Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
æbddásamos æbddásabmus- attr. æbddásamos uslest, mest mindreverdig
æbnna bn* emne; jf. ábnas, suorgge
æbok æbog- utbor; jf. æhpárij
æddnul søsters barn (for 'ænoj' mann), niese og nevø (for 'ænoj' mann); jf. niehpe
æddnutja morbror og søsterens barn
æddot tt legge seg ned og nekte å gå (om menneske, også om dyr); være motstrebende
æddut bli utmattet el. uten krefter (og dermed ikke makte å gå mere); gi opp; jf. sillut, sloanjerdit
ædnáduhttet ht gjøre at det onde el. ufordelaktige en sier kommer tilbake over en selv
ædnádus ss s ufordelaktig el. overmodig ord el. skjellsord som man uttaler om el. til en annen og som kommer tilbake over en selv, bumerang
ædnáduvvat v få tilbake over seg selv noe ufordelaktig el. ondt som en har sagt om el. til andre, virke som en bumerang
ædnásj ædnátj- ringfinger
ædnogádde tt elvebredd, bredden av en flod; ædnogátten ved elva el. floden; Babylona ædnogáttijn ved Babylons elver; jf. jåhkågádde
ædnogiera -gierrag- elveutspring
ædnohæssta st* flodhest (hippopotamus)
ædno n stor, bred elv; flod; jf. jåhkå
ædnot nintr. øke, forøke, tilta, bli flere, formere seg; ulmutjijs ednu det blir stadig flere mennesker; jf. lassánit
æggáraddat tt bli uvel el. puskete, få illebefinnende
æggárasstet st få illebefinnende, bli plutselig syk; jf. skihppát, åttjudallat
æhpárij æhpárah- utbor; jf. æbok
æhpár se æhpárij
æjgádahkes æjgádahkká- attr. æjgádahkes herreløs, uten eier
æjgátbielle l forelder (den ene forelderen)
æjgátbuolvva lv foreldregenerasjon
æjgátguoradallam foreldreundersøkelse
æjgátgæsos -gessus- foreldrefradrag
æjgátjuogos -juohkus- foreldregruppe, foreldreutvalg
æjgátráde foreldreråd
æjgátságastallam foreldresamtale
æjgáttjåhkanibme m foreldremøte
æjgátværmástahka g foreldrenettverk
æjgát æjgád- forelder; eier, innehaver; jf. aktugasjæjgát,-niehkke
æjgátåvdåstiddje foreldrerepresentant
æjggo jg eie, eierskap, besittelse; eiendom, eiendel
æjggopronomen eiendomspronomen
æjggumriektá eiendomsrett
æjggut eie, inneha
æjttot adv. uoppmerksomt, uinteressert; ~ gulldalit lytte uten interesse el. oppmerksomhet, ignorere en samtale, påstand el. argumentasjon, vende det døve øret til
æjvvalibme m møte, treff, stevnemøte, sammenkomst; jf. dejvadibme, tjåhkanibme
æjvvalimsadje j møtested, møteplass (hvor en møtes fysisk), sted hvor en treffes; jf. gávnadimsadje
æjvvalitintr. møtes, treffes, treffe el. møte hverandre; goassa máhttep vas ~ når kan vi møtes igjen; buorre le ~ nuoraj ietjá sajijs det er bra å treffe ungdom fra andre steder; jf. gávnadit, vuojnnalit
æjvvárit begynne å kunne gå el. å ta seg fram på egenhånd (om et barn); begynne å kunne være på beina (om person som har vært syk); jf. vádtsegoahtet
æjvvurit gå el. å være i bevegelse (om et barn som er blitt såpass stort at det kan gå og ta seg fram på egenhånd); være på beina og røre på seg (om gamle el. syke folk); være i bevegelse; leve og virke
ækto vt betingelse, vilkår, forutsetning, forsett; mielan~forsettlig, med viten og vilje; overlagt (juridisk)
æládusbargge næringsutøver
æládusbarggo rg næringsutøvelse
æládusdájddo jd næringsvett
æládusdiedádus ss s næringsoppgave
æládusdoajmma jm* næringstiltak, næringsvirksomhet
æládusdoajmme næringsdrivende
æládusfoannda nd* næringsfond; æládusfåndas rudájt åhtsåt søke penger fra næringsfondet
æládusiellem næringsliv
æláduspolitihkka hk næringspolitikk
æládussisboahto d næringsinntekt
æládus ss s næring, levevei, næringsliv
æládussuorgge rg næringssektor, næringsgren, bransje; ~ mij åvddån en næringsgren el. bransje i sterk vekst
æládustjærdda rd* næringsvei
æládusåvddånibme m næringsutvikling
æljodibme m attr. æljodis giddeløs, tiltaksløs, initiativløs; jf. ártadibme
æljoduvvat v miste lysten (til å gjøre noe), miste arbeidslysten, bli giddeløs el. tiltaksløs
ælla (l'l) ikke (negasjonsverb i 3.p.pl. pres.)
ælládahttem (l'l) revitalisering
ælládahttet ht (l'l) få liv i, få til å kvikne, opplive, revitalisere; jf. viessudit
ælládibme m (l'l) oppkvikning, revitalisering
ælládit (l'l) få liv i, opplive, få til å kvikne, oppkvikke, revitalisere; jf. viessudit
ællát (l'l) kvikne, livne (opp, til); bryte ut (om sykdom, epidemi); jf. svijggat, viessut, væddját
ællim (l'l) ikke (i fortid; negasjonsverb i 3.p.pret.)
ælljabena -bednag- elghund
ællja lj* elg (Alces alces); jf. sarvva
ælljat lj* orke, ha ork, overskudd el. energi; ittjij elja majdik han hadde ikke ork til å gjøre noe; jf. ájmmudit,viedjet, vissjat
ælljogis ss s villig, energisk, som har ork; jf. gisjuk
ælljo lj ork, energi, virkelyst, tiltakslyst, arbeidslyst, overskudd (på energi); jus lij ~ barggat om man hadde hatt ork å arbeide
ællobargge reindriftsutøver
ællobarggo rg reindrift
ællobena -bednag- gjeterhund, lapphund
ælloguohtom reinbeite; ~konvensjåvnnå reinbeitekonvensjon
ællo l hjord, flokk; jf. návkká
ælloniehkke hk reineier
ællosábme m reindriftssame; jf. jåhttesábme, ælloniehkke
ællosujtto jt reindrift
ælvádallat l bli oppdaget (av noen; med ill.); jf. ájtsadallat
ænák ænág- hannbjørn; jf. iestev, åres
ænoj æddnu- onkel (mors bror), morbror; jf. tjiehtje
ærádis ss s forskjell, ulikhet, skilnad, særpreg; skille, atskillelse, segregasjon; karakteristisk el. særpreget (For noe, med ill.), egenart; jf. ieredibme,sieradus
ærránibme m atskillese, avvikelse, avvik; fradeling; jf. ærádis
ærránit atskille seg fra, fjerne seg fra (hverandre), avvike fra; skilles, skille seg ut; jf. sierranit
æsjkáldahttet ht vrikke (ut av ledd); jf. spælltjádit
æsjkálduhttet ht vrikke (ut av ledd); jf. æssjkalit
æsjkálduvvat v vrikkes (ut av ledd)
æskásj attr. som skjedde for en liten stund siden
æskátjis siden nylig
æssjkalit vrikke seg (i et ledd, kroppsdel; akk.); jf. æsjkálduhttet
æssjkaluvvat v vrikkes (om et ledd, kroppsdel)
æssko sk eske
ætjá se ietjá
ævrro vr garnende hvor en binder to garn sammen el. binder garnila fast
ævtásjbiejvve jv gårsdag, dagen i går
ævtásj ævtátj- gårsdagens, som hører gårsdagen til; ~ rájes siden i går, fra og med i går; ævtátjis fra i går, siden i går; ævtátjij til i går
ævtátjis fra i går
ævtodibme m attr. ævtodis betingelsesløs, ubetinget; ævtodis giddagis ubetinget fengsel
ævtodit foreslå el. sette en del betingelser, vilkår; jf. oajvvadit