Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
ubbmemsámegiella l umesamisk (språk)
ubbmem umeå
uddnat dn unne (noe til noen)
uddni i dag; jf. udnásj
uddnik i dag; vil ~, vilá ~ ennå i dag, den dag i dag, fremdeles i dag
uddo tt arr (etter sår)
udnásj udnátj- attr. udnásj dagens, som hører dagen i dag til; ~ ådåsa dagens nyheter; ~ ijá i natt (i denne dags natt); udnátjij til i dag; udnátjis fra i dag av, fra (og med) i dag; ~ biejvve dagen i dag; ~ biejve barggo dagens arbeid; jf. dálásj, uddni
udnodibme m attr. udnodis misunnelig, avindsjuk
udnodisvuohta d misunnelse, avind; jf. niddo, nirmme, vassje
uhtjáraddat tt lengte (gang på gang el. om flere personer)
uhtjárasstet st kjenne en inderlig lengsel, ivrig lengte; ~ sijddaj få en inderlig heimlengsel
uhtsahit anse noe for å være lite el. ubetydelig; jf. binnalussjat
uhtsa- små-, lille-
uhtsedit forminske, gjøre noe mindre, nedtone, gjøre noe el. seg ubetydelig; ~ ietjas gjøre seg liten
uhtsegasj ttj liten, en som er liten (mest i betydningen ubetydelig, svak); pl. de små (uten innflytelse); ietjas uhtsegattjan dåbddåt kjenne seg liten; uhtsegattja sebrudagán de små i samfunnet; jf. unnagasj
uhtsemus ss s minst, ringest, mest ubetydelig; pl. de små, de minste, de ringeste; várrijihtit åbbånis avtak dajs uhtsemusájs álbedimes se til at dere ikke forakter én av disse små; jf. unnemus
uhttse hts attr. uhtses el. uhtsa liten (også om antall, mengde); jf. unne
ujbbot jb ta seg fram, komme seg fram (på et vis el. selv om en av og til tar feil av veien el. ikke treffer veien); ujboj sån Vájsaluoktaj han tok seg nå fram til Vaisaluokta; jf. jåvsådit, vadtset, vájaldit
ujtto jt terreng el. strekning med lite eller ingen skog (der det er lett å ta seg fram), åpent terreng el. landskap, åpent lende; jf. buollja, jerrat, vahtalahka, vállja
ujvvagåbtjås -gåbttjås- dundyne
ujvvajáhkka hk dunjakke
ujvvatæhppin dundyne
uksabellusapl. dørkarm, dørramme, dørstolpe
uksabiervvek -biervveg- dørstokk (golvstokk som går på hver sin side fra gamme- el. lavvodøra mot ildstedet, avgrenser plassen nærmest døra)
uksagáblle bl dørkarm (øvre tverrliggende dørkarm)
uksagáhttár dørvokter
uksagalbba lb dørskilt
uksagasska sk 1 døråpning; tjuottjoj uksagaskan han/hun stod i døråpningen; 2 dørimellom; uksagaskajt viehkat renne dørimellom
uksaguorra r området rundt el. nært ei dør; uksaguoran ved døra, inntil døra; sette noe inntil ei dør uksaguorraj biedjat
uksaguovdde vd overbygg over dør, dør med overbygg
uksalássa s dørlås
uksarájgge jg døråpning (hullet i ei dør); man stuorak le ~? hvor stor er døråpninga?; manáj uksarájge ålgus den for ut døra
uksasjielmmá lm dørstokk, terskel
uksatsagge kk dørstang (hver og en av de to stengene på siden av døråpningen i gamme el. lavvo)
uksa vs dør; dahpa uvsav! lukk døra!; uvsa åvddå plassen framfor ei dør; bieja dav uvsaåvddåj sett den utafor døra; dån gávna dav uvvsaåvdån du finner den utafor døra; jf. uvsuk
ukselin nærmere døra
ullá (l'l) ll flo, høyvann; stuor~ springflo
ulla l begjær, lyst, trang, sug (f.eks. etter nikotin, alkohol etc.); jf. hállo, hibmo, ussto
ulla l fure (som synes på vei el. spor som er snødekt); renne under skiene; takrenne; jf. goalle, oalle
ullárádje j (l'l) flomål; ullárájen (l'l) ved flomålet; jf. stuorullá
ulmmehábme m målstruktur
ulmmejuogos -juohkus- målgruppe
ulmmelasj ttj målbevisst, målrettet; overlagt
ulmmelattjatadv. målbevisst, målrettet; med overlegg
ulmme lm formål, mål, målsetting, mening; jf. ájggomus, mihttomierre
uLMuSJÁRVVO RV menneskeverd
ulmusjárvvusasj ttj menneskeverdig
ulmusjbårre (r'r) menneskeeter, menneskeetende
ulmusjdáhpe b folkeskikk, skikk og bruk; jf. ulmutjahttem
ulmusjdåbdde menneskekjenner
ulmusjfuovva v folkeskare, FOLKEHAV, folkemasse, MENNESKEMASSE, Skare (av folk); JF. FUOVVA, ulmusjvehka
ulmusjgáddo tt rasefordom
ulmusjgasskasasj ttj mellommenneskelig
ulmusjgåddem mord
ulmusjgådde morder
ulmusjgåvvidibme m (v'v) karakteristikk av mennesker, menneskeskildring
ulmusjláhkáj adv. som et menneske; ordentlig, på en ordentlig el. anstendig måte; ~ mannat opptre ordentlig når en er ute å ferdes; jf. vuogasláhkáj
ulmusjlåhko g folketall, antall (folk), befolkningstall, manntall; folketelling; jf. jienastuslåhko
ulmusjmáddo tt folkerase
ulmusjmujttalibme m menneskeskildring
ulmusjmuorrodibme m folkemord, utryddelse av et folk
ulmusjoasestibme m menneskehandel
ulmusj se også almasj
ulmusjsirddem folkeforflytning
ulmusjtjærdda rd* mennesketype, folkesort, folkeslag, rase, etnisk gruppe; stádes ~ et traust folkeslag; bájnuk ~ farget (om folkeslag), de fargede; ruopsuk ~ rødhud, den røde rase (eng. redskinn, indianer fra Nord-Amerika); jf. álmmuktjærdda
ulmusj ulmutj- menneske; individ, person, skikkelse; folk (i pl. og kollektivt i sg.), rase; man, en (som ub. pron); edna ~ mye folk, ållo ulmutja lidjin tjoahken mye folk var samlet; ~ máhttá jus sihtá man kan hvis man vil; jf. ájnegasj,almasj, álmmuk, máddo
ulmusjvassje sj rasehat, hat mot mennesker
ulmusjvehka g folkemengde, menneskemengde, ANSAMLING (AV MENNESKER); jf. giemsse,ulmusjfuovva
ulmusjvierrek -vierreg- menneskeslekt
ulmusjvuohke g folkelynne, vesen, væremåte, personlighet; jf. almasjvuohke
ulmusjvuojnno jn menneskesyn
ulmutjahttemgássjelisvuohta d atferdsvanske
ulmutjahttem oppførsel, atferd, folkeskikk; jf. ulmusjdáhpe
ulmutjahttet ht oppføre seg ordentlig (som folk), vise folkeskikk
ultrajiedna n ultralyd
unges unngá- unge
universitehtta ht universitet
univærssa rs* univers
unnabastisj unnabastitj- teskje; jf. bastisj
unnádallat l gjøre noe mindre, minske, forminske (litt fl.ggr.)
unnagasj ttj liten (om barn el. av vekst); en som er liten, den lille; pl. de små; juo unnagattjan allerede som liten; jf. uhtsegasj,unne
unnalussjat sj anse noe(n) for å være lite el. liten; jf. binnalussjat
unnán adv. litt, lite
unnánasj lite grann, litt
unnaoappásj -oappátj- lillesøster, liten søster
unnatjoavtjusj -tjoavtjutj- dvergsnipe (calidris minuta)
unnavieljasj -vieljatj- lillebror, liten bror
unne (n'n) nn attr. unna el. unnes liten, lille, vesle, små; dat sjattaj ilá unnen den ble altfor liten;unna báhtjasj den lille el. vesle gutten; unnes ulmusj en liten person (av vekst); unna bæhkátja små biter; jf. uhttse, unnagasj
unnedasstet st minske litt, forminske litt, gjøre litt mindre (om størrelse); jf. binnedasstet
unnedibme m forminskning, minskning (om størrelse)
unnedit tr. gjøre noe mindre, minske, forminske (om størrelse); jf. binnedit, smájvvit, smávvit, uhtsedit, vánedit
unnemusát adv. minst, i det minste; jf. binnemusát
unnemus ss s minst (om størrelse); minstemann; pl. de små, de minste; unnemusájda til de minste; jf. binnemus, uhtsemus
unneplågogiella l minoritetsspråk
unneplåhko g mindretall, minoritet; sábme le unneplågon samene er i mindretall (i minoritet); unneplågo álmmuk minoritet; jf. binneplåhko
unnep rievsakhábak -hábag- vandrefalk (falco pereginus)
unnep unnebu- attr. unnep mindre (i størrelse); liten; duola duot la ~ den der er mindre; ~ stuorabu vuosstáj liten mot stor; jf. binnep, smávep
unnessjattuk -sjattug- attr. -sjattuk liten av vekst, småvokst, kortvokst
unnet adv. lite (for lite)
unnot (n'n) nn bli mindre, bli liten, avta (om vekst, størrelse etc.); jf. binnot, håhpot, nåhkåt, snjåredit
unugasstet st synes el. føle at noe er ubekvemt, ubehagelig, upassende, underlig, rart el. merkelig; synes å merke at det ikke står rett til med noe; unugasstiv gå ittjij boade jeg syntes det var merkelig at han/hun ikke kom; jf. imálussjat
unugis ss s ubehagelig, ubekvem; uheldig, upassende; underlig; ~ lij barggobiktasij boahtet gå ulmutja lidjin nav tjábbát gárvvunam det var ubehagelig å komme dit i arbeidsklær når folk var så fint kledd
urálalasj ttj uralisk; ~ giela uraliske språk
urbbam knoppskyting
urbbat rb knoppe, sette el. skyte knopper; skyte skudd (om plante); jf. luorkijdit
urbbe rb knopp (på løvtrær, blomst); urbe le luorkijdime knoppene holder på å springe ut; jf. durkum, nubák, rahttá
UrBUSJ URBUTJ- GRÅSISIK (CARDUELIS FLAMMEA)
urggo rg klo på seil
uriektesferduk -ferdug- attr. -ferduk urettferdig
uriektesferdukvuohta d urettferdighet
urjjá rj heipiplerke (ANTHUS PRATENSIS)
urmagahttet httr. besvære, plage, forulempe, antaste, tyrannisere; jf. nierbadit, vájvedit
urmak urmag- attr. urmagis besværlig, utrivelig; noe el. noen som skaper besvær el. vantrivsel; urmagin dahkat gjøre noen sprø el. gal (ved besvær el. plage)
urmastit forårsake plage, besvær el. vantrivsel (om vesen, individ); sverme (om insekter som er til plage); tjuojkka urmastij mygga svermet (ble ikke til å holde ut); jf. gissat, urmeduhttet
urmas urmmas- flygende insekter av ulike slag som er til besvær; individ el. vesen som skaper vantrivsel el. plage, besværlig individ el. vesen, plageånd; jf. tjusse
urmeduhttet ht besvære, plage, skape vantrivsel; jf. ráfeduhttet
urtassjattadahka g urtehage
urtas urttas- urt; kvannerot, rot på kvanne (Angelica archangelica)
urudisháldadibme m rovdyrsforvaltning
urudis ss s udyr, skadedyr, rovdyr, villdyr; dyret i Åp.; jf. árnas, luohtok
usjudallagoahtet d begynne å tenke, fundere, lure på
usjudallat l frekv. tenke, fundere, lure på; jf. ájádallat
usjudit tenke, mene; fundere; ha til hensikt
ussjolit tenke (på, etter, over); jf. ájádallat
ussjolmis ss s tanke
ussjolvis ss s tanke; jf. ájádus
usstodibme m begjær; jf. hállo
usstodit begjære (ha begjær etter noe); dån i galga ~ du skal ikke begjære; jf. hibmodit
ussto st begjær; jf. hállo, hibmom, ulla
utjárdibme m lengsel (inderlig lengsel); jf. åhtsålibme
utjárdit lengte (inderlig); ~ vuolgget lengte etter å dra
uvsasj uvsatj- ei lita dør
uvsudahka g inngang, utgang (eg. sted hvor det finnes ei dør); uvsudagán ved inngangen el. utgangen; gievkanuvsudahka kjøkkeninngang; jf. boadáldahka
uvsuk dør, dørstykke (i låvdagoahte); jf. uksa