikke tatt på) duohtadik, mij ij le duohtaduvvam; la stå ~ duohtadik dibddet
ubeseiret vuojtodibme m attr. vuojtodis
ubeskyttet suojedis attr.
ubesluttsom dármedibme m attr. dármedis
ubesluttsomhet dármedisvuohta d
ubesmittet bádek
ubetalt mávsek adv.;ble igjen ~ bátsij mávsek; regningene er ikke betalte el. er ~riekniga ælla mavsedum
ubetenksomhet huomajahtesvuohta d
ubetenksom huomajahtes -ahttá(s)- attr. huomajahtes, durudáruk -dárug- attr. durudárugis
ubetenkt ájádalák, huomajahtek
ubetinget ævtodibme m attr. ævtodis; ~ dom ævtodis duobbmo
ubetydelig (mest ~) uhtsemus ss s; anse noe for å være lite el. ~ uhtsahit; gjøre noe ~ uhtsedit; gjøre seg ~ uhtsedit ietjas
ubotferdig buorránahtes -ahttá(s)- attr. -ahtes, såhpamahtes -ahttá(s)- attr. såhpamahtes, såbadimahtes -ahttá(s)- attr. såbadimahtes
ubotferdighet buorránahtesvuohta d, såhpamahtesvuohta d, såbadimahtesvuohta d
ubrukbar (noe som er kassert el. vraket) hæjttoattr.
ubrukelig hiejvve jv attr. hiejves, ~ kniv hiejves nijbbe; dåhkkimahtes attr.; (noe som er kassert el. vraket) hæjttoattr.
ubuden (ubudne gjester) gåhtjok guosse
ubøyelig såjågahtes -ahttá(s)- attr. såjågahtes; (~, om person)tjårvak tjårvag- attr. tjårvak
udekt (tilgjengelig) sajij sadjih-, sajij-; sadjihij (til hånds, på rett plass, fram el. lett tilgjengelig), sadjihij biedjat legge fram, slik at noe blir synlig el. lett tilgjengelig for bruk; sadjihin (til hånds, framme, lett tilgjengelig, på rett plass, tilstede), sadjihin årrot ligge framme, være lett tilgjengelig
udelt jårbås jårbbås-, jårbbåt jårbbåd- attr. jårbbå el. jårbbis; adv. jårbån
udemokratisk iehpedemokráhtalasj ttj
udokumentert duodastahtek
udryg (om mat og tobakk o.l.) håhpe b attr. håbes; (bli ~) håhpot b
udugelig (evneløs) máhtodibme m attr. máhtodis, (klønete, ukyndig) tjuorbbe rb attr. tjuorbes; (ussel) gienes gædnás- attr. gienes; (ring, skrøpelig) gælvodibme m attr. gælvodis; (unyttig) ávkedibme m attr. ávkedis; (ubrukelig) dåhkkimahtes attr.; (passelig, i negativ mening) gædnágis ss s
udugelighet (evneløshet) máhtodisvuohta d; (ringhet) gælvodisvuohta d
udyktighet tjuorbbudahka g
udyr urudis ss s, tjivrra vr
udødelig attr. jámedahkes, jámegahtes, jámedihke; ~e sjeler jámedihke sielo; (evigvarende) nåhkåmahtes
udødelighet jámedahkesvuohta d, jámegahtesvuohta d
udåd vierredahko g
uekte (~ brøk) iehpetsuovkka vk; (~ barn. bibl.)juolggimánná n
uendelig gietjedibme m attr. gietjedis; (som ikke tar slutt)någådihke; verdensrommet er ~ vuobmanin ij le giehtje; hans ~e godhet suv någådihke el. gietjedis buorrevuohta
uendelighet gietjedibme m, gietjedis ilmme; stå på fjelltoppen og stirre ut i ~en várretjåhkås várddahit gietjedis ilmmáj
uendret rievdak; den forble ~ bátsij rievdak
uenig være dypt ~ ij luoddnok/åvvånis guorrasit; jeg er helt ~ iv åvvånis guorrasa; jeg er litt ~ iv rat guorrasa
uer háhka g (sebastes marinus); fiske ~ med snik hágajt oaggot snijkaj; (ur~ el. kjempe~ i samisk folketro og fortellertradisjon) hágamáddo tt
uerklakk háhkamade
uermed háhkamade
ufaglært: de ~t el. ~ arbeidskraft bargge el. virgálattja gænna ij le fáhkaåhpadus
ufattelig 1(som en ikke kan fatte) dádjadit (i negeringsform); det er aldeles ~ for meg mån dav iv åvvånis dádjada; for utenforstånde virker det nesten ~ ålggolahá e rat dádjada; (dyp) tjiegŋal attr. tjiegŋalis; 2(svært, uendelig) sieldes, adv. sælldát; gietjedibme m attr. gietjedis; ~ rikdom gietjedis boanndudahka
uferdig ållik (l'l); ble igjen ~bátsij ållik
uflaks vuorbedisvuohta d; ha ~ liehket vuorbedibme
uflidd (bli ~) lurvvot rv; adv. lurvvot
uforbederlig buorránahtes -ahttá(s)- attr. -ahtes
ufordelaktig (~ el. overmodig ord el. skjellsord som man uttaler om el. til en annen og som kommer tilbake over en selv) ædnádus ss s; (gjøre at det onde el. ~ en sier kommer tilbake over en selv) ædnáduhttet ht; (få tilbake over seg selv noe ~ el. ondt som en har sagt om el. til andre) ædnáduvvat v
uforgjengelighet nåhkåmahtesvuohta d
uforgjengelig nåhkåmahtes -ahttá(s)- attr. nåhkåmahtes; ~e verdiernåhkåmahtes árvo
uforklarlig (noe ~, i allmennhet) diedjim
uforlikt (være ~) rijddalit; bli ~ om noe muhtem ássje nanna rijddalahtjat
uformell iehpeformalalasj ttj; adv. iehpeformálalattjat
ufornuftig jiermedibme m attr. jiermedis; iehpejergalasj ttj; ~ tale jiermedis hålla; ~ person jiermedibme m, jieris
ufornuft jiermedisvuohta d; iehpejærgga rg*
uforsiktighet várrogahtesvuohta d
uforsiktig várrogahtes -ahttá(s)- attr. várrogahtes, dierbik dierbig- attr. dierbigis, durudáruk -dárug- attr. durudárugis; folk er så ~e ulmutja li nav várrogahttása; adv. gå ~ várrogahttásit vádtset
uforsonlighet såhpamahtesvuohta d, såbadimahtesvuohta d
uforsonlig såhpamahtes -ahttá(s)- attr. såhpamahtes, såbadimahtes -ahttá(s)- attr. såbadimahtes; såbadahtes -ahttá(s)- attr. såbadahtes; ~ hjerte såhpamahtes vájmmo
uforstand (vettløshet) jiermedisvuohta d; (dårskap) gájvesvuohta d; deres ~ skal bli åpenbart for alle sijá gájvesvuohta gájkajda bihkus; visdom blir til ~ vijsesvuohta sjaddá gájvesvuohtan; (manglende forståelse el. ~) dádjadahtesvuohta d; årsaken var ren ~ dádjadahtesvuohta lij sivvan
uforstandig jiermedibme m attr. jiermedis; (dåraktig) gájves gájvvás- attr. gájves; vis fra deg ~e stridsspørsmål guode gájves ja ávkedis digguhimijt; en ~ handling jiermedis dahko; hvordan er dere så ~e? gåktus lihpit nav jiermedime?; en ~ person jiermedibme m, gájves gájvvás-; de ~e jiermedime, gájvvása
uforstyrret rafen; arbeide ~ ráfen barggat; siettos sieddus- attr. siettos; en ~ plass siettos sadje; bo ~ sieddusin årrot; få gjøre noe ~ bállit (l'l); om jeg hadde fått arbeide ~ jus lidjiv bállit barggat
uforståelig dádjadit (i negeringsform); et ~ språk gielav mav ulmusj ij dádjada
uforstående dádjadahtes -ahttá(s)- attr. dádjadahtes; han sto der ~ til dette tjuottjoj danna dádjadahttásin
ufortjent ánssidahtek; attr. ánssidahtes
uforvarende (overraskende) komme ~ over noe(n) ládat tr.; ládadallat l +ill.
ufred ráfedisvuohta d; (lage el. skape ~) ráfeduhttet ht,illastit
ufrivillig ájggomahtes -ahttá- attr. -ahtes; (oppholde seg ~ et steds) svahppidallat l
ufruktbarhet (~, om kvinner og hunndyr) sahkodisvuohta d
ufruktbar sjattodibme m attr. sjattodis; et ~t tre sjattodis muorra; (~, om kvinner og hunndyr) sahkodibme m attr. sahkodis; (~, tørr og hard, om mark, jord) jakker attr.; (karrig el. ~ terreng) tjierre (r'r), (karrig el. ~ jord) tjierreednam (r'r); (hard og ~, om jord el. gruset plass der ingenting vokser) tjárrat tjárrad- attr. tjárra
ufullkommen (mangelfull) vánes vádnás- attr. vánes el. vádna; (ufullstendig) iehpedievalasj ttj; (skrøpelig) sjiebtjes sjæbttjás- attr. sjiebtjes
ufullkommenhet (mangelfullhet) vánesvuohta d; (ufullstendighet) iehpedievalasjvuohta d; (skrøpelighet) sjiebtjesvuohta d
ufullstendig iehpedievalasj ttj
ufyselig vasste st attr. vastes; ~ vær vastes dálkke
ufølsom dåbddåmahtes -ahttá(s)- attr. dåbddåmahtes
ugagn illatjerra r
ugagnskråke suojgga jg
ugift vállduk; luovas luovvas- attr. luovas; leve i ~ stand vállduk viessot; både ektefolk og ~e gállasjguojme ja vállduk ulmutja
ugjerning bahádahko g, vierredahko g
ugjerningsmann bahádahkke, vierredahkke
ugjort (uavsluttet) ållik (l'l)
ugle skunjok skunjog- (fugl av ordenen Strigiformes); se haukugle, perleugle, spurveugle osv.
ugreie (floke) snårre r; (vanskelighet) váttesvuohta d
ugress suohpádisrásse s; luke, sanke ~ rássit (s's)
ugrisk ugralasj ttj; finsk-ugriske språk suoma-ugralalasj giela
ugudelighet jubmelahtesvuohta d
ugudelig jubmelahtes -ahttá(s)- attr. jubmelahtes
ugyldig (kraftløs) fámodibme m attr. fámodis; (uten lov) loabe dagi, loabedibme m attr. loabedis; ~ fravær loabe dagi gáhtot; (ikke godkjent) dåhkkimahtes, ij dåhkkidahte; ~ valg dåhkkimahtes válgga, válgga ij la dåhkkidahtte;(gjøre el. erklære ~) dåssjidit; (sette ut av kraft) fámoduhttet ht
uhederlig vágedibme m attr. vágedis
uheldig vuorbedibme m attr. vuorbedis; (konstrueres også med nektelsesformen av vuorbástuvvat)vi var ~e med denne ejma dájna vuorbástuvá; unugis ss s, attr. tjuolo; adv. tjuollot; ~ utsagn tjuolo moalgedibme; ~ ordbruk tjuolobáhko g
uhell vuorbedisvuohta d
uherdighet hærdodisvuohta d
uherdig hærdodibme m attr. hærdodis; (bli ~) hærdoduvvat v
uhygge (skape ~, om skrømt o.l.) rájmastit
uhyggelig rájmas rájmmas- attr. rájmas; vuovnná attr. vuovnnás el. vuovnnájis; (noe rart el. ~) goavsos goaksu(s)- attr. goavsos
uhyre (veldig)sieldes; sieldes stuorra; ~ kostbart sieldes divras
uhyre 1(fabelvesen) viessok viessog-; vuovnnás viessok; 2(stort og skremmende dyr) urudis ss s el. vuovnnás urudis
uhøvelig hiebalgahtes hiebalgahttás- attr. hiebalgahtes; unugis
uidentifisert vieres værrás- attr. vieres; en ~ soldat vieres doarroålmåj
uinteressert æjttot adv.; lytte ~ æjttot gulldalit
ujevn (knudret) råsjmak råsjmag- attr. råsjmagis; (humpete) bavlak bavlag- attr. bavlak; (ulendt) smilltjá attr. smilltjás
ujevnhet (på overflaten av noe) roassjme sjm
ukeblad vahkkobláde
ukentlig vahkkusasj ttj; ~ treff vahkkusasj æjvvalibme
ukepenger vahkkoruhta d, vahkkobiednik -biednig-
ukeplan vahkkopládna n
ukeslutt vahkoloahppa hp*
uke vahkko hk; i løpet av uka vahko birán; to timer i uka guokta tijma vahkkuj; en ~ før vahkkot åvddål; i mange ~er måttijt vahkojt; halvannen ~ bielnupvahkko hk; slutten av ei ~ vahkoloahppa hp*; (som hører ~n til)vahkkusasj ttj; flere ~s moatte vahkkusasj; (~r gammel, om barn) vahkuk vahkug-; hvor mange ~r gammel? galle vahkuk?; seks ~r gammel gudávahkuk
ukevis måttijt vahkojt; bo ~ på hotell hotellan måttijt vahkojt årrot
ukjemmet (ustelt og ~, om hår) slurjjooajvve jv
ukjent amás abmas- attr. amás; ~e områder (land) amás duobddága; ~ tekst amás tæksta; dåbddåmahtes -ahttá(s)- attr. dåbddåmahtes; vieres værrás- attr. vieres, en ~ soldat vieres doarroålmåj; et ~ menneske vierojulmusj -ulmutj-; (bli ~) vierrot r
ukjærlighet vádnagieresvuohta d
ukjærlig vádnagieres -gærrás- attr. -gieres; ~e og ubarmhjertige vádnagærrása ja ármodime
uklanderlig lájtodibme m attr. lájtodis
uklarhet iehpetjielgasvuohta d; (grums) smadje j; (~ i lufta)gæmos gebmus-; det ble ~ i kristendommen sjattaj smadje risstalasjvuodan
uklar iehpetjielgas -tjielggas-; (dunkel) gæmos gebmus- attr. gæmos; (disig) savdas savddas- attr. savdas; (matt på overflaten, f.eks. om metallgjenstand) gærmmat gærmmad- attr. giermmis; (~ el. skitten, primært om vann)sájsas sájssas- attr. sájsse; (bli ~ el. skitten, primært om vann) sájssat js; (noe ~t el. urent)smadje j; (grumse, gjøre ~) smaddjit tr.;(bli ~) smadjanit
ukokt (om mat) njuoskas njuosskas- attr. njuosska
ukorrekt boasto attr.; ~e opplysninger boasto diedo
ukrenkelig árvvogis; hellig og ~ ájlis ja árvvogis
ukvass (om kniv o.l.) næros nerrus- attr. næros; (mere ~) nerrusabbo pp attr. nerrusap; (gjøre noe ~, om verktøy) nerrat r, nærodit; (bli ~) nerrusit, nerranit
ukyndighet máhtodisvuohta d, tjuorbbudahka g
ukyndig máhtodibme m attr. máhtodis; tjuorbbe rb attr. tjuorbes
ulastelig lájtodibme m attr. lájtodis
ule (om hund, ulv) hålvvot lv; ulvene ~r stálpe hålvvu; (om vind; plystre) snjurggot rg
ulegitimert duodastahtek; ~ tap duodastahtek massem
ulempe (noe som oppholder el. hefter) árenis el. árinis; (hindring) hieredibme m, hieredus ss s; (noe som er dårlig ) nievrep bielle; det finnes alltid ~r gávnnuji agev nievrep biele
ulendt (terreng) smilltjá attr. smilltjás; tjáres el. tjárres tjárrás- attr. tjárres el. tjáres; ~ terreng smilltjás ednam; (~ terreng, med groper, kratt, steinur m.m) smilltje ltj, smilltjeednam; (~, steinet terreng)rápptjo ptj el. ráktjo vtj; (steinet og ~, om terreng)tjábrrá attr. tjábrrás
ulike duon dán, juohkka ájnna; (~ tall) belaktálla (l'l) ll
ulikestavelses belakstávval, páradisstávval
ulikhet ærádis ss s
ulik moattelágásj -lágátj- attr. -lágásj; moattet, duov dáv, duot dát, duon dán, duojna dájna, iesjgeŋga; iesjgeŋgalágásj -lágátj- attr. -lágásj; sierra; flere ~e filosofiske retninger moadda sierra filosofalasj suorge; guovtemuoduk; fra ~e kilder moattet gáldos; bruke ~e kilder adnet duov dáv gáldov; opplæring ved ~e aktiviteter åhpadus duon dán dåjma baktu; lese tekster i ~e sjangre låhkåt tevstajt duot dát sjáŋŋaris; ulik nivå iesjgeŋga dásse; som er ~ sin motsvarighet bællálak
ullbukser hullobåvså (l'l)
ull hullo (l'l) ll
ullhåret (~e dyr)hullun
ullklær hullobivtas -biktas-
ullskjorte hulloskirtto rt (l'l)
ullundertøy hullovuoleldisbiktasa
ullvier vielggissiergga rg (Salix lanata)
ullvott hullofáhttsa (l'l) hts
ulme jahtsat ts, jatsijdit
ulovlighet loabedisvuohta d, mij ij la loahpe
ulovlig loabedibme m attr. loabedis; loabe dagi; ~ handling loabedis dahko
ultralyd ultrajiedna n
ulveflokk, ulvefamilie loajtte jt
ulv stálppe lp, stáhkke hk, ruomas ruobmas- (Canis lupus); hunn~ gáksjo (k'sj) ksj; en virkelig ~ (i motsetning til en varulv) iejnes stálppe; ~ i fåreklær stálppe sávtsaráffijn el. sávtsahámen; ule som en ~ hålvvot degu stálppe
ulvunge stálpetjivgga vg
ulydig gullogahtes -ahttá(s)- attr. gullogahtes; de er er ~e sine foreldre, og upålitelige sij li æjgádijda gullogahttá, ja åskeldahttá;(~, ikke lydig, brukes vanligvis om barn) assásbiellje lj; (gjenstridig) naják najág- attr. najágis; være ~ liehket gullogahtes, dual., pl. gullogahttá(s)-, (være ~ el. gjenstridig)najádit
ulydighet gullogahtesvuohta d
ulykke 1(alvorlig uhell) sårmme rm; (skade) vahák vahág-; vahágahttem; til skade el. ~ vahágin; 2(ulykkelig skjebne)vuorbedisvuohta d, vuorbedis dille; vuorrádis ss s, vuorrádisvuohta d; det fører til ~ dat doalvvu vuorbedisvuohtaj; (som volder el. bringer skade el. ~)vahágis attr.
ulykkelig vuorbedibme m attr. vuorbedis; (stakkars) vájván attr. vájván; (på en ~ måte) vuorbedisláhkáj adv.
ulykkesdag vuorbedis biejvve
ulykkeshendelse sårmme rm, vahágisdáhpádus ss s
ulykkessted sårmmesadje j
ulykkestilfelle sårmme rm, vahágisdáhpádus ss s
ulyst vuosstemiella l
ulærd oahppamahtes -ahttá(s)- attr. oahppamahtes, åhpak åhpag- attr. åhpak, diehtemahtes -ahttá(s)- attr. diehtemahtes
ulønnet bálkádis attr.; ~ tillitsverv bálkádis luohtádusdoajmma
uløst tjoavdek adv.
umake bællálak
umedgjørlig narik narig- attr. narigis; (være el. oppføre seg ~) narigahttet ht
umesamisk ubbmemsámegiella l
umettelig gallidahtes -ahttá-, mij ij gallána
umettet gallidahtes -ahttá-; ~ fett gallidahtes buojdde jd
umiddelbar dalá(ga), dalánagi; ~t etter forelesningen dalága lågådallamij maŋŋela; ~ før åvddålattjan
umoden (bær, ikke moltebær) báhtjálahka g, gárggamuorjje rj
umoderne (som var før i tiden) åvdusjájggásasj ttj
umoral skiegesvuohta d
umoralsk skieges skæhkás- attr. skieges
umulig máhttelis (med negeringsverb); det er aldeles ~ ij le åvvå máhttelis; máhtodibme m attr. máhtodis
umyndig (barn) mánná n; (enfoldig) avtagærddássj ttj, dármedibme m; åpenbart det for de ~e dármedimijda bigodam
umyndiggjøre dármeduhttet ht; for mange lovbestemmelser kan ~ folk ilá ållo láhkamærrádusá máhtti ulmutjijt dármeduhttet; bli umyndiggjort dármeduhteduvvat v; person som er umyndiggjort dármedibme m
umåtelig sieldes stuor(ra), alvos stuor(ra); (om rikdom) bådnedis attr.; ~ rik bådnedis boanndá; adv. sælldát, sieldesláhkáj, sieldes
unaturlig iehpeluondulasj ttj
underarm vuollediejggo jg
underbukser vuoleldisbåvså
underbyggelse vuodustibme m
underbygge vuodustit
underdirektør vuolepdirektørra r
undereventyr oavddosubtsas -subttsas-
underfull oavdos oavddus- attr. oavdos
undergang håhkkånibme m, håhkkidibme m; (~ gjennom ulykke) sårmme rm
undergjerning oavddodahko g
undergruppe vuolepjuogos -juohkus-
underholde 1(forsørge) huksat vs, biebbmat bm; ~ sin familie biebbmat/huksat familjas; 2(gjøre det hyggelig) hávsskudahttet ht; (~ seg, atsprede tiden med) ájidallat l
underholdning hávsskudahttem, hávsskudallam, hávskadis ss s; (tidsfordriv, atspredelse) ájidallam; for ~ens skyld hávsskudahttema diehti
underholdningsbidrag huksamdoarjja rj*
underholdningslitteratur hávsskudahttemgirjálasjvuohta d, hávsskudallamgirjálasjvuohta d
underifra vuollet (l'l) adv.
underjordisk 1(~ gang) ednamvuolrájgge jg; 2s. (~ vesen i samisk folketro, de ~e) ganij gadnih-
underkaste (~ seg) vuollánit
underkastelse vuollánibme m
underkjenne dåssjen adnet el. dahkat; (nekte) vuornnot rn
underkjeve oalol ållul-
underklasse vuolepgierdde rd
underlag vuoládis ss s; ligge~ oademvuoládis; (grunnlag) vuodo; (mykt ~ mellom kløvesadelen og dyrets rygg) doappos doabbus-; (~ av ris brukt som golv i låvdgoahte) luojddo jd
underlegen (anse noe(n) for å være ~, anse noe(n) for å være lite el. liten) ebdalussjat sj; føle seg ~ overfor en ebdalussjat ietjas
underlig (noe ~) imáj ibmah- attr. imáj; oavddo vd;imálasj ttj; oavdos oavddus- attr. oavdos; goavsos goaksu(s)- attr. goavsos; gábmel attr. gábmelis; gåmbal gåmmbal- attr. gåmbalis; unugis ss s; synes at noe er ~ imájdallat l, unugasstet st; anse som ~ imálussjat sj; hva er det for noe ~ mij la dat ibmahijt; det er ikke noe ~ når man tenker nærmere på det ij la dat imáj gå lagábut ájádallá; ~ nyhet imálasj sáhka;~ drøm goavsos niehko; hva i all verden er dette for noe (underlig)? mij goaksusijt la dát?; dere må ikke undre dere over dette allit dav imájdalá; ~ verden åvdulasj værált; adv. imálattjat
underliggende vuollásasj ttj, gájkvuollásasj ttj; ~ organ vuollásasj orgádna; ~ selskap vuollásasj vidnudahka
underliv vuollevájmmo jm, tsuohpe b
under oavddo vd; imáj ibmah-; uten at dere ser tegn og ~, tror dere ikke jus ehpit merkajt ja oavdojt vuojne, de ehpit jáhke; gjøre ~ bigodit ibmahijt
underordne (~ seg) vuollánit, (med refl. pron.) vuoledit
underordnet vuollásasj ttj, gájkvuollásasj ttj; ~ konjunksjon vuollásasj konjunksjåvnnå
underplagg sisbivtas sisbiktas-
underpp., adv. 1(lavere enn, skjult av, innunder) vuolen, vuollelin; ~ stolen ståvlå vuolen; han satt på golvet med saueskinnet ~ seg sån tjåhkkåhij guolben ráffe badá vuolen; teksten ~ bildet tæksta gåvå vuollelin;(om bevegelse) vuolev; hun krøp ~ bordetsuoŋaj bievde vuolev; bortover~ el. langs en bakke, et fjell vuolev; smyge seg bortover ~ bakkekanten dievávuolev njáhkat; ~, inn ~ vuolláj, vuolelt,vuollel(a); av den ble det igjen ~ en meter dassta bátsij vuollela mehter; ~ hverandrevuollálakkoj, sett de ~ hverandre bieja dajt vuollálakkoj; stedet el. plassen ~ el. nær inntil noe -vuolle, plassen ~ bakken dievávuolle; som er ~vuolle-, nergårdenvuollegoahte; fra plassen ~vuoles; streke ~, overf. tsuojggit, tjårggit; gå ~ soaggot kk; masse folk som gikk ~ ållo ulmusj soakkoj; 2(~, i løpet av); -bálij, sinna; ~ samlingsdageneblir man kjent biednabálij ulmusj oahpástuvvá; ~ krigen doaroj sinna; 3(like før) åvddåla; like ~ jul javlaj åvddåla; 4(~ ett, samlet) tjoahken, avta bále
underretning diededibme m, diedádus ss s
underrette diededit, subtsastit
underside vuolle l (vanligvis bøyd i kasus); (på ski, fotblad etc.) vuodo; med ~n opp gávvo attr.; langs ~n av vuolelt pp., prp., adv.
underskrift vuollájtjállem, vuollájtjálestibme m; ~saksjon nammatjoaggemaksjåvnnå
underskrive vuolláj tjállet el. tjállet vuolláj; ~s vuollájtjáleduvvat v; underskrevet vuollájtjáledum; (~r) vuollájtjálle (l'l)
underskudd 1 (mindre mengde el. antall) vádne n; ~ på arbeidskraft vádne barggijs; 2(negativ balanse) ruhtavádne n, vuollájbáhtso ts
understreke vuolláj sáhtsat el. sárggot; (betone) dættodit, tjårggit, javllat vl
understøtte giehpedittr.
undersøke guoradallat l, åtsådit; (fl.ggr. el. om fl.) åtsådallat l, guoradallat l; ~ saken nærmere åtsådit ássjev dárkkelappot; (~ noe ved å snakke med folk) gulástallat l; (~s) guoradaláduvvat v
undersøkelse åtsådibme m, guoradallam, åtsådallam; takk for at du tok deg tid til å besvare ~n gijtto gå astijdi gatjálvissjiemáv vásstedit
undersøking åtsådus ss s, åtsådallam
undertegnelse vuollájtjállem
undertegner vuollájtjálle (l'l)
undertegne tjállet vuolláj el. vuolláj tjállet; ~t vuollájtjáledum; ~de vuollájtjálle (l'l)
undertelne (på garn) vuolos vuollus-; ~ av bly slidjavuolos -vuollus-
undertrykkelse niejddem; kvinne~ nissunniejddem
undertrykke niejddet jd*, duolmmot lm; undertrykt niejdeduvvam; (bli ~t) niejdeduvvat v, duolmoduvvat v
undertøy vuoleldisbiktasa
undervannsbåt tjátjevuolvanntsa nts
underveis (på vei) boahtemin; han er ~ sån le boahtemin; (på turen) mannamin, manádijn; (om fly) girddemin; et fly ~ til Paris girdde Parisaj girddemin; (om kjøring) vuodjemin, vuojedijn; de stoppet opp ~ ganugin vuojedijn; (om læring) ~vurdering åhpadattijn árvustallam
underverk oavddodahko g
undervise åhpadit, lågådit, lågådallat l; (~s, bli undervist) åhpaduvvat v; en som ~r åhpadiddje,lågådiddje
undervisningsdel åhpadimoasse s
undervisningsform åhpadimvuohke g
undervisningsinspektør åhpadimoahttse
undervisningskompetanse åhpadimmáhtudahka g
undervisningsmateriell åhpadimnævvo v
undervisningsmetode åhpadimvuohke g
undervisningsmiddel åhpadimnævvo v
undervisningsopplegg åhpadimgárvvidus ss s
undervisningsplan åhpadimpládna n
undervisningsplikt åhpadimvælggogisvuohta d
undervisningsspråk åhpadimgiella l
undervisningsstilling åhpadusvirgge rg
undervisningstilbud åhpadusfálaldahka g
undervisning åhpadibme m, åhpadus ss s, lågådibme m; ~ i samisk sámegiel åhpadibme; fravær fra ~en gáhtom åhpadusás; undervisnings- åhpadim-
undre oavdduhit +akk., de ~t seg over at han ikke spiste oavdduhin suv gå ittjij bårå; ~ seg over imájdallat l +akk.; dere må ikke ~ dere over dette allit dav imájdalá; imálussjat sj; alle som hørte, ~t seg over det gjeterne fortaltegájka imálussjin ræjnnuhiddjij ságajt
undre vuolásj attr.; på nedre siden av husetgoade vuolásj bielen
undring oavdduhibme m, imájdallam
ungarer ungárak ungárag-
ungbjørk ládnje nj
ungdom 1(det å være ung) nuorra r attr. nuorra; ~men var samlet nuora lidjin tjoahken; 2(~stid) nuorravuohta d, i ~stiden nuorravuoda ájge; det skjedde i hans ~ dat dáhpáduváj suv nuorravuoda ájge; 3(ungt menneske) nuorra r attr. nuorra, nuorravuohta d; være så rask som en ~ liehket valle degu nuorra ulmusj; du er bare ~men ennå nuorravuodav gal ájn guottá; 4(den yngre sjikt el. del av befolkningen) nuorragierdde rd, nuorap gierdde rd, nuora; for ~ under 30 år nuorajda nuorabu 30 jagijs
ungdommelig: se ungdommelig ut nuorravuodav guoddet
ungdomsavdeling nuorajåssudahka g
ungdomsdager nuorravuoda biejve
ungdomsforbund nuorajlihtto ht
ungdomskjæreste nuorravuodagieruk -gierug-
ungdomskonferanse nuorajkonferánssa ns
ungdomskveld (sammenkomst for ungdom på kveldstid) nuorajiehket -iehked-
ungdomslitteratur nuorajgirjálasjvuohta d
ungdomsskoleelev nuorajskåvllåoahppe
ungdomsskole nuorajskåvllå vl
ungdomstid nuorravuohta d, nuorravuoda ájgge, i ~ennuorravuoda ájge
ungdomstreff nuorajæjvvalibme m
ungdomstrinn nuorajdásse s
ungdomsutveksling nuorajlånudibme m
ungdomsvenninne nuorravuoda ráddna
ungdomsvenn nuorravuoda ráddna
ungdomsår nuorravuohta d, nuorravuoda ájgge, i ~enenuorravuoda ájge
unge 1(av dyr, fugler) tjivgga vg; bjørn~ biernatjivgga; troste~ rásstátjivgga; (få ~r, om fugler og pelsdyr, ikke om hov- el. klauvdyr) tjivggot vg; katta har allerede fått ~r gáhtto l juo tjivggum; 2(barn) unges unngá-; manná n; huset fullt av ~er goahte ungájs el. mánájs dievva; ~n fryser på hendene mánás gieda gållu
ungeflokk mánnáællo l, mánnávehka g; ållo máná; fø og kle en stor ~ biebbmat ja bivtastit mánnávegav
ungeskrik mánnáritjas -rihtjas-
unggutt nuorra báhttja
ungjente nuorra næjttso
ungkar (eldre ~) ruhtek ruhteg-
ungkarskvinne skoahtje tj
ung nuorra r attr. nuorra; et ~t menneske nuorra ulmusj; ~e mennesker nuorra ulmutja; de ~e nuora; som ~ nuorran; for gammel og ~ vuorrasappojda ja nuorajda; den yngre del av befolkningen nuorap gierdde; hvordan er det å være ~ i dag? gåktu l nuorran liehket uddni?; gjøre ~, forynge nuoradit; bli yngre nuorranit; anse noen for å være for ~, synes at noen er for ~ nuoralussjat sj
ungsau (ca. 1 år) guppar gubbar-
union aktidus ss s, unijåvnnå vn
universell gájkkásasj ttj, almulasj ttj
universitet universitehtta ht
univers univærssa rs*
unnabakke miehtebuollda ld
unna åvdås pp.,adv.; ~ vei maná åvdås; holde seg ~ gålågaddat tt; (SKYGGE ~, TREKKE SEG ~, PGA. ANGST, FRYKT) GOAVGGAT VG*
unnbe (be om å slippe) vájnnodit bessat
unndra 1(holde unna); ~ pasienten nødvendig pleie ij pasiænntaj dárbulasj sujtov vaddet; saken er ~tt offentligheten ássje ij le almulasj; 2(~ seg) bessat s el. vajusa bessat, gæhttjalit bessat; garvvet rv tr. ~ seg ansvaret åvdåsvásstádusás gæhttjalit bessat; åvdåsvásstádusáv garvvet
unne (noe til noen) uddnat dn; (som ikke ~r noe til noen) udnodibme m attr. udnodis
unnfangelse sahkanibme m; fra ~til livets slutt sahkanimes iellema nåhkåmij
unnfanget (bli ~) sahkanit
unngå vielldet ld*, bessat s; (søke å ~) garvvet rv; (prøve å ~) gålågaddat tt
unnlate ~ å gi beskjed ij diedojt vaddet
unnse hehpanit; hun unnså seg ikke for å fortelle de groveste løgnhistorier ittjij sån hehpana subtsastimes værámus gællásijt
unnselig hebas hehpas- attr. hebas; være ~hebastallat l; (om barn) jieppadit
unnselighet hebastallam, hebasvuohta d
unnsetning viehkke; komme til en ~ boahtet viehkken
unnskylde unnskyld! ándagis!; (beklage) vájvahit; ~ sin glemsomhet vájvahit ietjas mujtodisvuohta; (forklare el. angi årsak til noe negativt) bælostit; av den grunn kan man ~ dem dan diehti máhttep sijáv bælostit; som kan ~s bælostahtte
unnskyldning be om ~ ándagis ádnot; derfor har de ingen ~ dan diehti sijáv ij máhte bælostit; det fins ikke ~ for en slik oppførsel dakkár ulmutjahttem ij la bælostahtte; (påskudd) oarre r; finne en ~ oarev gávnnat
unnslippe vielldet ld*, bessat s
unntakelse tjuoldos tjuolldus-; ingen regler uten ~r ælla njuolgadusá gånnå tjuolldusa e gávnnu; det var en del ~r lidjin muhtem tjuolldusa
unntaksvis vuorjját adv.
unntak tjuoldos tjuolldus-; (uten ~, alle, alt) divna, gájkka
unnta tjuoldostit; (~s) tjuolldut, tjuoldostuvvat v; når en ~r et par kommafeil var skrivet korrekt gå tjuoldos muhtem kommavigev de li tjála duolla; (noe en ~r el. skiller ut) tjuoldos tjuolldus-; ~tt ietján gå, iehtjáda gå; alt ~tt maten er ferdig gájkka ietján gå biebmo li gárvvása; alle ~tt lærerne var der divna iehtjáda gå åhpadiddje lidjin danna
unnvike gålågaddat tt, (omgå)garvvet rv
unnvære (avse) kunne ~ lijggodit
unormal (om menneske og hund) vuorok vuorog- attr. vuorogis
unote sjiertta rt
unytte til ~ dåssjåj, dåssjedibmáj
unyttig 1(hensiktsløs) dåssjedibme m attr. dåssjedis; et ~ strev dåssjedis rahtjamus; (noe ~) dåssje (s'sj) ssj; drive med ~e ting dåssjijt barggat; snakke om ~ tingdåssjijt el. dåssjedimijt hållat; noe som er ~ el. fåfengt badne n; 2(udugelig, ubrukelig) ávkedibme m attr. ávkedis; ~ tjener ávkedis dievnár; føle seg ~ dåbddåt ietjas ávkedibmen
unødig dåssje (s'sj) ssj attr. dåssjes; dåssjedibme m attr. dåssjedis
unødvendig ~e tiltak dåjmajda masi ij la dárbbo; det er ~ å låse døra ij la dárbbo uvsav lássit; skaff deg ikke ~e utgifterale allasit dåssjedis máksusijt ásada
uomskåret birratjuohpadahtek -dahteg-
uopphørligadv. aktelasj
uopphørlig aktelt, avtelt; ájdan: aktan ájdan
uopplagt (om hode) måstos måsstus-; man er tung i hodetoajvve l måstos; bli ~måsstot st; man er blitt tung i hodet oajvve l måsstum
uoppmerksom gåhtsemahtes -ahttá(s)- attr. gåhtsemahtes; æjttot adv.;lytte ~t æjttot gulldalit
uoppmerksomhet gåhtsemahtesvuohta d
UORDEN hiemsse ms; (surr, røre) måjvve jv; (rot) råvddå vd
uordentlig adv. slajet; føre et ~ liv slajet viessot
uoverstigelig låjdåstahtek; ~e hindringer låjdåstahtek hieredusá
uovervinnelig vuojttemahtes -ahttá(s) attr. vuojttemahtes
upassende hiebalgahtes hiebalgahttás- attr. hiebalgahtes; unugis
upresis (uklar) iehpetjielgas -tjielggas-
upåaktet berustahtek; saken gikk ikke ~ hen ássje ittjij berustahtek bátse; foratteren var lenge ~ av publikum tjálles ettjin ulmutja álgos berusta
upålitelighet åskeldahtesvuohta d
upålitelig åskeldahtes -ahttá(s)- attr. åskeldahtes; de er er ulydige sine foreldre, og ~ sij li æjgádijda gullogahttá, ja åskeldahttá; ~ opplysninger diedo majda ij máhte åskeldit
ur 1(klokke) kloahkka hk*, kloahkko hk; 2(steinur) juovva v; (ufremkommelig ur) haggŋojuovva v
uralsk urálalasj ttj; ~e språk urálalasj giela
uransakelig åtsådihke, gietjedibme m attr. gietjedis
urbefolkning álggoálmmuk -álmmug-
uredd (freidig) duosstel attr. duosstelis; (modig) jállo l attr. jálos; (om dyr, fugler) vuodnje nj attr. vuonjes; adv. duosstelit, jálot
uredelighet rievtugahtesvuohta d
uredelig rievtugahtes rievtugahttá- attr. rievtugahtes; bæhttogis ss s; ~e hensikter bæhttogis ájggomusá
ureflektert (~ person som gjør el. sier noe etter rare el. snodige innfall)skullooajvve jv
urein se uren
uren 1(skitten) duolvas duolvvas- attr. duolvva; ~e hender duolvva gieda; 2(besmittet, rel. uren)bádes bádás- attr. bádes; ~ mat bádes biebbmo; ~ (onde) ånder bahás vuojŋŋanisá; (det ~e) bádudahka g; slippe fra det ~e badudagás bessat; legge av alt ~t guodet gájkka bádudagáv; anse som ~t bádásin adnet; kvinnen ble regnet som ~ etter fødselen nissun aneduváj bádásin riegádahttema maŋŋela; bli ~ báddut, báddánit; rør ikke noe ~t allit duohta dav mij le báddum; den ~e guhti le báddum; gjøre seg ~ el. gjøre noe ~ bádet; 3(grumset, uklar)savdas savddas- attr. savdas, sájsas sájssas- attr. sájsse; ~e farger savdas bájno; 4 (ikke korrekt)attr. boasto; bli disket for ~t trav ålgoduvvat boasto doalvestime diehti;5(usedelig)nuosske sk attr. nuoskes; ~e tanker nuoskes ájádusá
urenhet 1(skitt) duolvva lv; vaske bort ~en duolvav bassat; 2(besmittelse) bádesvuohta d, bádudahka g; full av all slags ~ bádudagás dievva; 3 (usedelighet) nuosskudahka g, nuoskesvuohta v; gi dem ~en i vold guodet nuosskudagá hállduj
urenslighet slintsosvuohta d
urenslig slinntso nts attr. slintsos; være ~ liehket slinntso; ~ personslinntso nts el. slintsos ulmusj; adv. slintsot
urete juovvá (v'v) attr. juovvás (v'v); (~ terreng) juovastahka g
urettferdighet uriektesferdukvuohta d, rievtesferdugahtesvuohta d; vádnarievtesferdukvuohta d; (uredelighet) rievtugahtesvuohta d; (urett) verrudahka g, vierrevuohta d
urettferdig rievtesferdugahtes -ahttá(s)- attr. -ahtes; uriektesferduk -ferdug- attr. -ferduk, vádnarievtesferduk -ferdug- attr. -ferduk
urettmessig vierret, værrot; tilegne seg noe ~ åmastit juojddá vierret
urett vierre r, verrudahka g, vierrevuohta d; gjøre noe ~ vierev dahkat; all ~ i verden gájkka vierrevuohta væráldin; (skade) vahák vahág-; (~ gjerning) vierredahko g; boasto attr.; noen som gjør noe ~ vierredahkke; gjøre noe ~ vierev dahkat, mieddet tt* (1.p.sg. mættáv), gjør ikke noe ~ ij vierev dahkat; lide ~ vierev gierddat; adv. vierret, værrot
urfinsk vuodosuomagiella l
urfolk álggoálmmuk -álmmug-; iemeálmmuk -álmmug-; ~sforhold, ~sspørsmål álggoálmmukássje
urfolkskunnskap álggoálmmukdiehto d
urgammel álggodålusj -dålutj-
uriktig attr. boasto; pred. adj. adv. boasstot; ~e opplysninger boasto diedo
urinal gåttjådahka g
urinblære gådtjåráhkko hk
urinere gådtjåt ttj (+ill.);gåttjådit
urin gådtjå ttj
urinrør gådtjåbåhttså hts
urinveisinfeksjon gådtjåvuolssje lsj
urnordisk vuododárogiella l
uro 1bevegelse, rastløshet; være i ~ liehket oahttjá el. juolodibme; 2(konflikt) rijddo jd; indre ~ i landet rijddo dan rijkan; (spetakkel) stuojmme jm; lage ~stuojmmit; (støy og leven) sjurra r; det er så mye ~ i denne klassen dán klássan le ilá sjurra; 3(engstelse, kval) muode;(nage, forårsake el. skape ~) muodástuhttet ht; (bli ~et, plaget av ~)muodástuvvat v; det er ingen grunn til ~ ij la sivva muodástuvvat;(bekymring) hudja j;(ufred) ráfedisvuohta d; (skape ~ el. ufred) ráfeduhttet ht
uroe 1(forstyrre) ráfeduhttet ht; (lage spetakkel) stuojmmit; 2(engste, bli ~t, plaget av uro)muodástuvvat v;(forårsake uro) muodástuhttet ht; (bekymre seg) hudjat j; (bekymre seg plutselig) hudjalit; (bekymre seg for) måråstit; (~ el. gå igjen, om skrømt el. åndevesen) rájmastit; (bli ~t, bli skremt av daudinger, skrømt) rájmadallat l; (~, ikke gi fred) ráfeduhttet ht
urolighet (bråk) stuojmme jm; det oppsto alvorlige ~er alvos stuojmme buolláj; (konflikt) rijddo jd
urolig juolodibme m attr. juolodis; (rastløs, selskapssyk) oahttjá attr. oahttjás; (være ~ over noe) surrat r, (være ~, engstelig) muoden; (utrygg, nervøs)asidasj ttj attr. asidis, man er litt ~ ulmusj la hálvva asidasj; (være ~, om smågutter) bimbudit; (~ smågutt) bimbek bimbeg-; (ufredelig)ráfedibme m attr. ráfedis;et ~ hjørne av verden ráfedis væráltguovllo
ursamisk vuodosámegiella l
urskive kloahkkaskierro (r'r) rr
urskog iemevuovdde vd
urspråk (eldste språkform en kan forestille seg i menneskehetens historie) álggogiella l; (eldste felles språktrinn innenfor flere nærstående språk) vuodogiella l; tidlig urfisk-samisk er ~et til dagens samisk og finsk sáme-suoma vuodogiella le dálásj sáme- ja suomagiela vuodogiellan
urtegård (bibl.) sjattadahka g; Getsemane ~ Getsemane sjattadahka
urtehage urtassjattadahka g
urtete urtastedja j; urtastea
urt urtas urttas-
ur- vuodo-, álggo-, ieme-; urfinsk vuodosuomagiella, urfolk álggoálmmuk, urskog iemevuovdde
urydde råvddit, ruodtsit; (~ ved å spikke fliser) smuolkkit
uryddig (rotet); vi har det ~ hjemme miján le råvddå sijdan; (gjøre ~) råvddit
usagt (la være ~) årrus javlak el. ij la javladum
usaltet sáltedibme m attr. sáltedis
usams (bli ~) suhtadit
usannhet gieles gællás-; fare med ~er gællásijt guoddet el. gielestit
usannsynlig jáhkedahtte (med nekt. verb); det er ~ ij le jáhkedahtte
usedd ájtsak
usedelighet nuosskudahka g, nuoskesvuohta v
usedelig nuosske sk attr. nuoskes; ~e skrifter nuoskes tjállaga; ~ livsførsel nuoskes viessom
usedvanlig adv. niddo; en ~ kjekk kar niddo buorre ålmåj
uselskapelig juvddo vd attr. juvdos
useriøs iehpeduodalasj ttj; adv. iehpeduodalattjat
usigelig sárnnomahtes sárnnomahttá(s)- attr. sárnnomahtes
usikker (være ~) juorrulit; (være ~, så smått) juorruladdat tt; (gjøre el. få til å bli ~) juorrulahttet ht; (begynne å bli ~) juorrulahtjat tj; (være skeptisk, være ~ på) iehpedit; man er ~ på seg selv ulmusj iehpet ietjas; (være ~ og se seg rundt til alle kanter) vábbulit; (gå el. røre seg forsiktig el. ~t) darttjulit; (~, om f.eks. is)rassje sj attr. rasjes; ~ is rasjes jiegŋa
usikkerhet juorrulibme m, juorre r; (skape ~) juorrulahttet ht
usiktbar gæmos gebmus- attr. gæmos
uskikkelig skanduk skandug- attr. skanduk
uskikk sjiertta rt
uskreven el. uskrevet tjálek; ~ lovtjálek láhka
uskyld 1(uten skyld) sivádisvuohta d, vigedisvuohta d; bedyre sin ~ adnet ietjas vigedibmen el. sivádibmen; 2(moralsk holdning) vigedisvuohta d, májnedisvuohta d; leve i ~ vigedisvuodan el. májnedisvuodan viessot; 3(uvitenhet) diehtemahtesvuohta d
uskyldig 1(uten skyld) vigedibme m attr. vigedis, sivádibme m attr. sivádis; 2(moralsk ren) vigedibme m attr. vigedis, májnedibme m attr. májnedis; det ~e lille barnet vigedis unna mánásj;3 (uvitende, troskyldig) diehtemahtes -ahttá(s)- attr. diehtemahtes, májnedibme m attr. májnedis
uskyldighet 1(det å være uskyldig) vigedisvuohta d; 2(uskyldig person) vigedibme m; han framstilte seg som en forfulgt ~ anij ietjas vigedibmen
uskyldighetstilstand májnedisvuohta d, vigedisvuohta d
uslokkelig jáddamahtes -ahttá(s)- attr. jáddamahtes; ~ vitebegjær jáddamahtes diehtemvájnno jn; ~ ild jáddamahtes dållå
usselhet iebdesvuohta d
ussel iebdes æbddás- attr. iebdes; (usleste)æbddásamos -abmus- attr. æbddásamos; (udugelig) gienes gædnás- attr. gienes; (holde noen for å være ~) iebdedit
ustabil juorbbá attr. juorbbás
ustadig gájmar attr., pred., en ~ fyr gájmar ulmusj; (~ sinn) gájmarmiella l, (ustadig ~, ~ som blåser fra ulike hold) gájmarbiegga kk; være el. opptre ~ gájmardit, gájmardallat l, bli ~ gájmmárit
ustelt (være el. gå ~) slurjjahit; (~ og ukjemmet, om hår) slurjjooajvve jv; adv. slurjjot
ustemt (om lyd) tjuojadis attr.
ustyrlig villda attr. villda, skindik skindig- attr. skindigis; (være ~) skindudit, dájssat js; (bli plutselig ~) dájssalit; ungene blir helt ~ når det kommer gjester máná ållu dájssali gå guosse båhti;(få til å bli ~, ofte om barn) vuodaldahttet ht
ustø (være ~, vakle)vábbulit, vábbálasstet st; hun var ~ og falt vábbálastij ja gahtjaj; tjalme vábbálassti ser dobbelt; (halte)skiermmot rm; bordet står ~tt bievdde skiermmu
usukret såhkårahtes attr.; ~ bærsåhkårahtes muorje
usvikelig biehtedihke; med en ~ munn biehtedihke njálmijn
usympatisk (en som fort blir ~) måstossiehke g
usynlig vuojnnemahtes vuojnnemahttá(s)- attr. vuojnnemahtes; vuojnedihke
usyret suvrrodik; ~ brød suvrrodik lájbbe
usømmelig (som ikke behager) mij ij le vuogas; (usedelig) nuosske sk attr. nuoskes; ~e skrifter nuoskes tjállaga; ~ livsførsel nuoskes viessom; (~ snakk) slimbar slimmbar-; snakke ~ låhtsat ts (3.p.pres.sg. loahtsá), slimbardit
utafor ålggolin, ålggon; ~ forvaltningsområdet háldadimguovlo ålggolin; (om bevegelse til) ålggolij, ålgusjbælláj, ålgus; stå ~ døra tjuodtjot uvsa ålggolin; de gikk ~ huset manájga goade ålgusjbælláj; bli med ~ vuolge maŋen ålgus; (de som er el. står ~, f.eks. et samfunn el. en forsamling etc.) ålggolij ålggolahá-; vis forstand i omgang med dem som står ~ lehkut jiermmán ålggolaháj sæbrástaládijn; bli stående ~ ålggolij báhtset; (på utsiden av, framfor) åvdån, åvddåj; sett den ~ el. framfor døra bieja dav uvsa åvddåj
utakknemlig gijtodibme m attr. gijtodis
utakknemlighet gijtodisvuohta d
utarbeide (lage) dahkat g; (skrive) tjállet l; (anordne) ásadit
utarbeidelse (stå for en ~) dahkat g, tjállet l
utaskjærs áhpe b; gå ~ ábev mannat, dra ~ áhpáj vuolgget
utbedre divvot v; (en gang) divádit
utbedring divudibme m
utbetaling máksem, mávsálvis ss s el. mávsulvis ss s; bekreftelse for ~en máksema duodastus
utbetalingsmåte máksemvuohke g
utbetalingstidspunkt máksemmuddo tt
utblandet (med mindre konsentrasjon) slájvve jv attr. slájves;(bli ~)slájvvot jv
utblåsning tsåjtsåstibme m
utbor æhpár el. æhpárij æhpárah-; æbok æbog-
utbre (noe som er ~dt, slettet ut)siejggidum; (gjøre kjent) oablodit tr., bli ~dt oabllot bl intr.; adv.(~dt til tørk el. lign.) giejvvot; (~dt vidt omkring) loavggot, nyheten er ~dt sáhka l loavggot; oabllát;(~dt, om bl.a. høy) laddjot
utbredelse (det å være kjent) oabllom
utbrent (bli ~) hæsoduvvat v, sillut (l'l)
utbrukt (i sms.) hæjtádis ss s
utbud fállo l; til ~ fálon
utbuktning (av strand) njárgastahka g
utbygging (~ av vassdrag) dulvvadibme m; (~sarbeid, når det gjelder vassdragsutbygging) dulvvadimbarggo rg; (~sarbeid, når det gjelder veiutbygging) væddjabarggo rg, rahtebarggo rg
utbytte 1(gagn, fordel) ávkke vk; jeg fikk stort ~ av møtet munji lij tjåhkanibme ávkken; 2(fortjeneste, vinning) vuojtto jt, vidnik vidnig-; firmaet gir 10% ~ til hver aksjonær vidnudahka vaddá lågev prosenta vuojtton juohkka oasosæjgádij; (resultat) boados båhtus-
utdanne åhpadit; ~de lærere åhpadum åhpadiddje; ~ seg til lærer åhpaduvvat åhpadiddjen; hun holder på å ~ seg ti lærer sån la åhpaduvvamin åhpadiddjen
utdanningsdepartement åhpadusdepartemænnta nt*
utdanningsforbund åhpaduslihtto ht
utdanningsmulighet åhpadusmáhttelisvuohta d
utdanningsmyndighet åhpadusoajválasj ttj
utdanningsprofesjon åhpadussuorgge rg
utdanningsprogram åhpaduspográmma (m'm) mm
utdanningssenter åhpadusguovdásj -guovdátj-
utdanningssystem åhpadussuorgge rg
utdanningstilbud åhpadusfálaldahka g
utdanningstiltak åhpadusdoajmma jm*
utdanning åhpadus ss s; høyere ~ alep åhpadus; ~ som ingeniør ingeniørraåhpadus
utdeler juogadiddje; mat~ biebbmojuogadiddje
utdeling juogadibme m; juohkem; til ~ juogadibmáj; ved ~ av juogedijn; ~sord juohkembágo
utdrag oasse s
utdype 1(forklare grundigere) tjielggit dárkkelappot el. lagábut; 2(gjøre mere omfattende) lasedit, tjiegŋodit
utdødd (forsvunnet) gáhtum, nåhkåm; det er mange språk som er ~ moadda giela li gáhtum; (om dyre el. fuglearter) náliduvvam; ~e dyrearter náliduvvam juodosnále; (død, folketom) jámas (kun sompred.); bygda er aldeles ~ ålle le ham sijdda le jámas
utdøende gáhtomin, jábmemin; en ~ kunstart dájddatjærdda mij le gáhtomin; (om dyre- el fuglearter) náliduvvamin
utdø gáhtot d, jábmet m, nåhkåt g; det er mange språk som er ~dd moadda giela li gáhtum; (~ om dyre el. fuglearter) náliduvvat v
uteaktivitet ålggodoajmma jm*, barggo ålggon
utearbeid barggo ålggon, ålggobarggo rg
utebli (ikke komme) boahtet (med nekt.); han uteble sån ittjij boade
utedo ålggohivsik -hivsig-
utefra adv. ålggot; han kom forfrossen ~ bådij galmmemin ålggot
uteklær ålggobiktasa
utelampe ålggotjuovgga vg
utelate guodet
uteligger ålggobirjadiddje
uteliv ålggoiellem
utellelig lågådihke
utelukkende dåssju, dåssjå
utelukke ålgodit;(bli ~t) ålgoduvvat v; all ros er ~t ep åvvånis masstak máhte rámmpot
utelys ålggotjuovgga vg
utenat adv. ålgolt; lære ~ ålgolt oahppat
utendørs ålggo, ålggon; ~ aktiviteter ålggo dåjma; sitte ~ ålggon tjåhkkåhit
utenforliggende ålggobiel; ~ årsaker ålggobiel sivá
utenforstående ålggolij ålggolahá- pl.; vis forstand i omgang med dem som står utenfor lehkut jiermmán ålggolaháj sæbrástaládijn; vieroj vierruh-; de er ~ i den her saken sij li vierruha dán ássjen
utenfor ålggolin, ålggon; ~ forvaltningsområdet háldadimguovlo ålggolin; (om bevegelse til) ålggolij, ålgusjbælláj, ålgus; stå ~ døra tjuodtjot uvsa ålggolin; de gikk ~ huset manájga goade ålgusjbælláj; bli med ~ vuolge maŋen ålgus; (de som er el. står ~, f.eks. et samfunn el. en forsamling etc.) ålggolij ålggolahá-; vis forstand i omgang med dem som står ~ lehkut jiermmán ålggolaháj sæbrástaládijn; bli stående ~ ålggolij báhtset; (på utsiden av, framfor) åvdån, åvddåj; sett den ~ el. framfor døra bieja dav uvsa åvddåj
utenfra adv. ålggot, ålggolis, ålggobieles, attr. ålggobiel; komme ~ ålggolis boahtet; sett med øyne ~ gehtjadum tjalmij ålggolis; tenke på hvordan samfunnet ~ ser på oss ájádallat gåktu ålggobiel sebrudahka mijáv vuojnná; pp. lengre ~ enn; adv. ~, lengre ~ ålggolis
utenlandsadv. (bo ~) ålggorijkan årrot; (reise ~) ålggorijkkaj mannat el. vuolgget
utenlandsgjeld vielgge ålggorijkajda, ålggorijkavielgge lg
utenlandshjelp doarjjaviehkke ålggorijkajda
utenlandsk ålggorijkalasj ttj; ålggorijka; ~ skikk dáhpe ålggorijkajs; ~ mat biebbmo ålggorijkajs; (person) ålggorijkak -rijkag-
utenlandsopphold ålggorijkaårrom
utenlandsprefiks ålggorijkaprefiksa
utenlandsreise manno ålggorijkkaj, ålggorijkamanno n
utenlandsstudent ålggorijkastudænnta nt*
utenom 1(gå ~, omgå)garvvet rv; 2(i tillegg) duodden, ietján; det kom et par gjester ~ de innbudte båhtin muhtem guosse duodden dajda ma lidjin gåhtjodum; det er ingen vei ~ ij le ietján gå
uten pp. dagi, dagá,dabdá; -ahtá; ~ lov loabe dagi; være ~ penger liehket biednigahtá; gå ~ lue vádtset gahperahtá; (med abessiv) det vannet er ~ navn dat javrre le namádak; ~ mat greier man seg ikke biebmodak ij bierggi; (~, ~ å (med abessiv) váni; mannen dro herfra ~ å ha spist ålmåj manáj dássta váni båråk; (bli ~ andel av noe, som en har rett til) gåppsut, gåpsudallat l
utenpå pp., adv. ålgolt; huset er pent både ~ og inni goahte l tjábbe ålgolt ja sissta
utenriksdepartement ålggorijkadepartemænnta nt*
utenriksfart ålggorijkamannulahka g
utenrikshandel ålggorijkaoasestibme m
utenriksminister ålggorijkaminisstar
utenriksnytt ålggorijkasága, ålggorijkaådåsa
utenrikspolitikk ålggorijkapolitihkka hk
utenriksstoff ålggorijkasága, ålggorijkaássje (s'sj) ssj
utenrikstjeneste ålggorijkadievnastus ss s
utenriks ålggorijka jk, ålggorijkalasj ttj
uteområde salljo lj, sjalljo lj
uteplass ålggosadje j
uteske ságájdahttet ht
utesking ságájdahttem
utestenge ålgodit; (bli utestengt)ålgoduvvat v; være utestengt fra all moro ålgoduvvat suohttasijs
utestengning ålgodibme m
utett lissa attr.; (bli lekk el. ~) liságuvvat v
ute ålggon; ungene var ~ og lekte máná li ålggon ståhkamin; være ~ å handle oasestime; være ~ og spasere váttsatjime; være ~ av seg av undring alvaduvvat v; være ~ etter sihtat d, liehket maŋen; hva er han ~ etter? majt sihtá?; han er ~ etter penger sån le biednigij maŋen; være ~ etter noe (ved å gå el. stadig oppholde seg på et sted) váttsadallat l; (på et sted, ved bruk av inessivformen); ~ på åkeren áhkkarin; ~ på marka gietten; ~ på kjøkkenet gievkanin; ~ ved kysten merragátten; (slutt, forbi) nåhkåt g; før året er ~ åvddål gå jahke nåhkå
utfall 1(heftig kritikk) lájtto jt; (~, gjentatte ggr.) lájttalibme m; 2(resultat) boados båhtus-; mannat n; hvordan ble ~et gåktu manáj; avvente ~et av saken vuorddet ja gæhttjat gåktu ássjijn manná
utfoldelse sjuvesvuohta d; (oppofrelse) gisjugisvuohta d
utfor (skiøvelse) tsækkotjerastibme m; (utenfor, nedover) badjel; falle ~ kaia gahttjat kája badjel; kjøre ~ veien vuodjet vedja badjel; sette ~ tjærránit; fare ~ en nedoverbakke el. skråning njuolvvot lv; utfor- miehte-
utforbakke miedoj miehtuh- el. miehttu-
utfordre hásstet st, hasodit; ~ til en slåsskamp hásstet dårutjit; (~ som snarest, i hast) hásstelit; (~ den ene etter den andre) hásstalit; (~ fl. el. gjentatte ggr.) hástodit; (~ naturen el. skjebnen gjennom handling el. snakk) enustit; frekv. enustallat; om du setter brødet opp ned så ~r du fattigdommen jus stumpav gávvot bieja de enusta hædjovuodav
utfordrende hásstaliddje; (jålete) tjævllát; pynte seg ~ tjævllát hiervvit; kle seg ~ tjævllát gárvvunit
utfordring hásstalus ss s; (hardt arbeid) rahtjamus ss s
utforkjøring tjeras tjerras-
utforme hábbmit, hábmedit; (~s) hábbmiduvvat v
utforming hábbmim
utforsker guoradalle (l'l)
utforske åtsådit, guoradallat l; (~s) guoradaláduvvat v; (som ikke kan ~s) åtsådihke
utforskning guoradallam, åtsådallam
utforskningstrang diehtemvájnogisvuohta d
utfylle 1(fylle ut) dievddet vd*, tjállet l; 2(supplere) lasedit; ~nde lasse; ~nde bestemmelser lassemærrádusá; mere detaljert dárkkelap
utfylling (noe å fylle med) devdadis ss s
utfyllingsadverbial devdadisadverbiálla l
utføre (gjøre arbeidet) barggat rg, dåjmadit; (lage) dahkat g; (gjennomføre) tjadádit
utførlig dimáj dámaj el. dimoj dámoj; gi en ~ beskrivelse av noe tjielggit dimáj dámaj
utgang 1(det å gå ut); låhpadibme m, loahppa hp*; spille til ~ tjuojadit låhpadibmáj; (ferd) mannam; Herren bevare din ~ og din inngang (i dåpsritualet) Hærrá várjjalus duv mannamav ja boahtemav; 2(åpning, dør) uvsudahka g, (ålggo)uksa vs; flykte mot ~en báhtarit uvsudahkaj; ved ~en uvsadagán; 3(slutt) giehtje tj, loahppa hp*; ved ~en av året jage låhpan; (~ i høymesseliturgien) låhpadibme m, loahppa hp*; (resultat) boados båhtus-; avvente sakens ~ vuorddet ássje båhtusav
utgangsbønn loahpparåhkålvis ss s
utgangsdør ålggouksa vs
utgangspunkt vuodo, álggo lg; pp. milta; hiehpat b, vuolgget lg; ~ for arbeidet vuodon bargguj; vende tilbake til ~et máhttsat álgguj; skriv en tekst med ~ i utsagnet tjále tevstav dan moalgedime milta, tjále tevstav mij hiehpá moalgedibmáj; skriv en tekst med ~ i bildet tjále tevstav mij gåvås vuolggá; i forhold til vidjurij gáktuj; når jeg skriver samisk, er det med lulesamisk ~ gå tjáláv sámegiella, de lav julevsáme vidjurij gáktuj tjállemin
utgave (om publikasjon) vattos vaddus-, almodus ss s; midlertidig~ båddåsasj almodus; første~ vuostasj almodus
utgi almodit; (utgis) almoduvvat v; (komme ut, om en bok) ilmmat lm
utgift gållo l; biednikgållo l; ruhtagållo l; mávsos máksus-;~r til mat og klær gålo biebmojda ja biktasijda; skaff deg ikke unødvendige ~rale allasit dåssjedis máksusijt ásada; årlige ~ jahkegålo; reise~r mannogålo; ~er til barnepass mánnágæhttjogålo
utgiftsøkning gållolassánibme m, gållolasádus ss s
utgivelse almodibme m
utgiver almodiddje
utgraving bállem; ~sområde bállemduobda -duobddag-; (sted der noen har gravd) báládahka g
utgyte gålgådit, gålgådahttet ht; vuotjodit +akk.
utgått (~e sko) skuova ma li nåhkåm
utheve buojddodit
utholde gierddat rd, gillat (l'l) ll
utholdende sávrre vr attr. sávres, (utholdende, om hund, kjørerein) geduk gedug- attr. gedugis; adv. sávret; (bli ~) sávrrot vr
utholdenhet sávresvuohta d, sávrrudahka g
uthus ájtte jt, skiedjá j
utilbørlig adv. (slurvete) slajet, (upassende) hiebalgahtes hiebalgahttás- attr. hiebalgahtes; vandre ~ slajet viessot
utilfredshet iehpedudálasjvuohta d, duhtamahtesvuohta d
utilfreds iehpedudálasj ttj; duhtamahtes -ahttá(s)- attr. duhtamahtes; være ~ med seg selv liehket iehpedudálasj ietjajnis
utilfredsstillende resultatet må betegnes som ~ boados ij lim dåhkkidahtte
utilsiktet ájggomahtes -ahttá- attr. -ahtes; ~ forseelse ájggomahtes mæddo
utkant (pereferi) rabddaguovllo vl, rabdabielle l, rabddabællá (l'l); (som holder seg i kanten el. ~en av noe, flokk etc.) rabdak rabdag- attr. rabdagis
utkantstrøk rabddaguovllo vl; folk har flyttet fra ~ til sentrane ulmutja li jåhtålam rabddaguovlojs guovdásjbájkijda
utkast (innstilling) árvvalus ss s, oajvvadus ss s; komme med et ~ buktet oajvvadusáv
utkik(k)ssted várdadis ss s; (sted hvor en har utkik nedover) guovladahka g
utkikk (holde ~) várddahit
utklipp beskudis ss s, beskustahka g
utkok låhka g
utlandsk ålggorijkak -rijkag-; ~e statsborgere ålggorijkak stáhtaviesáda
utland ålggorijkka jk
utlegg (pengeutlegg) ruhtagållo l, gållo l
utlegge (forklare) tjielggit
utlegger (forklarer) tjælggár
utlegning tjielgadus ss s, tjielggidus ss s
utleie lájggo jg, lájggim
utleier lájggijiddje
utlending ålggorijkak -rijkag-
utlevere (gi) vaddet tt; få utlevert oadtjot ttj
utlodde vuorbbádit
utlodning vuorbbádibme m
utluftet (bli ~, om klær, mat etc.) bieggut
utluftning bieggudibme m
utlyd loahppajiedna n
utlyse almodit
utlysing almodus ss s, almodibme m; ~ av stillinger virggealmodibme; ~stekst almodustæksta, almodibme m
utløp (av en fjord) davvegiehtje tj, vuodnanjálmme lm; (slutt) nåhkåm
utløpe nåhkåt g; maŋemus (biejvve etc.); fristen ~r på mandag mánnodahka l maŋemus biejvve
utløp gålgijdahka g
utløpsos lusspe sp
utlån luojkkam; bli ~t luojkaduvvat v
utmagret guojrra jr attr. guojras, vájbasj vájbatj- attr. vájbasj
utmark miehttse hts
utmarksgrav (dødt menneske på ikke vigslet jord)gálmme lm
utmarksnæring miehttseæládus ss s
utmarksslått miehttsesládjo j
utmatte sillodit; (gjøre maktesløs) hæssodit; muodástuhttet ht, (bli ~et etter en anstrengelse) sillot l; (bli utbrent) sillut (l'l); (bli ~et av uro, tungsinn) muodástuvvat, muodanit; (bli ~et el. uten krefter, og dermed ikke makte å gå mere) æddut; (bli maktesløs) hæssot s, hæsoduvvat v; (bli aldeles ~et el. slapp, om mennesker og dyr) slibttsat bts; (som fort blir trøtt el. ~et)sille l attr. siles
utmerketadv. riek buoragit; (om smak) riek njálgge; maten smakte ~ biebbmo lij riek njálgge
utmåle mihttidit, mierredit
utnavn nabdasnamma m; (kalle med el. gi ~) nabdastit; (rope ~ til)nabdostit
utnevnelse nammadibme m
utnevne nammadit; (~s, bli utnevnt) nammaduvvat v
utnevning nammadibme m
utnytte (nyttiggjøre seg) ávkkit, ávkástallat l; ~ de mulighetene som byr seg ávkkit dajt máhttelisvuodajt ma gávnnuji; (misbruke til egen fordel) gållådit, gålådit tr.,jeg vil ikke ~ ham/henne iv sidá suv gållådit; (~s, bli ~t) ávkkiduvvat v, ávkástaláduvvat v; ~s på en best mulig måte el. maksimalt buoremus láhkáj ávkkiduvvat; de ~s el. blir ~t dårlig da nav hæjot ávkástaláduvvi
utnyttelse ávkkim, ávkástallam
utnytting ávkkim, ávkástallam
ut- og innvendt mådtsot adv.
utover adv., prep. 1(mot, over hele) miehtáj; spre seg ~ hele landet oabllot lándav miehtáj; (utbredt) laddjot, luobbot; (legge ~) luobbit, ladjot j, (fl.ggr. el. fl.gjenstander) luobbot pp;2(~ fjorden, sjøen, el. fra land) davás, ålgus; ~ fjorden davás el. vuonav davás; 3(om tid) birán, miehtáj; 4(mer enn); ~ det vanlige ienep gå dábálattjat; ~ fristen guhkebuv ájggemieres; 5(~ en kant) badjel; (henge ~) gahtsahit
utposing (på klær etc.) skubbme bm
utprøve gæhttjaladdat tt
utprøving gæhttjaladdam; ~stiden blir på 3 måneder gæhttjaladdamájgge le gålmå mánnuj
utpust båssånis ss s
utradisjonell iehpedábálasj ttj; adv. iehpedábálattjat
utreder guoradalle (l'l)
utrede tjielggit; (undersøke grundig) guoradallat l
utredning tjielggidus ss s, tjielgadus ss s, guoradallam, guoradus ss s; Norges offentlige ~er Vuona almulasj tjielggidusá (VAT); medisinsk ~ medisijnalasj guoradallam
utrette dahkat g, barggat rg; (makte) ájmmudit; jeg har ikke ~t noe mån iv la majdik dahkam
utrettelig sávrre vr attr. sávres; adv. sávret; ~ gjøre det gode sávret buorev dahkat
utrivelig gávkas gávkkas- attr. gávkas; (dyster) rájmas rájmmas- attr. rájmas; (som skaper besvær)urmak urmag- attr. urmagis
utro (bedragersk) bæhttogis; (være ~) biehttet ht*; (upålitelig) iehpeåskulasj ttj, åskeldahtes -ahttá(s)- attr. åskeldahtes; (troløs, uten tro) jáhkodibme m attr. jáhkodis; en ond og ~ slekt bahás ja jáhkodis vierrek
utrolig ij la jáhkedahtte; en ~ historie subtsas mij ij la jáhkedahtte; hvorfor holdes det for ~ ... manen ulmutja e sidá jáhkket ...; adv. de er blitt ~ flinke sij li sjaddam huj tjiehppen
utropsord tjuorvasbáhko g
utropstegn tjuorvasmærkka rk*
utroskap (bedrag) bæhttogisvuohta d; (troløshet) jáhkodisvuohta d
utruste russtit; ~ seg for fjellturen russtit várráj
utrustning (forsyning) biergas bierggas-; (utstyr) rustik rustig-
utryddelse muorrodibme m; (~ gjennom pest, farsott, epidemi, gass) hevvanibme m; ~struet ájtedum
utrydde muorrodit; (~ gjennom pest, farsott, epidemi, gass) hevadit; (gjøre til intet) dåssjidit (s'sj); (bli ~et, ~s) muorrot r; (bli ~et, gjennom pest, farsott, epidemi, gass) hevvanit
utrydding muorrodibme m; (~ gjennom pest, farsott, epidemi, gass) hevvanibme m; ~struet ájtedum
utrygg dårvodibme m attr. dårvodis; (nervøs) asidasj ttj attr. asidis, man er litt ~ ulmusj la hálvva asidasj
utrygghet (uten fortrøstning) dårvodisvuohta d ; (mishåp) iehpedårvvo rv
utsagn moalgedibme m, javllamus ss s, bágo; (uheldig ~) tjuolomoalgedibme m; (påstand) tjuottjodus ss s
utsagnssetning moalgedimgárgadis ss s
utsalgspris vuobddemhadde tt
utsalg vuobddem, vuobddemus; ~et starter i morgen vuobddemus álggá idet
utsatt (for vind) bieggá attr. bieggás, (for vind, vær etc.)báros bárrus- attr. báros; (bli ~ for vind) bieggut; (bli ~ for el. råke ut for noe)boadádallat l, boahttut
utseende næhko g; man kan se det av ~ vuojnná dav nægos; lik el. likhet (av utseende, som ligner hverandre)muoduk muodug-; kom i ~ som et menneskebådij ulmutja muodugin el. skåvijn; (ansikt) muohto d; (ham) skåvve v; bjørneham biernaskåvve; (form) hábme m
utsendelse (utsending) rájadus ss s, sátta sáttag-
utsending 1 rájadus ss s, sátta sáttag-; ~ besto av saksdokumenter sáttagin lidjin ássjepáhppára; 2radio- el. fjernsynsprogram sátta sáddag-; 3(sendebud) rájadus ss s; ~ til landsmøte rájadus rijkatjåhkanibmáj; (sendemann) rájadusålmåj -ålmmå-; (representant, ~ fra el. på vegne av et pol. parti) ájrastiddje
utsendingspredikant rájadussárnnediddje el. rájadus
utsendingsreise rájadusmanno n
utsendt rájadum
utsette (til et senere tidspunkt) maŋedit; de utsatte samling til klokka halv seks benav maŋedin bielguhttaj; (forskyve tidspunktet) sjáhtjalit; ~ møtet til fredag tjåhkanimev bierjjedahkaj sjáhtjalit; (bli utsatt) maŋeduvvat v; utsatt prøve maŋeduvvam gæhttjalibme
utsettelse maŋedibme m; (gi ~)maŋedit
utside ålgusjbielle l, ålggobielle l; ålgoldis ss s; på ~n ålgusjbielen, ålggobielen; (de som er el. står på ~n avf.eks. et samfunn el. en forsamling etc.) ålggolij ålggolahá-; vis forstand i omgang med dem som står på ~n el. utenfor lehkut jiermmán ålggolaháj sæbrástaládijn; på ~n, lengre ut (om ferdsel el. bevegelse) ålggola adv.; fra ~n ålggolis; på ~n, utenpå ålgolt
utsiktsplass várdudahka g, várdas várddas-, várdadis ss s; (sted hvor en har utsikt nedover) guovladahka g
utsiktspunkt várdudahka g
utsiktssted várdudahka g, várdas várddas-, várdadis ss s; (sted hvor en har utsikt nedover) guovladahka g
utsikt várdudahka g; (med god ~) várdas várddas- attr. várdas; adv. várddagis; på fjellet har man god ~ váren le várddagis;(plass med god ~) várdas várddas-, várdadis ss s; (nyte ~en) várdudallat l
utsiring girjadibme m
utsjekking (~ av hotellrom) guorrit hotællalanjájt
utskeielse rattukvuohta d
utskiftning målssom, målssusibme m, rievddam; god vann~ og høvelig temperatur buorre tjáhtjemålssusibme ja hiebalgis temperatuvrra
utskillelse tjuolldem
utskilt juogádis ss s, juogádus ss s; (væske el. vann som som er utskilt) vuotjos vuohtjus-
utskjelling bælkko lk, tsieladis ss s; (bli utskjelt av noen) bælkkut (+ill.)
utskrift tjáládus ss s; (ta ~) tjáledahttet ht; du kan ta ~ av det du skriver máhtá tjáledahttet dav majt tjálá
utskudd hilgodus ss s el. hilgudis ss s
utslag (på kroppen) rahttidahka g; (det gir el. blir utslett el. ~ på kroppen) rahttit
utslett (på kroppen) rahttidahka g; (lite ~) rivva v; (eksem) russjme sjm, rusjmas russjmas-, (større ~) rusjmidahka g; (bli el. gi ~) rusjmastit; det blir ~ på kroppen rubmahav rusjmas; (det gir el. blir ~ el. utslag på kroppen) rahttit
utslettelse muorrodibme m; (~ gjennom pest, farsott, epidemi, gass) hevvanibme m
utslette muorrodit; (~ gjennom pest, farsott, epidemi,gass) hevadit; sjallit (l'l); (bli ~t gjennom pest, farsott, epidemi, gass) hevvanit
utslipp luojttem, luojttalibme m; gi ~ luojttet (ålgus); redusere ~ene av klimagass dálkádakgássaj luojttalimev binnedit
utslitt 1(som er revet el. slitt i filler; om klær, telt o.l.) sliggo attr.;(om bl.a tøy) sjánjas sjádnjas- attr. sjádnja; (bli ~ om klær etc.) nåhkåt g; (bli utslitt, revet og fillete) sligganit; (bli ~ el. tynnslitt, om tøy, klær) sjádnjot nj; adv. sjáddnot; det her klesplagget er aldeles ~ el. tynnslitt dát bivtas la ållu sjáddnjot; (~ og fillete) adv. sliggot; 2(bli utmattet, bli (helt) ~) sillot l, sillut (l'l), ållu vájbbat
utslukke jáddadit
utslått (slått i utmark) miehttsesládjo j; (mark med utslått) miehttsesládjoednam
utsmykke hiervvit
utsmykker hiervvididdje
utsmykking 1(det å smykke ut) hiervvim; 2(pryd) hærvva rv*
utsondre sájveldit
utspedd (bli ~) slájvvot jv; (bli ~ om væske) njárbbot rb
utspekulert (i negativ kontekst) juonalasj ttj attr. juonalis; adv. juonalattjat
utspilt tsakkas tsaggas- attr. tsakkas; tsakko attr.
utspredt luoppo attr.
utspring (begynnelse) giera gierrag-; Luleelv har sitt ~ ved norskegrensen Julevæno giera l Vuona ráján; ihtanis ss s
utspørre gatjádallat l, jæsskot sk
utspørring gatjádallam; direkte~ njuolggagatjádallam
utstikkende gihtjo attr.; ~ steingihtjo giergge; gihtjok gihtjog- attr. gihtjogis; adv. gihttjot
utstiller vuosádalle (l'l)
utstilling vuosádus ss s; (kunst~) dájddavuosádus; seperat ~ sierra vuosádus
utstrakt gálgo attr.; med beina ~ gálgo juolgij; en ~ hånd gálgo giehta; en lat hund, med beina ~) gálgo bena; (i ~ stilling el. leie) gálggot adv.; (slett) siejgga adv.; sitte el. ligge ~, være utstrakt gárggahit; sitte med føttene utstrakt juolgij gárggahit; bli utstrakt el. strukket siejggat jg
utstrekning guhkkudahka g, vijddudahka g; ~ av tid ájge guhkkudahka; (viss ~)mierre r, i hvilken ~ man mærráj; i viss ~ muhtem mærráj; i mye større ~ åvvånagi, åvvånagá; åbbånagá, åbbånagi; øke i ~, spre seg oabllot bl, oabllánit
utstrødd jalkkot adv.
utstyr (verktøy) vettsa el. vædtsak vædtsag-; ræjddo jd; rustik rustig-; (ting og ~ man behøver f.eks. på en tur) dárbbaga pl.; ta alltid med deg ryggsekk og det ~et som fjellet kreverválde maŋen vuossav ja dajt dárbbagijt majt váren dárbaha
utstående gihtjo attr.; gihtjo giergge spiss stein; gihtjok gihtjog- attr. gihtjogis; adv. gihttjot; (~ bak, på menneske) tjåssnebahta d; (~ stilling)
UTSTÅ gillat (l'l) ll
utsuge hædjon bårråt
utsultet (være ~, da man ikke har spist på lenge og ikke blir mett med en posjon)ruoggat kk
utsvevelse rattukvuohta d
uttalefeil 1(manglende evne til å uttale riktig)sjålbbe lb; person med ~ sjålbbå lb; (det å ha manglende evne til å uttale riktig, knote) sjålbbit, sjålbåstit; 2(det å uttale feil)boasstot jiednadit
uttalelse javllamus ss s, moalgedibme m; endelig ~ låhpalasj javllamus
uttale s. jiednadibme m; dårlig ~ sjålbbe lb; person med dårlig ~ sjålbbå lb
uttale v. 1(si, ytre) javllat, moalgedit; (~s) javladuvvat v; ~ seg (om en sak) ietjas vuojnojt tjielggit; 2(artikulere, lydere) jiednadit, jiednaduvvat v; (få til å ~) sjiehtadit; jeg fikk til ~n sjiehtadij bágov javllat; (~ feil, ha manglende evne til å ~ riktig, knote) sjålbbit, sjålbåstit; (~ feil f.eks. om et ord i fremmed språk) boasstot jiednadit el. javllat
uttrykke (uttale) moalgget lg, moalgedit, sárnnot rn; ~ seg presist moalgget dárkkelit ja tjielggasit; ~ glede ávov sárnnot; (~ seg, framføre) åvddånbuktet vt; kunne ~ seg skriftlig máhttet tjálalattjat åvddånbuktet; (som ikke kan ~s (sies) med ord) sárnodihke, sárnnomahtes sárnnomahttá(s)- attr. sárnnomahtes
uttrykksform åvddånbuktemvuohke g
uttrykksmåte åvddånbuktemvuohke g; (muntlig) moalgedimvuohke g
uttrykk åvddånbuktem, åvddånbuktemvuohke g; komme til ~ åvddånboahtet d; (språklig formulering) moallánahkko el. moallánahka g, moalgedibme m; ord og ~ bágo ja moallánahkko; preposisjons~ preposisjåvnåmoalgedibme
uttynnet (om væske) njárbbe rb attr. njárbes, njárbbat njárbbad- attr. njárbbis; adv. njárbbot
uttørket jakker; ~ mark jakkerednam
utuktig skieges skæhkás- attr. skieges; (ha ~ omgang med) vellahit; menn som har ~ omgang med menn ålmmå gudi ålmmåj vellahi
utukt skiegesvuohta d; (usedelighet) nuosskudahka g; (drive el. leve i ~)skægástallat l
utur skádá, vuorbedisvuohta d; ha ~ liehket vuorbedibme; det var ~ de lij skádá
utvalg 1(noe som er valgt ut) oasse s, visses el. muhtem oasse; et ~ av forfatterens artikler oasse tjálle artihkkalijs; (gjøre et ~) válljit oasev; 2(masse, mengde) valjesvuohta d, valljudahka g, válljimnárre r; ållo, binná; rikt ~ av noe valjesvuohta d; godt ~ av biler ållo bijla; dårlig ~ av barneklær binná mánájbiktasijs; nok å velge imellom válljimnárre r; 3(nemd) nammadus ss s, juogos juohkus-; arbeids~ barggonammadus; foreldre~ æjgátjuogos
utvalgsarbeid juogosbarggo rg
utvalgt válljim, válljiduvvam; tjuoldedum; de han har ~ gejt sån le válljim el. gudi li tjuoldedum
utvandrer sirdulasj ttj; ~e til Amerika sirdulattja Amerikij
utvanne slájvvit; ~ et begrep slájvvit moallánahkkov; (~ noe som f.eks. er for salt) såjddådit; (bli ~t) tjáhttjánit, tjáhtjot tj
utvannet 1(~, med lite saltsmak, kryddersmak) såjdde jd attr. såjdes; (bli ~) såjddådum; fisken var ferdig ~ guole lidjin såjddådum; (vassen) tjátjas tjáhtjas- attr. tjátjas; 2(om kaffe, moral, prinsipp etc.) slájvve jv attr. slájves; ~ prinsipp slájves prinsihppa
utvei dármme rm
utveksle lånudit; (flere ggr.) lånudallat l
utveksling lånudibme m, lånudallam
utvelgelse tjuolldem
utvelge tjuolldet ld
utvendig 1det ~e ålgoldis ss s, ålgoldisbielle l; ålgusj ålgutj-, ålgusjbielle l; vaske vinduene ~ (utsiden av vinduene) vindegijt ålgusjbieles bassat; adv. ålgolt; ~ og innvendig ålgolt ja sissta; vi er ferdig med huset ~ ålgolt lip juo gådijn gærggam; 2(overflatisk) ålgoldis ss s; gi en ~ behandling (strøk) ålgoldis vuojdastis
utvidelse vijdedibme m; (det å gjøre større) stuoredibme m
utvide vijdedit; (bli ~t, ~s) vijdeduvvat v; ~t rett vijdeduvvam riektá; (~ litt) vijdedasstet st, (~ seg) vijddánit; (gjøre større) stuoredit, ~ stua dåbev stuoredit; (forlenge) guhkedit, ~ tiden ájgev guhkedit; (~ et hull, plagg o.l.) galjedit; (~ et hull, f.eks. skrue- el. spikerhull for at hodet skal gå ned i) tsisskot sk, (blokke ut og ~ en sko el. kommag med en kjepp) tjuovardit
utvikler åvddånahtte
utvikle tr. åvddånahttet ht; ~ nye produkter ådå buktagijt åvddånahttet; intr.refl. åvddånit; eleven har ~t seg oahppe le åvddånam; (lage) dahkat d, buvtadit, ásadit; (forløpe) mannat n; spørsmål hvordan det ~r seg gatjálvis gåktu manná
utviklingsarbeid åvddånahttembarggo rg
utviklingsfond åvddånahttemfoannda nd*
utviklingshjelp doarjjaviehkke bátsádallamrijkajda
utviklingsland bátsádallamrijkka jk
utviklingsmulighet åvddånahttemmáhttelisvuohta d
utviklingspotensial åvddånahttemvejulasjvuohta d
utviklingstrinn mierre r
utvikling åvddånahttem; (fremdrift, oppsving) åvddånibme m
utvinne dahkat g, buvtadit
utydelig (uklar) iehpetjielgas -tjielggas-
utøse gålgådit; ~s gålgåduvvat v
utøve dåjmadit, barggat rg; (bli ~t, skje) dáhpáduvvat v; ... er ~t under særdeles skjerpende omstendigheter ... le dáhpáduvvam sierralágásj tjårggididdje dilen; (~ duodje) duodjuhit
UTØVELSE dåjmadibme m, barggo rg; (~ AV DUODJE) DUODJUHIBME M
utøvende (sittende og ~) doajmme pr.pt.
utøver dåjmadiddje, bargge; (idretts~) valástalle; (duodje~) duodjár
ut ålgus; gå ut og spise vuolgget ålgus båråtjit; (ut av) sissta pp., adv.; (ut av, en gruppe, et selskap) sieges pp.; (lengre ut, om ferdsel el. bevegelse; lengre ut enn) ålggola adv.; (lengre ut) adv. ålggolij, ålggolin;(lengre ut enn, angir tilstedeværelse)pp. ålggolin; (lengre ut, på et sted) ålgobun; (lengre ut på sjøen, fjorden, om bevegelse og ferd) davvelav; (lengre ute på sjøen, fjorden) davvelin; (lengre ut på sjøen, fjorden, bevegelse til) davvelij; (lengre ut fra bevegelse fra) davvelis; ut-, ute- ålggo-
utålmodig gierddamahtes -ahttá(s)- attr. gierddamahtes
utålmodighet gierddamahtesvuohta d
utånde hekkav råhttit
uutslitelig ihkálasj attr.
uvane sjiertta rt; (gjøre til ~) ájtsastit
uvanlig sierralágásj -lágátj- attr. -lágásj
uvedkommende vieroj vierruh-
uveisom (ulendt) smilltjá attr. smilltjás; ~ terreng smilltjás duobddága
uvel vieddje (i nektingsform); hun er ~ sån ij la vieddje; (kvalm) måjdås måjddås-; bli ~ måjddåt jd
uvenn (fiende) vasjulasj ttj; (bli ~er, bli forarget på hverandre) vasjudit
uvennlig (brysk) råsjkas roassjkas- attr. råsjkas; (~ person, en som er brysk) roassjka sjk*
uventet vuordek, hæhkkat; som kommer ~ hæhkka attr.
uverdig værddogis, árvvogis (med nekt.); vi er ~e tjenere mij ep la værddogissan dievnarin liehket; han følte seg uverdig til en slik nåde sån ittjij ietjas værddogissan dåbdå dakkár ármmuj; saken fikk en ~ behandling ássjev nievret dåmadin
uvesen (som er til ubehag) ruhke g
uvett (tankeløshet) huomajahtesvuohta d; (uforstand) dádjadahtesvuohta d
uvettig (tankeløs) ájádalák, (uforstandig) jiermedibme m attr. jiermedis; ~ kjøring vuodjet ájádalák, jiermedis vuodjem
uvilje vuosstemiella l; iehpemiella l; sjiedtja ttj; (en som har ~ mot noe) vuosstemielak -mielag-
uvillighet sjiedtja ttj
uvillig sjiettjas sjiedtjas- attr. sjiettjas; vuosstemielak -mielag- attr. -mielak, -mielagis
uvirksom dåjmagahtes -ahttá(s)- attr. dåjmagahtes; (ligge og dra seg og være ~) rænndahit; (sitte ~ og sløve) njavvahit
uvirksomhet dåjmagahtesvuohta d
uvisnelig buollnamahtes -ahttá(s)- attr. buollnamahtes el. gållnåmahtes -ahttá(s)- attr. gållnåmahtes
uvisshet iehpevissesvuohta d
uviss iehpevisses -vissás- (s's) attr. -visses
uvitende diehtemahtes -ahttá(s)- attr. diehtemahtes; folk er ganske ~ ulmutja li viehka diehtemahttá; (~ om) adv. diehtemahtá +elat.; (~ person, om nyheter, saksforhold, opphav o.l.) ábmelidne n, (dumskalle) kuffi (f'f) ff
uvitenhet diehtemahtesvuohta d
uvær dálkke lk; et forrykende ~ sieldes dálkke
uvøren 1 dierbik dierbig- attr. dierbigis, sladje j attr. slajes; en ~ guttunge dierbigis báhttja; være ~ med noe liehket sladje; 2(om klær og utseende) sladje j attr. slajes, adv. slajet; være ~t kledd slajet gárvvunit
uærlighet vágedisvuohta d
uærlig vágedibme m attr. vágedis
uåpnet rabák
uår jahke gå le vádne juossta, jahke gå nieda guoddá;; niedajahke g, nievresjahke g, nielggejahke g; ~ på korn dán jage le vádne gårnijs
uårvåken gåhtsemahtes -ahttá(s)- attr. gåhtsemahtes
uårvåkenhet gåhtsemahtesvuohta d