Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
jafse snælkkot lk
jag (kjør, strev) ratjáldahka g, rahtjamus ss s; et ~ fra morgen til kveld ratjáldahka idedis iehkedij; mas og ~ diertjestibme ja rahtjamus
jage (om hund, ulv) oagodit; (fl.ggr.) oagodallat l; (~ hit og dit)ågudallat l; (~ hunden etter noe, en gang)håhttsålit, tsieladit, (jage el. kommandere en hund etter noe, fl.ggr.) håhtsodit;(~, fare omkring i skogen og søke jaktbytte) viejddit; (~ i vei, på, ut) vuojedit, (~ i vei) vuodjelit; (~ bort, få til å fjerne seg) gájddadit; (~ på flukt) bádardahttet ht; (~ etter, streve) rahtjat tj
jakke jáhkka hk
jakt (seilfartøy) jákta vt
jakt bivddo vd, miehttsebivddo vd, væjdda jd*, væjddo jd; ~ og fiske miehttsebivddo ja guollebivddo
jakte bivddet vd; (på fugl) låddit; (på rype)rievsagahttet ht; (~ på pelsdyr) návddit; (~, fare omkring i skogen og søke jaktbytte)viejddit; (~ på, lure på) áhttegussjat sj, vuorŋedit; ta opp ~en på noe oagodit; drive å smyg~ njágadit
jaktfalk rievsakhábak -hábag- (falco rusticolus)
jaktmark bivddo- el. væjddoduobddák -duobddág-; våre ~er mijá bivddoduobddága
jambe jámmba mb
jamføre buohtastahttet ht(fork. bs.); jevnfør med ... buohtastahte ...; bli jevnført med buohtastahteduvvat v
jammenadv. galla; nå var det ~ godt med mat njálgge lij galla biebmujn; ~ ble det fint vær galla sjattaj tjáppa dálkke
jamre fuojkket jk, fuojkadit; (~ seg av smerte) luojmmat jm; (klage) luodjot j
januar ådåjakmánno n
jare (jarekant på stoff) hålbbe lb
jarstein (søkke) adjagiergge rg
jaså vaj nav
jattende miehtemielak -mielag- attr. -mielak
jeger (som jakter på fugl) låddår; (som jakter på pelsdyr) návdár návddár-; (fangstmann) bivdde, væjdár væjddár-; (røver) rievvár
jeg mån(betont månnå); ~ bor hjemmemån årov sijdan;iness. mujna; ~ har nye skomujna li ådå skuova
jekke jiehkkit
jekk jæhkka hk*
jeksel oalolbádne n, (den innerste ~en) máttabádne n
jekt (seilfartøy) jákta vt
jenke (~ seg) nivvat v; (kunne ~ seg) nivvasit
jenteflokk niejddasváhttjo htj
jentegal næjtsogis
jentegjeng niejddasváhttjo htj
jente næjttso jts, niejdda jd; (lita jenta) nejtsusj nejtsutj-; (~ i første del av tenåringsalderen) næjttsoriehko g; (~ som to gutter er rivaler om) biddnomoarsse rs; (~ som er såpass stor at de kan gjøre noe, utføre ærend o.l.) gåhtjustahka g
jentetoalett næjtsojhivsik -hivsig-
jentunge nejtsusj nejtsutj-, niejddamánná n
jernalder ruovddeájgge jg
jernbane ruovdderahte
jernbanestasjon ruovdderahtestasjåvnnå vn
jernhæl ruovddegáma -gábmag-
jernkrok (skjerding, stillbar jernkrok med hakk for å justere lengden) skiertik skiertig-
jernring rikkas riggas-
jern ruovdde vd
jernspett ruovddegágga kk, gágga kk
jernspurv ruovddetsihtse ts (PRUNELLA MODULARIS)
jerntråd ruovddehárppo rp
jernvare ruovdoj ruovdduh-
jerpe bákkoj bággu- (bonasa bonasa)
jervfelle rihta d
jerv gierkke rk, jiervva rv (Gulo gulo)
jervsaks rihta d
jette (kjempe, rise) jiehtanis ss s
jevn 1(plan, slett) jalggat jalggad- attr. jalggis el. jalgga; ~ plass jalgga lg; siejgga adv.; (glatt) sjallat sjallad- attr. sjalla el. sjallis; sjaluk sjalug- attr. sjalugis; 2(like god, stor, sterk osv.) jæbddásasj ttj; adv. jæbdda; de er jevnstore da li jæbdda stuoraga; ~t med kanten jæbdda rabdajn; ~t og trutt avtatbirges, aktatbirggát adv.
jevnaldrende ludtjusasj ttj, vi to er ~måj lin ludjusattja
jevnbyrdig jæbddásasj ttj; de to er ~esåj libá jæbddásattja el. såj libá dássálaháj
jevne (gjøre jevn, slett) jalggit; (~ ut, så at det blir slett og hardt) sjålkkit; (~ til) sjallit (l'l)
jevnføre buohtastahttet ht(fork. bs.); jevnfør med ... buohtastahte ...; bli jevnført med buohtastahteduvvat v
jevngamle ludtjusasj ttj; vi to er ~måj lin ludjusattja
jevngod jæbddásasj ttj
jevnlik jæbddásasj ttj; ~t avta buohta, jæbddásattjat
jevnsterk avtagievrra vr attr. -gievras
jo (om noe som forutsettes å være kjent) ham,der kommer han jo duola ham boahtá;det gikk jo brabuoragit ham manáj; madi; jo større (han er), desto mere spiser han madi stuoráp, dadi ienebuv bårrå; má; du kommer vel i kveld?båditja má iehkedis?; den er jo min dat la má muv; ja visst! viertti má
jobb barggo rg; når blir du ferdig med denne ~en? goassa ålli dajna bargujn?; skifte ~ bargov målssot; få (seg) ~ bargov åttjudit
jobbe barggat rg; ~ i skolen skåvlån barggat; begynne å ~ barggagoahtet ht, barggát; ~ for (akte) ájggo jg; hanvil ~ for å skaffe arbeidsplasser sån ájggu åttjudit barggosajijt
joggesko viehkamskuova
jogge viehkat g
joike juojggat jg, (med ord, dvs. ikke bare med melodi) tsoabbmot bm
joiking juojgos juojggus-
joik juojgga jg, juojgos juojggus-; (~, melodi uten ordene) vuolle l; (ord til ~) tsoabme m
jomfru niejdda jd, næjttso jts; (stjernebilde) Jomfruen Niejdda
jord 1(klode) ednam; himmel og ~ almme ja ednam; 2(mark, jordbunn) ednam; ~a er tørr ednam la gåjkes; (~ som er løs) mållde ld; (sand~) rájrre jr; (skrinn ~ el. ~smonn, karrig, ufruktbar ~) tjierreednam (r'r), tjierre (r'r); (bli til ~ el. muld) suossnot sn
jordbruk ednambarggo rg
jordbruker ednambargge
jordbær gieddemuorjje rj (Fragaria vesca)
jorde giedde tt
jordeier ednamæjgát -æjgád-, ednamniehkke hk
jordekorn ednamoarre (r'r) rr (av slekten tamias og eutamias)
jordfeste juvllit; ~s juvlliduvvat v
jordflekk edanamdajvva jv, ednamdajvasj -dajvatj-
jordhule sluoggo kk
jordisk (som hører til det ~e liv) ednamlasj ttj
jordkjeller ednamtjieller -tjællár- (l'l)
jordklode ednamjårbbådis ss s
jordmor tsaggeieddne dn
jordoverflate ednamgiera -gierrag-, ednamláramus ss s
jordpåkastelse ednamgoajvvistahka g
jordras læŋŋgarido
jordskjelv ednamskielbbe lb, ednamdoargestibme m
jordsmonn ednam; (øverste laget av ~et)darmas darmmas-
jordstykke ednamdajvva jv
jordugle jieggeloavggo vg (ASIO FLAMMEUS)
jordvarme ednamliekkas -lieggas-, liekkas ednamis; utnytte ~n ednamlieggasav ávkkit
journalistikk journalistihkka hk
journalist journalissta st
journal journálla l
jubelrop sjållejiedna n
jubel sjålle l, sjålledibme m
jubilere ávvudit
jubileum ávvudibme m; 50-års~ vihttalåkjageávvudibme; feire ~ ávvudit
jubileumsfest ávvudibme m
jubileumsskrift ávvotjála -tjállag-
jubileumsutgave ávvoalmodus ss s
juble sjållerdit, sjållåhit ; ~ høyt låggŋis gielajn (jienajn) sjållerdit
juksasnøre subjja bj
jukse (lure) nárrit (r'r), vierev dahkat
juks verrudahka g
julaften ruohttaiehket -iehked-, javllaruohtta ht; lille ~ unna javllaruohtasj -ruohtatj-
juleavslutning javllalåhpadibme m
julebord javllamáles -mállás-
juledag javllabiejvve jv; første ~ vuostasj javllabiejvve
juleevangelium javllaevangelium
juleferie javllaloahpe b; glede seg over ~n javllaloabev ávvudallat
julegave javllavattáldahka g, javllavadda tt; jeg ønsker meg et eller annet verktøy som ~ sávadav juokkirak vædtsagav javllavattáldahkan
julegran javllaguossa s
julehandel javllaoasestibme m, javllaoases -oassás-
julehelg javllaájllek -ájlleg-, javllabasse s
julehilsen javllasávadus ss s
julehøytid javllaájllek -ájlleg-, javllabasse s
julekort javllakårttå rt
julekveld ruohttaiehket -iehked-, javllaruohtta ht
julemat javllabiebbmo bm
julemesse javllaoases -oassás-, javllamæsso (s's) ss
julenatt javllaidja j
julenisse ruohttaáddjá dj
julepresang javllavattáldahka g, javllavadda tt
julepynt javllahærvva rv*
julesalme javllasálmma lm
juletre javllamuorra r
juling dænntjá ntj, (gi ~) dienntjit, (få ~) tsábbmudallat l + ill.
juli snjilltjamánno n
jul javlla vl
juni biehtsemánno n
juridisk juridihkalasj ttj
jurist jurissta st, láhkadåbdde
jur ruokse vs
juss jussa (s's) ss
justere hiebadit, (forsøke å avpasse, ~) hiebadallat l; (som er lett å avpasse el. ~; fleksibel) hiebadahkes -dahkká- attr. hiebadahkes; (endre) rievddadit
justering hiebadibme m
justis justijssa js
juv ávttje vtj
jærtegn (varsel) diedjim
jødedom juvdávuohta d
jøde juvdá
jødekristen juvdáristagis ss s
jøss jiesstánam; ~ for en fart jiesstánam dav fártav
jåle (jålet kvinne el. mann) tjævllá
jålebukk tjævllá
jåleri tjævlludahka g, tjævllásvuohta d, tjievlle vl
jålete tjævllá attr. tjævllás; adv. tjævllát; pynte seg ~ tjævllát hiervvit; pynte opp med noe som er ~ tjievllit; bære seg ~ at, opptre ~ tjævlástallat l
jåle tjævlástallat l