Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
ibme m tante (gift med fars el. mors bror), morbrors el. farbrors kone
ibnnit lagre, arkivere
ibnno n forrådshus, lagerbygning, lagerhus, magasin; depot; jf. vuorkudahka
ibnos ibnnus- arkiv
idá seihta
idatjit komme til syne, dukke opp, vise seg, stikke fram (fl.ggr. el. nå og da)
iddjit overnatte; jf. idjadit
iddnárij ill. lengst inn (i et skap el. lign.)
iddnárin iness. lengst inne (i et skap el. lign.); jf. såggelin
iddnáriselat. lengst innifra (et skap el. lign.)
idedisbiebbmo bm frokost
idedisbiejvve jv formiddag, morgen; morgensol
idedisguovsoj -guoksu- morgengry(ning), daggry; jf. sjuolle, sjuoludibme
idedisidja j natt etter midnatt, morgenkvist
idediskáffa (f'f) f morgenkaffe
idedismårididdje morgenrøde; ~ tjuovgudimen ved morgenrødens oppgang; jf. sjuolle, sjuoludibme
idedisrågos -råhkus- morgenandakt
identitehtta ht identitet
idet ided- morgen, i morgen; idedis iehkedij fra morgen til kveld; idedis om morgenen, på morgenen, i morges; iektu idedis i går morges; idedij til i morgen; jf. ihttásj
idjabarggo rg nattarbeid
idjabiebbmo bm nattmat
idja-biejvve døgnet rundt
idjabievdde vd nattbord
idjabirjadiddje natterangler, en som reker om nettene
idjabivtas -biktas- nattøy, nattdrakt
idjabåddå tt natten over, nattestund
idjadibme m overnatting; jf. idjaoados
idjadimlasádus ss s nattillegg
idjadimruhta d nattillegg
idjadimsadje j overnattingsplass el. ~sted, losji for natta, husly el. husrom for natta, nattely
idjadit overnatte
idjaduvvat v overraskes av natten, overnatte på grunn av mørket (mot sin vilje)
idjagátjuk -gátjug- vårflue (av ordenen Trichoptera)
idjaguovddel midnatt, midnattstid, nattetid; idjaguovddela ved midnatt, midt på natta, ved nattetid
idjagåtsos -gåhtsus- nattevåk, nattevåking
idja j natt, midnatt; iján i natt; ijájt gåhtset være oppe om natta; ijá badjel over natta, over ett døgn; idjak-biejvvek natt og dag, natt som dag, døgnet rundt; barggat idjak-biejvvek arbeide natt og dag; jf. gasskaidja
idjajullo l nattevåker, natteravn
idjajuodos -juhtus- nattdyr
idjaláhtjo tj natteleie
idjalámmpo mp nattlys, nattbordslampe
idjalåhkåmus ss s nattlektyre
idjamæsso (s's) ss midnattsmesse
idjaoados -ådus- nattesøvn; jf. idjadibme
idjaráfe nattero
idjaskirtto rt nattskjorte
idjaskunjok -skunjog- haukugle (surnia ulula)
idjatjårgge rg midterste delen av natta, perioden el. tiden midt på natta; jf. gasskaidja, sjævnjásj, sjævnjátjamos
idjatåhka g nattog
idjavuojdas -vuojddas- nattkrem
idjavuolppo lp nattkjole
iebdedit holde noen for å være mindreverdig, ussel; være rasistisk; nedverdige; jf. álbedit
iebdesvuodadåbddo bd mindreverdighetsfølelse
iebdesvuohta d usselhet, skrøpelighet, mindreverdighet; jf. gienes
iebdes æbddás- attr. iebdes ussel, skrøpelig, mindreverdig; jf. gienes
iebnnit emne, lage til, forme til; jf. dahkat, hábbmit
ieddnebielle l stemor
ieddne dn mor; æddnam min mor; æddnásim til min mor; ædnám lunna hos min mor; ieddnes åstij ådå fáhtsajt bárnnásis mora kjøpte par nye votter til sønnen sin
ieddnegirkko moderkirke
ieddnerávkke vk mor (som er død), min avdøde mor
ieddnetjoaggulvis ss s moderforsamling
iedjet j* (1.p.sg. æjáv) feile, gjøre feil; jf. mieddet
iednebiejvve jv morsdag
iednedis attr. morløs, uten mor
iednegielak -gielag- morsmålstalende
iednegiella l morsmål
iednegiellaåhpadiddje morsmålslærer
iednegiellaåhpadus ss s morsmålsopplæring
iednegis som er svært knyttet til sin mor, som helst holder seg til moren, mammaunge
iednitja mor og datter el. sønn
iehkedappon adv. senere på kvelden
iehkedappot adv. senere på kvelden
iehkedisbiebbmo bm kveldsmat, aftens
iehkedisbiejvve jv ettermiddag
iehkedisidja j natt før midnatt
iehkedismálesguosse (s's) ss nattverdsgjest
iehkedismáles -mállás- kveldsmåltid; nattverdsmåltid, nattverd; jf. skallo
iehkedis om kvelden, i aften
iehkedisråhkålvis ss s aftenbønn
iehkedisådås kveldsnytt
iehkeduvvat v bli kveld; gå, li, lakke mot kveld; iehkeduvvá juo det lir mot kveld
iehke g onkel (fars eldre bror), farbror; jf. tjiehtje
iehketbarggo rg kveldsarbeid
iehketbiejvve jv 1 ettermiddag; 2 kveldssol
iehketbåddå tt kveldsstund
iehket iehked- kveld, aften, kveldstid
iehketråhkålvis ss s kveldsbønn
iehketådåsapl. kveldsnytt
iehpedádjadus ss s misforståelse, feiltolkning
iehpedádjo j forvirring, ståhei, panikk, forfjamselse; ulmutja lidjin iehpedájon folk var oppskjørtet, forvirret, forfjamset
iehpedájuk -dájug- en som er forvirret, oppskjørtet, i panikk
iehpedemokráhtalasj ttj udemokratisk
iehpedievalasj ttj ufullstendig, ufullkommen
iehpedit mistro, være skeptisk; betvile, dra i tvil, være usikker på; jf. muoladit
iehpedudálasj ttj utilfreds, misfornøyd
iehpeduodalasj ttj useriøs
iehpedårvvo rv mishåp, misfortrøstning, utrygghet
iehpeformálalasj ttj uformell
iehpeformálalattjat adv. uformelt
iehpegållådibme m overbeskatning, overforbruk
iehpejáhkko hk vantro
iehpejergalasj ttj ufornuftig, absurd; jf. dájdodis
iehpejærgga rg* ufornuft; jf. jiermedisvuohta
iehpeluohtádus ss s mistillit
iehpeluondulasj ttj unaturlig
iehpemiella l uvilje, motvilje, avsky, antipati; jf. muoladibme, vuosstemiella
iehpesjivnnjádus ss s misskapning, misfoster
iehpetjielgas -tjielggas- uklar, utydelig, diffus, tvetydig; jf. gæmos
iehpetjielgasvuohta d uklarhet, tvetydighet
iehpetsuovkka vk uekte brøk
iehpe- u-, mis-, van-
iehpevisses -vissás- (s's) attr. -visses uviss
iehpevissesvuohta d uvisshet, manglende overbevisning el. forvissning om
iehpeåskulasj ttj utro; jf. åskeldahtes
iehtjáda pl. andre; muhtema båhtin, ~ vas vuolggin noen kom, andre igjen dro
iehtjam el. ietjam (gen. og akk. av refl. pron. 'iesj' i sg.) meg selv, min egen; ~ lunna hos meg selv; ~ oame mine egne ting (eiendeler); dual., pl. iehtjama el. ietjama
iehtja selv (Settes foran subjektet i en setning, opptrer som forsterkende); ~ dån hæhttu mannat du må selv dra; Jf. iesj
iehtjasihtte = allasihtte
iehtjasim = allasim
iehtjasis = allasis
iehtjasit = allasit
iehttse elsker
iehttselis attr., pred. elsket, kjær(e); suv iehttselisá hans elskede (kjære)
iehttset hts* elske; mån æhtsáv duv jeg elsker deg
iejnes æjnnás- attr. iejnes riktig, virkelig (i motsetning til uvirkelig, overnaturlig); riktig (pålitelig, som er til å stole på, ved sin fulle fem); ~ stálppe en virkelig ulv (i motsetning til en varulv);ij la ham boadnjásj æjnnásin det står ikke riktig rett til med gubben; ælla dal divna sága æjnnása alt en hører er nå ikke riktig (pålitelig); jf. almma, riekta
iejvvidit intr. møtes, treffes; jf. æjvvalit
iejvvit tr. møte, treffe, råke; jf. iejvvidit, æjvvalit
iektu i går; ~ rássjodij det regnet i går
ielediddje som holder liv i noen
ieledit holde i live, holde liv i noe(n)
ielle (l'l) noe som lever, levende (religiøst også om tro, tillit); vesen; jf. hekkulij, viesso
iellemájgge jg levetid, livstid, liv (hele livet), livslang; iellemájge gieresvuodav jáhttet love livslang kjærlighet el. kjærlighet for resten av livet; iellemájge oahppam livslang læring
iellemdásse s levestandard
iellemdille l livsvilkår, livssituasjon, levekår; jf. iellemvidjura
iellemguojmme jm livsledsager, partner
iellemgåvvidibme m levnetsbeskrivelse
iellem liv, levnet; levetid; livsform, levemåte; iellema ája livets kilde; jf. viessom
iellemmannulahka g livsløp, levnetsløp
iellemmujttalus ss s livsskildring, selvbiografi
iellemmujtulvis ss s livserindring, pl. memorarer
iellemnjuolgadus ss s leveregel
iellemrievtesvuohta d eksistensberettigelse
iellemtjærdda rd* livsførsel, levnet, levevis; jf. iellemvuohke
iellemvidjura pl. livsforhold, livssituasjon
iellemvijsesvuohta d livsvisdom
iellemvuodo eksistensgrunnlag
iellemvuohke g livsstil, livsform; jf. iellemtjærdda, viessomvuohke
iellemvuojnnodiehto d livssynsorientering
iellemvuojnno jn livssyn
iellemvuojnoåhpadibme m livssynsundervisning
iellet l* leve; æláv buoragit jeg lever bra; jf. viessot
ielvvet lv* (1.p.sg.pres. ælváv) merke, bli var noe, bli klar over, bli oppmerksom på, oppdage; jf. ájttsat, vuohttet
iemeálmmuk -álmmug- urfolk, opprinnelig folkegruppe; jf. álggoálmmuk
iemelágásj -lágátj-attr. -lágasj vanlig, opprinnelig
iemeláhkájadv. som vanlig, på vanlig måte, på samme måte som før, som opprinnelig
iememáhtto ht forkunnskap
iemet iemed- husmor
ieme vanlig, opprinnelig, opphavlig; gammel (opprinnelig); ~ tjála det opprinnelige skrivet; degu ieme som før el. vanlig; ~ ájggáj til samme tid som før, til vanlig tid; måj lin ~ rádnatja vi to er gamle venner; jf. álggo, oalle
iemevuovdde vd gammel skog, urskog
iemeårro (r'r) fastboende (ikke innflyttere); folk som har bodd et sted over lang tid; jf. stuovesårro
ienebusj ttj litt mer; oadtjun vehik ienebuttjav de fikk litt mer
ienebut adv. mer, i større grad; vil ~ enda mer, enda flere, ytterligere
ienedittr. øke, forøke, formere; jf. lasedit
ienemusát adv. mest, for det meste, hovedsakelig; gájk ~ mest av alt, framfor alt
ienemus ss s attr. flest, mest; s. mest, det meste; pl. de fleste; ~ oasse flestepart, størstedel
ienep ienebu- flere, mer (større mengde; elat.); vil ~ el. ienebu- enda mer, enda flere, ytterligere; ienebuv gå mere enn
ieneplågogiella l majoritetsspråk
ieneplågohábme m flertallsform
ieneplåhko g flertall, majoritet
IENNGILFUOVVA V ENGLESKARE, EN HÆRSKARE AV ENGLER
ienni adv. heller, enn (at), snarere, tvert imot, isteden el. i stedet; ~ mån sidáv vádtset gå vuodjet jeg vil heller spasere enn å kjøre; ~ gåheller enn å, enn å, enn at, enn (for, når), istedenfor el. i stedet for; framfor; ~ gå tjåhkkåha de barga juojddá istedenfor å sitte kan du gjøre noe; ~ gå bæjsstan enn at den skal ødelegges; jf. bus, farra, ga
iepper æbbár- trebutt; jf. goarddel
ieredibme skille, segregasjon; jf. ærádis
ieredisnamma m tilnavn
ieredit skille (fjerne fra hverandre), atskille, segregere; jf. sieradit, tjuolldet
ieridisbiebbmo bm sjelden el. spesiell mat; sjelden el. særskilt velsmakende mat; sjelden kost; Jf. ásvas
ieridis ss s avveksling, variasjon; buorre ieridissan bra som en avveksling
ierin se ierit
ierit bort(e), vekk; isolert
ieritvuolgge s. avdøde, bortgangen; ~ ittjij sidá giedjegijt avdøde ønsket ikke blomster
iesen oppbrakt, opphisset, irritert; jf. moasjen, suhton
iesjárvvo rv egenverdi
iesjdudálasjvuohta d selvtilfredshet
iesjduodastus ss s egenærklæring
iesjdåbddo bd selvfølelse, selvbilde; selverkjennelse, selvforståelse; rievtes ~ rett selverkjennelse
iesjgeŋga hver sin; forskjellig, ulik
iesjgeŋgalágásj forskjellig, ulik
iesjgeŋgaláhkáj på hver sin måte; på forskjellig el. ulik måte
iesjgielldem selvforsakelse, selvfornektelse
iesjgielldemus se iesjgielldem
iesjgieresvuohta d egenkjærlighet, selvhevdelse
iesjgænnánik hos hver og en, hver sin
iesjgåvvå v selvbilde
iesjluohtádus ss s selvtillit
iesjmiellusasj ttj frivillig
iesjmierredibme m selvbestemmelse, selvråderett
iesjmierrediddje en som bestemmer selv, myndig person
iesjmujtolis etter eget påfunn, av seg selv, frivillig
iesj pl. ietja selv; mån ~ jeg selv; mij ietja vi selv; jf. iehtja
iesjrádálasj ttj selvstendig, selvrådig; myndig; jf. luojvoj
iesjrádálasjvuohta d selvstendighet, selvrådighet; jf. luojvvo
iesjrádálattjat adv. selvstendig, selvrådig; jf. luojvoj
iesjráddijiddje selvrådende, selvstendig; jf. luojvoj
iesjrádij etter eget råd (forstand)
iesjrádugitadv. selvrådig
iesjráduk -rádug- attr. -ráduk selvrådig
iesjrádukvuohta d selvrådighet
iesjrievtesferdukvuohta d egenrettferdighet
iesjrievtuk -rievtug- attr. -rievtugis el. -rievtuk egenrettferdig, selvrettferdig
iesjruhtadibme m selvfinansiering; prosjækta le iesjruhtadim doajmma prosjektet er selvfinansierende
iesj- selv-, egen-
iesjvuornnom selvfornektelse, selvforsakelse
iesjåjvak -åjvag- attr. -åjvak el. -åjvagis egen, egenrådig; liehket ~ ja iesjráduk være egen og selvrådig; jf. iesjráduk, tjårvak
iesselis ss s ess. iesselissan gravid, svanger, fruktsommelig; ~ kujnna svanger kvinne; sån lij iesselissan hun var fruktsommelig (gravid)
iesselisvuohta d graviditet, svangerskap
iesse s (gryende) irritasjon, opphisselse; boadnjásj lij hálvva iesengubben begynte å bli irritert
iesski for en kort tid siden, i sted (for litt siden); jf. áttjak, esski
iestev iesstem- binne; jf. biernna, ænák
ietjájduhttem forandring, endring; omarbeidelse; forvandling; jf. rievddadibme
ietjájduhttet ht forandre el. endre (til noe annet), omarbeide; forvandle; jf. rievddadit
ietjájduvvat v forandres, endres, omarbeides; forvandles; jf. rievddat
ietjajnihtte(kom. av refl. pron. 'iesj' i dual. og pl.) med dere selv
ietjajnim(kom. av refl. pron. 'iesj' i sg.) med meg selv; dual.,pl. ietjajnimme (m'm)
ietjajnis (kom. av refl. pron. 'iesj' i sg.) med seg selv; dual. ietjajniska,pl. ietjajnisá
ietjajnit(kom. av refl. pron. 'iesj' i sg.) med deg selv
ietjálágásj -lágátj- attr. -lágásj annerledes, en annen (type, sort), en annen slags, alternativ
ietjáláhkáj adv. annerledes, på en annen måte
ietjam el. iehtjam (gen. og akk. av refl. pron. 'iesj' i sg.) meg selv, min egen; ~ lunna hos meg selv; ~ oame mine egne ting (eiendeler); dual., pl. iehtjama el. ietjama
ietján annet, ellers, for øvrig; eventuelt; ~ gå annet enn, unntatt
ietjanihtte (iness. av refl. pron. 'iesj' i dual. og pl.) i, hos dere selv; brukes i samisk også i uttrykk som motsvarer norsk "ha"
ietjanim (iness. av refl. pron. 'iesj' i sg.) i, hos meg selv; brukes i samisk også for uttrykk som motsvarer norsk "ha"; ~ la nijbbe jeg har selv en kniv; dual., pl.ietjanimme (m'm)
ietjanis (iness. av refl. pron. 'iesj' i sg.) i, hos seg selv; brukes i samisk også for uttrykk som motsvarer norsk "ha"; sujnali ~ girje hun/han har selv egne bøker; dual., ietjaniska, pl.ietjanisá
ietjanit (iness. av refl. pron. 'iesj' i sg.) i, hos deg selv; brukes i samisk også for uttrykk som motsvarer norsk "ha"; dujnale ~ nijbbe du har selv en kniv
ietjá pl. iehtjád- annen, en annen: pl. andre, den/det/de øvrige; ~ bále en annen gang; ~ bálláj til en annen gang; ietján annet, ellers; ietján gå annet enn; vatte nagin iehtjádij gi den til noen andre; ietjá bargov annet arbeid, det øvrige arbeidet
ietjas (gen. og akk. av refl. pron. 'iesj' i sg.) seg selv, sin egen; ~ huksat ta vare på seg selv; ~ ådå bijlajn med sin egen nye bil; dual. ietjaska, pl. ietjasa
ietjastallam egoisme, selvhevdelse, selviskhet
ietjastallat l framheve seg selv, dyrke sitt ego, søke sitt eget, være egoistisk el. selvisk
ietjastihtte (elat. av refl. pron. 'iesj' i dual. og pl.) av, fra dere selv
ietjastim(elat. av refl. pron. 'iesj' i sg.) av, fra meg selv; ~ iv le mige av meg selv er jeg intet; dual., pl. ietjastimme (m'm)
ietjastis (elat. av refl. pron. 'iesj' i sg.) av, fra seg selv; for sin egen del, automatisk; dual.,ietjastiska, pl. ietjastisá
ietjastit (elat. av refl. pron. 'iesj' i sg.) av, fra deg selv
ietjat (gen. og akk. av refl. pron. 'iesj' i sg.) deg selv, din egen; diededa ~ kurssaj meld deg selv på kurset; ~ vihke din egen feil; dual., pl.ietjada
ietjes (brukes kun i nom.) en annen (person)
ievtásjbiejvve jv gårsdag, dagen i går
ievtásj ievtátj- gårsdagens, som hører gårsdagen til; ~ rájes siden i går, fra og med i går; ievtátjis fra i går, siden i går; ievtátjij til i går
ieŋŋgil engel; alvvás ~ en mektig engel
ieŋŋils engelsk
ieŋŋilsgielak -gielag- attr. -gielak engelskspråklig, engelsktalende
ihkájduhttem forevigelse
ihkájduhttet ht forevige, gjøre evig
ihkájduvvat v bli foreviget
ihkálasj attr. evig, evighet; uutslitelig, som rekker veldig lenge; jf. ihkeva
ihkálasjvuohta d evighet; jf. ihkevájgge
ihkálattjat adv. evig, for evig; jf. ihkát
ihkap kanskje; jf. márjju
ihka selv om, til tross for, skjønt; enn (foran adv. el. interrogativ pron., samt makkir); ~ ij la ulmusj selv om det ikke er et menneske; ~ mij hva enn; jf. juska, vájku
ihkát adv. evig, for evig, i all evighet, evinnelig, for alltid; jf. ihkálattjat
ihkenis enn, så, som helst; (med negasjonsverb) aldri; gånnå ihkenis låhkåbihtit hvor dere enn leser; guhti ~ boahtá hvem som enn kommer; mij ~ dáhpáduvvá hva som enn skjer; dat ij ~ dåssjåna den skal aldri forgå
ihkeva evig, evighets, veldig (foran adj.); ~ låssåt veldig tung, ~ iellemij til det evige liv; jf. ihkálasj
ihkevájgge jg evighet; jf. ihkálasjvuohta
ihkkunahttet ht gjøre underlige påfunn
ihkkun underlig påfunn, påhitt; jf. gåmbal
ihta ihtag- noe som kommer til syne, spire, fenomen; dakkár imálasj ihtagav iv la goassak vuojnnám et slikt underlig fenomen har jeg aldri sett før
ihtalit bli synlig, komme til syne, dukke opp, vise seg, stikke fram (om flere el. den ene etter den andre); jf. ihtet, ilmmat
ihtanis ss s oppkomst, ting som skal komme til syne; utspring
ihtet d bli synlig, komme til syne, dukke opp, vise seg, stikke fram; jf. dálvvat, ilmmat, lavnnet, nilljot
ihtja tj troll, rise; jf. jiehtanis
ihttásj ihttátj- attr. ihttásj morgen, morgendagen, som hører til morgendagen, morgendagens; ~ biejvve dagen i morgen, morgendagen; ~ biejve barggo morgendagens arbeid; sånvuolggá ihttásj ijá idjatågajn hun reiser i morgen natt med nattoget; ihttátjij til i morgen; ihttátjis fra i morgen av, fra (og med) i morgen; jf. idet
ijmmudallat l frekv. av ijmmut
ijmmut bli forhekset el. fortrollet; jf. boahttut
iktet vt røpe (med ord), gi til kjenne (med ord), si noe, avsløre; ittjij sámegielav ivte han røpet ikke at han kunne samisk; jf. moalgedit, njuvkedit, tsuvkket
iktut bli røpet, bli avslørt
ilá altfor, for; dá li ~ guhke disse er altfor lange
illabilltjo ltj skurk; skurkestrek
illastibme m krenkelse, skade, overgrep; jf. råhtsatjibme,vierredahko
illastit gjøre noen vondt, lage ufred, krenke, begå overgrep; jf. bahojdit,råhtsatjit
illatjerra r fantestrek, kjeltringstrek, skurkestrek, ugagn
illo (l'l) ll den onde; jf. bahálasj
illo l glede (særlig skadefro)
illos attr. ondskapsfull, ondsinnet
illudallat l glede og fryde seg; jf. ávvudallat
ilmenierra r åndevesen (animistisk tro på at naturen er besjelet), overnaturlig vesen; jf. vuollenierra
ilmevuolle ilmevuolev hållat snakke (tøv el. noe som en ikke kan ta høytidelig)
ilmmat lm komme til syne el. for dagen, dukke opp, avdekkes, åpenbare seg, oppstå; avsløre seg; gå juoga ilmmá når noe kommer til syne; jf. badjunit,bihkusit, ihtet, ilmmusit
ilmmebáhkijdibme m global oppvarming
ilmmeháksa vs luftskip
ilmmekadv. luftveien; gjennom lufta, atmosfæren; sån bådij ~ hun kom luftveien
ilmme lm luft, luftrom, atmosfære; stemning; verden, forestillingslandskap; liegga ~ varm luft (om værlag); jf. ájmmo, dálkke
ilmmemannulahka g luftfart
ilmmenuoskudibme m luftforurensning
ilmmeráhkko hk luftblære
ilmmusit bli synlig; avsløres, avdekkes; jf. almmusit, bihkusit, ilmmat
ilmodit synliggjøre; avdekke, bringe for dagen; avsløre; avduke; jf. tjalmostit, tjalmostahttet
imájdallat l undre el. forundre seg over (med akk.), synes noe er underlig el. merkelig;allit dav imájdalá dere må ikke undre dere over dette; jf. oavdduhit
imáj ibmah- attr. imáj underlig, merkelig, rar; s. under; noe underlig, overnaturlig; ~ galla gå ehpit diede gåsstå boahtá det er da merkelig at dere ikke vet hvor han kommer fra; ij la dat ~ gå lagábut ájádallá det er ikke noe underlig når man tenker nærmere på det; mij la dat ibmahijt hva er det for noe underlig; ibmahin anij anså det som overnaturlig; jf. oavddo
imájvuohta d merkverdighet
imálasj ttj underlig, merkelig, merkverdig; ~ sáhka underlig nyhet; jf. gábmel, goavsos, gåmbal, åvdulasj
imálattjat adv. underlig, merkelig
imálussjat sj undre el. forundre seg over, anse som underlig; gájka imálussjin ræjnnuhiddjij ságajt (Luk. 2:18) alle som hørte, undret seg over det gjeterne fortalte; jf. oavdduhit, unugasstet
imestit drepe el. ta livet av et dyr (ved å stikke det i hjertet), stikke i hjertet; jf. gåddet, niskostit, tsuhkkit
imperfækta vt* imperfektum
inármasstet bli mistenksom, begynne å dra slutninger av visse omstendigheter som man hører eller ser; jf. gáddalit
individuálla l individuell
industrija industri
infinihtahábme m infinitt form
infinihtaværbba rb* infinitt verb
infinihtta ht infinitt; infinihta værbbahábme infinitt verbform
informatihkka hk informatikk
ingeniørra r ingeniør
inkoatijvva jv inkoativ; inkoatijva værbba inkoativt verb
innovasjåvnnå vn innovasjon
instánssa ns instans
instituhtta ht institutt
institusjåvnnå vn institusjon
internáhtta ht internat
internæhttabielle l internettside, hjemmeside
internæhtta ht* internett
intransitijvva jv intransitiv; intransitijva værbba intransitivt verb
inuihtta ht inuitt
inventárra r inventar
irás irras- sky, var, lettskremt (om dyr og fisk); jf. vuorvve
irda (foran indef. pron) som helst; ~ mij/majt hva som helst, litt av hvert; ~ majna med hva som helst
irgástallat l fri, beile, oppføre seg som irgge; jf. irggedit
irgástalle (l'l) frier, beiler
irgge brudgom; forlovede (mann), kjæreste; jf. gieruk, moarsse
irggediddje frier
irggedit fri, gå på frieri (om mann); jf. irgástallat
irggehålla l brudgomstale
iridahka g motkile (i trenagle)
iridis ss s motkile (i trenagle)
irkeldus = irkes
irkesbielle l skyggeside, nordside (av et fjell, hus); jf. irkes, biejvebielle
irkes irkká- nordside (av et fjell, hus, der solen for øyeblikket ikke skinner); område uten sol; skyggeside, skygge (av et fjell, hus etc.); irkkáv vádtsiv jeg gikk langs skyggesiden; irkkán på skyggesiden, i skyggen; iellema irkkán på livets skyggeside; jábmemairkkán i dødens skygge; jf. irkusj, nuortasj, sieges, suojvvanis
irkusjattr. som er på skyggesiden el. nordsiden; irkusj- nord-, skygge-; ~bielle skyggeside el. nordside (av et fjell, hus); jf. irkes, nuortasj
irkusjbielle l skyggeside, nordside (av et fjell, hus); jf. irkes, biejvebielle
irrodit skremme bort (dyr og fisk); jf. balldet, gabnnjit
irrot r bli sky, skremt (om dyr og fisk); jf. oarvvanit, vuorvvot
iset ised- leder el. høvding i en sijdda; husfar; den eldste, overhode; jf. boanndi, gálles, oajvemus, oajvve
islábma m islam
issjás isjias
ivnne vn farge, kulør; jf. bájnno