Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
å (det norske infinitivsmerket å finnes ikke i samisk, et verb som i samisk står i infinitiv ender på -t, f.eks. tjállet 'å skrive')
å (uttrykk for forbauselse) vuoj, oj; å, så stor du er blitt! vuoj man stuorak la dån sjaddam!; å, så vakkert! vuoj man tjábbe!
åbmudakværro r formueskatt
åker áhkar áhkkar-, bælldo ld
åkerbær vijnnamuorjje rj (Rubus arcticus)
åkersnelle áhkaroassje (s'sj) ssj (Equisetum arvense)
åk svagá pl.; være under trelldommens åk oarjjevuoda svagájt guoddet
åndedrett vuojŋadahka g
åndelig vuojŋŋalasj ttj
åndenød dahpaldahka g, (få ~) dahppaluvvat v
åndevesen (animistisk tro på at naturen er besjelet) ilmenierra r; (en som råder i mytologien) hállde ld
ånde vuojŋŋat jŋ; (~ el. ~ tungt, puste) båssot s; (~ ut) båssit (s's); (~ ut, hvile litt) vuojŋadasstet st
åndsfrisk mujttel attr. mujttis; en sprek og ~ 90-åring sjabes ja mujttis avtselågåk
åndssvak (~ person) miellavának -vánag-
åndsverk dájdobarggo rg; ~sloven dájddobarggoláhka g
ånd vuojŋŋanis ss s, vuojŋŋan; med din ~ vuojŋŋanisájnit; de fattige i ~en vuojŋŋanisán hæjo; (noe som kommer over en; henrykkelse, ånd o.l.) almajs gahttjat; ~en kom over ham almajs gahtjaj; plutselig oppgi ~n (dø) tsapkedit, tsavkedit; luftens onde ~ ilmenierra r
åpenbar adj. bihko attr.; bigos bihkus- attr. bigos; bli ~ bihkusij boahtet; (velkjent) tsuojgos attr.; adv. bihkusit
åpenbare bigodit; bárodit; (~ seg, bli åpenbart) bihkusit; (komme til syne) ilmmat lm; (bli åpenbart, ~s) bigoduvvat v, bihkusuvvat v
åpenbaring bigodus ss s el. bigudis ss s; (meddelelse) bigodibme m; ~sboken bigodime girjje; (syn) bárudis
åpenhet rabás miella, bihkovuohta d; (trygghet) jasskavuohta d
åpenlyst bihko, bævrá adv.; ligge ~ el. være ~ liehket bihko; gråte ~ tjierrot bihko
åpen rabás rahpas- attr. rabás; gå ut uten å lukke døra (i overført betydning) rabás badáj mannat; (~, åpenbar) bihko; bigok bigog- attr. bigogis; alt ligger ~t for dem gájkka le bihko; (~ om hender, eg. utstrakt) gálgo attr.; med åpne hender gálgo giedaj; (~ om f. eks. varme) sajij sadjih-, sajij-, ~ varme sajijdållå; (isfri)suttes suddása attr. suttes; ~ kilde suttes ája; (~ råk i elv, med fast is rundt om) sirŋas sirŋŋas-; (skogløs)jerrat jerrad- attr. jierris (r'r); ~ plass i skogen vállja lj; (~ plass, torg) guovddo vd; (~ el. lett tilgjengelig, om plass)báros bárrus- attr. báros; ~t møte rabástjåhkanibme; (~, om hand, bok) luoppo attr., jeg leste dine tanker som en ~ bok låhkiv duv ájádusájt degu luoppo girjev; adv. rahppot, dørene var åpne uvsa lidjin rahppot; (holde ~, dør, øyne, øre etc.)tsaggat kk tr.
åpner (boks-, flaske-) rabán; (håndtak el. vrider til å åpne med) rabástahka g
åpne rahpat b; (~ fl.ggr. el. fl.obj., få til ~) rabádit; (~ litt el. plutselig)rabástit; (~ seg, ~s av seg selv) rahpasit, rahpusit; (~ munn, dør etc. på vidt gap) tsakkastit; (~ en bok) luobbit; (~ rør som har gått tett av sot) suohttsit, (~ noens øyne til å se klarere) tjalmájduhttet ht
åpning 1(det å åpne) rahpam, ~ av en fotoutstilling gåvvåvuosádusrahpam; Hans MajestetMajestehta Kongens tale ved ~en av det 6. sameting 13. oktober 2009 Gånågisá hålla gudát sámedikke rabádijn gålgådismáno lågenangoalmát biejve jagen 2009; (det å innlede) álgadibme m, álggo lg; 2(åpent sted) rájgge jg, gasska sk; det er en ~ i gjerdet jeran la rájgge; dør~ uksarájgge; den satte seg fast i vindus~en dæhpoj vinndekgasskaj; (trang passasje) basska sk; (~ i f.eks en sekk) njálmme lm; (liten ~, gløtt) goavkke vk; (~ mellom vom og nettmage) tjalmasnjálmme lm
åpningsforestilling álgadimvuosádus ss s, álggovuosádus ss s
åpningsmøte álgadimtjåhkanibme m, álggotjåhkanibme m
åpningsord álggobágo
åpningstale álggohålla l, álgadimhålla l
åpningstid rabásájgge jg, rahpamájgge jg
årbok jahkegirjje rj
åre ájrro jr; (akter~) bávtjan el. bávtjak bávtjag-; (legge inn ~r) ájrojt láddit
åreblad ájrrosláhpe b
åreforkalket (person) hoavkke vk; (bli ~) hoavkkánit
åregaffel ájrrosárre r
åregang ájrrosárre r
åremål (stilling) gávddavirgge rg; bli tilsatt på ~ gávddavirggáj biejaduvvat
årevis adv. måttijt jagijt
årgang jahkegierdde rd
ÅRHUNDRE 1(hvert tidsrom på 100 år regnet fra tidsregningens begynnelse) jahketjuohte d; i tredje ~ goalmát jahketjuoden; han var født i forrige ~ sån lij riegádam åvdep jahketjuoden; i begynnelsen av forrige ~ åvdep jahketjuode álgon; 2(tidsrom på 100 år) TJUOHTEjahke g; folk har bodd der i et ~ ulmutja li årrum danna tjuohtejagijt; han har levd et helt ~ sån le viessum tjuohtejagev
ÅRHUNDREskifte jahkeTJUOHTEMÅLSSOM
år jahke g; i år dán jage; fra år til år jages jahkáj; i løpet av året jage birán; et og et halvt år bielnupjahke g; året før jahket åvddål; (år med spesielt vær, godt el. dårlig år)jáhpe b; (årts, års) jagásj el. jahkásasj;årets resultat dán jagásj båhtusa, årets reinkalv dán jagásj miesse; forrige års regnskapåvdep jagásj ruhtalåhko; halvt år, halvår jahkebielle l; (et år gammel) jagák jagág- attr. jagák; (et og et halvt år gammel) bielnupjagák -jagág-; (tre år gammel) gålmåjagák -jagág-; han er tre år sån la gålmåjagák; et tre år gammelt barn gålmåjagák mánná; (år gammel, om voksne) jahkásasj ttj, jage vuoras; en 75 år gammel kvinne gietjavlåkvidá jahkásasj kujnna; en 50 år gammel mann vidálåk jahkásasj ålmåj; hvor gammel er hun? man vuoras le sån?; trekke på årene vuorastuvvat t; hun må være bra oppe i årene sån le viehka vuoras
årlig (det ~e el. faste, som forekommer hvert år) jahkásasj ttj; den ~e marknaden jahkásasj márnán; en ~ melding jahkásasj diededibme; adv. jahkásattjat
årrekke moadda jage; i en ~ måttijt jagijt; i en ~ har vi gitt tilbud i samisk måttijt jagijt lip vaddám fáladagáv samegiellaj
årsaksadverbial sivvaadverbiálla l
årsak sivva v; hva var ~en for at du ikke kom? mij lij sivvan gå ittji boade?; (skyld) vihke g; (ærend)oarre r; (som er skyld el. er ~ til noe) siválasj ttj, sivvan
årsavgift jahkedivut -divud-; inklusiv ~ aktan jahkedivudijn
årsberetning jahkediedádus ss s, (om resultat av virksomhet) doajmmatjielggidus ss s
årsgammel jagák jagág- attr. jagák
årsinntekt jahkebálkká lk
årskontingent jahkemákso vs
årslønn jahkebálkká lk
årsmelding jahkediedádus ss s
årsmøte jahketjåhkanibme m
årsoppgave jahkediedádus ss s
årsoppgjør jahketjielggidus ss s
årsplan jahkepládna n
årsprøve jahkegæhttjalibme m
årsrapport jahkediedádus ss s
årsregnskap jahkeruhtalåhko g
ÅRSRESULTAT JAHKEBOADOS -BÅHTUS-
årstall jahke g
årstid jáhpe b
årstrinn jahkedásse s
årsverk jagebarggo, jahkevirgge rg, jahkedoajmma jm*
årti lågev jahke; arbeide i ~er barggat lågijt jagijt
ÅRtusen 1(hvert tidsrom på 1000 år regnet fra tidsregningens begynnelse) jahketuvsán, jahkeduhát -duhád-; i tredje ~ goalmát jahkeduhádin el. jahketuvsánin; i begynnelsen av forrige ~ åvdep jahkeduháda el. jahketuvsána álgon; 2(tidsrom på 1000 år) tuvsánjahke g, duhátjahke g; kirken har stått der i et ~ girkko le danna tuvsánjagijt tjuodtjum
årviss jahkásasj ttj, juohkka jage
årvåken gåhtsemin, gåhtsevasj ttj, gåhttse; man må være ~ ulmusj hæhttu liehket gåhtsemin; en ~ person gåhttse ulmusj
ås (bjelke) ásse s
åsrygg gielas giellas-
ås tjårro r; (lav åsrygg) gielas giellas-; (skrånende åsside) buollda ld
åsyn árudidja j; hyggelig å se ditt blide ~ hávsske duv mådje árudijáv vuojnnet
åte siebdde bd el. sieppte pt; legge ut ~ for oteren biedjat siebdden tjævrráj; (~, også emne til ~) siebdas siebddas el. sieptas siepptas-; (lokke el. utruste med ~) siebdastit el. sieptastit; (sette el. legge ut agn, ~, ved jakt el. fiske) siepptet pt; (smådyr i sjøen) oahtto ht
åtsel (kadaver) ásske sk; (del el. bit av et dyr som er revet i hjel av et rovdyr)skirro (r'r) rr; der hvor ~et er, vil gribbene samles gånnå ásske le, dasi árnnasa el. goasskema tjåhkani
åtte 1(grunntall) gáktsa vts; for ~ kroner gávtse kråvnnåj; (~ ganger) gáktsi; 2(samlingstall, om personer) gávtses gáktsás-; (om dyr) gáktsagis ss s
åttedel gávtsádis ss s
åttedobbel(t) gávtsegerdak -gerdag- attr. -gerdak; adv. gávtsegærddáj
åttedoble gávtsegerdagahttet ht
åttehundre gáktsatjuohte d; jeg gav (betalte) ~ for den máksiv gáktsatjuode dassta; de solgte den for ~ vuobddin dav gávtsetjuohtáj
åttendedel gávtsádis ss s
åttende gávtsát gávtsád-; ~ ganggávtsát bále; (~ gangen, for det ~) gávtsádis ss s
åtter 1 gávtsák gávtság-; ta~en (buss el. trikk nummer sju) tjuovo gávtságav; ~en var banens beste spiller gávtsák lij buoremus tjiektje; skyte en sjuer og fire ~e vuohtjet gietjagav ja niellja gávtsága; 2(deltaker som blir nummer åtte) gávtsát gávtsád-; 3(gruppe på åtte) gávtses gáktsás-
åttetall gávtsetálla (l'l) ll
åtteårig (som varer i åtte år) gávtsejahkásasj ttj; (som er åtte år gammel) gávtsejagák -jagág- attr. -jagák
åtteåring gávtsejagák gávtsejagág-
åtteårs gávtsejahkásasj ttj
åtti 1(grunntall) gáktsalåhke g; hun er ~ år sån la gáktsalåk jage vuoras; ~fire år gammel gáktsalåknielje jage vuoras; 2(ordenstall)~ende gáktsalågåt el. gávtsátlågåt; ~niende gáktsalåkavtsát; 3(~ personer) gáktsalåges; ~tre personer gáktsalåkgålmås -gålmmås-
åttifem gáktsalåkvihtta d; en ~ år gammel kvinne gáktsalåkvidá jahkásasj kujnna
åttiårig gáktsalåkjahkásasj ttj