Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
åbbå adv., attr. adj. hele, ganske; (med negasjonsverb) i det hele tatt; ~ stuorak ganske stor; ~ Judean i hele Judea; jf. åbbånagá, ålles, åvvå
åbbålasjkarakterra r standpunktkarakter; ~karaktera árvustallam standpunktvurdering
åbbålasj ttj helhetlig, total, altomfattende; jf. dievalasj
åbbånagá helt og holdent, fullstendig; alt sammen, i det hele tatt, overhodet; i mye større utstrekning; jf. ájbas, åbbå, åvvå
åbbånagi helt og holdent, fullstendig; alt sammen, i det hele tatt, overhodet; i mye større utstrekning; jf. ájbas, åbbå, åvvå
åbbånis (med negasjonsverb) i det hele tatt, overhodet, aldeles ikke, slett(es) ikke, på ingen måte, ikke engang; jf. åvvånis
åbddimbarggo rg restaureringsarbeid
åbddit reparere (noe som er slitt, hullet, gjelder ikke bare klær), restaurere; jf. divudit, skuhttjidit
åbdes åbddås- hel (ikke slitt el. i stykker, om klær, båt, utstyr etc.); jf. ålles
åbmudahka g eiendom, formue; rikdom (religiøst); jf. oabme
åbmudakniehkke hk formuende
åbmudaksirddem eiendomsoverdragelse, flytting av formue
åbmudakværro r formueskatt, eiendomsskatt
åbådahka g dyp snø som er veldig myk og løs (tyngre føre enn gálav); jf. gálav, åppås
åbåt åbåd- dyp snø som er veldig myk og løs (tyngre føre enn gálav); jf. gálav, åppås
ådatjit sove (en lengre stund); bruke å sove (noensteds); låptån ådatjijma vi brukte å sove på loftet (i motsetning til f.eks. foreldrene som sov nedenunder)
ådisj åditj- attr. åditjis en som sover mye, sjusover
ådjådit synge klagende (med lengsel el. vantrivsel); jf. ármmadit
ådno for lenge siden, for lengst; jf. ájggá
ådnårisgoahte d lavvo med buestenger; jf. låvdagoahte
ådnåris ss s buestang (del av bærekonstruksjonen i gamme el. lavvo); jf. dægá
åduk ådug- noe el. noen som er ny/nytt
ådåájggásasj ttj moderne, ny (om tid), nymotens
ådå attr. ny, nytt; fornyet
ådåbáhkodahkam nyorddanning
ådåbáhko g nyord
ådåboahtte nybygger, innflytter, nyankommen; jf. áttjasboahtte,ådåårro
ådådahko g nyskapning, nydannelse, nykonstruksjon
ådådárogiella l nynorsk
ådådárro r nynorsk
ådåihkkun nyvinning
ådåjahke g nyttår
ådåjakájggomus ss s nyttårsforsett
ådåjakbiejvve jv nyttårsdag, nyårsdag
ådåjakhålla l nyttårstale
ådåjakmánno n januar
ådåjakruohtta ht nyttårsaften
ådåjaksávadus ss s nyttårshilsen, nyttårsønske
ådåk ådåg- valp; jf. tjutjur
ådåruoddár bureiser
ådåruoddársijdda jd bureisningsgrend
ådåsabbo pp attr. ådåsap nyere; jf. varrasabbo
ådåsamos ådåsabmus- attr. ådåsamos nyeste; jf. varrasamos
ådåsdåjmadiddje nyhetsredaktør
ådåsdåjmadus ss a nyhetsredaksjon
ådåsis på nytt, om igjen, i reprise; jf. nuppádis
ådåsisriegádibme m gjenfødelse
ådåsisriegádit bli født på ny, bli gjenfødt
ådåsisválgga lg omvalg
ådåsmahttem fornyelse, oppfrisking; oppdatering; jf. ådåstuhttem
ådåsmahttet ht fornye, friske opp, gjenoppfriske; oppdatere; jf. ådåstuhttet, ådåstit
ådåsmuvvat v bli fornyet, bli frisket opp; bli oppdatert; jf. ådåstuvvat
ådåssátta -sáddag- nyhetssending
ådåstibme m fornyelse; reformasjon, reform; jf. ådåstuhttem
ådåstit fornye, reformere; jf. ådåstuhttet
ådåstuhteduvvat v fornyes, moderniseres; jf. ådåstuvvat
ådåstuhttem fornyelse, modernisering, revidering; jf. dárkastibme, rievddadibme, ådåsmahttem, ådåstibme
ådåstuhttet ht fornye, modernisere, revidere; jf. ådåsmahttet, ådåstit
ådåstus ss s reform, reformasjon, fornyelse
ådåstuvvat v bli som ny, bli fornyet, fornyes, bli reformert; jf. ådåstuhteduvvat
ådås ådås- attr. ådå ny, nytt; pl. nyheter; ådå ráddidus en ny regjering
ådåválgga lg nyvalg
ådåvuonadárogiella l nynorsk
ådåårro (r'r) nybygger, nye beboer; jf. ådåboahtte
ågudahka g spor etter dyr (rein etc.) som er jaget av rovdyr; jf. luodda, tjuoskudahka
ågudallat l frekv. jage, forfølge (hit og dit); jf. doarrádallat
åhke g foster; jf. båddåmánná,labot, moarmes
åhpadibme m undervisning, opplæring; jf. åhpadus
åhpadiddje lærer, mester (læremester)
åhpadiddjevirgge rg læreryrke
åhpadiddjeåhpadus ss s lærerutdanning, lærerutdannelse
åhpadiddjijbagádus ss s lærerveiledning
åhpadimgárvvidus ss s undervisningsopplegg
åhpadimgiella l undervisningsspråk, opplæringsspråk
åhpadimmáhtudahka g undervisningskompetanse
åhpadimnævvo v undervisningsmiddel, undervisningsmateriell
åhpadimoahttse undervisningsinspektør
åhpadimoasse s undervisningsdel
åhpadimpládna n undervisningsplan
åhpadimvuohke g undervisningsform el. -metode, metode for å undervise, metodikk
åhpadimvælggogisvuohta d undervisningsplikt
åhpadisålmåj -ålmmå- disippel
åhpadittr. undervise, utdanne, lære (lære ut, bort), belære; ieddne åhpadij mijáv låhkåt mor lærte oss å lese; jf. oahppat, åjvadit
åhpadusdepartemænnta nt* utdanningsdepartement
åhpadusdoajmma jm* opplæringstiltak, utdanningstiltak
åhpadusfálaldahka g opplæringstilbud, utdanningstilbud
åhpadusfálaldahka g undervisningstilbud
åhpadusguovdásj -guovdátj- studiesenter, utdanningssenter
åhpadusjahke g opplæringsår, studieår
åhpadusláhka g opplæringslov
åhpaduslihtto ht utdanningsforbund
åhpadusmáhttelisvuohta d utdanningsmulighet
åhpadusmáhtudahka g studiekompetanse
åhpadusnæhtta ht* læringsnett
åhpadusoahttse studieinspektør
åhpadusoajválasj ttj utdanningsmyndighet
åhpaduspládna n opplæringsplan, studieplan; jf. oaHPPOPLÁDNA
åhpadusprográmma (m'm) mm utdanningsprogram
åhpadus ss s utdanning, studium, opplæring; lærdom, opplysning; undervisning; alep ~ høyere utdanning; hiebadum ~ tilpasset opplæring
åhpadussuorgge rg studieretning; utdanningssystem, utdanningsprofesjon
åhpadus- utdannings-, studie-, opplærings-, lærings-;jf. oahppo-
åhpadusvirgge rg undervisningsstilling, lærerstilling; åhpadusvirgijt almodit lyse ut lærerstillinger
åhpadusålmåj -ålmmå- disippel
åhpadusåssudahka g opplæringsavdeling
åhpaduvvat v undervises, læres; bli undervist, bli lært el. opplært
åhpak åhpag- attr. åhpak ulærd; ikke sett etter (garn, snare)
åhtso ts leit, leting; søk, søken; åtson vuolgget dra på leiting el. søk; sádnesvuoda åtson på søken etter sannheten; jf. åhtsåm, åtsos
åhtsålibme m savn, lengsel (det å kjenne lengsel etter noe el. noen); jf. guhkahibme, utjárdibme, vádja, vájnno
åhtsålit 1 lete i hast etter noe; 2 savne (noe el. noen), kjenne lengsel etter noe(n), lengte etter, mangle noe; ~ iednes savne moren; åhtsål sijdav hun/han lengter hjem; jf. gádulmahttet
åhtsåluvvat v savnes, bli savnet
åhtsåmbáhko g søkeord, oppslagsord
åhtsåmbiejvve jv søkedag, søknadsdag; maŋemus åhtsåmbiejvve le basádismáno 8. biejvve søknadsfristen er 8. november
åhtsåm søking, søk, leting, søke-, søknads-; jf. åtsos
åhtsåmus ss s søknad; prosjæktapládna galggá åhtsåmusáv tjuovvot en prosjektplan skal være vedlagt søknaden
åhtsåmvuohke g søkemetode
åhtså ts barmåpning (i kofte), brystet på plagg
åhtsåt ts lete, søke (etter, med akk.); lete (noe på en plass, med elat.); lete opp, fram; finne fram, innhente, søke og finne; ettersøke; søke (på en stilling o.l., med ill.); mannin sávtsajt åtsåtjit de dro for å lete etter saunene; åhtsiv virggáj jeg søkte på stillingen; åtså vihtta vige! finn fem feil!; jf. gávnnat
åhttse pr.pt. letende, søkende, s. søker, leter; letemannskap (i pl.); ~ siello en søkende sjel; galla ~ li dan virggáj? hvor mange søkere er det til stillingen?
åhttsåt sette i gang å lete, begynne å lete, søke
åjdå attr. øde (ubygd, ubebodd); jf. ávtas, diedjam
åjdåmádja j ødemark, øde sted el. trakt; jf. åjdåmiehttse
åjdåmiehttse hts ødemark, villmark; ørken; jf. diedjam, åjdåmádja
åjvadit gi råd, rettlede, instruere, belære; jf. bagádit, oajvvadit, åhpadit
åjvadus ss s rettledning, råd; jf. bagádus
åjvuolle l fork. av oajvevuolle hodepute; jf. guoddá
åjvusj åjvutj- anelse, fornemmelse, kjensle; jf. dåbddo
åleditintr. nå noe el. nå fram til (når en strekker seg etter noe); få til å nå el. til å rekke fram; jf. jåvsådit
ålem midje, liv; jf. båhke, getsadahka
ålemmihtto ht livvidde; ålemmihtov mihttit måle livvidden
ålggo (området) utenfor huset el. område der ute; ålggojt vádtset gå ute (uten bestemte mål)
ålggobielle l utside; ålggobiel sebrudahka samfunnet på utsiden el. utenfra
ålggobirjadiddje uteligger; en som driver omkring; jf. gålggi
ålggobivtas -biktas- uteklær
ålggohivsik -hivsig- utedo
ålggoiellem uteliv, friluftsliv
ålggola adv. på utsiden, lengre ut (om ferdsele el. bevegelse); pp., prp. lengre ut enn
ålggolij pp. (til) utenfor; adv. lengre ut (om bevegelse til)
ålggolij ålggolahá- (vanl. pl.) de som er el. står utenfor el. på utsiden av (f.eks. et samfunn el. en forsamling etc.), utenforstående; lehkut jiermmán ålggolaháj sæbrástaládijn vis forstand i omgang med dem som står utenfor; jf. vieroj
ålggolin pp. utenfor, lengre ut enn (angir tilstedeværelse); adv. lengre ute, utenfor; tjuodtjot uvsa ~ stå utenfor døra
ålggolis pp. lengre utenfra enn; adv. fra utsiden, utenfra, lengre utenfra
ålggon ute; máná li ~ ungene er ute
ålggorijkaássje (s'sj) ssj utenriksstoff
ålggorijkadepartemænnta nt* utenriksdepartement
ålggorijkadievnastus ss s utenrikstjeneste
ålggorijkak -rijkag- utlending, utenlandsk (person)
ålggorijkalasj ttj utenlandsk, utenriks
ålggorijkamanno n utenlandsreise
ålggorijkamannulahka g utenriksfart
ålggorijkaminisstar utenriksminister
ålggorijkaoasestibme m utenrikshandel
ålggorijkapolitihkka hk utenrikspolitikk
ålggorijkaprefiksa utenlandsprefiks
ålggorijkastudænnta nt* utenlandsstudent
ålggorijkaådåsa utenriksnytt
ålggorijkaårrom utenlandsopphold
ålggorijkka jk utland
ålggosadje j uteplass
ålggot adv. utefra, utenfra, fra utsiden og inn, fra et sted utenfor; bådij galmmemin ~ han kom forfrossen utefra
ålggotjuovgga vg utelampe, utelys
ålggouksa vs ytterdør, utgangsdør, inngangsdør, entrédør
ålggo- ut-, ute-, ytter-
ålggouvsatjåvda -tjoavddag- ytterdørsnøkkel, entrénøkkel
ålggunit bevege seg lenger ut, trekke seg ut (av)
ålgobuj lengre ut (i retning til)
ålgobun lengre ut
ålgodit føre el. flytte lengre ut el. bort; ekskludere, utelukke, utestenge, diskvalifisere, tilsidesette; jf. hilgodit
ålgoduvvat v bli ført lengre ut el. bort; bli utelukket el. ekskludert
ålgoldisbielle l det utvendige
ålgoldisbivtas -biktas- ytterplagg; pl. ytterklær
ålgoldisbåvså pl. ytterbukse; jf. bajeldisbåvså
ålgoldis ss s yte, utside, det ytre av noe, det utvendige; ytter- (i sms.); attr. ytre; ekstern; overfladisk, overflatisk; adv. i det ytre; jf. bajeldis, ålgolt, ålgusj
ålgoldisækto vt rammebetingelse
ålgolt adv. utvendig, utenpå, i det ytre; utenat, på rams; ålgolt ja sissta utvendig og innvendig; ålgolt oahppat lære utenat pugge, memorere; jf. ålgoldis
ålgomus ss s ytterst; ålgomusán lengst ut, ytterst
ålgop ålgobu- ytre; fjern (om bl.a. slektskap)
ålgusjbielle l ytterside, utside, det utvendige; ålgusjbielen på yttersiden
ålgusj ålgutj- yttersiden el. overflaten av noe, det utvendige; ytre delen, omslag, trekk; jf. gurjjo
ålgus ut, utover; vuolgget ~ båråtjit gå ut og spise
ållagasj ttj særlig, i særdeleshet, fremfor alt, spesielt, særskilt
ållagattjat særlig, i særdeleshet, fremfor alt, spesielt: ållagattjat mij giellaj guosská særlig det som angår språket
ållesájgevirgálasj ttj heltidsansatt
ållesájgevirgge rg heltidsstilling
ållesájggásasj heltids
ållesájgge jg heltid
ållesárvvo rv fullverdi, totalverdi
ållesgárgadis ss s helsetning
ållesjagák -jagág- attr. -jagák myndig (etter alderen)
ållesruhtalåhko g totalregnskap
ållessjattuk -sjattug- attr. -sjattuk fullvokst, kjønnsmoden; (full)voksen (om menneske)
ållessjattukåhpadus ss s voksenopplæring
ållessjervak -sjervag- attr. -sjervak kjønnsmoden
ållestjåhkanibme m plenumsmøte, allmøte
ållesvuohta d helhet; fullkommenhet; fullendelse; det fullendte, fullkomne
ålles ållås- (l'l) attr. ålles hel, uskadd, hele, hel og holden, full, fullstendig, fullendt, komplett, helhetlig, fullkommen, total, fulltallig, fullverdig, ferdig; adv. ferdig, helt og holdent; válde ålles páhkev ta hele pakken; ålles væráldav hele verden; mij la duv ålles namma hva er ditt fulle navn; ållåsin sjaddat bli fullkommen; ålles biejvvebårrålibme total solformørkelse;jf. dievalasj, gætjo, jårbån, åbbå, åbdes
ållet l intr. nå el. rekke (fram til, over, opp til); strekke seg fram (til); rekke (=være nok lang); gatjálvis jus ållå det spørs om den er lang nok; jf. jåksåt, åledit
ållidahttet ht (l'L) kaus. fullføre, gjøre el. få ferdig, avslutte; oppfylle, fullbyrde, fullende; hattov ~ fullbyrde straffen el. hevnen
ållidibme m (l'l) fullførelse, oppfyllelse, fullendelse, fullbyrdelse; jf. ållånibme
ållididdje (l'l) en som fullfører, fullender noe el. som oppfyller noe; fullender, fullfører; jáhko vuododiddje ja ~ troens opphavsmann og fullender
ållidit (l'l) fullføre, gjøre ferdig; oppfylle, fullbyrde, fullende, fullbringe; avslutte; sån la bargov ållidam han har fullført arbeidet; lágav ~ oppfylle loven; jf. dievddet, gárvedit, ållit
ålliduvvat v (l'l) fullføres, bli fullendt; oppfylles, bli fullbyrdet
ållik (l'l) uavsluttet (ikke avsluttet), uferdig, ugjort; bátsij ~ den ble igjen uavsluttet
ållit (l'l) gjøre ferdig, gjøre klar; fullføre, fullende, avslutte; fylle (år); gå hållamis ållij da han ble ferdig med å tale; bargov ~ fullføre arbeidet; jf. gærggat, ållidit
ållo l mye (om mengde), masse; mange; dånoadtju ilá ålov du fikk altfor mye; ~ ulmutja mange mennesker; viehka ~ ulmusj ganske mye folk; viehka ~ ruhta et anselig beløp; jf. ednak, moadda
ållu aldeles, helt, fullstendig, ganske, aller; ~ ballájiv jeg ble aldeles redd; ~ álgos helt fra begynnelsen; ~ værámus aller verst; jf. ájbas, åbbånagá
ållånahttet ht oppfylle, fullbyrde
ållånibme m slutt el. ende (på noe), det at tiden er inne; fullendelse, oppfyllelse; gå ~ le buorre, le aj gájkka buorre når enden er god, er allting godt; jf. giehtje, hæjtto, loahppa
ållånit bli ferdig, bli fullstendig; bli avsluttet, avsluttes; ende, ta slutt, komme til sin ende; komme el. være inne (om tid, stund); bli oppfylt, oppfylles, fullbyrdes, bli fullendt, bli fullført; dán jagásj æjvvalibme ållånij aktisasj mállásijn årets treff ble avsluttet med felles middag; ájgge le ållånam tiden er inne el. stunden er kommet; gájkka hæhttu ~ alt må oppfylles; vuorde dasik le ållånam vent til at det er fullført; jf. guodtjasit, hiejttet, låhpadit
ållåsabbo pp attr. ållåsap mere fullstendig, fullkommen el. helhetlig
ållåsit (l'l) adv. helt og fullt, helt og holdent, fullstendig, komplett, totalt, i sin helhet, fulltallig, helhetlig, én gang for alle; fullt og fast; fullkommen, godt nok
ålmmåjhivsik -hivsig- herretoalett
ålmåj ålmmå- mann; jf. ruhtek
ålos ållus- mange (personer): ~ lidjin tjåhkanam mange (personer) var samlet; máhtá bivddit man ållusav sidá du kan invitere så mange du vil; jf. moattes
åmadit være el. bli delaktig i, få sin del av noe; jf. åmastit
åmastibme m tilegnelse, ervervelse, erverv; jf. hahkuhibme
åmastiddje erverver; eier
åmastit tilegne seg, ta del i el. av; gjøre til sitt, skaffe seg, erverve seg, vinne, oppnå, høste (Nyte godt av); jf. ássat, háhkuhit
åmastus ss s tilegnelse
åmågasstet st skye over, bli overskyet; jf. balvadit, savddat
åmågis ss s overskyet, skyet, overskyet vær; jf. balvagis,gæmos,savdas
åniájggásasj ttj kortvarig, kortsiktig, korttids-, med kort tidsperspektiv
ånibåvsåtja shorts
ånigasj ttj kort, kortvarig; jf. oadne, oanegasj
ånigattjat adv. kort, i korthet
ånisasák attr. kortermet
åppås åbbås- snø el. snøvidde uten spor (hverken av mennesker el. dyr); jf. åbådahka
årdde rd kileformet tøystykke/del på samelue; egg på ájmme
årddå rd tregrense, skoggrense
årek åreg- hanndyr, bukk; hannrein i ett el. toårsalderen; jf. åres
åresrievsak -rievsag- rypestegg, rypehann
åressjiervve rv hankjønn
åresvuonntsá nts hane
åres årrås- hann (av dyr, fugl); hanndyr, bukk; jf. rájves, ænák, årek
årnik årnig- ordning
årodahtes -ahttá(s)- attr. årodahtes ubeboelig
årodahtte beboelig
årodibme m attr. årodis som ikke holder seg i ro (på en plass); årodis mánná et barn som ikke holder seg i ro
årojbájkke jk bosted, oppholdsted, boplass
årojdiddje en som passer hus og heim mens husfolket er borte, heimstyrer
årojdit være hjemme og passe hus og heim
årojladnja nj oppholdsrom
årojloahpe b oppholdstillatelse
årojsuohkan bostedskommune
åroj årruh- opphold (det å oppholde seg på et sted); leir; bopel, bosted, leilighet; adresse; årruhav dahkat sette bo, bosette seg (og bli boende); åroj- bo-, oppholds-; ~bájkke jk bosted, oppholdssted; -åroj -sted (-oppholdssted); jf. årudahka, årruhasj
årro (r'r) pr.pt. boende, værende; s. beboer, en som bor et sted, folk som bor på et sted, innbygger, befolkning; jf. viesát
årrombájkke jk sted el. plass hvor en bor; bostedsområde
årromdoarjja rj* bostøtte
årromguovllo vl bosetningsområde
årromgållo l oppholdsutgift, boutgift, bokostnad, kostnad til losji
årrom losji, for det å bo, opphold; lassegålo bårråma ja årroma åvdås merkostnad til kost og losji
årromsadje j bosted, boplass; husrom, losji
årromsuohkan bostedskommune
årromvuohke g bosetningsmønster, bosettingsmønster, bomønster
årro r opphold (på en plass); årov dahkat gjøre et opphold på en plass
årrot r bo; være, forbli, bli; refl. oppholde seg; oahppásij lunna ~ bo hos kjente
årruhasj ttj hybel, liten hybelleilighet
årrut (r'r) slå seg ned, bosette seg (med ill.); Måsskåj ~ bosette seg i Musken; jf. biedjadit, bisijdit
årudahka g boplass, leir, oppholdssted, bolig; bosetningsområde; jf. viesudahka,åroj
årudiddje en som oppholder seg et sted (over en viss tid)
årudit oppholde seg, bo (over en viss tid)
åskeldahtes -ahttá(s)- attr. åskeldahtes upålitelig
åskeldahtesvuohta d upålitelighet
åskeldahtte til å stole el. lite på, pålitelig, troverdig; jf. jáhkedahtte, luohtedahtte, åskåldis
åskeldibme m tiltro, tillit, fortrøstning
åskeldis ss s pålitelig; fortrolig; ~ láhkáj giehtadaláduvvat behandles fortrolig (konfidensielt)
åskeldisvuohta d pålitelighet; fortrolighet; åskeldisvuodajn giehtadaláduvvi behandles fortrolig (konfidensielt)
åskeldit betro, våge å betro el. overlate (noe til noen), lite på el. stole på, sette sin lit til (med ill. el. nalá); tro på (noen el. noe, med ill.);~ sunji stole på henne; åskelduvvat v bli betrodd; jf. dårvustallat, luohtedit, åskudallat
åskeldus ss s tillit, tiltro
åskudallat l ha tillit el. tiltro til, lite på , ha fortrolighet til (+ill.); jf. åskeldit
åskulasj ttj trofast, tro, tillitsfull; ~ bargge en trofast arbeider; jf. åskåldis
åskulasjvuohta d trofasthet, troskap, tillit
åskulattjatadv. trofast, i tro, tillitsfullt; jf. åskåldisát
åskåldahtes -ahttá(s)- attr. åskåldahtes upålitelig, illojal; ikke troverdig, utro
åskåldahtesvuohta d upålitelighet, illojalitet
åskåldisátadv. pålitelig, lojalt, trofast, i tro el. troskap; jf. jáhkkogisát, åskulattjat
åskåldis pålitelig, lojal; betrodd, ansvarsfull; tro, troverdig, trofast, som har et godt navn, som er til å stole på; ~ ulmusj en pålitelig el. lojal person; ~ barggo ansvarsfull gjerning; ~ ja jiermmás dievnár en tro og klok tjener; jf. jáhkkogis, váhke, åskulasj
åskåldisvuohta d pålitelighet, loajalitet, troskap, troverdighet; jf. åskulasjvuohta
åsskodieda -diehtag- religionsvitenskap
åsskosebrudahka g trossamfunn
åssko sk tiltro, tillit; tro, religion
åsskosuorgge rg trosretning
åsskot sk ha tillit el. tiltro til, lite på (med ill.), tro
åssudahka g avdeling, seksjon
åssudakdirektørra r avdelingsdirektør
åssudakjådediddje avdelingsleder
åssudakoajvve jv avdelingssjef
åstatjit kjøpe litt nå og da
åtson adv. på leting, på leit, på søk
åtsos åhtsus- noe å lete etter; leting, søk, ettersøking; jf. åhtso, åhtsåm
åtsådallam 1 erfaring (innsikt), opplevelse; 2 undersøking, utforskning, gransking, ransakelse
åtsådallat l 1intr. erfare (merke, føle), oppleve (føle, oppfatte); ulmusj la åtsådallam duov dáv man har erfart forskjellig; dát viertti åtsådaláduvvat dette må erfares; 2tr. granske, ransake, etterforske, undersøke (fl.ggr. el. om flere); åtsådallit ietjada ransak el. gransk dere selv
åtsådibme m undersøkelse, gransking, etterforskning, forskning; etterlysning
åtsådiddje etterforsker; forsker; jf. guoradalle
åtsådihke som ikke kan utforskes, uransakelig
åtsådit undersøke, granske (ransake), forske, etterforske, utforske; forhøre seg (om), undersøke, være ute etter opplysninger, innhente el. søke etter opplysninger; etterlyse; jf. guoradallat
åtsådus ss s undersøking, etterforskning; etterlysning
åttjudahka g anfall (av sykdom)
åttjudallat l angripes, få et anfall (av sykdom), komme ut for noe; hæhkkat ~få et akutt anfall; jf. æggárasstet
åttjudit skaffe til veie, anskaffe; få fatt i, på, innhente; forsøke å skaffe el. å få tak i (noe), frembringe noe, få på plass; jf. ásadit, háhkuhit
åttjulvis noe man har fått, noe man har pådratt seg; anskaffelse; jf. oattjos
åvddåbádne n fortann (øvre); jf. gájbbebádne
åvddåbáhko g forord; jf. åvddåtjála
åvddåbasos -bassus- forvask
åvddåbielgåvvå v forsidebilde
åvddåbielle l framside, forside, framdel
åvddå- for-, fram-, før-; fremre
åvddågiehtje tj framende, fremre del; ledelse (i et kollektiv)
åvddågåbtjås -gåbttjås- forheng; jf. berjas, låvda
åvddågåvve v forbilde, eksempel, mønster, modell; jf. buojkulvis
åvddågåvvå v forbilde, eksempel, mønster, modell; jf. buojkulvis
åvddåhålla l fortale
åvddåilltje ltj forhud
åvddåjbuktet vt fremlegge, framføre
åvddåj pp., adv. framfor, foran, i veien for; uvsa åvddåj biedjat sette noe framfor døra
åvddåjuolgge lg frambein
åvddåjuvlla vl forhjul
åvddåkontåvrrå vr forkontor
åvddåkurssa rs forkurs
åvddål(a) gå før, før enn
åvddål(a) pp., prp., adv. før (om tid), før, innen, tidligere; ~ biel vidá før halv fem; ~ ejma diede tidligere visste vi ikke
åvddålájgepensjåvnnå vn førtidspensjon
åvddålasj ttj pp., prp. litt før, litt tidligere, straks før, like før (i tid el. rom)
åvddålattjan pp., adv. litt før, litt i forvei, straks før, like før (i tid el. rom), umiddelbart før
åvddålijguovlluj adv. framover, i tiden framover, i el. for framtiden
åvddålij ill. pp. framfor, foran, til (litt) før (om tid); adv. framfor; fram, lenger fram, framover; njáhkalij muv ~ listet seg framfor meg; jf. åvddån
åvddålijsárnnom profeti
åvddålijsárnnot rn profetere
åvddålin iness. pp. før (om tidspunkt), foran el. framfor (om tids- og lengdeavstand); adv. foran, framfor, framme, i forkant; bådij guokta minuhta muv ~ hun kom to minutter før meg; váttsij guokta kilomehtera muv ~ han gikk to kilometer foran meg; ~ tjåhkkåhit sitte framme
åvddålis adv. forfra, (fra en plass) foran; bådij ~ den kom forfra
åvddåmáhtto ht forkunnskap
åvddåmákso vs forskudd
åvddåmærkka rk* eksempel; fortegn; jf. buojkulvis
åvddån adv. fram, (i retning) fram, framover, forover; ~ ruopptot fram og tilbake, att og fram; maná njuolgga ~ gå rett el. beint framover el. forover
åvddånáhkke hk forhud
åvddånahttembarggo rg utviklingsarbeid
åvddånahttemfoannda nd* utviklingsfond
åvddånahttemmáhttelisvuohta d utviklingsmulighet
åvddånahttem utvikling
åvddånahttemvejulasjvuohta d utviklingspotensial
åvddånahttet ht tr. utvikle, videreutvikle; jf. åvdedit
åvddånahtte utvikler
åvddånboahtet d framgå, fremgå, fremkomme, komme til uttrykk
åvddånbuktem framføring, presentasjon, framstilling, fremlegging, formidling, uttrykk
åvddånbuktemvuohke g presentasjonsform, framstillingsmåte, framføringsmåte, formidlingsform; uttrykk, uttrykksform, uttrykksmåte
åvddånbuktet vt framføre, foredra, presentere, legge fram, fremlegge, UTTRYKKE SEG, formidle, framstille
åvddånibme m fremskritt, fremgang, fremdrift, progresjon, utvikling, vekst, oppgang, oppsving, forløp
åvddånimájgge jg framgangstid, oppgangstid, blomstringstid
åvddånit intr. gjøre fremskritt, utvikle seg, videreutvikles, ha el. få framgang, forløpe; jf. åvddånahttet
åvddåskoahtta ht* framskott
åvddåskåvllå vl førskole
åvddåskåvllååhpadiddje førskolelærer
åvddåstábnne bn forstavn (i båt)
åvddåsæhtta ht* framsete
åvddåtjála -tjállag- forord; jf. åvddåbáhko
åvddåvinndek- vinndeg- frontrute
åvdebuj (til) lengre fram
åvdebun lengre fram el. framme
åvdebusj attr. foregående
åvdebus lengre fram ifra
åvdebut før, tidligere; ~ gå før enn, tidligere enn
åvdebuttjan litt før el. litt tidligere
åvdedibme m fremskyndelse; det å fremme noe; satsing
åvdedit fremskynde, prioritere, gjøre noe for tidlig; fremme, fremlegge; ássjev ~fremme saken; jf. áradit, åvddånit
åvdemusán adv. lengst fram el. framme, først el. fremst i en rekke, forrest
åvdemusát adv. først, fremst, tidligst; først og fremst, fram for alt; gájk ~ aller fremst, fremfor alt
åvdemussaj adv. (til) lengst fram (i en rekke, i en kø o.l.); jf. guhkemussaj
åvdemussan adv. fremst, først (som den fremste, første)
åvdemus ss s fremst, først, tidligst
åvdepájggásasj ttj som hører fortiden til, tidligere tiders, gamle, eldre
åvdepájgge jg fortid, tid som er passert
åvdepnamma m fornavn
åvdep åvdebu- attr. åvdep fremre, forrige, foregående, forleden, tidligere, (som var) før i tiden, gamle, eldre; ~ bále forrige gang, ~ biejve forleden dag; jf. árap,vásse
åvdulasj merkverdig, merkelig, forunderlig; ~ værált underlig verden; ~ báhko merkelig ord; jf. imálasj
åvdusjájggásasj ttj umoderne (som var tidligere, før i tiden)
åvdusj attr. tidligere, som var før
åvdutjis fra før, fra tidligere (tilfelle), siden før i tiden, siden før el. tidligere, forut
åvdåldis ss s framstykke (i plagg); fremre side
åvdålt adv. fram ifra (i møte, mot)
åvdån pp., adv. framfor, foran, i veien for; i forvei, først; gahtsahit uvsa åvdån henge framfor døra; oajvve åvdån med hodet først
åvdåsbargge vikar
åvdås pp.,adv. fra (plassen fremfor), bort fra, unna; for, istedenfor, på vegne av; maná ~ unna vei; guhti muv ~ barggá hvem jobber for (istendenfor) meg
åvdåsråhkålvis ss s forbønn
åvdåstibme m representasjon (på vegne av noen)
åvdåstiddje 1 representant (for noen); frontfigur; foresatt; ansvarshavende; mijá ~ vår representant; nuoraj ~ ungdommens representant; mánáj ~ barnas foresatte; 2 representativ; juogos le åvdåstiddjen udnásj nuorajda gruppen er representativ for dagens ungdom; jf. ájrastiddje
åvdåstimtjála -tjállag- fullmakt (skriftlig)
åvdåstit representere noen, opptre på vegne av noen; ha ansvar overfor; fronte; åvdåsta gus æjgádijt jali barggijt? representerer du foreldre eller de ansatte?; åvdåstit jienastiddjijt ha ansvar overfor velgerne; jf. ájrastit
åvdåsvásstádus ss s ansvar, plikt, forpliktelse; jf. vælggogisvuohta
åvdåsvásstediddje ansvarlig, som har ansvar
åvstån østlig vind
åvtå- se avta-
åvvå adv., attr. adj. hele, ganske, relativt; (med negasjonsverb) i det hele tatt, aldeles; ~ bierik ganske gal; jf. åbbå, ålles
åvvånagá se åvvånagi
åvvånagi helt og holdent, fullstendig; alt sammen, i det hele tatt, overhodet; i mye større utstrekning; jf. ájbas, åbbå, åvvå
åvvånis (med negasjonsverb) i det hele tatt, aldeles ikke, overhodet, slett(es) ikke, på ingen måte, ikke engang; ij lim ~ bårådahtte den var ikke spiselig i det hele tatt; ij ~ dåhkki går aldeles ikke an; jf. åbbå, åbbånagá