Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
hábak hábag- hauk (av slekten Accipter)
hábak hábag- hønsehauk (Accipiter gentilis)
hábbmit forme, utforme, formgi, designe; skape; jf. iebnnit, muodugahttet
habjja bj lukt; jf. hádja, happsa
hablledit snø store lette snøfiller; jf. muohttet
hábmediddje formgiver, designer
hábmedit forme, utforme, formgi, designe, skissere; formulere
hábme m form, utseende, format; struktur, mønster, mal; profil; kontur, skikkelse, ham; jf. málla, sjibmo, skánnda, skåvve, vuohke
hábmeoahppa hp* formlære; morfologi
hábmervierik -vierig- hamarøyværing
habmo m lyst, begjær (etter visse matsorter), attrå; jf. hállo,hibmo, ulla, ussto, vuosvák
hábres hábrrá- geitebukk; jf. vierttsa
haddebærrájgæhttje pristilsyn
haddefálaldahka g pristilbud; anbud
haddelasádus ss s prisøkning, prisstigning, pristillegg
haddelassánibme m prisstigning, prisøkning
haddemierredibme m prisfastsettelse
hadde tt pris; vuodo~ fast el. ordinær pris
haddevuoledibme m prisavslag, prisreduksjon, rabatt
haddevuollánibme m prisfall, prisnedgang
háddibákte vt en som hermer (om barn)
háddidahka g ekko; jf. skádnja
háddidallat l frekv. herme, imitere, etterape, ape etter (med lyd); jf. gåvssjit
háddidalle (l'l) hermefugl, person som hermer etter folk
háddidibme m herming, etteraping, imitasjon
háddidit herme, etterape, ape etter, imitere (med lyd); jf. gåvssjit
háddidus ss s ekko; jf. skádnja
háddit gi ekko el. gjenlyd; váre háddijin fjellene ga gjenlyd; jf. skádnjat, skinjijdit
háddjit spre; ælov ~ spre flokken; jf. gilvvet, hádjet
háddjot adv. spredt (hulter til bulter), strødd utover; jf. giejvvot,laddjot, luobbot, loavggot
haddodahkes -dahkkás- hevngjerrig
haddo tt hevn, straff; vrede; ij hatto diehti ikke for hevnens skyld; jf. haddudibme m
haddudibme m hevn, hevnaksjon, straff; jf. haddo
haddudiddje hevner
haddudit hevne; jf. mávsedit
hádja j duft, (god) lukt, ange; jf. happsa, njálgahádja, tsiehka
hádja j hai (av ordenen Selachii)
hádjánit bli spredd; jf. giejvidit, gæjvvanit, oabllot, oabllánit
hádjet j spre utover, strø ut; jf. háddjit, hájedit, oabllit, ladjot
hádjusit spres; jf. sålijdit
hádna n hane; jf. vuontsaåres
hádnásamos hádnásabmus- attr. hádnásamos mest gjerrig el. grisk
hágal hagle (børse); jf. birsso
hágamáddo tt uruer, kjempeuer i samisk folketro og fortellertradisjon; jf. gårkåmáddo
hágán hage; jf. sjattadahka
haggŋo gŋ tollepinne (i båt)
haggŋojuovva v steinUr (ufremkommelig steinur); jf. juovva
hagŋadit hulke; ~ ja tjierrot hulke og gråte
háhka g uer (sebastes marinus)
háhkamade uermed, uerklakk
háhkuhibme m det å skaffe seg noe, anskaffelse, ervervelse, erverv; jf. ásadibme, åmastibme
háhkuhimárvvo rv anskaffelsesverdi
háhkuhit skaffe (seg), anskaffe, erverve; jf. ásadit, åmastit, åttjudit
háhpaskuvvat v miste pusten, kveles; jf. dahppasit, hávkkat
háhppel attr. háhppelis snar i vendingen, rask; jf. jåhtel, valle
háhppelit adv. raskt, fort, i en fei; ~ russtistit ordne seg ferdig i en fei; jf. aktiga, gáhtjos, jåhtelit, ruvva
háhppidit rekke (å gjøre noe); háhppidiv båråstit jeg rakk å spise litt; åvddål gå háhppidij mavga javllat før han han rakk å si noe; jf. jåksåt
háhppudahka g hurtighet
háhpudallat l prøve el. forsøke å få tak i
háhtsagin glorød, glødende
háhtsaguhttet ht gløde (opp)
háhtsaguvvat v bli glødende, bli glorød; jf. hilijduvvat
háhtsek háhtseg- bille (av ordnen Coleoptera); jf. ruovddegåmmbå
háhtta ht hatt; jf. gahper
hájedit spre utover, strø omkring; jf. oabllit, loavggalit, luobbit
hájijdit spres, bli spredt
hajitjit mase, mase på noen; vájbbam lav hajitjimes nå er jeg lei å mase (på dere); jf. jahkutjit, huddit, smállat
hájkka jk grov gammel furu el. gran; jf. luorkoj, soarvve
hájkko jk strå; rásse~ gresstrå; jf. rásseruohko
hájojadv. bulter, spredt; hijoj ~ hulter til bulter
háksabátsidis ss s vrakgods, gjenstander fra et skipsvrak el. fra et forlist skip; jf. hæjttoháksa
háksa vs skip, fartøy; jf. vanntsa
háládallat l fly fram og tilbake el. hit og dit; jf. girddet, liddet
hálbbe se álbbe
hálbedit se álbedit
háldadibme m forvaltning, administrering, administrasjon; almusj ~ offentlig forvaltning
háldadiddje bestyrer, forvalter, byråkrat, administrator
háldadimdahkamus ss s forvaltningsoppgave
háldadimdievnastus ss s forvaltningstjeneste; stáhta ~ statens forvaltningstjeneste
háldadimdoajmma jm* forvaltningsoppgave
háldadimguovllo vl forvaltningsområde
háldadimláhka g forvaltningslov
háldadimnammadus ss s administrasjonsutvalg
háldadimorgádna n forvaltningsorgan
háldadimpládna n forvaltningsplan
háldadimriektá forvaltningsrett
háldadimvásstádus ss s forvaltningsansvar
háldadimvuohke g forvaltningsmodell
háldadit forvalte, forestå, administrere; mestre, beherske; jf. tjuottjodit
háldadusdahkamus ss s administrativ oppgave
háldadusdepartemænnta nt* administrasjonsdepartement
háldadusjådediddje administrativ leder
háldadusoajvve jv leder for en administrativ enhet; administrasjonssjef, rådmann
háldadus ss s forvaltning, administrasjon; jf. dåjmadus
háldon iness. av hálldo, se hálldo
háldulasj ttj forvaltningsmessig
hálediddje flyver, pilot; flyvende
háledit fly; virvle; jf. girddet, liddet
hálijdibme m ønske, lyst, begjær; jf. hállo, ussto, vájnno
hálijdit ønske (det å ønske el. ha lyst, med inf. el. maŋŋáj), ha lyst (til el. på), attrå, ville; jf. hibmodit, sihtat, vájddet
halkadit gjø iherdig (om en hund som er bundet), glamme; jf. hålvvot,tsiellat
hállahit (l'l) helle, lute til side, krenge
hállánit (l'l) krenge, få slagside; begynne å lute (slik at den kan velte, kantre); helle over til siden
hállánit fly opp, fly i veg; jf. låpijdit, tjårnnåt
hálldamfiello (l'l) ll skrapebrett; jf. niesskemfiello
hálldamruovdde vd skinnskrape; jf. niesskemruovdde
hálldat ld skrape av på kjøttsiden av et skinn (med et avlangt jern), jf. niessket, tjallat
hálldeboallo l amulett
hállde ld mothake (på en fiskekrok el. lign.)
hállde ld åndevesen; en som råder (i mytologien)
hálldesadje j offerplass; jf. basse, sájvva, siejdde
hálldogiddagis ss s varetekt, varetektsarrest
hálldo ld forvaring, varetekt, verge, besittelse, oppbevaring, tilsyn; disponering, rådighet, forvaltning; dat la muv háldon den er i min forvaring; vaddet æjgádij hállduj overlate til foreldrene; allit ietjada lahtasijt sutto hállduj vatte (Rom. 6:13) still ikke lemmene til rådighet for synden; jf. ájmojda biedjat
hállduj ill. av hálldo, se hálldo
hállit (l'l) tr. lute, helle (mot noe, stille i lutende stilling); sette på snei; oajvev ~ lute hodet (på snei)
hállo attr. skeiv, skrå
hállo l lyst, ønske; begjær, attrå; oattje ~ sanselig begjær; jf. hibmo, ulla, ussto, vájnno
hállot (l'l) adv.; adj. pred. på skrå, snei, skeive, skeivt; med slagside; jf. væjmmot
hállsjedit drive på med noe; yppe, egle til; doarov ~ yppe til slåsskamp
hálmes hálmmá(s)- attr. hálmes søt (om smak); jf. hálmuk
hálmijdit smake søtt
hálmmá attr. hálmmás søt, god
hálmmadis ss s noe å søte med, søtningsmiddel
hálmma lm halm
hálmme lm søt smak
hálmmot lm bli søt (i smaken)
hálmuk hálmug- attr. hálmugis søt, søtaktig; s. søtsaker, noe søtt; jf. hálmes, njálggá
hálos se álos
hálstar hálsstar- stekejern med rist; grillrist
háludallat l rulle (bevege seg fra side til side), rugge; jf. sillnat, suvdostit
halvtime tijmmabielle l, bielletijmma jm; du går dit på en ~ bielletijman dåhku váttsá
hálvva adv. nesten (litt mindre bestemt el. bindende), vel, litt; ~ jáhkáv jeg tror nesten det; ~ guhkke vel lang; jf. vargga
hámedibme m attr. hámedis formløs, konturløs; anonym, beskjeden; jf. gæmos
ham jo, så, vel, da (om noe som forutsettes å være kjent); duola ~ boahtá der kommer han jo; buoragit ~ manáj det gikk jo (da) bra;javlli ~ de sier så; guláv ~ jeg hører det (som bekreftelse på at en allerede har hørt om det); jf.
hámnna mn havn
hánástallat l være gjerrig el. grisk
hánes hádnás- attr. hánes gjerrig, grisk; pengegrisk; jf. sájgge, gánek
hánessiehke g attr. hánessiek gjerrig (en anelse gjerrig el. grisk)
hánesvuohta d gjerrighet, griskhet
hánsska nsk hanske; jf. fáhttsa, gisstá, rahpuk
happsa ps lukt; jf. habjja, hádja, guohtsa, tjuovdda, tsiehka, tsivnna
happset ps lukte, kjenne lukten av noe, lukte på noe (noen); jf. hapsudallat, sussnot
happsut gi lukt, bli lukt
hapsijdit lukte, avgi lukt; jf. tsivnijdit, guotsijdit, guosmijdit, tjuovdijdit
hapsudallat l lukte, snuse; jf. njunjudallat
hárddet rd terge, erte, provosere; jf. návrodit
hárddo rygg (ryggflaten); jf. tjavelk
hárddu attr. hárddus bredskuldret
hárdes hárddás- fyrig, ildfull, full av lidenskap, ivrig
hárdesvuohta d fyrighet, lidenskap, entusiasme, iver, glød; jf. buosjesvuohta
hárenis hinder, forhindring; avbrekk, tidsfordriv
hárgástallat l late som å være lettskremt el. redd; jf. ballat
hárgesbuojda -buojddag- reddrøyskatt (tilsvarer reddhare i norsk); jf. biessegáma
hárgge rg attr. hárges sky, lettskremt, som er lett å skremme, engstelig, feig; ømtålig (bl.a. om øyne); jf. hielle, irás, vuorvve
hárggodit gjøre sky, få til å bli lettskremt; jf. balldet
hárggot rg bli sky, lettskremt; jf. irástit, oarvvanit, vuorvvot
hárinis ss s heft, hefte, hinder, hindring, forhindring; jf. ádjánibme, hieredus
hárjakgermaj -gærmmah- drake
hárjjánibme m vanesak; øvelse, erfaring, praksis; jf. dáhpe, hárjjidibme, sjiertta
hárjjánit intr. venne seg til (med inf. el. ill.), bli vant (med noe; inf. el. ill.); få erfaring, praksis el. øving i; tilvenne (venne til); jf. ávddat, hárjjidit, masstat, mielastuvvat
hárjje rj 1 ryggfinne (på fisk); bust, manke (på dyr); 2 mønsås; bergås
hárjjesváles -svállá- (l'l) staurhval, spekkhogger (orcinus orca)
hárjjevitta -viddaga- ryggfinne
hárjjidallamdahkamus ss s øvingsoppgave
hárjjidallamgirjje rj treningslogg; øvelsesbok (veiledning i øvelse)
hárjjidallam øvelse, øving, praksis, trening, drill
hárjjidallat l frekv. øve (fl.ggr.), øve seg (over lengre tid), trene, drille
hárjjidalle trener; en som trener
hárjjidibme m øving, øvelse, trening; tilvenning; jf. hárjjánibme, hárjjidus
hárjjidit øve, øve seg (på, opp), trene, trene seg (på, opp), øve opp; venne (gjøre til vane), tilvenne (venne til); jf. hárjjánit
hárjjidusgirjje rj øvingsbok
hárjjidus ss s øving, øvelse, trening; jf. hárjjánibme
hárjjiduvvat v øves, trenes, tilvennes; jf. hárjjánit
harkadit harke
hármmaditadv. mye, meget, veldig, forskrekkelig; ~ muoradij hun/han ble veldig sint; jf. sælldát
hármmat (forsterkende foran adj.) veldig, mye, forskrekkelig; jf. sieldes
hármmat hármmad- mye (veldig mye)
hármmis forskrekkelig, veldig; jf. tjiergget
hárpodis attr. trådløs; ~ telefåvnnå trådløs telefon
hárppa rp harpe
hárppatjuojadibme m harpespill
hárppatjuojadiddje harpespiller
hárppo rp tråd
hárráj med hensyn til, i spørsmål om, i, om; for (noe); juohkka ~ i alt, i alle ting, på alle måter; dijá vuojno máhttelisvuodaj ~ deres meninger med hensyn til muligheter; aktak ij dåssju ietjas ~ vieso ingen lever bare for sin egen skyld; ittjij dåssju ietjas ~ ájádalá han tenkte ikke bare på seg selv; sáme kultuvra ja sebrudakvidjurij ~ i samisk kultur og samfunnsforhold; dan ássje ~ ij la ienep javllat det er ikke mere å si om den saken; láhka sámegiela ~ le ájnas ållusijda loven om bruk av samisk er viktig for mange; ássje ma li ájnnasa soapptsoma ~ forhold som er viktige for trivselen; jf. gáktuj, guosskat
harrat r knurre (om hund, når den reiser bust); bena harrá hunden knurrer; jf. murrat, tsarrat
hárre (r'r) harr (Thymallus thymallus)
hárre r (vanligvis bøyd i kasus) måte, vis, henseende; del, kant; dan hárráj i den henseende; juohkka hárráj på alle måter
hárret r hefte, oppholde, SINKE, hindre; jf. árret, hiemssit
hárrusit bli heftet el. oppholdt, bli opptatt (med noe); bli rådløs; jf. árrusit, hæmssánit
hárrut (r'r) bli heftet el. oppholdt; bli hindret; jf. árrut
hárses hárssá- lyster el. lysterjern
hársestit lystre, fiske el. fange med lyster; jf. svabástit
hárssis hárssis- lyster el. lysterjern
hartsastit henge, strype ved henging; jf. gatsostit
harttsasit bli hengende og strypes
harvatjit småregne; jf. rássjudallat
harvuk harvug- attr. harvugis pigg, opplagt; jf. vieddje
hárvva rv harv
harvvat rv bli pigg, opplagt
harvve rv regn (uten blåst); jf. denjadahka, gåttjek, navol, rássjo, sjoavoj, stæbádahka
harvvesuodje j regnskydd, paraply
harvvet rv regne; jf. dednjat, rássjodit, navoldit, sjoavodit
hárvvit harve
hasodit utfordre, sterkt oppfordre; oppvigle; drive på; hisse el. egge noe el. noen (f.eks. til å jage el. angripe; ~ dårutjit hisse en til kamp; jf. alodit, badtjit, båsstet, hásstet
hasodus ss s tilskyndelse, oppfordring; jf. ávttjimus
hássat se ássat
hássit (s's) hesje (henge høy på hesje)
hássja (s'sj) ssj hasj
hásskovis ss s frekk type (i stalloeventyr)
hásso (s's) hesje; jf. hiesek
hásstaliddje utfordrende, krevende
hásstalit utfordre (den ene etter den andre)
hásstalus ss s utfordring
hásstelit utfordre (som snarest, i hast)
hásstet st utfordre, sterkt oppfordre; ville ha med, be noen om å bli med; ~ dårutjit utforde til en slåsskamp; ~ duobbelij be el. ta til side; ~ ságajda ta til side for en samtale; jf. hasodit
hástodit utfordre (fl.ggr. el. gjentatte ggr.), mase på noen, ville ha med på noe; ~ fáron el. fárruj mase på noen om å slå følge el. å bli med
hávddádibme m begravelse, gravferd
hávddádimdåjmadahka g begravelsesbyrå
hávddádimsadje j gravplass
hávddádit begrave, gravlegge
hávddáduvvat v begraves, bli begravet, gravlegges
hávddegiergge rg gravstøtte, gravstein, gravmæle
hávddehårre r gravhaug
hávdde vd grav; hávde báldan ved graven; jf. gálmme, ráhpo
hávgga vg gjedde (Esox lucius)
hávkkadit kvele; jf. buvvet
hávkkat vk kveles; jf. buvvut,háhpaskuvvat
hávrrot vr bli harsk (om fett); jf. goasstot, láŋasmuvvat, muovvásit
hávs(sta)gárre r øsekar
hávsagusj ttj havørn (haliaeetus albicilla); jf. merragoasskem
hávskadis ss s underholdning
hávsske attr. hávsskes trivelig, hyggelig, høytidelig; koselig, festlig; stas, hygge, kos; ~s iehket en hyggelig aften; miján lij riek ~ vi hadde det riktig koselig (hyggelig); jf. mårret, suohtas, vuollo, vuolos, væhttsá
hávsske hygge, kos
hávsskemus ss s triveligst(e), hyggeligst(e), koseligst(e)
hávsskep hávsskebu- attr. hávsskep triveligere, hyggeligere, koseligere
hávssket adv. trivelig, hyggelig
hávsskudahka g forlystelse, festlighet, hygge, trivsel; jf. hávskadis
hávsskudahttem underholdning
hávsskudahttet ht gjøre det trivelig el. hyggelig; underholde, more; jf. ávvudahttet
hávsskudallam forlystelse, fornøyelse, festlighet; det å ha det hyggelig; jf. suohtastallam
hávsskudallam underholdning
hávsskudallat l ha det trivelig el. hyggelig; kose seg, hygge seg, more seg, forlyste seg; jf. ávvudallat, gildástallat, suohtastallat
hávstar hávsstar- bunnvann i båt; jf. sjevva
hávvádahttet ht såre (konkret), skade; jf. ávŋŋot,vahágahttet
hávváduhttet ht såre (konkret), skade; jf. báktjit
hávváduvvat v bli såret, bli skadet
hávvar (avena sativa) havre
hávvarjupptsa pts havresuppe
hávvarráktsa vts havregrøt
hávvarrievnna vn havregryn
hávve v sår; skade (sårskade); jámij dajs hávijs majt oattjoj døde av de skadene han fikk; jf. uddo
haŋŋá el. haŋŋek haŋŋeg- havelle (clangula hyemalis)
hebas hehpas- attr. hebas blyg, sjenert, unnselig, forlegen
hebastallam blygsel, unnselighet; jf. hebasvuohta
hebastallat l blyges, sjenere seg for noe, være plaget av sjenanse; være blyg, sjenert, unnselig; jf. jieppadit
hebasvuohta d blyghet, sjenanse, sjenerthet, forlegenhet, unnselighet
hebreagiella l hebraisk (språk)
hebreak hebreag- hebreer; hebraisk; ~ nissun hebraisk kvinne; girjje hebreagijda brevet til hebreerne
hebulasj ttj ved god vigør, rørig, vital; jf. RÁVAS, sjahpe, VIEDDJE
hedjaávvudallam bryllupsfest, bryllupsselskap, bryllupsfeiring
hedjabiejvve jv bryllupsdag
hedjagárvo pl. bryllupsklær
hedjaguosse (s's) ss bryllupsgjest; pl. brudefølge, bryllupsfølge
hedjahuonaj -huodnah- bryllupssal, bryllupshus
hedjaidja j bryllupsnatt
hedja j bryllup (ofte i plural form); jf. jugálvis
hedjalávla -lávllag- bryllupssang
hedjamanno n bryllupsreise
hedjavattáldahka g bryllupsgave
hedjudahka g fattigdom, armod; jf. hæjosvuohta
hedjunit bli fattig(ere)
hehpaduhttet ht gjøre noen forlegen, flau, brydd el. blyg; jf. vuorrástuhttet
hehpanibme m blyghet, blygsel; jf. hebasvuohta, hebastallam
hehpanit bli blyg, forlegen, flau; unnse; bli brydd; jf. jieppadit, skámádit
hehpat se hiehpat
hejastallam bryllupsfeiring, bryllupsfest, bryllupsselskap
hejastallat l feire bryllup, holde bryllupsselskap
hekkaduhttet ht avlive, ta livet av, henrette, avrette; jf. gåddet
hekkulij hekkulahá- levende vesen (noe som har liv); hekkulahá li da, ale dajt luojoda! det er levende vesener, plag dem ikke! (f.eks. fugleunger); jf. ielle, viessok
hektográmma (m'm) mm hektogram
hektolihtar -lihttar- hektoliter
helkas hælkkas- attr. helkas skvetten, kvekken
helvid helvid- helvete
herdulasj ttj herdig (det å få seg til, tåle), dristig; jf. buossje, duosstel
herlugahttet ht herliggjøre, gi el. opphøye i herlighet, forherlige
herluguvvat v bli herliggjort, bli forherliget
herluk herlug- attr. herlugis herlig, vidunderlig
herlukvuohta v herlighet; prakt; ære; allavuoda herlukvuodas fra den høyeste herlighet; jf. allavuohta
hervas attr. praktfull; jf. hieves, hervuk
hervasvuohta d prakt; jf. hievesvuohta
hervuk el. hærvok attr., pred. staselig, flott; jf. hervas
hestaguober -guohper- hestehov
hestahárddo rd hesterygg
hestaskuovva v hestesko
heva attr.. pred. (ved tvil el. nektelse) særlig, god, bra, særlig bra, tess, rar
hevadittr. utslette, utrydde, tilintetgjøre (gjennom pest, epidemi, farsott, gass); jf. dåssjidit, håhkkidit, muorrodit
hevvanibme m utslettelse, utryddelse (gjennom pest, farsott, epidemi, gass)
hevvanitintr. omkomme, stryke med, bli utslettet el. utryddet (gjennom pest, farsott, epidemi, gass); jf. dåssjånit, håhkkånit, muorrot, soaggot, sårmmånit
hevvat vintr. omkomme, stryke med (gjennom pest, farsott, gass); jf. fællat, soaggot
hiblle bl attr. hibles finmasket (om garn); finkornet (om bl.a. snø), småkornet; jf. smieras
hiblledit snø (fine snøkorn); jf. muohtestit, vahtsadit
hibmodit ha lyst til, søke etter, begjære, attrå, ettertrakte; jf. usstodit
hibmo m lyst, begjær, attrå, lidenskap; jf. hállo, ulla, ussto, vájnno
hiebadahkes -dahkká- attr. hiebadahkes som er lett å tilpasse, avpasse el. justere; fleksibel
hiebadahttem tilpasning, avpasning, tilrettelegging
hiebadahttet httr. få til å passe, tilpasse, avpasse, justere; tilrettelegge
hiebadallat l forsøke å tilpasse, avpasse, justere
hiebadibme m tilpasning, justering; tilrettelegging
hiebadit få til å passe, tilpasse, avpasse, justere; tilrettelegge; passe sammen; ~ åsijt aktij tilpasse de ulike delene; såj hiebadibá aktan de to passer sammen; jf. sjiehtadit, sulldet
hiebaduvvat v tilpasses, avpasses, justeres; tilrettelegges
hiebalasj ttj høvelig, passende; gånnå vuojnnu hiebalattjan der det synes å være passende; jf. sjiehtes, vuogas
hiebalgahtes hiebalgahttá(s)- attr. hiebalgahtes upassende, uhøvelig
hiebalgamos hiebalgabmus- attr. hiebalgamos mest høvelig el. passende, mest relevant
hiebalgisát adv. høvelig, passende, egnet; jf. vuohkasit
hiebalgis attr., pred. høvelig, passende, gunstig, egnet, formålstjenlig; relevant; dale lij ~ namma det var et passende navn; ij lim rat ~ nav javllat det var ikke riktig høvelig å si det på den måten; ~ sálma egnede salmer; jf. mutták, vuogas
hiebdden adv. tilbakestående (person)
hiebdes hæbddás- tilbakestående (person)
hieddit kjenne smertefull stråling el. iling (i arm el. fot); giedav hieddij kjente stråling i armen
hiednik hiednig- hedning; hedensk
hiednikvuohta d hedendom, hedenskap
hiehpat b passe, høve, være velegnet; refl. høve seg, det at det byr seg en anledning; dalloj gå hiehpá boahtet da når jeg får høve til å komme; da hiehpaba riek buoragit aktan de passer godt sammen; hiebasj má akti det byr seg vel en anledning; jf. hiebadit, sjiehttat
hiehtedille l krise, nød
hiehte d nød, fare; krise, katastrofe; jf. nieda
hiehtegádjom nødverge
hiehteguovdásj -guovdátj- krisesenter, nødsentral
hiehtetelefåvnnå vn nødtelefon
hiehtetjoavdos -tjoavddus- kriseløsning, nødløsning
hiehtetjuorvas -tjuorvvas- nødrop
hiehteuksa vs nødutgang
hiehteviehkke hk krisehjelp; hjelpekorps
hiejtedahttet ht få til å slutte el. avslutte; jf. låhpadit
hiejtedibme m avvikling, nedleggelse; henleggelse
hiejtedit legge ned, avvikle noe, få til å slutte, avsette, få til å opphøre, få el. gjøre slutt på; henlegge; jf. gádodit, hiejttet, låhpadit
hiejteduvvat v bli nedlagt, bli lagt ned, avvikles, avsluttes; forkastes; opphøres; bli henlagt
hiejttemájgge jg oppsigelsestid
hiejttem avslutning, opphør; oppsigelse; jf. låhpadibme
hiejttembáhko g sluttord
hiejttembálkká lk sluttlønn
hiejttemhålla l avslutningstale
hiejttemtjála -tjállag- oppsigelse (skriftlig)
hiejttemtjuojadibme m postludium, etterspill
hiejttet jt* slutte, slutte med, holde opp, gi seg, ende, bryte med, slutte i en tjeneste, avgå, opphøre med (noe; med elat. el. elat av verbalsubst.); avslutte; avvikle; avbryte (f.eks. skolegangen), forlate; ikke ville ha, overgi; ~ barggamis slutte å arbeide; báhko hæjttá r-ajn ordet ender på r; jf. hiejtedit,hilggot, guodet, luohpat, låhpadit, ållit
hiejvve jv attr. hiejves dårlig, elendig, ubrukelig; hiejves nijbbe en elendig kniv; (i sms.) hiejvve-, ~sjuohpan dårlig lasso; (averbialt akk.sg) så vidt, knapt; hiejvev vuojnnet se noe så vidt, knapt se noe
hielkedit skvette til, kvekke til, bli (litt) skremt; jf. gievvot, fuohpedit, startedit
hielle (l'l) attr. hielles (l'l) følsom, var, ømfintlig; sensitiv, fintfølende, kjenslevar; jf. hárgge,rassje, várnaj
hielmme lm kant (nederste) av kjole el. samekofte; nederste delen av en teltduk; jf. hålbbe, viergge
hiemsse ms FORSTYRRELSE, forvirring, UORDEN, kaos; jf. doasso, måjvve
hiemssidahtte distraherende, forstyrrende, forvirrende
hiemssiDAHTTET HTKAUS. distrahere, forstyrre, forvirre; jf. árret
hiemssit distrahere, forstyrre, forvirre; jf. árret
hieredibme m hindring, barriere, sperre
hieredit hindre, forhindre, forebygge; hemme; sperre; jf. árret, gåhtsat, muhttet
hieredus ss s hindring, hinder; jf. árinis
hierggegilposvuodjem reinkappkjøringskonkurranse
hierggerájddo jd reinspann
hiergge rg reinokse, reinbukk (kastrert reinokse brukt som kløvdyr el. kjørerein), kjørerein; jf. sarves, sváljek
hierggevuodjem reinkjøring, reinkappkjøring
hiertikdákte vt ribbein
hiertik hiertig- brystside, ribbe
hiervvididdje utsmykker, dekoratør
hiervvit pryde, pynte, utsmykke, forsire, dekorere, ornamentere; jf. gellat, girjjat, hærvvadit, tjábbit, tjievllit
hiesek hieseg- hesje; hjell (til fisketørking); jf. hásso, jielle
hiessek se hiesek
hievedibme m pris, lovprisning
hievedit prise (ved sang el. tale), love, lovprise, lovsynge; jf. guddnedit, májnnot, rámmpot
hieveduslávla -lávllag- lovsang
hieveduslávllom lovsang
hieveduslávludis ss s lovsang
hievedus s ss pris, lovsang, lovprisning (i religiøs kontekst); hievedusáv lávllot lovsynge; jf. guddnedibme, májnno, rámmpo
hieveduvvat v prises, lovprises
hieves attr. prektig; bra (om klær); staselig (om bygning o.l.)
hievesvuohta d prakt (abstrakt); jf. hervasvuohta
hievneviermme rm spindelvev
hievnne vn edderkopp (av ordenen Aranea)
hievvilbæŋŋka ŋk* høvelbenk
hievvildit høvle
hievvil høvel
hihkalit være villig til å, påta seg (å gjøre noe), si seg villig til noe, gå med på (et forslag om å gjøre noe) +inf.; hihkalij tjállet hun påtok seg å skrive;jf. bájttut
hihkat g være villig til å (med inf.); jf. gissjat, hihkalit
hijojadv. hulter, spredt; ~ hájoj hulter til bulter
hijtam (brukes mest i pluralis) buksebak
hijtta jt pokker; de lij gal ~ det var som bare pokker(en); majt hijtajt barga hva i pokker(en) gjør du
hildar hilldar- hildring, luftspeiling; hallusinasjon; jf. gavnna
hilggot lg forkaste, vrake; avslå, avvise; jf. hilgodit
hilgodit forkaste, vrake, avhende; avslå, avvise; jf. bálkestit, hilggot, ålgodit
hilgodus ss s noe som er forkastet, vraket el. avvist; utskudd; jf. hæjtádis
hilgoduvvat v bli forkastet el. vraket; bli avslått, bli avvist
hilgudis se hilgodus
hilijdit bli til glør; jf. jahtsat
hilijduvvat v bli til glør; jf. háhtsaguvvat
hillaguvnno vn glohaug
hillagåbme m naturlig råk i isen på vårvinteren, vindråk; jf. sudde
hilla l glo; hilájt båssot blåse på glørne
hillasoabbe pp glokjepp
hilldo hylle
hisstet st våge
histårjjå se histåvrrå
histåvrrå vr historie
histåvrålasj ttj historisk
histåvrålattjatadv. historisk
hivás hivvas- adjø, farvel (avskjedshilsen); avskjed
hivássárnne rn avskjedspreken
hivástahtek uten å ta avskjed el. farvel; mannin (váni) ~ de dro uten å ta avskjed el. farvel
hivástahttalit si adjø, ta avskjed el. farvel (med flere el. flere personer som tar farvel); ja de guhtik guojmáma hivástahttalijma så tok vi farvel med hverandre
hivástahttem avskjed
hivástahttemhålla l avskjedstale
hivástahttet ht si adjø, ta avskjed el. farvel
hivsik hivsig- toalett, wc; nissunij~ dametoalett
hivsikpáhper -páhppár- toalettpapir, dopapir
hoaben oppsatt, tent
hoajddár vaktmester
hoajddo jd omsorg, pleie; skjøtsel, vedlikehold; miehttse~ skogskjøtsel; jf. sujtto
hoalájdahttem overtalelse
hoalájdahttet ht overtale, søke å overtale, godsnakke; jf. alodit, miellodit
hoallá (l'l) attr. hoallás (l'l) pratsom, snakkesalig; jf. jásskarádas, sáhkká
hoalle (l'l) taler (person som taler)
hoalmmedit snakke, prate (på avstand); jf. dudnat
hoalmme lm prat, tale (som høres på avstand); jf. dudna
hoalmmit prate (på avstand), prate (om ditt og datt); jf. ságastit
hoarssot rs fosse (om elv); snakke så det fosser; jåhkå hoarssu elva fosser
hoasso (s's) strømpe; jf. guohpá
hoavkát hoavkád- senil, alderdomssvak person
hoavkkánit bli senil (senildement)
hoavkke vk attr. hoavkes senil, alderdomssvak person
horoskoahppa hp* horoskop
hotælla (l'l) ll* hotell
hubestit bløffe, føre bak lyset, narre
hubigahttet ht opptre som en narr
hubik hubig- narr; molbo; adj.attr. hubigis narraktig; jf. humbos
hubllo bl humle (av slekten Bombus)
hubllohábak -hábag- vepsevåk (pernis apivorus)
hublorásse s løvetann (Taraxacum vulgare)
huddit klage på, klage over; mánáj huddiji de klager over ungene; jf. gujddit, hudjat, luodjot
hudi heilo (pluvialis apricaria)
hudja j uro, bekymring; spørsmål om (bekymring for); jf. måråj
hudjalit klage over (plutselig), uroe seg (plutselig); bekymre seg (plutselig)
hudjat j klage over; uroe seg, bekymre seg; jf. huddit, luodjot
huhttahit hutre, sitte sammenkrøpet og småfryse; jf. jievsijdit, vievkestit
hujadv. veldig, kjempe-; ~ tjoaskes veldig kaldt; ~ buorre kjempebra
hujtuk hujtug- helhvit rein; jf. bejuk,luostak
huksamgæsos -gessus- forsørgerfradrag, omsorgsfradrag
huksamvælggogisvuohta d forsørgerplikt, omsorgsplikt
huksat vs ha el. vise omsorg for, ha omtanke for, ta hand om (noen; akk), ta seg av, underholde, forsørge; jf. biebbmat,måråstit, oaggit, oatsodit, sujttit
huksobargge omsorgsarbeider
huksobarggo rg omsorgsarbeid
huksodievnastus ss s omsorgstjeneste
huksosuorgge rg omsorgssektor
huksovirgge rg omsorgsyrke
hukso vs omsorg, omtanke; jf. måråj, sujtto
hullármasstet st la seg forlede el. lokke; la seg kurtisere, smiske
hullit (l'l) lokke, forlokke, forlede, friste, pirre, gi lyst, trigge; besnære; forsøke å innynde seg hos, gjøre kur til, kurtisere, innsmigre, smiske; jf. loagget, madtjut
hullo (l'l) ll ull
hullobivta -biktas- (l'l) ullklær
hullobåvså (l'l) ullbukser
hullofáhttsa hts (l'l) ullvott
hulloskirtto rt (l'l) ullskjorte
hullovuoleldisbiktasa ullundertøy
hullun ullhårete husdyr; jf. sjævsjak
humanissma sm humanisme
humanistalasj fága humanistiske fag
humbos hummbus- tosk, dust, pappskalle, tomsing, fjols, fjollet person; vájván ~ stakkars fjols; jf. hubik, kuffi, jalla
hummár hummer (homarus vulgaris)
huode bjørnelabb; jf. rábmá, ruojdda
huohppelasj ttj attr. huohppelis impulsiv (i negativ mening), uberegnelig; s. person med manglende sosial antenne, uberegnelig person; jf. gájmar, njuolggatjålak, skullooajvve
huolodibme m attr. huolodis likegyldig, skjødesløs, sløvet; s. en som er likegyldig, skjødesløs el. frafallen; jf. låjkås, sladje
huolodisvuohta d likegyldighet, skjødesløshet, sløvhet, sløvsinn; jf. huvsodisvuohta, slajesvuohta
huoloduvvat v bli likegyldig, skjødesløs el. sløvet; jf. oaddut
huom. (forkortelse av huomaha) obs. (observandum)
huomahahttet ht minne på; gjøre oppmerksom på; jf. mujttádahttet, tsuojggit
huomahit komme på, plutselig huske; plutselig bli klar over, plutselig begynne å tenke på el. over noe, få en idé; jf. buojkkát,dárámahttet, fuohpedit, mujttát
huomáhit se huomahit
huomajahtes -ahttá(s)- attr. huomajahtes ubetenksom, tankeløs, overilet; jf. dádjadahtes
huomajahtesvuohta d ubetenksomhet, tankeløshet; jf. dádjadahtesvuohta
huomájahttet ht minne på; gjøre oppmerksom på; jf. mujttádahttet, tsuojggit
huoman allikevel, likevel, dog; jf. állis
huonaj huodnah- hus, bygning; sal, lokale; jf. goahte
huorrá r hore, skjøge; jf. skieges
huorravuohta d hor, horeri; jf. huorrudahka
huorrudahka g hor; jf. huorravuohta
huorrudit hore, drive hor, leve i hor; jf. skægástallat
hurre (r'r) orrfugl, orre (Lyrurus tetrix); jf. tjuktje, goahppel
hurregibme m (r'r) orreleik, orrespill
hurreniŋŋelis (r'r) orrhøne
hurreåres -årrås- (r'r) orrhane
huvkadiddje en el. noe som soer, hoer, hauker, kauker; huvkadiddjev dávestit svare (på) noen som soer; jf. tjuorvvo
huvkadit hauke, kauke, hoe, soe (gjentatte ggr.); de lij danna huvkadime så stod den der å hauket; jf. huvkedit, tjuorvvot
huvkas huvkkas- hauking, kauking, hoing, soing; jf. tjuorvas
huvkedit hauke, kauke, hoe, soe (en gang el. plutselig); jf. huvkadit
huvkket vk hauke, kauke, hoe, soe (fl.ggr.); jf. huvkadit, tjuorvvot
huvkkke en el. noe som soer, hoer, hauker, kauker
huvnjágit ramle, falle hodestups; jf. gahttjat
huvsik huvsig- husmann; pl. husmannsfolk; æjgáda lidjin hæjos huvsiga foreldrene var fattige husmannsfolk
huvsikålmåj -ålmmå- husmann
huvsikårudahka g husmannsplass
huvsodibme m attr. huvsodis omsorgsløs, likegyldig, uansvarlig
huvsodisvuohta d omsorgsmangel, omsorgssvikt, mangel på omsorg, likegyldighet (på andres vegne); jf. huolodisvuohta
huvsulasj ttj omsorgsfull, omtenksom
hæbodibme m attr. hæbodis svekket, kraftløs, skrøpelig (mest fysisk); jf. hebulasj, suosas
hæbodisvuohta d kraftløshet, svekkelse, giddeløshet; jf. fámodisvuohta, hæsso
hæboduhttet ht svekke, redusere (om menneskelig funksjon)
hæboduvvat v bli svekket el. redusert, bli skrøpelig (mest fysisk), jf. fámoduvvat
hæbrro br fjellsyre (oxyria digyna); jf. juobmo
hædjo j attr. hæjos fattig, fattigslig; stakkar, dårlig, ringe; tom, gledesløs; hæjo ja boandá fattige og rike; hæjos iellem et fattig el. tomt liv; jf. iebdes
hædodibme m nødhjelp (i form av mat etc.)
hædodit dempe; holde ved like el. ved liv, gi nødhjelp i form av mat; mujna lij binna biebmusj vuossan dajna ~ suv jeg hadde litt mat i sekken og denne gav jeg som nødhjelp til ham; jf. oadjodit, vájddodit
hæggaballo l frykt for livet, det å være livredd; lidjiv hæggabalon jeg var livredd
hæggabielle l halvdød; hæggabielen i halvdød tilstand
hæggagádjomkurssa rs livredningskurs
hæggagádjom livredning, livberging
hæggagiehtje (brukes i ulike kasus) hæggagæhtjáj vájbbat bli dødstrøtt, hæggagietjes viehkat løpe for livet
hægga kk* liv (levende tilstand); ~rabdas viehkat springe for livet; ~vadde livgivende; hekkav råhttit utånde
hægganieda dødsangst (livsfare), dødsfare; jf. hæggavádá
hæggavádá fare (for livet), livsfare; dødsfelle; jf. hægganieda
hæhkkahiehte d akutt krise
hæhkkajábmem plutselig el. uventet dødsfall
hæhkkamoarrá (r'r) attr. -moarrás (r'r) snarsint, bråsint
hæhkkamårak -mårag- attr. -mårak snarsint, bråsint; s. en som er snarsint el. bråsint
hæhkkanieda akutt nød
hæhkkaráduk -rádug- attr. hæhkkarádugis hissig, hastig, oppfarende; jf. moarrá
hæhkkarádukvuohta d hissighet
hæhkkaskihpudahka g akutt sykdom
hæhkkat adv. plutselig, med ett, brått, akutt; uventet
hæhkkavuolggem uventet bortgang, hastig avskjed
hæhkkaåttjudahka g akutt anfall (av sykdom)
hæhkkaattr. plutselig, som kommer uventet, brå, uventet, akutt
hæhttut måtte, bli nødt til; hæhttuj vuolgget han/hun måtte dra; jf. bierrit, vierttit
hæjmmulasj ttj gård- og skogseier; jf. sijddalahá
hæjnno jn geit (nesten fullvoksen geit)
hæjoduhttet ht gjøre fattigere
hæjomus ss s fattigste
hæjop hæjobu- attr. hæjop fattigere, dårligere (om tilstand)
hæjosvuohta d fattigdom; hæjosvuodan viessot leve i fattigdom; jf. hedjudahka
hæjotadv. som fattig, i el. under trange el. fattige kår, arm, fattigslig; dårlig; tomt, gledesløst; jf. boandát
hæjssa js* heis
hæjtádallat l få avskjed; bli oppsagt, bli sparket, få sparken, kasseres
hæjtádis ss s en el. noe(n) som er blitt oppsagt el fått avskjed; (i sms.) kassert, utbrukt; avfall; jf. hilgodus
hæjttalit slutte, avslutte (fl.ggr. el. om fl.); gjøre slutt med hverandre, gjøre det forbi (om forlovelse); jf. hiejttet
hæjtto attr. ubrukbar, ubrukelig (noe som er kassert el. vraket)
hæjttobijlla jl bilvrak
hæjttoháksa vs skipsvrak; jf. háksabátsidis
hæjtto jt slutt (på noe, et forhold el. lign.); jf. loahppa, låhpadibme, ållånibme
hælbbadit tr. legge igjen noe ved forglømmelse, ved glømsel el. slurv bli årsåk til at noe blir gjenglømt el. lagt igjen; glømme bort noe; forsømme; hælbbadiv girjev bievde nali jeg la igjen (glømte) boka på bordet; jf. vajálduhttet
hælbbat lb* bli igjen, legges igjen, bli avglømt el. gjenglømt; jf. hælbbadit
hællo (l'l) ll steinhelle
hælsso ls helse; jf. varresvuohta
hæmssanit BLI distrahert, BLI FORSTYRRET, BLI FORVIRRET
hæmssárasstet st BLI distrahert, FORSTYRRET el. forvirret; jf. juorrulit, måjvvårasstet
hærddo rd det å være herdig; mot, pågangsmot; jf. buosjesvuohta
hærddut våge; herde, få seg til, tåle; mån iv hærddu gálatjit jeg herder ikke å bade; iv hærddu dav dahkat jeg får meg ikke til å gjøre det; jf. duosstat
hærdodibme m attr. hærdodis som ikke tør el. våger, uherdig; som mangler pågangsmot, motløs; jf. dårvodibme
hærdodisvuohta d uherdighet, manglende pågangsmot
hærdoduvvat v bli uherdig, bli motløs, miste pågangsmotet, bli initiativløs, bli pessimistisk; jf. hæssot
hærmmo rm rim (på trær, lav); jf. ridne, sjuhtje
hærmmot rm rime (danne seg rim på trær og lav); jf. guhtsot, sjuhtjot
hærrá (r'r) rr herre
hærsskobiebbmo bm festmat
hærsskomáles -mállas- festmiddag
hærssko rsk attr. hærskos lekker, velsmakende; JF. ÁSVAS
hærssko rsk lekkerhet, delikatesse; JF. ÁSVAS
hærvol hærvvul- band til klave, klaveband (vanligvis av lær el. skinn); jf. garttsa
hærvvá attr. hærvvás prydelig, sirlig, dekorativ; jf. hervas, hervuk
hærvvabiesta -biesstag- prydebusk
hærvvadit pryde, pynte seg, gjøre seg vakker; glorifisere; jf. hiervvit
hærvvagárvo pl. stasklær; jf. gilldegárvo
hærvvagávnne vn prydegjenstand, pyntegjenstand
hærvvagijssá js smykkeskrin
hærvva rv* pynt, pryd, prydelse, stas, utsmykking, smykke, dekor, forsiring, ornament; jf. girjja
hærvvasjaddo tt prydeplante
hærvvátadv. prydelig, sirlig, flott, staselig; jf. tjábbát
hæsodibme m attr. hæsodis motløs, mismodig, avmektig, maktesløs, desillusjonert; s. en som er motløs, mismodig, deprimert, en som er i avmakt eller i maktesløshet; jaskadit hæsodimijt trøst de mismodige; jf. fámodibme, hærdodibme
hæsodisvuohta d maktesløshet, avmakt, motløshet, desillusjon; ~ ja dårvodisvuohta motløshet og fortvilelse; jf. hæsodibme, håjesvuohta, fámodisvuohta
hæsoduhttet ht gjøre motløs el. mismodig, gjøre maktesløs el. avmektig; deprimere, desillusjonere; jf. fámoduhttet, hæssodit, hådjodit
hæsoduvvat v bli motløs el. mismodig, bli maktesløs el. avmektig, komme i avmakt; miste motet (arbeidslysten etc.), miste piffen, bli desillusjonert; jf. fámoduvvat, hærdoduvvat, hådjånit, sloahkkat
hæssodit gjøre noen motløs el. mismodig, gjøre noen maktesløs el. avmektig; svekke, desillusjonere; ydmyke el. fornedre med sårende ord; jf. hæsoduhttet, hådjodit, sillodit
hæsso s attr. hæsos motløs, mismodig, avmektig, maktesløs; s. motløshet, mismot, depresjon, avmakt, maktesløshet, desillusjon; jf. fámodisvuohta, hådje
hæssot s bli motløs el. mismodig, miste motet, bli desillusjonert; bli maktesløs el. avmektig, bli svak; ulmusj muhttijn hessu iblant blir man mismodig; jf. hådjånit, hærdoduvvat, muodanit, sillot, sloanjerdit, suossat
hæsstagæsás -gæssás- hesteseletøy
hæsstaniehkke hk hesteier
hæsstaniŋŋelis ss s hoppe
hæsstaskálltjo ltj kamskjell (pecten maximus)
hæssta st* hest; jf. råsse, svallje
hævvo v farsott, (dødelig) epidemi; jf. gussahævvo, gålggedávdda, ruohtta
hævvut (v'v) bli angrepet av farsott el. epidemi
håben oppsatt, tent
hådje j attr. håjes bedrøvet, mismodig, sørgmodig; s. bedrøvelse, mismot, nedstemthet, depresjon; jf. hæsso
hådjemiella l sørgmodighet, vemod
hådjodit bedrøve, skuffe, deprimere, gjøre mismodig, gjøre nedstemt; jf. hæssodit, hæsoduhttet
hådjot j bli bedrøvet, lei seg, trist, bli mismodig, bli deprimert; bli skuffet, bli nedstemt, bli forsagt; jf. hæssot
hådjånibme m bedrøvelse, skuffelse
hådjånit bli bedrøvet el. lei seg; bli mismodig, miste motet, bli deprimert; bli skuffet, bli nedstemt, bli vemodig; jf. hæssot, hæsoduvvat
håhkkidibme m undergang, ødeleggelse; jf. håhkkånibme
håhkkidittr. gjøre ende på, drepe, ødelegge, fortære, la gå fortapt; jf. dåssjidit, hevadit
håhkkånibme m fortapelse, undergang; jf. håhkkidibme
håhkkånitintr. gå fortapt, forgå, omkomme; jf. dåssjånit, hevvanit, soaggot
håhpe b attr. håbes udryg (om mat og tobakk o.l.)
håhpot b bli udryg, minske; jf. binnot
håhtsodit hisse hunden på (fl.ggr.)
håhtsodit jage hunden etter noe (fl.ggr.); jf. tsieladit
håhttsålit jage hunden etter noe (én gang); jf. håhtsodit
håjen bedrøvet, lei seg, mismodig, nedstemt, nedtrykt, forsagt, sørgmodig, vemodig; jf. hærdodibme
håjesvuohta d bedrøvelse, mismot, nedstemthet; jf. hæsso, hæsodisvuohta
håjet adv. bedrøvet
håjggådit kaste, slenge (en gang el. et obj.), lempe; vargga muv ålgus håjggådi det var så vidt de ikke kastet meg ut; jf. bálkestit, luossat
håjggåt jg kaste, slenge (fl.ggr. el. fl.obj.); vrake; håjgåj guolijt gáddáj kastet fisken på land; jf. bálkkot
håjgådit kaste, slenge (fl.ggr., fl.ting el. om fl.subj. el. seg imellom); håjgådin bállov gaskasa de kastet ballen seg imellom
hålbbe lb jare, jarekant (på stoff); kant i lue; jf. hielmme
hålggå lg stang (vannrett stang for å henge noe på); jf. ráhppo
hålla l tale, monolog; biejve ~ dagens tale, tale for dagen; jf. sárnne, sárnos
hållamgiella l talespråk, talemål; jf. girjjegiella
hållammájnne jn talefeil
hållamrievtesvuohta d talerett
hållamtjehpudahka g taleferdighet
hållamtjehpudahka g talekunst, veltalenhet
hållamvattás -vaddás- talegave; sujna li hållamvaddása han/hun har talegaver
hållamvuohke g talemåte, frase; mål, målføre, dialekt; jf. giellasuorgge
hållat l tale, snakke, holde tale; si (ved direkte anmodning); jiednasit ~ snakke el. tale klart og tydelig; sån hoallá kloahkka vidán han/hun skal holde tale klokken fem; jf. sáhkadit, sárnnot
hållavuorrodiddje ordstyrer (på møte)
hållåmståvllå vl talerstol
hållåmvuohke g talemåte
hålvvot lv ule, tute, glamme (om hund, ulv); jf. halkadit,vállot
hårre r haug, dunge, røys; bunke; jf. duvnne, gierggehårre, guvnno, tjastas, tjijdas
hårrit (r'r) stable i en haug, legge i en haug, dynge; jf. tjasstit, tjåbbmit
hårråt (r'r) adv. i en haug el. dunge; ij biedjat vuojga ~ ikke lag en altfor stor dunge
hårsså rs strie, striesekk, sekk (av strie)
hårssåvuossa (s's) ss strie, striesekk, sekk (av strie)
hårtte rt stor hund, beist; jf. bena
håvva v håv