Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
ebdalussjat sj anse noe(n) for å være mindreverdig, underlegen; jf. álbedit, badjelgæhttjat
edesik i det minste, i hvert fall; jf. gåjt
edisik i det minste
ednagit adv. mye
ednak ednag- attr. edna mye (stor mengde); mange; edna barggo mye arbeid; edna gijtov mange takk; jf. ållo
ednam 1 jord (klode); almme ja ~ himmel og jord;2 land, landområde, territorium; sis~ innland; 3 land, mark, bakke (mark); ednamav ruoddit rydde land; ednam la gåjkes jorda el. marka er tørr; ednamij tjåhkkidit sette seg ned på bakken; jf. duobdá
ednambarggodepartemænnta nt* landbruksdepartement
ednambarggo rg jordbruk, landbruk
ednambåhte d elveblest
ednamdajvva jv jordstykke
ednamdoargestibme m jordskjelv
ednamgalmma lm frosset jordlag, tele; frost
ednamgiera -gierrag- markoverflate, jordoverflate
ednamgoajvvistahka g jordpåkastelse
ednamgoassjke (s'sj) ssj muldvarp (talpa europaea)
ednamjårbbådis ss s jordklode
ednamláramus ss s markoverflate
ednamlasj ttj jordisk (som hører til det jordiske liv)
ednamliekkas -lieggas- jordvarme; ednamlieggasav ávkkit utnytte jordvarmen
ednamniehkke hk jordeier
ednamoarre (r'r) rr jordekorn (av slekten tamias og eutamias)
ednamskielbbe lb jordskjelv
ednamtjieller -tjællár- (l'l) jordkjeller
ednamæjgát -æjgád- grunneier, jordeier
ehpalgáhkko hk eplekake
ehpalmuorra r epletre
ehpalskádne n epleskrell
ehpal æhppal- eple
ekkoloadda tt* ekkolodd
ekologalasj ttj økologisk
ekonomalasj ttj økonomisk
ekonoma økonom
ekonomija økonomi
eksábma m eksamen; tjálalasj ~ skriftlig eksamen
eksámaboados -båhtus- eksamensresultat
eksámahábme m eksamensform
eksámakarakterra r eksamenskarakter
eksaminánnda nd eksaminand
eksaminasjåvnnå vn eksaminasjon
eldagahttet ht lyne
eldagasstet st blinke (om lyn)
eldagis ss s lyn; jf. átjek
elefánnta nt elefant
elektrihkkár elektriker
elektronihkka hk elektronikk
elektråvnnå vn elektron
elektråvnålasj ttj elektronisk
elektråvnålattjatadv. elektronisk
elemænnta nt* element
ellippsa ps ellipse
emadussjat sj oppfatte, høre; ittjiv mån emadusjá gåktu lij jeg oppfattet ikke hvordan det var; jf. dádjadit
emállja lj emalje
enalussjat sj synes at det er for mye av noe
enamusát se ienemusát
enamus se ienemus
enap enabu- flere, mer (større mengde; elat.); vil ~ el. enabu- enda mer, enda flere, ytterligere; enabuv gå mere enn
enas mye; mange; jf. ållo
energija energi
enustallat l frekv. utfordre naturen el. skjebnen gjennom handling el. snakk (fl.ggr.); jf. goavsostit
enustit utfordre naturen el. skjebnen gjennom handling el. snakk; jus stumpav gávvot bieja de enusta hædjovuodav om du setter brødet opp ned så utfordrer du fattigdommen; jf. goavsostit
epalasj ttj episk
epihkka hk epikk
e-poassta st* e-post; e-påstav sáddit sende en e-post
ertarjupptsa pts ertersuppe
ertarsuohko g ertestuing
ertar ærttar- ert
essaya essay
esski først (= nå først, då først); vádtsegådij ~ guovtejagágin han/hun begynte å gå først ved toårsalderen; jf. áttjak, iesski
estetALASJ ttj estetisk
estetihkka hk estetikk
estigiella l estnisk (språk)
etáhtta ht etat
etalasj ttj etisk
etássja sj etasje
etihkka hk etikk
etnisitehtta ht etnisitet
etnografija etnografi
etnologa etnolog
etnologija etnologi
europealasj ttj europeisk
evangelium evangelium
evtulasj ttj betinget; ~ duobbmo betinget dom