Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
oabbábielle l halvsøster
oabbá pp søster
oabllánit bre seg ut, spre seg; øke (i utstrekning, f.eks. om fisk); ekspandere; jf. gæjvvanit, lassánit, lassjkat
oabllát adv. vidt (omkring), spredt, utbredt; jf. loavkkot
oabllit spre utover, bre utover; vuossav ~ spre innholdet av sekken utover
oabllom utbredelse
oabllot blintr. bre seg ut, spre seg (om språk, sykdom, rykte etc.); jf. giejvijdit, lassjkat, oablodit, oavllot, virddut
oablodittr. bre ut el. spre ut (noe), utbre, få til å spre seg (om språk, sykdom etc.); jf. oabllot
oabmásabbo pp attr. oabmásap eldre (ikke om mennesker og dyr); mere slitt, brukt (om gjenstand); jf. vuorrasabbo
oabmásamos oabmásabmus- attr. oabmásamos eldst (ikke om mennesker og dyr); mest slitt, brukt (om gjenstand); jf. vuorrasamos
oabmebijlla jl bruktbil
oabmeháldadiddje bobestyrer
oabme m eiendel, ting, gjenstand, eiendom, eie, bo; skatt; ietjasa åmijt vuorkudi de gjømmer på sine eiendeler, iehtjam oame mine egne ting; gájkka mijá oame alle våre eiendeler, alt det vi eier; åmijt juogadit gjøre opp et bo; vaddet oabmen gi til eie; jf. várnajoabme,åbmudahka
oabme se oames
oabmot m bli gammel, foreldet (om ting, gjenstand, matvarer); bli slitt (om ting el. gjenstand); biebmo li åbmum maten er blitt gammel (uspiselig); jf. sirŋŋat, sjádnjot
oadádagá pl. sengklær, sengetøy; jf. látjádagá
oaddádit frekv. sovne (om flere el. den ene etter den andre); kaus. få til å sove; jf. nåhkådit
oaddámmuddo tt tid for å legge seg, sengetid, leggetid
oaddástallat l avlede oppmerksomheten, dysse; ságaj oaddástaláj hun avledet oppmerksomheten ved å prate om noe annet; jf. dieddjit
oaddát sovne, legge seg for å sove; oaddátjit for å sove; jårbån ~ legge seg fullt påkledd; jf. båkkedit,sujbedit
oadde sovende; ~ ulmusj sovende menneske, en som sover
oaddut bli opptatt av noe (slik at en blir likegyldig el. sløv når det gjelder andre ting el. forhold); jf. huoloduvvat
oadek uten å sove, uten søvn; båråk ja ~ uten mat og søvn
oademladnja nj soverom
oadem søvn; jf. oados
oademvuoládis ss s liggeunderlag
oademvuossa (s's) ss sovepose
oadestit sove (en liten stund); jf. addjistit, nåhkåstit, sujbedit
oadet sove; jf. addjit, båggåhit, oadestit, laddet, nåhkåstit
oadjodibme m beroligelse, beroligende; oadjodim dálkkasa beroligende medisiner el. midler
oadjodittr. roe ned, berolige; gjøre fornøyd, trygg; trygde; jf. suodnodit, vájddodit
oadjo j trygd
oadjomákso vs trygdeytelse
oadjot j roe seg, bli rolig, bli beroliget; bli fornøyd, bli trygg; jf. jaskijdit, sednat, siejggat, suodnot, vájddot, vuoridit
oadne n attr. oanes el. åni kort: sjattaj ilá ~ den ble altfor kort; oanes gárgadisá korte setninger; jf. snarre-, snarrek, ånigasj
oadnot n bli kortere; jf. jádnat
oados ådus- søvn (det å sove); vuolggiv idjaådusav jeg dro for å overnatte; jf. oadem
oadtjelasj ttj kjødelig (som har syndig natur); jf. oattjálasj
oadtje ttj kjød, kjøtt (i religiøs betydning), syndig natur; kjøtt (hos menneske); jf. njuosskaoadtje
oadtjot ttj få, få (gjøre noe), få utlevert; maŋen ~ få med seg; maŋŋela ~ få senere; jf. ássat, bessat, åmastit
oaggá attr. oaggás avskjermet, sikker (trygg) el. beskyttet (sted el. plass mot vind, strøm, trafikk etc.); oaggán viessot leve i et beskyttet miljø; jf. suojes
oaggásvuohta d sikkerhet; rijka ~ rikets sikkerhet
oagge kk bakevje; liten vik, bukt (for tilflukt for båt i vind); le, ly, tilflukt; beskyttelse, sikkerhet, trygghet; verge, støtte; oaggen lij midjij han var en trygghet el. sikkerhet for oss; jf. dårvvo, oahttse, suodje
oaggit gi ly el. beskyttelse, hegne, slå ring om noen; trygge (gjøre trygg, sikre), verge; gi støtte og trygghet; vuorrasijt ~ trygge kårene for de eldre; jf. huksat, oatsodit, suoddjit, várjjalit
oaggom stangfiske, fiske (med stang)
oaggot kk fiske (med stang, snøre, snik); vuolgáv jåhkåj åkkutjit jeg drar i elva for å fiske; jf. guollit
oagodallat l jage, forfølge (fl.ggr. el. til stadighet, om hund, ulv); jf. doarredit
oagodit jage, forfølge (om hund, ulv), følge etter (for å nå igjen), ta opp jakten; jf. doarrádallat,doarredit, oagodallat
oahkot g springe hit og dit; småtrave; jf. guohtsat, njålgådit, tjuosskot
oahpásmahttem presentasjon, introduksjon, eksposisjon
oahpásmahttemtjála -tjállag- introduksjonsbrev el. -skriv
oahpásmahttet ht gjøre kjent med, få til å bli fortrolig med; presentere, introdusere
oahpásmuhttem se oahpásmahttem
oahpásmuhttet ht gjøre kjent med, få til å bli fortrolig med; presentere, introdusere
oahpásmuvvat m (med ill.) bli kjent med (mennesker og konkrete ting), få innblikk i, få innsyn i, bli fortrolig med; få erfaring, gjøre seg kjent med, sette seg inn i; oahpásmuváj bijllaj hunble kjent (fortrolig) med bilen; jf. dåbdijdit, oahpástuvvat
oahpástuhttet ht gjøre kjent med, få til å bli kjent med
oahpástuvvat v (med kom.) bli kjent med, lære å kjenne; stifte bekjentskap med; ~ ålggorijkagijn bli kjent med en utlending; jf. dåbdijdit, oahpásmuvvat
oahpes oahppás- attr. oahpes kjent (= som man kjenner), bekjent, kjent (med), lokalkjent; s. person som en kjenner, kjenning, kjentfolk, kjentmann; kjensfolk, bekjent, bekjentskap, pl. omgangskrets; måj lin oahppása åvdutjis vi (to) er gamle kjenninger; muv oahppása mine bekjente; oahppásijt ávkkit utnytte bekjentskap; jf. diedos, dåbdos, mihtos, oahpes
oahpestibme m omvisning, guiding
oahpestiddje guide, omviser, turistfører, los, veiviser, kjentmann; jf. dålvudiddje,lájddistiddje
oahpestit vise vei, guide, vise rundt, lose
oahppa hp* lære, lærdom, utdanning, teori; studium; åhpa milta etter lærdommen; jf. åhpadus
oahppamahtes -ahttá(s)- attr. oahppamahtes ulærd
OAHPPAMboados -båhtus- LÆRINGsutbytte
OAHPPAM LÆRING
OAHPPAMmiella l LÆRelyst
oahppamnævvo v læremiddel
oahppamstrategija læringsstrategi
OAHPPAMVUOHKE G LÆRINGSMETODE, metode for å lære
oahppánit lære seg, bli fortrolig med; jf. oahppat
oahppásamos oahppásabmus- attr. oahppásamos mest kjente
oahppat hp* 1 lære (seg), lære (å forstå, å kjenne), ta lærdom av; ålgolt ~ lære utenat, pugge; jf. åhpadit; 2 se etter fangst, bytte (i garn, snare o.l.)
oahppe elev
oahppel attr. oahppelis lærevillig, lettlært
oahppijárvustallam elevvurdering
oahppijbarggo rg elevarbeid
oahppijguoradallam elevundersøkelse
oahppijlåhko g elevtall, antall elever
oahppijlånudallam elevutveksling
oahppijráde elevråd
oahppijvidnudahka g elevbedrift
oahppijviesso s elevheim
oahppijæjvvalibme m elevtreff
oahppo (oahppo-) lære-, studie-; ~pládna læreplan; (-oahppo) kunnskap (som fag); risstalasjvuoda~ kristendomskunnskap
oahppobájkke jk studiested
oahppodivut -divud- studieavgift
oahppoduodastus ss s studiebevis; (eksamens)vitnemål
oahppofálaldahka g studietilbud
oahppogárvedibme m studieforberedelse; oahppogárvedime åhpadusprográmma studieforberedende program
oahppogirjjenjuolgadus ss s læreboknormal
oahppogirjje rj lærebok
oahppoguojmme jm studiekamerat
oahppojådediddje studieleder
oahppolihtto ht studieforbund
oahppomáhtudahka g studiekompetanse
oahpponævvobuvtadibme m læremiddelproduksjon
oahpponævvo v læremiddel
oahppopládna n læreplan, studieplan
oahppopládnatjoahkke læreplanverk
oahpporuhtadibme m studiefinansiering
oahpposadje j studieplass
oahpposuorgge rg studieretning
oahppotjuorgga rg studiepoeng, vekttall; gålmmålåk oahppotjuorga 30 studiepoeng
oahppovirggeloahpe b studiepermisjon
oahtse ts tilsyn, oppsyn, pass; jf. gæhttjo, váksjom
oahttjá attr. oahttjás rastløs, selskapssyk; jf. juolodibme
oahttjat htj* lengte intensivt; jf. uhtjárasstet
oahtto ht åte; jf. siebdde
oahttse person (som fører tilsyn), tilsynsfører, formynder, ombud, ombudsmann, verge; inspektør; jf. dárkastiddje, oagge, oatsodiddje, váksjár
oajbbom kamp, strid; jf. doarro,rahtjam
oajbbot jb kjempe, stride, streve og kjempe; jf. doarrot,rahtjat
oajtádallat l bli tatt knekken på, bli gjort ende på, bli knust, bli nedkjempet, bli overvunnet og gjort ende på
oajttet jt ta knekken på, ta kål på, gjøre ende på, nedkjempe, ta livet av, knuse; jf. gåddet, sårmmit, biejsstet
oajvák oajvág- tosk
oajválasj ttj adj. begavet, intelligent, evnerik, fornuftig; s. myndighet, øvrighet; øvrighetsperson; jf. oajvvá
oajvástallat l hovere, være hovmodig, være viktig, selvgod; jf. bivtjudallat, stuorástallat
oajvemusbáhppa hp yppersteprest; jf. alemushærrá
oajvemus ss s adj. fornem, fremst, ledende, øverst; s. leder, sjef, primas, tilsynsmann, høvding; pl. øvrighet, myndighet, overordnet; elite, de fremste; jf. gálles, iset
oajvevuolle l pute
oajvvá attr. oajvvás dyktig, sterk; kreativ, evnerik, fornuftig, intelligent; jf. tjiehppe
oajvvadibme m forslag, råd (forslag), rådgiving; lansering; jf. oajvvadus
oajvvadiddje forslagstiller
oajvvadimrievtesvuohta d forslagsrett
oajvvadis se oajvvadus
oajvvadit foreslå, lansere, fremme forslag; gi råd, tilrå, råde til, anbefale; instruere, veilede; jf. árvvalit,åjvadit
oajvvadus ss s forslag, utkast (forslag); råd, tilråing; veiledning; foreslått kandidat; jf. árvvalus
oajvvaduvvat v bli foreslått el. lansert
oajvváp oajvvábu- bedre, dyktigere (om menneske), mere kreativ
oajvveájggomus ss s hovedintensjon, hovedhensikt, hovedformål, hovedtanke
oajvveárre r hodebunn, hårbunn
oajvveássje (s'sj) ssj hovedsak
oajvvebávtjas -báktjas- hodepine, hodebry
oajvvebuvta -buktag- hovedprodukt
oajvvedahkamus ss s hovedoppgave
oajvvedáhpádus ss s hovedhandling, hovedbegivenhet
oajvvedåjmadiddje sjefredaktør, ansvarlig redaktør
oajvvefáhka g hovedfag
oajvvegárgadis ss s hovedsetning
oajvvegávdda vd hovedperiode
oajvvegiella l hovedspråk, hovedmål
oajvvegirkko domkirke
oajvvehærvva rv* hodepryd
oajvvejuogos -juohkus- hovedgruppe; hovedkomité
oajvve jv 1 hode; dánna ulmusj åjvijs sjaddá her blir man surrete el. ør i hodet;2 øverste leder, overhode; sjef, leder; hoved-; suohkan~ ordfører; jf. iset,jådediddje, njunnjusj; 3 rund fjelltopp
oajvvekontåvrrå vr hovedkontor
oajvveluottudahka g hodepine, hodeverk
oajvvemåhkke hk hovedmål, viktigste anliggende (i religiøs kontekst)
oajvvenjuolgadus ss s hovedregel
oajvveoalle l hovedåre
oajvveoasse s hoveddel, hovedområde; fága oajvveoase hovedområder i faget
oajvvepersåvnnå vn hovedperson
oajvveskuvrre vr hodeskalle, skalle, kranium
oajvvestáda hovedstad
oajvvesuojalm hjelm
oajvvesuorgge rg hovedområde, hoveddisiplin
oajvvetjálle (l'l) generalsekretær
oajvvetjuokkes -tjuoggá- hovedpunkt, hovedmoment
oajvvetjåhkanibme m generalforsamling
oajvvetjåhkkå hk isse; oajvvetjåhkås juolggevuoduj fra isse til fotsåle
oajvveulmme lm hovedmål, hovedformål, hovedmålsetting
oajvveværbba rb* hovedverb
oajvveåvdåsvásstádus ss s hovedansvar
oajvvuolle l hodepute; jf. guodda
oakkádit fiske (med stang, som snarest el. en gang)
oaksá attr. oaksás kvistet(e), med mange kvister, greiner; jf. gáregis
oakse vs grein, kvist; jf. radna
oalgesbelludahka g høyre (pol.parti)
oalgesbielle l høyreside
oalgesgiehta d høyrearm
oalgesjuolgge lg høyrefot, høyrebein
oalges oalggás- attr. oalges(-) høyre; oalggásij el.oalgesbælláj til høyre; ~ giehta høyre hånd
oalggá attr. oalggás bredskuldret; armsterk
oalggegárgadis ss s bisetning
oalgge lg skulder, aksel; fjellaksel; ~rádjáj opp til skulderhøyde; ~rájen ved skulderhøyde
oalle adj. attr. ekte, original, genuin, opprinnelig, virkelig, egentlig, komplett, fullkommen; gradsadv. aldeles, fullkommen, kav, virkelig, rett, riktig; ~ namma opprinnelig navn, original tittel; ~ bierik komplett idiot; ~ ráddna en virkelig el. sann venn; ~ duohta aldeles sant; ~ gállasjguojmmen som el. for å være rette ektefolk; jf. almma, ieme, rievtes
oalleláhkáj på ekte vis, på en opprinnelig måte, på en riktig måte
oalle l strømfar i elv, elveløp; -åre (i sms. f.eks. trafikkåre); fure under skien; jf. jåhkåoalle,jåhtulakoalle,tjoalle, vávlle
oalljo lj olje
oalljovidnudahka g oljeselskap
oallot l kviste, hogge av kvister og greiner
oalolbádne n jeksel
oaloldákte vt kjevebein, underkjevebein
oalol ållul- kjeve, underkjeve
oamedåbddo bd samvittighet; oamedåbdo muode samvittighetsnag; nievres ~ dårlig samvitighet, skyldfølelse
oamedåbdofáŋŋga ŋg samvittighetsfange
oames oabmás- attr. oabme gammel, foreldet (om ting, gjenstand, matvarer); slitt, brukt (om gjenstand); oabme, dåbdos gávne gamle, velkjente ting; oabme biktasa brukte klær;Oabme testamennta Det gamle testamente; jf. sirŋas, sjánjas, vuoras
oanádus ss s stump, forkorting, forkortelse
oanedasstet st korte av litt, gjøre litt kortere
oanedibme m forkortelse, forenkling; jf. oanádus
oanedit korte av, forkorte, avkorte; oaneduvvat forkortes
oanegabbo pp attr. oanegap kortere; jf. oanep
oanegasj ttj attr. oanegis kort; kort stund; oanegis ájgev en (kort) stund; jf. oadne
oanegattjat adv. kort, kortfattet, i korthet
oanegattjav en kort stund
oanegav en liten el. kort stund
oanegin på en kort stund, på kort tid; ~ lij nav ålov muohttám på kort tid hadde det snødd så mye
oanegisláhkáj kortfattet, i korthet
oanegissjiejssim kortdistanse, kortdistanseløp (på skøyter)
oanegistjuojggam kortdistanse, kortdistanseløp (på ski)
oanegistjuojgge kortdistanseløper (på ski)
oanegisviehkam kortdistanse, kortdistanseløp (i idr.)
oanegisviehkke kortdistanseløper (i idr.)
oanemus ss s kortest
oanep oanebu- attr. oanep kortere
oanesájge- korttids-
oanesájgemujtto jt korttidsminne
oanesájggásasj ttj kortvarig, kortsiktig, korttids-, med kort tidsperspektiv
oanet adv. kort
oappásj oappátj- lillesøster, liten søster
oappátja pl. søstre (innbyrdes)
oarbbenattja pl. søsken (innbyrdes)
oarbbenbielle l søskenbarn (kvinne), kusine; jf. vielljabielle
oarbben søsken
oarbes oarbbás- attr. oarbes foreldreløs, uten far el. mor; ensom og forlatt (om menneske); oarbbásijt huksat ha omsorg for de foreldreløse; dåbddåt ietjas oarbbásin kjenne seg ensom og forlatt; jf. aktu
oarbesvuohta d det å være foreldreløs; ensomhet og forlatthet (om menneske); jf. aktuvuohta
oarggal orgel
oarjádahka g sørvest, sydvest (vind), sørlig vind
oarjádakbiegga kk sørlig vind, sørvest vind
oarjásjattr. sør-, syd-, sørlig, sydlig; ~bielen på sørsiden
oarjásjbielle l sørside, sydside; oarjásjbielev langs sørsiden av; oarjásbielen på sørsiden av; oarjásjbielek -bieleg- en om bor på sørsiden
oarjás mot sør, syd; sørover, sydover
oarjátbiegga kk sørlig, sydlig vind
oarjátråda sørlig lett bris
oarjebuj lengre mot sør, syd
oarjebun lengre i sør, syd
oarjebus lengre sørfra, sydfra
oarjelt adv. langs sørsiden el. sørkanten
oarjemus ss s sørligste, sydligste; som er lengst i sør, syd; ~ stáda sørligste by; oarjemusán lengst i sør; oarjemusás fra lengst i sør; oarjemussaj lengst sørover
oarjep oarjebu- attr. oarjep som er lengre i sør, syd; sørligere, sydligere, søndre; oarjebuj lengre mot sør; oarjebun lengre i sør; oarjebus lengre sørfra
oarjján i sør, sørpå, sydpå
oarjját sørfra, sydfra, fra sør, fra syd
oarjjealle sørvest, sydvest, sørvestlig, sydvestlig; ~ Asian i sørvestlige Asia; oarjjealás mot sørvest, sørvestover; oarjjeallen (l'l) i sørvest; oarjjeallet (l'l) fra søvest
oarjjealusjattr. sørvestlig, sydvestlig; ~ guovlojn i sørvestlige områder
oarjje el. oarjjá (oarjes) sør, syd
oarjjel(ij)sámegiella l sørsamisk (språk)
oarjjel(ij)- sør-, syd-
oarjjela pp. prp. på sørsiden av (om bevegelse), adv. langs sørsiden
oarjjelij oarjjelahá- person sørfra, søring; pl. folk sørfra; (i sms.) sør-
oarjjelij pp. (til) sør om; adv. sørover, sydover; attr. sørlig, sydlig; sør-, syd-; jf. oarjás
oarjjelin pp. sør om, på sørsiden av; adv. (lengre) i sør
oarjjelis pp. fra sør om el. sørsiden av; adv. (lengre) sørfra
oarjjeluládahka g sørøst, sydøst (vind); sørøstlig, sydøstlig vind
oarjjelulemus ss s sørøstligst, som er lengst mot sørøst
oarjjelulep -lulebu- attr. oarjjelulep sørøstligere, som er lengre mot sørøst
oarjjelulle sørøst, sydøst; sørøstlig, sydøstlig; ~ Asian i den sørøstlige Asia; oarjjelulás mot sørøst, sørøstover; oarjjelullet (l'l) fra sørøst; oarjjelullen (l'l) i sørøst
oarjjelulusjattr. sørøstlig, sydøstlig; ~ guovlojn i sørøstlige områder
oarjjemerrasuoloj -suollu (l'l) sydhavsøy
oarjjenissun trellkvinne
oarjjeoasestibme m slavehandel
oarjjepåvllå vl sydpol
oarjje rj trell, slave
oarjje- sør-, syd-
oarjjevuohta d trelldom; oarjjevuodas tjoavdádallat bli frigjort fra trelldommen; jf. svájnasvuohta
oarjjevuonak -vuonag- sørlending, person fra Sørlandet, person fra Sør-Norge; jf. oarjjelij
oarre (r'r) ekorn (Sciurus vulgaris)
oarrenáhkke hk (r'r) ekornskinn (Sciurus vulgaris)
oarre r grunn, årsak, påskudd, ærend, anledning, mulighet, argument; sånoattjoj oarev dåppe mannat hun fikk grunn (anledning) til å dra dit; jf. måhkke, svijmme,sivva
oarttje rtj skinn (hardt el. tørt skinn, f.eks. fiskeskinn); jf. tjuobma
oarttjojiegŋa ŋ ujevn el. ru våris (når smeltevannt har runnet bort og isen er frosset)
oarttjotjarvva rv ujevn el. ru og isete skare (om våren)
oarvvanit bli sky (om fugler); jf. vuorvvot, irrot
oasálasj ttj delaktig (i noe; ill. el. inf.); medskyldig, medansvarlig; liehket ~ være medskyldig, ha del i
oasálasjvuohta d delaktighet, del av noe
oasásasj oasátj- liten del, snutt
oasástallam handel; jf. oasestibme
oasástallat l handle (over tid), drive handel; jf. oasestit
oasesbáŋŋka ŋk handelsbank, forretningsbank
oasesbievdde vd handledisk
oasesbuvta -buktag- salgsprodukt
oasesgálvvo lv salgsvare, salgsgjenstand, salgsprodukt, handelsvare
oasesguolle l salgsfisk, fisk for salgs
oasesguovdásj -guovdátj- handelssenter, kjøpesenter
oasesgæjnno jn handelsvei
oasesmuorra r ved til salgs, salgsvirke
oases oassás- handel, forretning, butikk; salg, messe; handelsvare (i pl.); oasen til salgs; oassásav Måsken jådedit drive butikk i Musken
oasesratjástibme m salgskampanje
oases- salgs-, for salg, handels-, handle-
oasestibme m handel, det å handle, det å drive med kjøp og salg; omsetning; le gus oasestime læhkám? har du vært og handlet?
oasestiddje handelsstand
oasestiddje handler, en som driver med kjøp og salg; kjøpmann, handelsmann, forretningsdrivende
oasestimgillde ld kjøpefest
oasestimsjiehtadus ss s handelsavtale
oasestimtjálálvis ss s handleliste
oasestimvidnudahka g handelsselskap
oasestimæládus ss s handelsnæring
oasestit handle, gjøre innkjøp, drive forretning, drive med kjøp og salg; jf. oasástallat
oasesvuosádus ss s salgsutstilling
oasjádit gnistre, sprette (om gnister fra ild); lyne
oasjkedit gnistre
oasosfoannda nd* aksjefond
oasosruhta d aksjekapital
oasosruhtaåbmudahka g aksjekapital
oasosvidnudahka g aksjeselskap
oasosvuojtto jt aksjeutbytte
oasosæjgát -æjgád- aksjeeier, aksjonær
oasos åssus- aksje
oassálasste deltaker; deltakende, medvirkende, aktør, part (deltakende part); pt.pt. impliserte (parter); sij li dåjmalasj sebrudak~de er aktive deltakere i samfunnet; divna ~ lidjin binnedam gájbbádusájt alle partene hadde firt på kravene sine; ássjeoassálasste (s'sJ) part i en sak; gå ássjeoassálasste gájbbet når en part krever
oassálasstem deltakelse, oppslutning; medvirkning
oassálasstemdivut -divud- deltakeravgift
oassálasstemprosænnta nt* deltakerprosent, frammøteprosent
oassálasstet st delta, ta del i, være med i el. på (med ill.); bidra med, medvirke; bargguj ~ ta del i arbeidet; ~ artihkkalijn bidra med en artikkel; jf. sehkanit, sæbrrat
oassásasj ttj del (som hører til samme del el. en bestemt del); sij li gålmå~ prosjevtajn barggamin de arbeider med et tredelt prosjekt
oasseárvvalus ss s delinnstilling, delutkast
oassegárgadis ss s leddsetning
oassemáksem avbetaling
oassemákso vs avdrag
oasse s del, innslag; ledd, avsnitt, utdrag, bolk; andel, part; kvote; komponent; lodd, skjebne; jf. bielle
oasseulmme lm delmål
oassevállde deltaker
oasseválldedivut -divud- deltakeravgift
oassevirgge rg delstilling
oasseåmastibme m andelseie
oasseåmastiddje andelseier, andelshaver
oassje (s'sj) ssj kjerringrokk, skogsnelle (equisetum)
oassjenjuohtso (s'sj) ts kjerringrokk, skogsnelle (equisetum)
oassjket sjk (3.p.pres. oassjká) gnistre; tjalme oassjki det gnistrer av øynene; jf. oassjot, oasjkedit
oassjot sj gnistre, slå gnist; sprette (om gnister fra ild); lyne; rase av sinne (fig.); dållå åssju det slår gnister av ilden; jf. oassjket, ruossot
oassná sn* (Equus africanus) asen, esel; vuojnniv åsnav jeg så et esel
oasste kjøper, oppkjøper, kunde; ~ ja vuobdde kjøper og selger; guolle~ fiskeoppkjøper
oasstemhadde tt innkjøpspris
oasstemnággo kk kjøpepress
oasstet st kjøpe; jf. oasestit
oassto attr. kjøpt (som er kjøpt); ~ stummpa kjøpt brød
oastedit få noen til å kjøpe
oastos oasstus- noe å kjøpe; det å kjøpe, innkjøp, oppkjøp; ælla desti oasstusa det er ingen flere innkjøp; guolle~ fiskeoppkjøp
oatsodibme m støtte, oppfølging
oatsodiddje støtte, støttekontakt; jf. oahttse, stáddá, váksjár
oatsodit lede, føre, støtte opp ved oppfølging, følge opp (en person), hjelpe noen fram; jf. doarjjot, gåtsedit, huksat, lájddit, oaggit
oattes oaddás- rot (den tjukkeste roten i et tre); jf. ruohttsa
oattjálasj ttj kjødelig (som har felles avstamning); kjødelig (som lever etter kjødet el. sin syndige natur; som er full av kjødets lyster), kjødelig sinnet; muv ~ viellja min kjødelige bror; jf. oadtjelasj
oattjos oadtjus- noe man kan få el. er til å få; fangst; jf. åttjulvis
oavdástallam skuespill
oavdástallat l spille skuespill; jf. dahkadallat
oavdástalle (l'l) skuespiller
oavddodahko g undergjerning, mektig gjerning; underverk, storverk; oavddodagojt dahkat gjøre mektige gjerninger
oavddosubtsas -subttsas- undereventyr
oavddot vd forundre, forbause, overraske
oavddo vd under, mirakel, noe underlig el. merkelig; merkverdighet (merkverdig ting el. handling, gjøren og laden); jus ehpit merkajt ja oavdojt vuojne, de ehpit jáhke (joh. 4:48) uten at dere ser tegn og under, tror dere ikke; diján dajt åvdijt dere med deres merkverdigheter; jf. imáj, oavdos
oavdduhibme m undring, forundring, forbauselse (forundring)
oavdduhit undre seg el. forundre seg over noe (akk.), bli el. være forundret; oavdduhin suv gå ittjij bårå de undret seg over at han ikke spiste; jf. imájdallat
oavddusa pl. varsel, forvarsel, omen (som bebuder at noen kommer); duv åvdån båhti ~ det går varsel framfor deg; jf. diedjim
oavddut bli forundret, forbauset el. overrasket
oavdos oavddus- attr. oavdos underlig, merkelig; forunderlig, underfull; fantastisk; jf. goavsos, imálasj
oavllot vl dekkes av smeltevann om våren (om mark og bekk); spre seg el. bre seg utover (om smeltevann); jf. oabllot, soavllot
oavloj oavlluh- smeltevann (på land og i bekk), sørpe i groper på marka om våren; jf. soavlle, sårån
oavŋela adv., pp. etter (på avstand); jf. maŋŋáj
oavŋestit følge etter på avstand; følge etter noen uten lov; jf. tjuovvot
objevtapredikatijvva jv objektspredikativ
objækta vt* objekt
obligasjåvnnå vn obligasjon
olijvva jv oliven
olijvvamuorra r oliventre (Olea europaea)
olympia(gilpos)vuojtte olympiamester
olympiagilpos -gilppus- olympiade, olympisk mesterskap
olympiagilpustallama olympiske leker; dálvve~ olympiske vinterleker
olympiatjuojggamvuojtte olympiamester på ski
omelæhtta ht* omelett
oránssja sj oransje
orgádna n organ
organisasjåvnnå vn organisasjon
organissta st organist
orkádna n orkan
ORNAMENTIHKKA HK ORNAMENTIKK
ORNAMæNNTA NT* ORNAMENT
ozongierdde rd ozonlag