Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
padde ruobbetsuoppoj -tsuobbu-
padle ájrustit
padler ájrulij ájrulah-
padleåre bávtjan, bávtjak bávtjag-, mielle l
pakk 1(gods) gálvvo lv; han flyttet med alt sitt pikk og ~ jåhttåj divna gálvoj; 2((ramp) báhken
pakkenellik buduk budug-
pakke s. páhkke hk, skurppo rp
pakke v. (~ inn i)tsåggåt kk; ~ sekken vuossav tsåggåt; (~ inn i som snarest) tsåggålit; (~ ømtålige saker) gurjjit; (~ inn, linde) giessat s; (~ inn fl.ggr. el. den ene etter den andre)giesadit; (~ og snøre fast) gárrat r; ~t og snørt sammen gárrasin; (~ tett sammen, så at noe rommes) tjáhkkit; (~ el. presse sammen, ofte lagvis) tjasstit
pakkis (sammenpresset drivis) nårråmjiegŋa ŋ
pakt 1(overenskomst) lihtto ht; den gamle og den nye ~ oabme ja ådå lihtto; inngå, gjøre, slutte en ~ (med noen) lihtov dahkat; inngå, gjøre,slutte en ~ (om noe) lihttot ht, lihtov dahkat; (opprette en ~) lihtudit, lihttot ht; 2(nært forhold, samsvar); i ~ med tiden sjiehtes ájge hárráj
palass laddne, palássa (s's) ss
palmegrein pálmmaoakse vs
palmehelg pálmmaájllek -ájlleg-
palmekvist pálmmaoakse vs
palme pálmma lm (Palmae)
palmesøndag pálmmaájllek -ájlleg-
pals (opphøyning i myr) balssa ls
pamp gálles gállá(s)- (l'l)
panda pánndá nd
paneldebatt aktisasjságastallam
panel panella l
panikk iehpedádjo j; folk var i ~ ulmutja lidjin iehpedájon; (en som er i ~) iehpedájuk -dájug-
panne (kar) pánna (n'n) nn
pannebein (over øyet) gulmme lm
pannebrask gállo (l'l) ll
panne gállo (l'l) ll
pannekake slåbbå pp
panoramautsikt várdudahka g, várdas várddas-
pant pánnta nt; (bevis) duodastus ss s
papirarbeid páhperbarggo rg
papirbit páhperbiehkke hk; (liten ~) páhperbæhkásj -bæhkátj-
papirkurv páhperkoarjja rj*
papirløs páhperahtes -ahttá(s)- attr. páhperahtes
papirmønster skánnda nd
papir páhper páhppár-
papirrull páhpergoabrre br
papirutgave páhperhábme m
pappadalt áhtje tjånudis
pappa páhppa, áhttje htj
pappaunge (barn som helst holder seg til faren) áhtjegis ss s, áhtje vuonnak
papp páhppa hp; tjære~ darvvepáhppa
pappskalle humbos hummbus-
par 1(make, som er i ~) bielisj bielitj-, párra r; (den ene av et ~) párrabielle l; et ~ avta (gen. av akta; gruppetall); et ~ støvler avta stiebila; (et ~, om personer) guovtes guoktás-; be et ~ av dem å komme gåhtjo guoktásav boahtet; (to ~, om ting)guovte (gruppetall), to ~ votter guovte fáhtsa; jeg tok to ~ votter válldiv guovtijt fáhtsajt; tre ~ gålmå (gen. av gålmmå; gruppetall); her er det tre ~ sko dánna li gålmå skuova; jeg kjøpte tre ~ sko oasstiv gålmåjt skuovajt; 2(noen få) gallegasj ttj, soames; et ~ dager gallegasj biejvev
parabol parabåvllå vl
paradis paradijssa js
parafrássa s parafrase
paragraf paragráffa (f'f) ff
parallell 1(linje) parallælla (l'l) ll*; 2(tilsvarende) sæmmi, sæmmiláhkáj, muodugasj ttj; utviklingen har ~er i andre land åvddånibme le sæmmiláhkáj el. muodugasj ietjá rijkajn; tilfellet er uten ~er dákkár dille ij åvvånis gávnnu; 3(ved siden av) buohta, buohtalasj ttj; bállda ld; bálldalakkoj, buohtalakkoj adv., bálldalin pp., prp. adv.; nye metoder nyttes parallelt med de gamle ådå vuoge aneduvvi buohta ieme vuogij; planleggingen og arbeidet må foregå parallelt pládnabarggo ja barggo dagáduvvá buohtalakkoj
parallelltekst bálldatæksta vst*
paraply rássjosuoján, harvvesuodje j el. rássjosuodje j
parasitt parasihtta ht
parat rejdas; gergas gærggas- attr. gergas; være ~ liehket rejdas el. gergas
pare (om dyr)rahkat g; (~ seg, om fugler) gibmat m
parentes parantessa s
paring (rein, elg) ragát ragád-; (om hest, ku, sau) stiblla bl; (om hund, katt, skogsdyr) giejmme jm;(om fugler) gibme m
paringsspill (om fugler) gibme m; orrespill hurregibme m (r'r)
paringstid (om rein, elg) ragátájgge jg; (om hund, katt, skogsdyr) giejmmeájgge jg; (om hest, ku, sau) stibllaájgge jg; (om fugler) gibmeájgge jg
park álmmuksalljo lj el. salljo lj, párkka rk
parkering bisádahka g
parkeringsplass bisádahka g
parkett parkæhtta ht*
parlamentarisk parlamentáralasj ttj
parlament parlamænnta nt*
parløs belak; som bare har den ene av to kroppsdeler -belak; enarmet giehtabelak
part 1(del) oasse s, bielle l; han betalte sin ~ av utgiftene sån mávsij ietjas oasev gålåjs; den ene ~en duot nubbe bielle; en svakere ~ rasjep bielle; alle ~er juohkkahasj ttj; (deltakende part) oassálasste; (~ i en sak) ássjeoassálasste (s'sj) el. oassálasste, oasálasj ttj; alle ~ene har firt på kravene sine divna oassálasste li binnedam gájbbádusájt; når en ~ krever gå muhtem ássjeoassálasste gájbbet; han var ~ i saken sån lij oasálasj ássjen;(stridende ~) rijddaliddje; 2(andel) oasse s
partall bielisjtálla (l'l) ll, párratálla (l'l) ll
partere (~ etter leddene) ladástit; (stykke opp, grovpartere) ruojvvit; (finpartere)båddit, båddistit; (skjære løs sidene fra ryggraden ved slakting) ruodat; (partert stykke av en slakt) ruojvve jv
parti 1(gruppe) bielle l, juogos juohkus-; siebrre br; (~ som fradeles) ierisiebrre br, sierranibme m; (på ~ med) bielen; være på ~ med seierherren liehket vuojtte bielen; (politisk ~) belludahka g; (ta ~) bælostit; 2(del av noe) oasse s, guovllo vl; (flatt ~ mellom to fjellskrenter)asske sk
partifelle belludakguojmme jm
partikkel partihkal partihkkal-; (liten prikk el. ~ av noe, korn, prikk på terning o.l.) tjalmme lm
partiledelse belludaknjunjos -njunnjus-; ~n samlet belludaknjunnjusa tjoahken
partileder belludaknjunnjusj -njunnjutj-
partiløs bellukahtes -ahttá(s)- attr. bellukahtes
partimedlem belludaksebrulasj ttj
partiorgan belludakorgádna n
partipisk belludaknággo kk
partiprogram belludakprográmma (m'm) mm
partisipp partisihppa hp
partisk bællásasj ttj
partner guojmme jm, iellemguojmme jm
partnerskap guojmmevuohta d
pasientombud pasientajoahttse hts
pasient pasiænnta nt*, skihppe; ~ene har rett til helsehjelp pasientajn li riektá varresvuodavæhkkáj
pass (legitimasjon som viser statsborgerskap) pássa (s's) ss
pass (tilsyn) gæhttjo htj, oahtse ts; barne~ mánnágæhttjo
pass (trang kløft) gievttse vts, basska sk
passasjer tjuovvo (v'v)
passasje tjadádahka g; (trang ~) basska sk, (trang el. smal ~ i dal) råhtje tj
passe (ha rett størrelse, være riktig el. egnet) hiehpat b, hiebadit; de ~r godt sammen da hiehpaba riek buoragit aktan, de to ~r sammen såj hiebadibá aktan; (få til å ~ el. høve, ~ sammen)hiebadit, hiebadahttet ht; (forsøke å få til å ~ sammen) bårdudallat l; (~, gå an) dåhkkit; (~ seg, være sømmelig) liehket vuogas; slik det ~r seg for dem nav gåktu sidjij le vuogas
passe (passelig) mutták muttág- attr. mutták el. muttágis; muttáklágásj -lágátj-; ~ bred mutták gåbdde; adv. muttágit, muttákláhkáj; sån ~ biellemudduj, muttákláhkáj
passe (stelle, pleie) sujttit; (gjete) tjiehttit; (~, f.eks. barn) gæhttjat htj*; (~ på, ha tilsyn med f.eks. huset, tiden) gehtjastit; refl.(~ seg, ta seg i ~) gáhttit (med nom. i elat.); (~ seg for noe el. for å gjøre noe, med elat.)várrit (r'r); (være hjemme og ~ hus og heim) årojdit; ~ el. akte seg gáhttit
passelig mutták muttág- attr. mutták el. muttágis; muttáklágásj -lágátj-; ~ bred mutták gåbdde; (~, i negativ mening) gædnágis ss s; ~ til å gjøre det gædnágis dav barggat; adv. muttágit, muttákláhkáj; sån ~ biellemudduj, muttákláhkáj
passende hiebalasj ttj; hiebalgis; sjiehttogis; der det synes å være ~gånnå vuojnnu hiebalattjan; det var et ~ navndale lij hiebalgis namma;(~, rett) sjiehtes sjæhttás- attr. sjiehtes; ~ tid sjiehtes ájgge; adv. hiebalgisát, (på en ~ måte) hiebalgisláhkáj, sjiehttogisláhkáj
passer (som passer dyr) tjæhttár
passere vásset s; vi passerte ene etter den andre vásijma nuppes nuppev; (la ~) vásedit; (~ hastig) vásselit; (omfares uten å vite det fl.ggr.) mållåt l,målådit; (noe om hastig passerer, skrømt o.l) gæjddo jd
passiv (gramm.) passijvva jv; ~t verb passijva værbba; (uvirksom) dåjmagahtes -ahttá(s)- attr. dåjmagahtes; (giddesløs) æljodibme m attr. æljodis
passivitet dåjmagahtesvuohta d
passord bessambáhko g
patent patænnta nt*
patron patråvnnå vn, (skudd) skoahtta ht*
pattedyr njammelahá (sg. njammelij) (mammalia)
patte intr. njammat m; tr. la ~ njamádit
pause båddå tt, boarkka rk*; (liten ~) båttåsj ttj-; (~ i en fotballkamp) tjiektjamboarkka rk*; de sang i ~n tjiektjambårkan lávllun; (ta en ~)båddit; (ta en liten ~) båddistit; (ta en liten ~, stoppe litt, hvile litt) ganugasstet st, vuojŋadasstet st; (hvile ut) vuojŋadit
pave pávva v
pc pc; slå av pc-en pc-av jáddit
pedagogikk pedagogihkka hk
pedagogisk pedagogalasj ttj; ~ leder pedagogalasj jådediddje
pedagog pedagoga
pedal duolman
pedantisk ránndu attr. ránndus; ~ type ránndus ulmusj
peilestav (sonde) spoado
peis (ildsted) pæjssa js*
peis (kjønnslem på dyr) guottsa el. guodtsak guodtsag-; ~ på hesten hesta guottsa
peke (med fingeren el. handa) giejgget jg*, jeg ~rgæjgáv, den ~r dat giejggi
pekefinger tjutjuk tjutjug- el. tjutjuktjuvdde vd
pekeord (demonstrativer) tsuojggimbágo
pelikan pelikádna n
pels 1(dyreskinn med hår) náhkke hk; 2(ytterplagg av pels) muoddá tt; korthåret ~ bilssamuodda tt; slitt, avhåret ~ skoarramuodda tt (r'r); få tynn ~ snjilltjat ltj; 3(~vare, ~ som handelsvare) skidde tt
pelsdyr (dyr som det jaktes på pga. pelsen, skinnet)návdde vd; (jakte på ~) návddit
pelsdyrbestand návddelåhko g
pelsdyrforvaltning návddeháldadibme m
pelsdyrjakt návddim; drive ~ návddit
pelsdyrjeger návdár návddár-
pelshandel skiddeoasestibme m; etter hvert gikk det tilbake med ~en maŋenagi skiddeoasestibme binnoj
pelsverk (som handelsvare) skidde tt
pendle (reise) maneldit; ~ mellom Drag og Kjøpsvik maneldit Ájluovta ja Gásluovta gaskav
pendlerkostnad maneldimgållo l
pendler maneldiddje
pendling maneldibme m
pengebesparelse ruhtasiesstem
penge biednik biednig-, ruhta d; gi ~r biednigahttet ht; (uten ~r) biednigahtá; (nok ~r så du har til mat) biebbmovierdde rd; bruke opp ~r sållit (l'l)
pengebok (biednik)burssa rs
pengeforbruk ruhtagållådibme m
pengegave ruhtavadda tt
pengegrisk hánes hádnás- attr. hánes; (mest ~) hádnásamos hádnásabmus- attr. hádnásdamos
pengeinnsamling ruhtatjoaggem
pengekjær biednikgieres -gærrás-, biednikiehttse
pengeknipe ruhta- el. biednikvuorrádis ss s
pengeløs biednigahtá attr. biednigahtes
pengemangel biednikvádne n, ruhtavádne n, ruhtavánesvuohta d
pengepremie ruhtavuojtto jt
pengeseddel ruhta d
pengesekk biednikvuossa (s's) ss
pengeskrin ruhtagijssá js
pengesterk biednikniehkke hk
pengestykke biednik biednig-
pengeutlegg biednikgållo l, ruhtagållo l
pengeveksler biedniklånudiddje
penis buohtja tj; (~ på dyr) guottsa el. guodtsak guodtsag-; ~ på hesten hesta guottsa
pennal pænnaskuvddo vd (n'n)
penn pænna (n'n) nn*
pensel såddå tt
pensjonist pensjonissta st
pensjon pensjåvnnå vn; ~sinnbetalinger pensjåvnnåmáksema
pensle såddit
pensum pensum
pen tjábbe pp attr. tjáppa; tjáppak tjáppag-; (vakker) fávrro vr attr. fávros; adv. (~t) tjáppagit; (~t og pyntelig) tjábbát; (~ere)tjáppáp tjáppábu- attr. tjáppáp; (~est) tjáppámus ss s, tjáppemus ss s; (mindre ~ person) sjulle l; (mindre ~ el. ~t, om utseende på person)sjullo l attr. sjulos (bli mindre ~) sjullot l
pepperkake pihpergáhkko hk
pepperkvern pihpergiernas -giernnas-
pepper pihper pihppár-; drysse ~ på el. i pihperdit; drysse litt ~ på el. i pihperdasstet st
pepperrot pihperruohttsa hts
pepre (drysse pepper på el. i) pihperdit; ~ litt pihperdasstet st
perfektum perfækta vt*
perforert rájgak rájgag- attr. rájgagis
periode gávdda vd, ájgegávdda vd, ájgge jg; gasska sk; guhtal guhttal-, (år) jahke g; i denne ~n daj jagij; (kort ~) båttåsj båttåtj-; i sametings~n 2005-2009 sámedikkegávdan 2005-2009; fonorsknings~ dárojduhttemájgge; jeg var en ~ der avtav gaskav lidjiv dåppe; enkelte regnbyger, ~r med sol ájnegis rássjobållåsa, båttåtja bæjvádagájn
perlehumør sjabme m; være i ~ liehket sjamen
perle råhttå ht; en liten ~ råhtåsj råhtåtj-; småe ~r råhtåtja
perleugle váhpálij váhpálahá- el. váhpális ss s (AEGOLIUS FUNEREUS)
perlevenn (være ~er) liehket buorre rádnatja
permafrost permagalmma lm
permanent stuoves stuovvás-attr. stuoves; ~ utstilling stuoves vuosádus; (bli ~) stuovijdit, stuovvot v; (gjøre noe fast el. ~) stuovvit (v'v); adv. stuovvásit
permisjon (virgge)loahpe b, permisjåvnnå vn
perm skálmmá lm; lese fra ~ til ~ låhkåt skálmás skálmmáj
perrong peroaŋŋa (ŋ'ŋ) ŋŋ
persille persillja lj (Petroselinum crispum)
personale bargge, virgálasj ttj; sykehus~ skihppijviessobargge
personalkonsulent barggijkonsulænnta nt*
personlighet 1(særpreget menneske) ulmusj ulmutj-, sierralágásj ulmusj; gálles ulmusj; en betydelig ~ i sin tid ájgenis gálles ulmusj; en særpreget ~ sierralágásj ulmusj; 2(væremåte) ulmusjvuohke g
personlig persåvnålasj ttj; ~e skatteytere persåvnålasj værromákse; jeg skal ~ ta meg av saken iesj mån galgav ássjev dåmådit; dette er min ~e mening dát la muv ietjam vuojnno
personnummer persåvnånummar
personstemme (ved valg) duoddejiedna n
person ulmusj ulmtuj-; persåvnnå vn; (ikke-samisk ~) láddelasj ttj, dádtja ttj, (ikke-samisk kvinne) rivggo vg; (~, ofte med negativ bibetydning) -nierra r; en ond ~ bahánierra; en arbeidsledig ~ som ikke har annet å gjøre enn f.eks kjelterstreker o.l. bargodisnierra; latsabb lájkesnierra r; (ord som brukes som betegning for en ~ hvis navn man ikke straks kommer i hug el. vil bruke) áhta d; (pr. person); det blir 30 kr. pr. ~ gålmmålåk kråvnå juohkkahattjaj; vi samlet penger, 50 kr. pr. ~ tjoahkkijma biednigijt, vihttalåk kråvnå gæstástik
personvern persåvnåsuodjalibme m
perspektiv perspektijvva jv
pese (ved anstrengelse) tsáhkkat hk; (puste og ~) båssot s
pessimistisk bli ~ hærdoduvvat v
pest dávdda vd, ruohtta ht
pianist pianissta st
piano piano; ~spill pianotjuojadibme m
pietist pietissta st
piff (miste ~en) hæssot s; hæsoduvvat v; (miste ~en, i overført betydning) sloahkkat hk; ~en gikk ut, mistet ~en gåhppå slåhkaj
pigg (opplagt) arvuk arvug- attr. arvugis, harvuk harvug- attr. harvugis; (bli ~) harvvat rv
pigg (spiss) snjuhtje tj; (spiss gjenstand som en kan stikke med) tjuokkun; (noe som stikker) tjuokkudahka g
pike næjttso jts, nejtsusj nejtsutj-
pilar juolgge lg
pilbue juoksa vs
PILBØRSE JUOKSABIRSSO RS
pilekogger sloahpo b
pile snjuvgedit; (~ forbi, som man bare ser skimt av)livkedit, livkkalit
pilk (fiskekrok) pilkka lk
pilke pilkkit, oaggot kk
pille (~ nese, ~ seg i nesen) njunjev råggåt
pil njuolla l, sådde tt; skyte med ~ njuolajn vuohtjet; innen rekkevidde for å skyte med ~ såddemieren; (~spiss) njuolla l
pilot girddevuoddje, hálediddje
pilspiss njuolla l
pine s. vájvve jv, bijnno jn; (verk) luottudahka g; den evige ~ iehkevájge vájve; hode~ oajvveluottudahka
pine v. vájvedit, vájvástuhttet ht, bijnedit; (~s) vájvástuvvat v; bijnástuvvat v
pingvin pingvijnna jn
pinlig 1(ubehagelig) unugis; det ble en ~ situasjon sjattaj unugis; 2(omhyggelig); være ~ nøyaktig under arbeidet vattugit barggat
pinne ságge kk, (stikke) stihkko hk; (~ med spiss ende, spidd) sájger sájggár-; (liten ~) sákkásj sákkátj-; (~ i snjissjkom) lávdde vd
pinse ájlistahka g; 2. søndag etter ~ nuppát sådnåbiejvve ájlistagáj maŋŋela; ~rier (en kaldværsperiode ved pinsetider) gántá
pinsedag ájlistakbiejvve jv; andre ~ maŋep ájlistakbiejvve
pinsehelg ájlistahka g
pinsel vájvve jv
pinsett pinsæhtta ht*
pionér njunnjusj njunnjutj-
pip (mest i nekt. uttrykk) njuvkedit; du må ikke gi en lyd (pip) fra deg alluda val njuvkedu
pipe 1(fløyte) bitjudahka g, bitjun; 2(rørformet gjenstand) båhttså hts; røyk~ suovvabåhttså; 3(snadde) bijppa jp
pipe bihtjot tj; musa ~r snjierrá bihtju; (~ én gang) bitjádit; (~, om rotte) snjirrat r; (plystre) snjurggot rg; (~, om f.eks. vinger hos en flygende fugl, ild, vind, kule o.l) sjudijdit; det pep rundt ørene sjudijdij bielij birra
pirkarbeid birtsakbarggo rg
pirke råggåt kk; pirke i såret hávev råggåt; (~ opp) råkkåstit; skurbbat rb, skuohtjot tj; (~ med en kjepp el. pinne) skuorrot r, skuorrit (r'r); pirke tennene soallot l, såludit
pirket (pedantisk) ránndu attr. ránndus; hun er så ~e og påpasselig sån le ránndu ja váttuk
pirre hullit (l'l)
piske ruosskit, svassjkot sjk, bisskit; (bli ~t) ruosskidallat l; (la noen bli ~t) ruosskidahttet ht
piskeslag ruosská sk
pisk ruosská sk, svihtja tj
pisse gådtjåt ttj (+ill.);gåttjådit; ~ i buksa gådtjåt båvsåjda
piss gådtjå ttj
pissoar gåttjådahka g
pistol piståvllå vl
pitesamisk bihtámsámegiella l ~ bidumsámegiella l
pladask (falle ~, snuble) bánntsárasstet st
plages. vájvve jv; (lidelse) gierddam, gierddamus ss s; (individ el. vesen som skaper plage)urmas urmmas-
plage v. (pine) vájvedit, vájvástuhttet ht; (få til klage) luojodit; ~ de andre nuppijt luojodit; (~ med kjeltringstreker) skælmmudit; (uroe) muodástuhttet ht; (drive å herse med, terrorisere) stálpodit; (tyrannisere) urmeduhttet ht, urmagahttet ht; (forårsake ~, om vesen, individ) urmastit; bli ~t av el. ha onde drømmer tjárádallat l el. niegon tjárádallat l; (~s, være ~t av) vájvástuvvat v; (~s av uro, bekymring, tungsinn, samvittighetsnag o.l.)muodástuvvat v
plageånd (ugagnskråke) suojgga jg; (besvær) urmas urmmas-
plagg bivtas biktas-; ytter~ ålgoldisbivtas
plagsom vájvve jv attr. vájves, vájves vájvvás- attr. vájves; (som er ~ for andre) vájválasj ttj; (mere ~) vájvep vájvebu-; (mest ~) vájvemus ss s; (være påtrengende og ~) nierbbat rb intr., nierbadit tr., frekv.
plakat plakáhtta ht
plan (vannrett flate) jalgga lg; (nivå) dásse s, mierre r
plan ájggomus ss s, ájggom, pládna n; legge ~er om, treffe en overenskomst lihtudit; legge ~ (rådslå) rádudallat l
planarbeid pládnabarggo rg
plane (om båt) lågŋånit
planet planehtta ht
planke pláŋŋka ŋk; (fjøl) fiello (l'l) ll
planlegge (å reise, dra, bli igjen etc.) gehkat g; hun ~r å reise til Russland sån gæhká Ruossjaj; (ha i tankene) ájggot jg; (planlagt, forsettlig) mielanækto vt; ikke ment el. planlagt ájggomahtes -ahttá- attr. -ahtes; (berede) gárvedit
planlegging (beredelse) gárvedibme m
planløs guovtegávnak -gávnag- attr. guovtegávnagis; (~t) guovtegávnnáj; arbeide ~t guovtegávnnáj barggat; (gå omkring ~t)gieverdit
plantefelt sáddjimbælldo ld
planteliv sjatto pl.; ~et i høyfjellet sjatto várijn
planteriket sjattulahá pl.
plante sjaddo tt; ~sort sjaddosládja j; ~r av ulike slag sjaddoslája; grønne ~r ruonas sjatto; medisinsk ~ dálkassjaddo tt
plante v. sáddjit; (bli ~t) sáddjiduvvat v
plapre dabárdit, dambardit
plaske stuhtjat tj, skullit (l'l), stullit (l'l); (~ plutselig, ~ ut i vannet) stuhtjalit; (~ om regn) sjåvvat v (3.pr.sg. pres. sjoavvá); regnet ~t ned rássjo sjåvaj; (egentlig lyden av regnet når det plasker) rådnjat nj
plask stuhtja tj
plass 1(flatt åpent areal) salljo lj; fly~ girddesalljo; på gårds~en saljon; (slette) jalgga lg; 2(sted) sadje j, bájkke jk; hjem~en sijddabájkke jk; fra den ~en dat bájkes; fiske~ guollimsadje; fra ~ til ~sajes sadjáj;3(rom) sadje j; er det ~ for oss der? le gus midjij sadje danna?; hun fant ~ til denne gávnaj sajev dási; (sitte-, ståplass) sadje j; finne en sitte~ gávnnat tjåhkkåhimsajev; på sin ~ sadjásis; sett den på sin ~! bieja sadjásis!; når alle er kommet tilbake til sine ~er gå gájka li sajijdisá boahtám; på sin ~åttjudit sadjásis; på sin ~ sajenis; den er på ~en sin dat la sajenis; ta sin ~ i noe, bli en del av noe sajájduvvat v; som tar liten ~, som ikke krever stor ~ tjáhket tjáhked- attr. tjáhkedis; ~, rommes, være (stor) nok ~sjiehttat ht; får jeg ~ her? sjiehtav mån dási?; får du ~ til foten i skoen (er skoen stor nok)? sjiehttá juolgge skuovvaj?; få ~, være ~ til tjárggat rg, er det ~ til den her sekken i skapet? tjárggá gus dát vuossa skáhppaj?; få el. gjøre ~ for noe tjáhkkit; få ~ til noe sjiehttadit, tjáhkkidit; få med el. få ~ til alt el. alle, i ett løft el. en omganglågŋånit intr.; får vi ~ til alle i denne båten lågŋånip gus dájna vantsajn; ta med el. få ~ til alt el. alle i ett løft el. en omgang låggŋidit tr.; vi fikk ikke ~ til alt el. alle ejma divna låggŋida; gi ~sjuovvit (v'v); gi ~ ved å flytte seg av veien sjuovvanit; bli godt om ~ sjuovvanit; det ble bedre ~ (godt om ~) i huset da gjestene for goahte sjuovvanij gå guosse vuolggin; gi ~ ved å flytte seg litt bortsjuovvanasstet st; flytte seg el. trenge seg sammen for at det skal bli bedre ~tjágedit; ta ~ (sette seg) tjåhkkidit; ta stor ~, vises el. synes godt barrahit; 4(plassering); hvilken ~ i rekkefølgen galládin; hvilken plass kom hun galládin bådij; han kom på fjerde~ bådij næljádin
plassbesvarende tjáhket tjáhked- attr. tjáhkedis
plassere (sette ifra seg) biedjat j, plasser den på hylla bieja hillduj; (få til å ~) biejadit, biejadahttet ht; (~s) biejaduvvat v, biejadallat l; (stable) bårddot rd, (fl.ggr., fl.ting el. i ulike stillinger) bårdudallat l; (~ lengre bort) dåppedit, dåbedit, duoppedit, miehtjedit; (~ noe litt nærmere hit) dáppedasstet st; (~ noe litt lengre bort) duoppedasstet st; (~ noe lengre inn el. innover) sisŋedit
plassering hvilken ~ i rekkefølgen galládin; hvilken ~ fikk hun galládin bådij; hvilken ~ fikk du? galládin båhti (sjaddi)?
plassmangel (trengsel) gárttjadis ss s; på grunn av ~ gárttjadisá diehti
plaster njuobrre br
plastikk plastihkka hk
plast plássta st
plate (for vegg o.l.) pláhtta ht; (grammafon o.l.) skierro (r'r) rr
platespiller skierrotjuojanis ss s
plattform (grunnlag) vuodo; ~ for nye forhandlinger vuodon ådå sjiehtadallamijda; (system) vuogádahka g; lærings~ oahppamvuogádahka
platting (forhøyning) låptudis ss s
platå (slett treløs ~ i fjellet) láhko g
pleiebarn sujttománná n
pleiemor biebbmoieddne dn
pleier sujttijiddje, sujtár el. sujttár
pleie s. sujtto jt; pleie- og omsorgsarbeid sujtto- ja huksobarggo; (skjøtsel) hoajddo jd; (en som ikke får tilsyn el. ~) sujtodibme m attr. sujtodis
pleiesektor sujttosuorgge rg
pleietilbud sujttofálaldahka g
pleietrengende guhti sujtov dárbaj
pleie v. sujttit; ~ en syk skihppev sujttit
plenfrø rássevirnaj -virnnah-
plenumsmøte ållestjåhkanibme m
plettfri májnedibme m attr. májnedis; en ~ vandel májnedis vájaldus
plikt (i båt) sloamkká mk
pliktig vælggogis ss s, velgulasj ttj
plikt vælggogisvuohta d, vælggo lg; kjenne sin ~ ietjas vælggogisvuodav dåbddåt; velgulasj ttj anse som sin ~ adnet ietjas velgulattjan; (arbeid) barggo rg; (ansvar) åvdåsvásstádus ss s
plog (ednam)sálan, pluovva v
ploge sállat l, pluovvit (v'v)
plugg (pinne) ságge kk; telt~er tælltasákke; (kile) tjåhte d; (påle) tjuollda d
plukke (~ allment)tjoagget kk; (~ fort el. i hast) tjoaggelit; bli med å ~ epler vuolge maŋen æhppalijt tjoakkátjit;(u~t, ikke ~et) tjoakkek; (~ el. ta opp poteter) doahpot b; ~ el. ta opp poteter berunijt doahpot; (~ el. ta i full fart) doahpolit;(~, rykke dun av fugl, aks av korn) bahket g; ~ fjærene av en fugl dålgijt bahket, dålggit; (~ bær) muorjijt tjoagget el. muorjjit; (~ blåbær) sarrit (r'r), (~ tyttebær) jåggŋit, (~ molter) láddit; i går var jeg å ~t moltebær iektu lidjiv láddimin; (drive å ~ moltebær) láttagahttet ht; (~ engsyre) juobbmit; (~ røsslyng) liggit; (~ el. velge ut) tjuolldet ld
plukker s. tjoagge
plukkmønster (i band) viŋgok viŋgog-; veve med ~ viŋgodit
pluralis måttijlåhko g, plurálla l
plusse plussit (s's)
plussgrad (varmegrad) lieggagráda; ute er det 20 ~er ålggon li guoktalåk lieggagráda
pluss plussa (s's) ss
plutselig hæhkka attr.; ~ dødsfall hæhkkajábmem; adv. hæhkkat; ~ oppdaget jeg det hæhkkat ájttsiv; (subitive verb);skrike ~ ritjádit; ~ smelle bávkedit; klappe til ~ spæhkkalit
plyndre rievvot v; kommet for å ~ boahtám rievutjit; (stjele) suoládit
plystre snjurggot rg, (drive på og ~, små~) snjurgudit, (~ en gang) snjurgádit; (~, om f.eks.vind) sjudijdit
pløye sállat l, pluovvit (v'v); ~ jord ednamav sállat; ~ en åker áhkkarav pluovvit; (~ ei fure el. lign.) tjállet l, tjáledit, tjálestit;elva pløyde et nytt løp jåhkå tjálestij
pocketformat sålbbehábme m
pode (om planter) sjattatjit biedjat
poengtere (legge vekt på) dættodit
poeng tjuorgga rg
poesi poesija
poetikk poetihkka hk
poetisk poehtalasj ttj
poet poehtta ht
pokker (bannskap) fuodno n; (banneord) fuohttan, hijtta jt, vánasj vánatj-; dra ~ i vold! maná fuohttánij!; det var som bare ~(en) de lij gal hijtta el. vánasj lik; hva i ~(en) gjør du majt hijtajt barga
polarmåse stuorskávlle vl (LARUS HYPERBOREUS)
polarrev njálla l (alopex lagopus)
polarsirkelen nuorttagievlle vl
polarsisik vielggisurbusj -urbutj- (CARDUELIS HORNEMANNI)
pole (i ballspill) låpptit; ~ ballen bállov låpptit
polere vejudahttet ht, gellat l
politiker politihkkár; de ledende ~e njunnjusj politihkkára
politikk politihkka hk; drive med ~ politihkkit
politi politija el. bulkke lk; ~kontroll politijadárkastibme m
politisk politihkalasj ttj; ~ parti belludahka g
poll (vik med trangt innløp) vuohppe hp
polster (til beskyttelse av f.eks. skuldre under bæring) doavnnje nj; de brukte ~ slik at det ikke skulle gnage på skuldrene dåvnjijt biedjin vaj ij oalgev bårå
porsjon bårråmnárre r; en ~ med høy vettal væddal-
port lijdda jd, pårttå rt; (dør) uksa vs; ~en er trang uksa le gárttje
portrett gåvvå v
porøs (~ om is)suosas suossas- attr. suossa; (~ snø, ikke så grovkornet som sæŋásj) såktå vt; (~, fullt med små hull, om is på våren) sirŋas sirŋŋas- attr. sirŋas; (~, om horn el. bein) suopsak suopsag- attr. suopsagis; (den ~e delen av et horn el. bein)suoppsa ps; (den indre, ~e delen av et horn)suossa s; (bli ~, om is på våren)suossat s; (bli ~, om snø, is) såktåt vt; (bli hullete el. ~, om is)sirŋŋat rŋ
pose puvssa vs, påvsså vs; (~ til å oppbevare matvarer i) diello l
poset (være ~ kledd) skubmahit; (person som er poset kledd) skubmek skubmeg-
pose v. (~ ut, om klær m.m.) skubmahit; (sette innlegg på klær så de poser ut) skubmadit
positiv vuogas vuohkas-, (velvillig) mielos miellus-; mielludahtte; en ~ samfunnsutvikling vuogas sebrudakåvddånibme; ha en ~ innstilling liehket mielos; stille seg ~t til doarjjot rj, lehket mielos; (medgjørlig) miedek miedeg- attr. miedegis; miehtemielak -mielag- attr. -mielak el. -mielagis; (~ og optimistisk) måvtuk måvtug- attr. måvtugis; adv. miellusit, (mere ~t) miellusappot; støtte opp under ~e tendenser doarjjot buorre tendensajt
postadresse poasstaadræssa (s's) ss*
postbank poasstabáŋŋka ŋk
postboks poasstaboaksa ks*
poste poasstit
postkasse poasstakássa (s's) ss
postkontor poasstakontåvrrå vr
postkort poasstkårttå rt
postlegge poasstit
postludium loahppatjuojadibme m
postnummer poasstanummar
post poassta st*; hente ~enpåstav viedtjat
postposisjon postposisjåvnnå vn
poststed poasstabájkke jk
postverk poasstadåjmadahka g
postvesen poasstadåjmadahka g
potensial vejulasjvuohta d
potet berun; små~ tjurra r; (del el. rest av ~er som ikke hadde slått rot og som ble skåret av og kokt) bahtuha pl.; ta opp ~er berunijt doahpot; sette~ sádjoberun
potetdyrking berunsáddjim
potetgrev rábjjá bj
potetgull berunlassta st
potetinnhøsting berunbálos -bállus-
potetkjeller beruntjieller -tjællár-
potetløv berunlassta st
potetmel berunjáffo (f'f) f
potetmos berunsuohko g
potetskrell berunskádne n
potetskreller berunskáddnár
potetåker berunáhkar -áhkkar-
pottemaker rájrrelihttedahkke
potte poahtto ht, lihtte ht
praksis hárjjánibme m, hárjjidallam; (sedvane) dáhpe b, (arbeids~) barggohárjjánibme m, barggohárjjidallam; guoskavasj barggohárjjánibme relevant praksis; få ~ i hárjjánit intr.
praktfull hervas attr.; tjábbe pp attr. tjáppa; ~t bokverk tjáppa girjjetjoahkke
prakt hervasvuohta d, (abstrakt) hievesvuohta d; (skjønnhet) tjábbudahka g; (herlighet) herlukvuohta d; (stas, klær) gilldegárvvo rv; i all sin ~ gilldegárvojis
praktikant praktikánnta nt
praktisk praktihkalasj ttj; ~ informasjon praktihkalasj diedo; (lettvint)álkke attr. álkkes
praktærfugl áhpeávdda vd (somateria spectabilis)
pram prábma m
prate ságastit, rudnat n; (begynne å ~) ságastahtjat tj; (små~) runádit; (få til å ~) ságájdahttet ht; (~ om ditt og datt) jásskut, hoalmmit; (~ på avstand) dudnat n, hoalmmit, hoalmmedit; (~ med hverandre) rudnalit; (~ tøv) samsadit, dambardit; (~ negativt el. ufordelaktig om noe el. noen) lievddit, lievdardit; (~ uanstendig, ufint) lavtadit; (~ masse og ofte negativt, slarve) dublledit; (~ i søvne) vuohpat b, (begynne plutselig å ~ i søvne) vuohpalit; (en som ~r i søvne) vuobok vuobog-
pratmaker jásskarádas -rádas-; (snakkesalig person)hoallá (l'l), sáhkká
prat sáhka g, hålla l, rudna n; (~ som høres på avstand) hoalmme lm; (utydelig ~ som høres på avstand) dudna n; (støy av ~) sjudde tt; (masse usammenhengende ~ og støy) dublle bl; (sludder) samssa ms
pratsom hoallá (l'l) attr. hoallás (l'l), sáhkká attr. sáhkkás
predikant sárnnediddje; utsendings~ rájadussárnnediddje
predikatdel predikáhtaoasse s
predikativ predikatijvva jv
predikat predikáhtta ht
prediken sárnne rn
predikereise sárnnemanno n; det ble ikke holdt mange samlinger på den predikereisen, bare en eller to ettjin dan sárnnemanon bárep galli bieddni, akti jali guokti
predike sárnnedit
prefiks prefiksa
preg bájna bájnnag-
prege bájnnet jn tr.; ~ miljøet bájnnet birrasav; (bli ~t av noe) bájnnut; (bli ~t av sykdom, bli bleik og grå i ansiktet) rådjåt j;ansiktet var ~t av sykdom sån lij rådjum muohtuj el. sån lij muohtuj rådje
prekebord sárnnebievdde vd; gå opp til ~et vádtset el. mannat bajás sárnnebævddáj
prekensamling sárnnetjoahkke
preken sárnne rn, hålla l, sárnnedibme m; en streng ~ rámes sárnne el. hålla; er han ferdig med ~en? le gus gærggám sárnnedimes?
prekentekst sárnnetæksta vst*
preke sárnnedit; ~ strengt rábmásit hållat el. sárnnedit; er han ferdig med å ~? le gus gærggám sárnnedimes?
prekestil hållamvuohke g
prekestol sárnneståvllå vl
prektig hieves attr.; tjábbe pp attr. tjáppa
preliminær båddåsasj ttj; adv. båddåsattjat
preludium álggotjuojadibme m
premie vuojtto jt; penge~ ruhtavuojtto jt
premiss premissa (s's) ss, árvvo rv
preposisjon preposisjåvnnå vn; ~uttrykk preposisjåvnåmoalgedibme
presang vattáldahka g, vadda tt
presentasjon (visning) vuosádallam, vuosádus ss s; (kofte~) gápptevuosádallam; (det å forestille, presentere) oahpásmahttem; (framføring) åvddånbuktem; (~småte) åvddånbuktemvuohke g; (~sform) åvddånbuktemhábme m
presentere (vise) vuosedit, frekv. vuosádallat l; (framføre) åvddånbuktet vt, åvddånboahtet d; (~ en person) oahpásmahttet ht, oahpásmuhttet ht
presidentkandidat (foreslått kandidat som president) presidænntaoajvvadus ss s
president presidænnta nt*; sametings~ sámedikkepresidænnta
presis dárkkel attr. dárkkelis; en ~ beskrivelse dárkkelis gåvådus; adv. dárkkelit, dárkkelit ja tjielggasit, jur; uttrykke seg ~t moalgget dárkkelit ja tjielggasit; ~, på minuttet derdaj; komme i siste liten derdaj boahtet; være ~ derdaj årrot; komme ~ til måltidene boahtet bårråmmudduj
presisere dárkkelit el. dárkkelappot tjielggit
presisjon dárkkelisvuohta d
press dæddo tt, dædda tt*, detta dæddag-; (~, trykk, noe som ~er el. trykker på) debtjas dæbttjas-; (påtrykk, tvang) nággo kk
presse (trykke) dieddet tt*; (~, fort el. én gang) dieddelit; (~ på fl.ggr. el. gang på gang) dæddalit; (~ på, f.eks. ved treg avføring) gággat kk; (nøde, ~ på) nággit, nággidit tr.; (~ ut) båhtjet tj, (~ ut, hastig el. litt) båtjestit; (~, om f.eks. en ring som ~r fingeren) båhtjet tj; (kile) tjåhttit; (~ i en bestemt retning) duvddet vd; (stange) njuvddet vd; (bli ~t el. tvunget til noe) nággidallat l, nággiduvvat v; (~s ut, renne) sájveldit; (~ seg fram el. på) rabbat pp; (~ på, bl.a. om vind og vær) nårråt r; (fl.ggr. el. til stadighet, bl.a. om vind og vær)nåråldit;(skynde seg) gátjestit; (~ sammen én gang) debtjastit, (~ sammen el. fast) diebttjit; (~ sammen, fl.ggr.) dæbttjot btj; (~ sammen, fl.ggr. el. så smått) debtjudit; (~s sammen) dæbttjasit; (pakke el. ~ sammen, ofte lagvis) tjasstit; ~ planter giedjegijt tjasstit; (bli ~t el. pakket sammen) tjasstasit; (~ el. snøre hardt sammen) råtjostit; (~el. tynge, om bl.a. snømengde, kraftig uvær) tjiektet vt*; (~ ned i vann) dæmssot ms; (~ seg ned el. sammen for å skjule seg, f.eks. om fugl) lubttsat ts; (~ el. trykke seg ned, om fugl) lubttsidit; (~ el. bøye ned, kue) niejddet jd*; en som ~r seg framnággár; noe som man ~r el. trykker på debtjastahka g
pressemelding præssadiedádus ss s (s's)
presse præssa (s's) ss*
pressestøtte præssadoarjja rj* (s's)
pressing dæddalibme m
prest báhppa hp, præssta st*, girkkohærrá (r'r) rr
prestebolig báhpaviesso s
prestegjeld giellda ld
prestegård báhpaviesso s
prestekjole gáhpo b
prestekrage báhpatjehpuris ss s; (plante) báhpatjehpuris ss s (Chrysanthemum leucanthemum)
prestestilling báhppaámmát -ámmád-
prestisjefylt allaárvvusasj ttj
preteritum preterra r
prevensjon prevansjåvnnå vn
prikk tjuogga kk; liten ~ av noe (korn, ~ på terning o.l.) tjalmme lm; (som har ~er som ligner på øyne) tjalmak tjalmag- attr. tjalmagis; som har et visst antall ~, øyne o.l. -tjalmak -tjalmag-; med fire øyne el. ~er nieljetjalmak; (~et el. flekket) deblak deblag- attr. deblagis
primas oajvemus ss s
prim missárijmma jm
primærnæring vuodoæládus ss s
primær- vuodo-
prinsesse prinsæssa (s's) ss*
prinsipiell prinsihpalasj ttj
prinsipp prinsihppa hp; ~avgjørelse prinsihppamærrádus ss s
prins prinssa ns
printer tjálan
prioritere vuorodit; (~s) vuoroduvvat v; (fremme) åvdedit; denne saken bør ~s dát ássje viertti vuoroduvvat
prioritering vuorodibme m
pris 1(verdi i penger) hadde tt; fast el. ordinær ~ vuodohadde; før~ åvdep hadde; falle om ~ gahttjat htj intr.; sette ned ~en álbedit, hattev vuoledit; redusere el. gi rabatt på ~en luojttet jt, vuoledit hattev; 2(premie) guddnebálkká lk; språk~ giellaguddnebálkká; 3(ære) rámmpo mp, hievedus ss s, hievedibme m; til ~ og ære rámmpon ja guddnen; 4(verdsetting) árvvo rv sette stor ~ på árvvon adnet; (sette ~ på, prise) májnnot jn, rámmpot mp; hun satte ~ på maten sån májnoj biebmov
prisavslag haddevuoledibme m; (gi ~) vuoledit hattev; hvor mye fikk du i ~ man ålov vuoledij hattev
prise 1(lovprise, ~ med sang el. tale) hievedit, májnnot jn; hun priste Gud høylytt jieddnát Jubmelav hievedij; (~ noen i høye toner) májnnot jn; (~s) hieveduvvat v; 2(føle el. ~ seg lykkelig) ávvudallat l; ~ seg lykkelig ietjas vuorbálattjan sárnnot, ávvudallat l; (rose el. ~ som salig, lykkelig etc.) sárnnot rn el. rámmpot mp sálugin, vuorbálattjan etc., ~ noen å være salig sálugin sárnnot, ~ noen å være lykkelig vuorbálattjan sárnnot; (sette pris på) májnnot jn, rámmpot mp; hun priste maten sån májnoj biebmov
prisfall haddevuollánibme m
prisfastsettelse haddemierredibme m
prisme prissma sm
prisreduksjon haddevuoledibme m, vuoledit hattev
prisstigning haddelassánibme m, haddelasádus ss s
pristilbud haddefálaldahka g
pristillegg haddelasádus ss s
pristilsyn haddebærrájgæhttje
prisøkning haddelassánibme m, haddelasádus ss s
privatist privatissta st
privatperson ájnegasj ttj
privat priváhta
privatskole priváhtaskåvllå vl
problematikk gássjelisvuohta d, vijor vidjur-; volds~ vahágahttem vidjura
problematisk gássjel attr. gássjelis; en ~ avgjørelse gássjelis mærrádus; (mere ~) gássjelabbo pp attr. gássjelap; (mest ~) gássjelamos gássjelabmus- attr. gássjelamos; adv. gássjelit
problem gássjelisvuohta d; (~ som må løses) tjuolmma lm; (økonomisk ~) ruhtahiehte d, ruhtagatjálvis ss s; (skape ~) vájvedit, gássjelisvuodajt buktet
problemløsning tjuolmmatjoavddem
problemstilling tjuolmma lm, gatjálvis ss s, ássje (s'sj) ssj; språklig ~ giellatjuolmma lm, pedagogiske ~er pedagogalasj tjuolma
produksjon buvtadibme m
produksjonskostnad buvtadimgållo l
produkt buvta buktag-; ferdig ~ gárves buvta; halvferdig ~ biellegárves buvta; (verk) dahko g
produktiv produktijvalasj ttj, buktagis ss s
produsent buvtadiddje
produsere (varer, tjenester osv.) buvtadit; (~s) buvtaduvvat v; (få noen til å lage noe) dagádit, dagádahttet ht
profesjonsutdanning virggeåhpadus ss s
profetere (forkynne) åvddålijsárnnot rn; (forutsi, spå) tsoavttsot vts
profeti (forkynnelse) åvddålijsárnnom; (forutsigelse, spådom) tsoavttsom; endetids~ maŋemus ájge tsoavttsom
profetisk profehtalasj ttj
profet profehta
profil profijlla jl; (form) hábme m
profitt vuojtto jt, ruhtavuojtto jt; ekstra ~ lassevuojtto
programleder prográmmajådediddje (m'm)
program prográmma (m'm) mm
programredaktør prográmmadåjmadiddje (m'm)
progresjon progresjåvnnå vn, åvddånibme m
prolog prologa
promenade váttsatjibme m
promenere váttsatjit
prominent dåbdos dåbddus- attr. dåbdos, oajvemus ss s; byens mest ~e personer stáda oajvemusá
promp buoskas buosskas-
prompe (én gang) buosskit, (fl.ggr.) buosskot sk
pronomen pronomen; påpekende ~ tsuojggimpronomen, demostratijva pronomen; personlig ~ persåvnnåpronomen
propaganda propagánndá nd
propan propádna n
propell propælla (l'l) ll*
proposisjon proposisjåvnnå vn
proppe tsåkkådit; (tette) buodot
proppmett dåhkås dåhkkås- attr. dåhkås
propp snáhpá b; (noe å tette med) buodustahka g
prosaforfatter prosatjálle (l'l)
prosa prosa
prosedyre vuohke g, barggovuohke g, åvddånimvuohke g
prosent prosænnta nt*; fem ~ vihtta prosenta
prosess 1(forløp) prosæssa (s's) ss*; 2(rettsak) riektá; la en sak gå til ~ ássjev riektáj doalvvot; ligge i ~ med digguhit
prosjektansvarlig prosjæktavásstediddje
prosjektarbeid prosjæktabarggo rg
prosjektbeskrivelse prosjæktatjielggidus ss s
prosjektil luoda
prosjektleder prosjæktajådediddje
prosjektmidler prosjæktarudá
prosjektperiode prosjæktagávdda vd
prosjektplan prosjæktapládna n
prosjekt prosjækta vt*
prostituere (~ seg, seksuelt) skægástallat l
prostituert skieges skæhkás- attr. skieges; den ~e kvinne skieges nissun; s. skieges skæhkás-; de ~e skæhkása
prostitusjon skiegesvuohta d
prost pråvsstå vst
protein proteijnna jn
protese protesa
protestere vuosstálasstet st; noen var enige, andre protesterte muhtema guorrasin, iehtjáda vuosstálasstin
protest vuosstálasstem; omfattende el. massive ~er garra vuosstalasstema; i ~ mot rasisme vuosstálastátjit rasismav
protokoll (dokument) bievddegirjje rj; (møte~) tjåhkånimbievddegirjje rj; ~tilførsel (tjåhkanim)bievddegirjjelasádus ss s; føre inn i ~en tjállet (tjåhkanim)bievddegirjjáj
protokollere tjállet (tjåhkanim)bievddegirjjáj
proviant niesste st
provisorisk båddåsasj ttj, gasskaájggásasj ttj; adv. båddåsattjat, gasskaájggásattjat; ~ stillinggasskaájggásasj virgge; ~ utgave båddåsasj almodus
provosere hárddet rd; tsavnnat vn; bli provosert assjmat sjm, assmat sm
pruste russot s; sjoahkot g, (én gang) sjoahkkit
prute álbedit, gæhttjalit hattev vuoledit
prydebusk hærvvabiesta -biesstag-
prydegjenstand hærvvagávnne vn
pryde hiervvit, hærvvadit; bordet var ~t med markblomster bievdde lij hiervvidum giette giedjegij
prydelig hærvvá attr. hærvvás; adv. hærvvát; ~ sydd hærvvát goarodum
prydelse hærvva rv*
prydeplante hærvvasjaddo tt
pryd hærvva rv*; til ~ hærvvan
pryle ruosskit, ræjvvat jv*; (bli ~t) ruosskidallat l
prøveavstemning gæhttjalimjienastibme m
prøveform gæhttjalimvuohke g
prøvelse gæhttjalus ss s
prøveoversettelse gæhttjalimjårggålibme m
prøverom tjáŋadimladnja nj
prøve s. gæhttjalibme m; (~ for å bestå) gæhttjalus ss s; stå sin ~ gæhttjalimen bissot; settes på ~ gæhttjaluvvat v
prøvetid gæhttjalimájgge jg; ~sbestemmelse gæhttjalimájgemærrádus; forlengelse av ~ guhkedibme gæhttjalimájges; i (løpet av) ~en gæhttjalimájge birán
prøve v. (~ el. sette på ~) gæhttjalit; ~ ut gæhttjalit jus doajmmá; ~ krefter fámojt gæhttjalit; (~ fl. el. gjentatte ggr.) gæhttjaladdat tt; (~s) gæhttjaluvvat v; refl. ~ seg (på noe) gæhttjalit; ~ seg innfor noe (ransake seg selv) ietjas bårdudallat; (søke, bestrebe) viggat kk, vikkadit; den prøvde å komme seg løs vikkaj luovas bessat; ~ å holde opplysninger skjult viggat diedojt tjiegadit; (~ el. bedømme, ved å skille det ene fra det andre) tjuolldet ld; (~ el. forsøke å få tak i) háhpudallat l; (~ klær) tjáŋadit
prøvevotering gæhtjalimjienastibme m
prøving gæhttjaladdam; (juridisk ~, kontroll) dárkestibme m
psykisk psyhkalasj ttj; ~ utviklingshemmet person miellavának -vánag-; ~ sykdom miellavihke g
psykologi psykologija
psykologisk psykologalasj ttj
psykolog psykologa
pubertet pubertehtta ht
publikasjon almodus ss s
publikum (allmennheten, folk) álmmuk álmmug-, ulmusj, gájka, museet er åpent for ~ dávvervuorkká l rahppot ulmutjijda el. gájkajda; (tilskuer) gæhttje; (tilhører) gulldaliddje
publisere almodit; (~s) almoduvvat v
publisering almodibme m
puddersnø (snø som er tørr og fyker med vinden)slievar slievvar- el. slievarmuohta -muohttag-
puffe (til) nårddådit; (fl.ggr.)nårddåt; (~ fl.ggr. el. til hverandre) nårdådit
pugge ålgolt oahppat
pukke 1(knuse) smållit (l'l), smållot l, tsuovkkit; 2(stå steilt og hardnakket på noe) tjiddit, tjådev tjåhttit
pukkelrygget tjånek tjåneg- attr. tjånegis el. tjågŋek tjågŋeg- attr. tjågŋegis; (bli ~, få en ~ form) tjågnåguvvat v
pukkelrygg tjåggŋehárddo
pukkel tjåggŋe gŋ; (med ~, i ~formet stilling) tjåggŋot
pulk gieris gierris-, (smal og lett ~ i båtform) vedur vehtur-
pull (øverste del av lue el.hatt) váppse ps
puls pulssa ls
pult bievdde vd
pulver pulvar pulvvar-
pumpe pummpo mp
pund (gammel vektenhet=8,5 kg) budde tt
pung (for penger) burssa rs
punktskrift tjuokkestjála -tjállag-
punkt tjuogga kk; tjuokkes tjuoggá-; tjuorgga rg; (~ hvor man tar frispark, straffespark, avspark i fotball) tjievtjastahka g
punktum tjuogga kk
pupillen tjalmmegålle (l'l) ll, tjalmmenávlle vl
pupp njidtje ttj, tjidtje ttj; (gi ~) njamádit
purre mujttádahttet ht
purring mujttádahttem
pusle 1 (~ smått)budáldit, dullut (l'l), skåhpat b; (~ med noe så smått el. tregt) dussut (s's); noe å ~ med budáldus ss s; noe som man ~r med budáldibme m; en som ~r med noe dulla (l'l) ll; 2(rusle) gåritjit, noe ~t opp på loftet juoga gåritjij låptån; (~ el. rasle med noe, og med det fremkalle en svak lyd) gåssat s (3.p.sg.pres. goassá)
puslearbeid (pirkarbeid) birtsakbarggo rg
puslespill budáldibme m, budáldus ss s
puslete (viljesløs) sujbbe jb attr. sujbes
puss (materie) siedja j
pusse skuorrot r, gellat l; (~ gevær ol.) såhtsot ts; blank~ vejudahttet ht
pustevansker dahpaldahka g, (få ~) dahppaluvvat v
puste vuojŋŋat jŋ; (~ el. ~ tungt, ~ og pese) båssot s; (~ ut) båssit (s's); (~ ut, hvile litt) vuojŋastit
pust vuojŋadahka g, båssånis ss s; (miste ~en, kveles)háhpaskuvvat v; (få ~ebesvær)dahppasit, dahppusit; (ta en ~ i bakken) vuojŋadasstet st
pute guoddá tt, oajvevuolle l
putre 1 råtjadit; (la ~) råtjadahttet ht; 2(om motor) tsilkadit
putte tsåggåt kk; (~ i lengre tid) tsåkkådit
pyntedokke tjævllá
pyntegjenstand hærvva rv*, hærvvagávnne vn
pynte hiervvit, hærvvadit;~t for sin brudgom irggásis hiervvidum; (~ seg, gjøre seg fin) tjievllit; ~ seg utfordrende tjævllát hiervvit; (~ på noe) tjábbit; (~ opp, forskjønne) tjáppedit; (pusse) gellat l, geladit
pyntelig adv. (pent og ~) tjábbát; utføre noe pent og ~ tjábbát barggat
pyntesyk (jålete) tjævllá attr. tjævllás
pyntesyke (jåleri) tjævllásvuohta d
pynt hærvva rv*; (jåleri) tjievlle vl; jule~ javllahærvva
pyramidebrusk snjutjeknjuorges -njuorggá-
pyramide piramijdda jd
pære perra r
pøbel báhken; bahágurik bahágurig-; ~streker báhkenij el. bahágurigij barggo
pølse márffe rf
pøse gurgodit tr.; (hølje) gurgadit intr.
pøsregn gåttjek gåttjeg-
1(om sted; som prp., adv. brukes postposisjonene nanna, nali oginessiv-formen av nomen); på benken beŋka nanna; sette på bordet biedjat bievde nali; henge på veggen gahtsahit vekkan; ligge på divanen divánan vellahit; bo på et hotell årrot hotellan; på gata gahttunin; på side 4 nælját bielen; på to mils avstand guovte mijla duogen; ta noe på seg tjágŋat ŋ +ill.; 2(om tid); han ble ferdig på tre dager gergaj gålmån biejven; midt på dagen biejvveguovddela; på dommens dag duobbmobiejve; på sine gamle dager vuorastim biejvij; på andre siden nuppen bielen; bli ferdig på en time gærggat tijma birán; på fem minutter vidán minuhtan el. vidá minuhta duogen; hun kom på en lørdag bådij lávvodagá; i gårpå denne tiden iektu dáj muttoj; på forhånd åvddågiehtaj; 3(tallstørrelse); en regning på 100 kr rieknik tjuohte kråvnnåj; en fisk på 2 kilo guovte kiluk guolle; 10 kr på hver lågev kråvnå gesisik; 4(årsak, middel, måte); leve på kjøtt biergujn viessot, skrive på maskin masjijnajn tjállet; ta fisk på garn viermij guollit; gå på bensin bensijnajn manná; 5(med hensyn til) hárráj; god på smak njálgge májste el. smáhka hárráj, trygg på samisk språkbruk jasska sámegiela ano hárráj; 6(språk); på finsk suomagiellaj; på norsk dárruj; presten preika på samisk báhppa sábmáj sárnnedij; 7(til et verb, om adverb, se også under de enkelte verb); løfte på hatten háhtav bajedit; gløtte på døra uvsan guovladit; banke på døra uvsav goalkkalit; (adv. i illativ); slå kaffe på kanna gáddnuj káfav snjårrat; jeg stolte på ham mån åskeldiv sunji; be på kaffe káffaj gåhttjot; dra på besøk guossáj vuolgget; henge på veggen væggaj gatsostit
påakte berustit; som foratter ble han lite ~t gå lij tjállen, de ettjin sujsta berusta
påbud gåhttjom; (bestemmelse) mærrádus ss s
påby (befale) gåhttjot htj; (pålegge) mierredit
påbygging stuoredibme m; (økning) lasádus ss s; ~ til studiekompetanse lasádus oahppomáhtudahkaj
pådra (~ seg) giesset s*; ~ bot sáhkov giesset; (noe man har ~tt seg) åttjulvis
påfunn gåmbal gåmmbal-; (list) juodna n; (~, brukes mest i plur., og i negativ kontekst) koanssta nst*; underlig påfunn ihkkun, gjøre underlige påfunn ihkkunahttet ht; etter eget ~ iesjmujtolis
påfyll (varmt ~ til noe som har kjølnet) liekkadis ss s; skjenk meg litt varmt ~ snjoarrista munji liekkadisáv
påfølgende tjuodtjelij, maŋep; de ~ dager tjuodtjelij biejvij
pågangsmot hærddo rd; manglende ~ hærdodisvuohta d; som mangler ~hærdodibme m attr. hærdodis; miste ~ethærdoduvvat v
pågripe gitta válldet, giddit; bli pågrepet gitta váldádallat
pågående 1(som er i gang) det ~ arbeidet barggo mij la jådon; 2(påtrengende) nierbak nierbag- attr. nierbagis; en ~ selger nierbagis vuobdde
påhitt ihkkun
påholden (gjerrig) sájgge jg attr. sájges
påholdenhet sájgesvuohta d
PÅHØR guládijn; i alles ~ gájkaj guládijn
påkalle tjuorvvot rv, råhkålit; den som ~r hans navn guhti suv namás tjuorvvu
påkjøre (bli påkjørt) vuoddjut
påklage guoddalit; ~ rettens avgjørelse guoddalit riektá mærrádusáv; ~s guoddaluvvat v
påkledd gárvoj; ligge fullt ~ gárvoj vellahit, legge seg fullt ~jårbån oaddát; en som er for mye ~ skubmek skubmeg-
påkledning (det å kle(s) på) gárvvunibme m; (klesdrakt) gárvvo rv, bivtas biktas-
påkrevd gájbbedahtte, dárbulasj ttj; en ~ reform dárbulasj ådåstus
pålegg 1(forhøyelse) lasádus, lønns~ bálkkálasádus; 2(ost, kjøtt o.l.) suvlle vl; 3(forordning, bestemmelse) biejadis ss s el. biejadus ss s; gi ~ om å biedjat j, gåhttjot htj
pålegge biedjat j, gåhttjot htj; ~s, bli pålagt (å gjøre noe) biejadallat l, biejaduvvat v, gåhtjudallat l
påle tjuollda ld
pålitelighet åskeldisvuohta d, åskåldisvuohta d, vágesvuohta d; (fasthet) tjårggisvuohta d
pålitelig åskåldis; åskeldis ss s; váhke g attr. váges; (til å stole på) åskeldahtte; tjårggåt tjårggåd- attr. tjårggis (sterk); tjårguk tjårgug- attr. tjårgugis (fast); tjårggå attr. (fast, sikker); (til å lite på)luohtedahtte; (riktig, ved sin fulle fem) iejnes æjnnás-;alt en hører er nå ikke ~ ælla dal divna sága æjnnása; han er nok ikke helt ~ (ved sin fulle ~) ij littja dal sån ållu æjnnásin; adv. åskåldisát
påmelding diededibme m, oassálasstem; (skriftlig ~) tjálalasj diededibme; ~ til et kurs diededibme kurssaj
påmeldingsfrist diededime ájggemierre el. diededimájggemierre r
påmeldingsskjema diededimsjiebmá m, (registreringsskjema) tjáledimsjiebmá m
påmeldt det var 20 ~e kursdeltakere guoktalåges lidjin diededam kurssaj oassálasstet; er det mange ~? galles li diededam?
påminnelse mujttádus ss s, mujttádahttem; som en ~ for oss midjij mujttádussan
påminning mujttádus ss s, mujttádahttem
påpasselig váttuk váttug- attr. váttugis; adv. váttugit; hun er så pirkete og ~ sån le ránndu ja váttuk
påpeke tsuojggit, (fl.ggr.) tsuojgodit
påpekning tsuojggidus ss s, tsuojgudis ss s, tsuojgodibme m
påregne vuorddet rd; (kan ~s) le vuordedahtte
pårørende lagámusá
påsatt de vet ikke ennå ikke om brannen var ~ e ájn diede jus aktak la dav buollidam
påse bærrájgæhttjat htj*; (følge opp) gåtsedit
påseilt (beruset) gárrimin: han var temmelig ~ sån lij viehka gárramin; (pårent) vuoddjut
påske bæssásj bæssátj- (s's); fra nyttår til ~ ådåjagijs bæssátjijda
påskedag bæssásjbiejvve jv (s's), bæssásjájllek -ájlleg- (s's)
påskeegg bæssásjmånne n
påskeferie bæssásjloahpe b (s's)
påskehelg bæssásjájllek -ájlleg- (s's), bæsssásj bæssátj-
påskelektyre bæssásjlåhkåmus ss s (s's)
påskemorgen bæssásjiedet -ided- (s's)
påskesalme bæssásjsálmma lm (s's)
påsketid bæssásjájgge jg (s's)
påskeuke bæssásjvahkko hk
påskudd oarre r; finne et ~ oarev gávnnat; finne et ~ for å unnvike el. unngå noe svahkastit
påstand tjuottjodus ss s
påstigning (det å stige på, f.eks. buss, tog) låjdåstit, låjdåstibme m; vær rask ved ~ låjdåstit jåhtelit, liehket jåhtela låjdåstattijn
påståelig (være ~elig)nivdastit el. tjiddit
påstå tjuottjodit, tjiddit
påsyn vuojnedijn
påta (~ seg å gjøre noe) válldet +akk, hihkalit +inf.; ~ seg arbeidet sån váldij bargov; ~ seg ansvaret åvdåsvásstádusáv válldet; hun påtok seg å skrive hihkalij tjállet; ~ seg å betale gjelden hihkalij mákset vielgev
påtale (kritisere) lájttet jt; (bli påtalt) lájteduvvat v
påtalemyndighet ássjeguoddalimoajválasj ttj (s'sj)
påtale s. 1(skrape) nuktalus ss s, lájtto jt; få ~, bli påtalt nuktaluvvat v, lájteduvvat v; 2(det å bringe en sak inn for retten) ássjev guoddalit, ássjeguoddalus ss s (s'sj), ássjeguoddalibme m (s'sj); offentlig ~ almulasj ássjeguoddalibme
påtenne huset ble påtent goadev buollidim; bli påtent buolliduvvat v
påtrengende nierbak nierbag- attr. nierbagis; (~ i handel) sniebas sniehpas- attr. sniebas; (være ~ og plagsom)nierbbat rb intr., nierbadit tr.,frekv.; (være ~ overfor det andre kjønnet)abáldit
påtrykk (trykk) dæddo tt; (press) nággo kk; etter sterk ~ sa han seg enig garra nákko tjadá guorrasij; (øve ~) nággidit
påvirke bájnnet jn tr.; (bli ~et av noe) bájnnut; vájkkudit intr., vájkkudahttet ht tr.; (være ~t, beruset) liehket gárrimin; (lett å ~) suohpe b attr. suobes; (~ noen negativt) båsstet st
påvirkningsevne (med god ~) tsieggel attr. tsieggelis
påvirkningskraft vájkkudimfábmo m
påvirkning vájkkudibme m, vájkkudus ss s; (~ av noe) suohpádus ss s; (bli lett mottakelig for ~) suohparaddat tt, suohparasstet st; under ~ av alkohol gárrimim
påvise (angi) vuosedit