Julevsáme-dárro báhkogirjje   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Jus li makkirak tsuojggidusá jali ietjá oajvvadusá bágoj birra majt máhttep duoddit, sáddi e-påstav dási: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Bagádallam gåktu bágojt åhtsåt Vuostak vállji bokstávan man vuolen sidá åhtsåt, ja dieddela "Ctrl" ja "F", de ihtá boaksa man sisi tjálá.

Buojkulvis Jus sidá åhtsåt mij la báhko "ihtet" dárruj: Maná "I" vuolláj, dieddela boalojt Ctrl ja F > tjále åhtsåmbágov "ihtet" boaksaj. I dasti dárbaha sláddit/ jållerdit vuolus sjermav.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Lulesamisk Norsk
labádasstet st bevege seg litt, røre på seg litt; jf. nirkedit
labádit bevege seg, røre (på) seg, reagere; jf. labudit,nirkedit, svahtjat
labbmotadv. sammenkrøkt, nedhuket (med hodet ned); jf. lubttsot, jåddnot, tjuvvot
labddet bd kløyve (tæger); spalte; jf. luoddot,spálkkot, sárrat
lábllat bl briste, brekke (om is, skare, snøbro over elv); falle el. styrte sammen, rase (om bygning, tak etc.); jf. doaddjut, ruossat, slábmat, vierrat
labmahit sitte på huk (med hodet ned), sitte sammenkrøkt (med hodet ned); jf. lubttsahit, tjuvvahit
labmalit huke seg ned fort (med hodet ned), kaste seg ned (for å skjule seg); jf. lubttsat, tjuvvidit
labmat m huke seg ned (med hodet ned), legge seg ned (for å skjule seg); jf. lubttsat, tjuvvidit, tjieggŋidit
lábmelådde tt fugl som feller fjær
lábme m fjærfelling
lábmot m myte, skifte fjær
labmot se labmat
laboratåvrrå vr laboratorium
labot labod- foster (som rører på seg); jf. åhke
lábttje btj tøm, tau (av lær); jf. hærvol
lábttjemuorjje rj teiebær (Rubus saxatilis)
labudahtjat tj begynne å røre (på) seg el. bevege seg, settes i bevegelse
labudahttet ht tr. bevege noe, få til å røre el. bevege seg; jf. nirkkalit
labudasstet st røre (på) seg litt, bevege seg litt
labudit intr. røre (på) seg, bevege seg, være i bevegelse; jf. labádit,nirkedit
ládadallat l bli angrepet, bli overfalt, bli attakkert, bli stormet, bli overlistet, bli overrumplet el. overrasket (av noe el. noen, med ill.); biernnaj ládadaláj han ble angrepet av en bjørn; jf. boadádallat
ládam angrep, overfall, attakk; ~ gáddek angrep over land; ~ sjievnnjedin et overfall el. attakk i mørket
ládas ládas- attr. ládas fullastet, nedlesset; jf. dievas
ladás lahtas- ledd (i konkret betydning), lem; jf. lahtto, oasse
ladástit partere et dyr etter leddene, skille leddene fra hverandre, lemme, dele etter leddene; jf. båddit, ruodat, ruojvvit
ládattr. angripe, anfalle, overfalle, attakkere, gjøre et attakk, storme, gå til angrep; overliste, overrumple, overraske, komme uforvarende over noe(n); vasjulasj la oajvvestádav ládam fienden har angrepet hovedstaden; jf. ládadallat, validit
láddadit modne (gjøre moden)
láddáduvvat v bli fornorsket el. forsvensket (kulturelt); jf. dárojduvvat
láddamájgge jg modningstid
láddamássje (s'sj) ssj modningssak
láddamláttak -láttag- modent moltebær
láddam moden, fullmoden (om bær, sak)
láddanit lades, bli ladet (om batteri)
láddár molte(bær)plukker; jf. láttaktjoagge
láddat tt modne, modnes
láddelasj ttj ikke-samisk person; jf. ládde
ládde tt 1 ikke-samisk mann, person; etnisk nordmann el. svenske; ikke samisk befolkning (i pl.); láttij værált nordmenns verden; sábmek ~k same som nordmann, såvel same som nordmann; jf. dádtja, láddelasj, rivggo, vuonak; 2 land (som 2. ledd i sms); HelgeláddeHelgeland
laddet tt late som man sover; ligge og lure (for å angripe; om dyr); jf. addjit, jåddnåhit, lubttsahit, sjiektjat, vuorŋedit
láddim moltebærplukking
láddit lade (batteri)
láddit legge inn (om årer)
láddit plukke molter; iektu lidjiv láddimin i går var jeg å plukket moltebær; jf. láttagahttet
laddjot adv. utbredt, lagt utover (om bl.a. høy); jf. luobbot
laddne slott, palass, borg
ladjot j legge utover, breie, bre ut (om bl.a. høy, gress, klær); spre (kaste el. strø utover); ájvijt ladjot breie gress; muhkkojt ladjot spre møkk; jf. hádjet, luobbot
ladnja nj hylle el. avsats (i berg el. fjellside); fold (i klær); rom, sal; jf. låpptå
ládnje nj ungbjørk, småbjørk; jf. lagim, spádnjo, soahke
ládnjevuovdde vd bjørkeskog (av ungbjørk); jf. soahkevuovdde
ládo låve; jf. fiekse
láffes láffá (f'f) loppe (insekt av ordenen siphonaptera)
lagábuj pp., prp., adv. nærmere (til); boade ~ kom nærmere
lagábun pp., prp., adv. nærmere (ved)
lagábut adv. nærmere, mer nær; jf. dárkkelappot
lagádasstet st gi, rekke (som snarest)
lágadibme m attr. lágadis lovløs
lágadisvuohta d lovløshet
lagádit gi, rekke (noe); lagáda munji nijbev gi meg kniven; jf. gálggit, vaddet
lagámusán pp., prp., adv. nærmest (ved)
lagámusát adv. nærmest
lagámus ss s nærmest; lagámusá de nærmeste, pårørende
lagáp lagábu- attr. lagáp nærmere, mer nær; jf. dárkkelabbo
lágásj lágátj- attr. lágásj like s.; lik, som er lik el. som ligner, -lignende, slags; suv lágátjav gal ij gávna hans like finnes ikke; muv ~ som er lik meg; dan ~ som er lik den, som ligner denne; silba ~ sølvlignende; (i sms.) slags, -artet; guovte~ vuojno to slags syn; moatte~ ulmutja mange slags folk, gájk~ all slags; avta~ ensartet; jf. siehke
lágedit ville ha (med akk. el. elat.); bry seg om noe(n); ittjij suv lágeda ville ikka ha henne el. ham; jf. berustit, sihtat, vieledit
lággadittr. få til å falle el. ryke over ende; få til å legge seg (om gress); jf. lággat, vierddet
lággat kkintr. falle, ryke over ende; falle om, styrte om; stupe (falle om, falle framover el. til side); legge seg (om gress etc.); jf. ruossat, slábmat, vierrat
lággittr. felle el. bryte over ende (noe som står oppreist); jf. lággadit,slággit, vierddet
lággo kk lange (Molva molva)
lagim fjellbjørk (Betula pubescens tortuosa), småbjørk, bjørkekratt (nær tregrensen); jf. ládnje, skierre, soahke, spádnjo
lagosavijssa js næravis
lagosbájkke jk nærområde, nærliggende område
lagosbirás lagosbirras- lokalmiljø, nærliggende miljø; jf. lahkabirás
lagosdemokratija nærdemokrati
lagosjåhtulahka g nærtrafikk, lokaltrafikk
lagos lahkus- nær, noe som er nært, nærhet; nærliggende, tilgrensende; nær-, lokal- (i sms.); dánna lahkusin her i nærheten; dájn lahkusijn her i nærområdet el. i nærheten; jf. lahka
lagosrádio nærradio
lagosvuohta d nærhet
lagosårro (r'r) folk i el. som bor i nærområde
lágŋet lágŋed- attr. lágŋedis mild (om vær); folkelig; mild til vesenet; jf: loabdde, sijvvo
láhkaárvvalus ss s lovutkast, lovforslag
láhkaásadibme m lovgivning
láhkaásadiddje lovgivende
lahkaberulasj ttj nærbeslektet
lahkabirás -birras- nærmiljø (forhold i de nærmeste omgivelser et menneske lever i); jf. lagosbirás, lahkabiros
lahkabiros lahkabirrus- nær omgivelse el. omegn; lahkabirrusijn i nære omgivelser; jf. lahkabirás, lagosbirás
láhkadahko g lovgjerning
láhkadoadjem lovbrudd
láhkadåbdde lovkyndig, jurist; jf. láhkaoahpes
láhka g lov; jf. njuolgadus
lahkalakkoj adv. nær hverandre; jf. bálldalakkoj, guorralakkoj
láhkaloahpádus ss s lovhjemmel
láhkamierredum adj. attr. lovpålagt, lovbestemt, som er bestemt ved lov
láhkamærrádus ss s lovbestemmelse, lovvedtak
lahkanaddat tt nærme seg, komme nærmere (om flere)
lahkanahttet ht nærme, føre el. bringe nærmere
lahkanibme m tilnærming; noe som nærmer seg el. er nært forestående; ájgge le lahkanime tiden nærmer seg
lahkanimvuohke g tilnærmingsmåte
lahkanit intr. nærme seg, komme nærmere; lahkanahtjat begynne å nærme seg; jf. tjáhkot
LÁHKÁN LAKEN
láhkaoahpes -oahppás- lovkyndig; jf. láhkadåbdde, tjálukoahpes
lahka prp., pp., adv. nær, i nærheten, like ved; goade ~ nær huset; dáv la má ~ viehkalit det er en kort avstand å springe over (mellom) her; rájá ~ like ved grensen;jf. báldan, guoran
láhkarievddadibme m lovendring
láhkatæksta vst* lovtekst
lahkavuohta d nærhet
lahkaårro (r'r) folk som bor i nærheten el. i nærheten av hverandre, beboere med kort avstand seg imellom; jf. lagosårro
láhke g måte, vis (brukes ofte i sms. med adj. og adv. og står i ill. sing. -láhkáj); dan láhkáj på den måten, på det viset, på en slik måte; sæmmiláhkáj på samme måte; ietjáláhkáj på en annen el. annerledes måte; ruvvaláhkáj ganske snart
láhkka hk lakk
lahkke hk halv, halvpart, halvdel; ~ båhtål en halv flaske; oattjojma goabbák lahkev vi (to) fikk hver sin halvpart; jf. bielle, vuorro
láhkkit lakke, lakkere
láhko g bred senkning mellom fjelltopper (over tregrensen); slett treløs platå i fjellet; jf. gelnav, loabme, njoasske, låpptå, vallda
lahkusij pp., prp., adv. nær, nærmere noe (i retning til), bort (i)mot, opptil: lahkusij tuvsán kråvnå nærmere (nesten) tusen kroner
lahkusin pp., adv. i nærheten, i området; dánna ~ her i nærheten; jf. guoran
lahkusis pp., adv. fra nærheten av
láho attr.láho(s) mild vinterluft (vanligvis til fjells); jf. bivval, lievnno, mádjálahka
láhodit bli mildt el. mildere i luften på vinteren; jf. biváldit, lievnnot
láhot adv. mildt (om vinterluft); ~ bieggá de blåser mildt
láhpadit miste, somle bort noe (fl.ggr. el. fl.ting); biednigijt ~ miste pengene (fl.ggr.); jf. láhppet, masset
lahpat b vrimle, myldre (om mennesker); jf. gissat, lådat, mådat
láhppet hp miste, somle el. rote bort noe; tjoavddagijt ~ miste nøklene; jf. biesstet,gádulmahttet, láhpadit, láhpput, masset, skidárdit
láhppudit komme bort, gå seg bort (om flere el. den ene etter den andre); jf. tjádjánit
láhppum bortkommen el. bortkommet; ~ bena en bortkommen hund
láhpput komme bort, komme på avveier; gå seg bort (med ill.); jf. diedjanit, láhppudit, tjádjánit, gáhtot
láhtar fakte; bágo ja láhtara ord og fakter; jf. vuohke
láhtes láhttás- attr. láhtes skrånende (svakt); jf. lajtok, luojtos
láhtjet tj re el. reie opp (en seng); dekke (et bord); legge til rette, tilrettelegge (for noe); látjedum oppredd el. oppreid; látje bievdev dekk på bordet; ~ dilev legge forholdene til rette, legge til rette for
láhtjo tj liggeplass (seng); leie; båre
lahtsat ts slippe igjennom væte el. fuktighet; jf. lissat, tsieggat
lahtte ht attr. lahtte blå; jf. alek
lahtto ht lem, kroppsdel; lahto várkkiji det verker i alle lemmene; jf. ladás
láhtto spor (oppgått el. oppkjørt spor i snøen etter ski el. snøscooter), skispor, skiløype, løype; jf. doalle, giedja, luodda
láhul boltit, fjello (charadrius morinellus)
lájbasj lájbátj- småbrød, rundstykke, bolle
lájbbár baker
lájbbedoadjem brødsbrytelse, det å bryte brødet (ved utdeling av nattverd)
lájbbe jb brød; jf. stummpa
lájbbot jb bake; jf. gáhkkit
lájbos lájbbus- bakst, bakverk
lájdas lájddas- attr. lájdas lett å lede (om f.eks. dyr); jf. lájduk
lájddishiergge rg lederein
lájddistiddje veileder, veiviser, fører, ledende person; veiledende; jf. bagádalle, dålvudiddje, njunnjusj, oahpestiddje
lájddit leie, lede; jf. oatsodit
lájddo jd lei (for båttrafikk); veistrekning
lájduk lájdug- attr. lájduk el. lájdugis lett å lede (om f.eks. dyr); jf. lájdas
lajggat jg flakne av, sprekke (og falle løs); jf. ráhkat
lájggebátsidisápl. restegarn (ulltråd)
lájggeduhppo hp garntufs
lájgge jg garn (ulltråd)
lájggenådo garnnøste
lájggijiddje utleier; leietaker
lájggit leie, hyre; bijlav ~ leie en bil; jf. bálkkit
lajggit rive løs (en bit, stykke), flekke av, få til å sprekke (om kopp o.l.)
lájggobijlla jl leiebil
lajggodit kalve (om isbre); revne, sprekke og falle løs (om berg)
lájggo jg leie, utleie; goahte~ husleie
lájggoviesun leieboer
lájkár lat person, en som er lat; jf. lájkesnierra
lájkástallat l late seg, være lat
lájkesnierra r latsabb, slamp
lájkesvuohta d latskap
lájkke jk attr. lájkes lat; jf. sjiettjas
lájkkot jk bli lat
lájtedahtte kritikkverdig, klanderverdig
lájteduvvat v kritiseres, bli utsatt for kritikk, klandres; vájku majt dagáv, de lájteduváv samme hva jeg gjør, så blir jeg kritisert
lájtek uten kritikk; bessiv (váni) ~ jeg slapp unna uten kritikk
lájtodibme m attr. lájtodis uklanderlig, ulastelig, uangripelig
lajtok lajtog- attr. lajtogis skrånende; jf. láhtes
lájtos attr. beklagelig, klanderverdig; ~ dille beklagelig situasjon
lájtos lájttus- noe å kritisere el. klandre; klander
lájttalahtte adv. kritikkverdig, klanderverdig
lájttalibme m kritikk el. klander (gjentatte ggr.); jf. guoddalibme
lájttálisát adv. kritisk, klandrende; ~ hållat snakke klandrende
lájttális attr., pred. tilbøyelig til å kritisere el. klandre; kritisk, klandrende; ~ ulmusj kritisk person; dájddo ~ ájádallamijda evne til kritisk tenkning
lájttalit kritisere el klandre (fl.ggr. el. hverandre), rette kritikk mot noe(n)
lájttár kritiker, en som stadig kritiserer el. klandrer
lájttet jt kritisere, klandre, påtale, omtale nedsettende; jf. guoddalit, gájgodit
lajttit gå på skrå; lajttij buoldav vuolus han gikk på skrå nedover lia
lájtto jt kritikk, klander, nedsettende omtale, utfall; dat ålmåj le agev lájto vuolen den mannen er alltid under kritikk; jf. gájgodus, guoddalibme
lajttot adv. på skrå; tjerastit ~ kjøre (på ski) på skrå
láktadit myke opp (om sko, ved bruk)
láktat vt bli myk (om sko)
lállembájkke jk hekkeplass, rugeplass
lállet l hekke, ruge; jf. månnit
lamádallat l gjømme seg, skjule seg (ved å huke seg ned); huke seg ned, legge seg ned flere ganger (for å skjule seg); jf. labmat
lámmpoglássa s lampeglass
lámmpo mp lampe, belysning
lámmpotjuovgga vg lampelys
lamsedit hoppe fram, komme ut med et sprang (fra f.eks. skogen); jf. dalvvat
lánnda nd land, rike; jf. rijkka
lapsadit flyge med lette og hurtige vingebevegelser (om f.eks. snøugle); jf. loavkkánit
laptoshávve v streifsår
laptosluoda -luodag- streifskudd
laptostit streife, snerte; laptostam lij dat luoda skuddet hadde streifet
lárkas adv. bevisstløs, halvt i hjel
lárkav lárkkam- skilning (av rein), reinskilning
lárkkanit slå seg bevisstløs el. i svime; jf. jámálguvvat
lárkket rk skille (rein)
lárkkit slå bevisstløs el. i svime; jf. lárkkanit, tsábmestit
lasádus ss s tillegg, økning, tilskudd, påbygging, forhøyelse, pålegg; bálkká~ lønnstillegg, gasskafága~ mellomfagstillegg; jf. lasedibme, lassánibme
lásan adv. låst; uksa l ~ døra er låst
lasedasstet st øke litt, forøke litt, legge på litt
lasedibme m økning, forøkning, forøkelse, tillegg; jf. lasádus, lassánibme
lasedit tr. øke, forøke, gjøre større, legge på, supplere, utfylle; boanndudagáv ~ forøke formuen; jf. duoddit, ienedit, lassánit
laseduvvat v bli øket, forøkes, legges på; jf. lassánit
lásjmak lásmag- attr. lásjmagis smidig, myk; jf. dávŋas, másjkuk, suohpe
lásjmudahttem oppmyking el. oppmjuking, opptrening
lásjmudahttet ht myke el. mjuke opp, trene opp
lásjmudallam gymnastikk, kroppsøving; trim
lásjmudallat l frekv. drive gymnastikk, kroppsøvning, trene (i treningsstudio)
lásjmudit bli myk, smidig; jf. másjkudit, slibttsat
lásjmugitadv. smidig, mykt
lásjmuk lásmug- attr. lásjmugis smidig, myk; jf. másjkuk, suohpe
lássá (s's) lass
lassánaddat tt øke, forøke, tilta, stige, formere seg (etter hvert); jf. lasedit, lassjkat, oabllánit
lassánibme m økning, forøkning, forøkelse, forhøyelse, stigning, oppgang, tilvekst, formering, vekst; bálkká~ lønnsøkning; ruhta~ økonomisk vekst; hadde~ prisstigning; jf. lasedibme, lasádus
lássanit gå i lås, bli låst
lassánit intr. øke, forøke, tilta, bli større, vokse, stige, formere seg, bli mer el. flere; báhtariddjij låhko le lassánamantallet flyktninger har økt; goahtelájggo lassánij husleia steig; jf. laseduvvat, ædnot
lássasit gå i lås
lássa s lås; jf. gadtsalássa
lasseájgge jg tilleggstid
lasseárvvodivut -divud-(oaned. lád.) merverdiavgift (fork. mva.)
lasseárvvo rv merverdi
lassediehto d tilleggsopplysning
lassefáhka g tilvalgsfag, tilleggsfag
lassegatjálvis ss s tilleggsspørsmål
lassegållo l merkostnad, merutgift, merutlegg
lassejuollodibme m tilleggsbevilgning, ekstrabevilgning
lassemávsos -máksus- tilleggsbetaling, ekstrautgift
lasseruhta d ekstrabevilgning, tilleggsbevilgning
lásses lássá- (s's) svaberg, bergflate (glatt), stor flat stein (som stikker opp av jorda); jf. slædo
lasse s økning, tillegg, mer; (i sms.) mer-, etter-, bi-, tilleggs-, ekstra-; supplerende, utfyllende pr.pt.; jf. duodde, lasádus, lasedibme, lassánibme
lassevuojtto jt ekstragevinst, merutbytte, ekstra profitt
lassevuorro r ekstraomgang (i spill, idrett), ekstrarunde
lasseværro r tilleggsskatt
lasseæládus ss s binæring, attåtnæring, bierverv
lasseåhpadus ss s etterutdanning; jf. duoddeåhpadus, joarkkaåhpadus
lássiduvvat v (s's) bli låst, låses
lássit (s's) låse; jf. stieggit, lássasit
lassjánit bli sunn og frisk, komme i form; jf. væddjat
lassjes attr. sunn (også om menneske); frisk, gjennomfrisk; ~ biebbmo sunn mat, ~ rumáj et sunt legeme; jf. biektel, lassjuk, varás, varres
lassje sj god fysisk tilstand, form; jf. sjahpe,vieddje
lassjesvuohta d sunnhet
lassjet adv. sunt; ~ viessot leve sunt
lassjkat sjk flyte utover, bre seg (om vann o.l.); forøke seg (om dyr i flokk); jf. bådestit, oabllot
lássjmot sjm bli smidig, myk; jf. lásjmudallat
lassjot sj komme i god fysisk tilstand, komme i form
lassjuk lassjug- attr. lassjugis sunn, gjennomfrisk; lassjugis ulmusj sunt menneske; jf. varres
lasskit gjøre våt, gjennomvåt; jf. luvvadit
lásskit laske (snekkeruttrykk)
lasstamádo løvmakk (Choristoneura fumiferana)
lasstamuorra r lauvtre
lasstamuorra r løvtre
lassta st løv, lauv, blad
lasstavuobme m løvskog
lasstavuovdde vd lauvskog
lasstavuovdde vd løvskog
lasstit barke
lassto st vier, grønnvier (Salix phylicifolia); vierbark (for garving)
lásta lásstag- sidebord (i en pulk); jf. bårdde,rabmo
latijnagiella l latin (språk)
látjádagá pl. sengklær, sengetøy; jf. oadádagá
látjav láhtjam- sønn el. datters svigerforeldre
látjos láhtjus- arbeid med å re el. reie opp
láttagahttet ht være på moltebærtur, drive å plukke moltebær; jf. láddit
láttájduvvat v bli fornorsket el. forsvensket; jf. dárojduvvat
láttakjiegge kk moltemyr
láttak láttag- moltebær (Rubus chamaemorus); jf. gárggaláttak
láttaknoade moltebør
láttaktjalmme lm et enkelt moltebærøye
láttaktjoagge molte(bær)plukker; jf. láddár
lávdda adv. tett (med lite mellomrom); jf. vuorjját
lávddábut adv. tettere (med mindre mellomrom)
lávddáp lávddábu- tettere (med mindre mellomrom)
lavdda vd slekt; jf. beraj, máddo
lávdde vd tann el. pinne i snjisskom
lávde pl. tenner (pinner) i snjissjkom
lávgadit frekv. føye tett samme, sette sammen, passe sammen (slik at det blir tett), fuge
lávgájdallat l frekv. smigre, opptre med smigrende ord (med ill.)
lávgga adv. tett, tett inntil, tett sammen; ~ biedjat sette tett sammen; jf. lávggagárggot
lávggagárggotadv. tett (etter hverandre) i en rekke, i tett rekkefølge; jf. gárggot, lávgga
lávggat vg intr. slutte tett til (om dør, lokk etc.); gå i hop el. bli tett (om sprekker og søm)
lávgge vg fuge; jf. sjoappka
lávggit føye tett sammen, sette sammen, passe sammen (slik at det blir tett), fuge; jf. lávgadit,sjoappkat, sjåpkadit
lávggom bad, bading
lávggomladnja nj bad (dvs. baderom)
lávggomsádjá j badekar
lávggomtjáhtje tj badevann
lávggot vg tr. bade (f.eks.et barn)
lávggo vg bad
lávgudahka g bad, badehus
lávgudit bade, ta seg et bad
lávITJA slektningER EL. søskenbarn (INNBYRDES); JF. LÁVVE
lavkadit traske, gå tungt og langsomt; jf. valkadit
lávkásj lávkátj- lite steg el. skritt; JF. LÁVKKE
lávkka vk sekk (liten ryggsekk), ransel; jf. vuossa, BÁRKÁVUOSSA
lávkke vk steg, skritt, trinn; jf. LÁVKÁSJ, LÁVKKISTAHKA
LÁVKKIDAHKA G sted hvor en kan sette foten når en tar et skritt, trinn, TRAPP; JF. LÁVKKISTAHKA
lávkkistahka g steg, skritt; trinn; JF. LÁVKKE, LÁVKKIDAHKA
lávkkistit ta et kort el. hurtig skritt
lávkkit stige på el. av, ta et skritt el. steg; skritte; lávkkit badjel skritte over; jf. låjdåstit
lávkkot vk gå med lange skritt el. steg, skritte, skritte ut; jf. soalldot, stævkkot
lávládit synge (en gang), synge en sang; jf. lávludit
lávla lávllag- sang; JF. LÁVLLA, LÁVLUDIS
lávllá attr. lávllás dyktig til å synge, glad i å synge
lávllát begynne å synge
lávlla vl sang; JF. LÁVLUDIS
lávllomgilpos -gilppus- sangkonkurranse
lávllomgirjje rj sangbok
lávllom sang (det å synge)
lávllomtjiehppe hp sangstjerne
lávllo sanger, forsanger; pr.pt. syngende
lávllot vl synge; lávllomis gergaj han/hun ble ferdig med å synge; lávloduvvat v synges, bli sunget; jf. ármmadit, lávludit, lavnadit, lillardit, niherdit
lávlo adv. syngende; bådij ~ HAN/HUN kom syngende
lávlodahtte sangbar
lávludis ss s sang; JF. LÁVLA, LÁVLLA
lávludit synge (over tid, av og til, fl.ggr.); jf. lávládit
lavnadit hoppe (om små barn under lek); synge med høy og klar stemme; stuvssiji ja lavnadi de leker og hopper
lavnnat se lavnnet
lavnnet vn gå opp, stige opp; biejvve lavnná (lavnnegoahtá) solen går opp; jf. guojijdit
lavnnje vnj torv
lavnnjit torvlegge, tekke med torv
lavtadit prate (uanstendig, ufint); jf. lievdardit
lávtas láktas- pred. myk, oppmyket (om sko); jf. dávŋas
lávvadit røyklegge; tåkelegge
lávvat v dekke, legge seg over (om røyk, dis, tåke); være gjennomtrekt av blod (om kjøttet i slaktedyr); jf. lávvadit, loavddet, låvgijdit
lávve v slektning; søskenbarn, -menning; jf. maŋeplávve
lávvodahka g lørdag
lávvodakiehket -iehked- lørdagskveld
láŋasguolle l rakefisk
láŋasmuvvat v surne (helst om fisk); jf. hávrrot, muovvat
láŋastuvvat v surne (helst om fisk); jf. muovvat
láŋŋga for lenge siden; jf. ådnå
legotjulkko lk legokloss
lehtsa ts knepp, smell (av klauv el. hov)
lehtsat ts knepre, kneppe, smelle (om klauv el. hov)
leksebma m leksem
leksikåvnnå vn leksikon
leksjåvnnå vn leksjon
leopárdda rd leopard
LEV SE HJELPEVERBET I GRAMMATIKKEN
libba pp lam; jf. guppar, sávttsa
libbogisÁTADV. mildt (om sinnelag), SAKTMODIG, vennlig; JF. lidnásit, LÅjet
libbogis ss s mild (om sinnelag), SAKTMODIG, vennlig; JF. LÅDJE
libbogisvuohta d mildhet, SAKTMODIGHET, vennlighet; JF. liekkogisvuohta, linesvuohta,LÅJESVUOHTA
libjastit dingle
libjes libjjá- hengesmykke (av edelt metall), anheng, smykke som henger i kjede el. klave; løv (ornament formet som løv, f.eks på sølje); jf. libjja
libjja bj (henge)smykke, anheng, smykke som henger i kjede el. klave; løv (ornament formet som løv, f.eks på sølje); jf. libjes
libjjahit dingle, henge og dingle; jf. loavkkahit, slibárdit
libjjotadv. dinglende, hengende (som en flik)
libjjot bj dingle, henge og dingle; jf.lippsjot, slibárdit
libjudit dingle, henge og dingle
librre br lever (hos dyr); jf. lirvve
liddet tt sveve sakte (om ørn etc.), glidefly; jf. girddet, háládallat
liddno dn hubro, bergugle (bubo bubo)
lidnanit bli linn(ere), bli mykne; jf. dibmat, lidnot
lidnásit adv. lint, mykt, mildt, ømt; jf. libbogisát, låjet
lidnot n bli linn(ere); mykne; jf. dibmat, lidnanit
liebbmit koke buljong (av tang, fiskehoder o.l.) til fór el. matauke for husdyr i vårknipa
liebma m kjøttkraft, sodd, fiskekraft, buljong; matauke el. fór i vårknipa til små- og storfe (kokt av tang, fiskhoder o.l.); jf. låhka
liebnnet bn* helle i, fylle i (en beholder, el. med trakt); tappe på; bensijnav liebnnet fylle bensin; jf. gurgodit, snjårrat
lieddit lade (børse, sprengsalve)
lieggagráda varmegrad; ålggon li guoktalåk ~ ute er det 20 varmegrader
lieggailmme lm varmluft
liegganibme m oppvarming; bieja liegganibmáj! sett til oppvarming!
liegganit bli varm(ere), oppvarmet; liegganahtjat begynne å bli varm(ere); jf. báhkkanit
lieggasabbo pp attr. lieggasap varmere; jf. bivvalabbo
lieggasamos -sabmus- attr. lieggasamos varmest; jf. bivvalamos
lieggatjáhtje tj varmtvann
lieggavarák -varág- attr. -varák varmblodig; jf. galmmavarák
lieggiduvvat v varmes opp
lieggit varme (opp); tjátjev lieggit varme vann; lieggidum oppvarmet; jf. báhkkit, biktet, liekkadit, sudet
liehke g (ill. læhkáj) fordypning, senkning (i terrenget); dal, dalføre; DuornnusaliehkeTornedalen; jf. læhkálahka, vágge, vákkudahka
liehket være; læhkám lav sijdan jeg har vært hjemme; jf. årrot
liehpabielle l ene halvdelen avlåvda
liehppa hp åpen råk i sjø; barflekk om vinteren (forblåst); jf. bievllaliehppa, sudde, váhkko
liejbbe jb menstruasjon (dvs. menstruasjonsblod); jf. ájggevarra
liejbbe jb or, gråor (Alnus incana)
LIEJBBELÅDDE TT RØDSTJERT (PHOENICURUS PHOENICURUS)
liejkkit støpe i form, helle støpemasse i form; jf. læjkkot
liejmedit få et brudd el. brest (om hardt materiale); jf. doaddjut
liejmme jm flis, splint, bruddstykke; brudd, brist, brest (i hardt materiale)
liekkadallat l drive el. holde på å varme opp
liekkadis ss s varmt påfyll til noe som har kjølnet el. varmer opp noe som er blitt kald; snjoarrista munji liekkadisáv skjenk meg litt varmt påfyll; jf. liekkas
liekkadit varme opp (om flere); jf. lieggit
liekkanadv. varm, mens noe er varmt; ~ bisodit holde (beholde) noe varmt; ~ bårråt spise noe mens det er varmt
liekkas lieggas- attr. liegga varm; tjáhtje l ~ vannet er varmt, liegga tjáhtje varmt vann; jf. báhkas, liekkos
liekkas lieggas- varme, noe varmt; lieggasij boahtet komme inn i varmen; lieggasav juhkat drikke noe varmt; jf. báhkas, bikto, bivvo, liekkadis
liekkogis attr. varm, lun, øm; jf. lines, njuorris
liekkogisvuohta d varme, (varmt) hjertelag; jf. libbogisvuohta, njuorrisvuohta
liekkos attr. varm, lun, øm; hjertelig; jf. liekkogis,lines, njuorris, vájmulasj
liekkosvuohta d varme, varmt hjertelag; liekkosvuodav dåbddåt føle varmen; jf. njuorrisvuohta
liertte rt lær, hud av dyr (storfe, småfe); jf. náhkke
liesso s grop; hi; jf. biedjo, rågge, suojnneliesso
lievdardit snakke i ett vekk om noe, gnåle og holde leven, prate negativt el. ufordelaktig om noe el. noen (trutt, iherdig); jf. lavtadit, malsjadit, samsadit, SKUOLDARDIT
lievdde vd gnål og leven, leven (med gnål og ufordelaktig snakk); jf. sjudde, stuojmme
lievddit snakke i ett vekk om noe (negativt), gnåle og holde leven, prate negativt el. ufordelaktig om noe el. noen; jf. lievdardit, stuojmmit
lievnnot vn bli mildt el. mildere, bli lunere (om våren, sommeren, høsten); jf. biváldit, láhodit,májeldit
lievnno vn attr. lievnos mildt, lunt (om været på våren, sommeren el. høsten); s. mildvær (spesielt på våren og høsten med varm luft); jf. láho, mádjálahka, mádjális
lievnodit bli mildvær, bli lunt (vår, sommer, høst); jf. láhodit, biváldit, májeldit
lieŋŋgit sette bogtre på kjørerein; jf. gæsástit
ligge kk røsslyng (Calluna vulgaris)
ligge kk stær (øyensykdom)
liggit samle el. plukke røsslyng
lihpuhit flimre, flamme; guovsagis lihpuhij nordlyset flammet over himmelen; jf. lipsjodit
lihtar lihttar- liter
lihtarmihtto ht litermål
lihttebasos -bassus- oppvask
lihttebasse (s's) oppvasker
lihtte ht 1 kjøkkentøy, kopper og kar (vanlig i pluralis); spann; lihte ja gálvo husgeråd; muorjje~ bærspann; jf. gárre, spánnjo; 2 likkiste, båre; jf. gissto
lihttemasjijnna jn oppvaskmaskin
lihttoguojmme jm forbundsfelle, alliansepartner, alliert
lihtto ht pakt, overenskomst, forbund, allianse; OABME ja ådå ~ den gamle og den nye pakt; jf. jáhtto, lihtudibme
lihttot ht inngå, gjøre, slutte en pakt (om noe), opprette en pakt; inngå el. treffe en overenskomt (om noe); alliere; jf. lihtudit
lihtudallat l inngå forbund, slutte seg sammen, sammensverge; jf. lihtudit
lihtudibme m overenskomst, allianse; forbund (avtale om samarbeid); jf. lihtto,sjiehtadus
lihtudis ss s bevegelse (organisasjon); ráfe~ fredsbevegelsen
lihtudit avtale, gjøre en avtale, bli enige om, legge planer om, inngå el. treffe en overenskomst (med noen), opprette en pakt, inngå forbund med; alliere seg med; jf. guorrasit, lihttot, sjiehtadit
lijdda jd port, grind
lijggánit bli igjen (av noe), bli til overs; jf. báhtset
lijggebuvta -buktag- biprodukt
lijggemotijvva jv bimotiv
lijggepersåvnnå vn biperson
lijgge reserve, ekstra, ekstraordinær; bi-; ~tjåvda reservenøkkel; lijggen i reserve; jf. duodde
lijggeruhta d ekstra penger, reservepott
lijggetjåvda -tjoavddag- reservenøkkel
lijggevájkkudus ss s bivirkning
lijggevirgge rg bistilling
lijggeæládus ss s binæring, attåtnæring
lijggodit ha til overs, i reserve (og dermed kunne avse noe), kunne unnvære, avse el. gi fra seg
lijgudahttet ht være i rørelse (be om syndenes forlatelse i kristelig sammenheng)
lijgudis ss s rørelse (når man ber om syndenes forlatelse i kristelig sammenheng)
lijkkagissto st likkiste
lijkka jk lik (død person)
lijkke jk hud (på menneske); jf. náhkke, tjuobma
lijkkenjoarvve rv hudkrem
lijkkun elsker, elskerinne
lijkkut like, synes om (med nom. i ill.); mån lijkkuv guolláj jeg liker fisk; sånlijkkuj sunji han likte henne
lijmma jm lim; jf. dabme
lijmmit lime; jf. dabbmit
lijnnaávnna vn lineagn
lijnnaguollim linefiske
lijnna jn line (fiskeredskap); lijnaj guollit fiske med line; jf. gájnno
lijnne jn tørkle, sjal, skaut; klede, tøystykke
lijssit lønne seg, nytte, hjelpe; ij lijssi ilá barggat det lønner seg ikke å arbeide altfor mye; ij lijssi vuornnot det nytter ikke å nekte; jf. mákset
lik (fremhevende) nå, da, så, enda; muligens; ale ~ ilá jæsko spør nå ikke så altfor mye; gidá, váj ~ tjaktja vår, eller muligens høst
likselámmpo mp tranlampe
likse vs tran
liktit flette med never; jf. bárggeldit
lillardit trille, nynne; jf. nihe(r)dit
linádahka g silkeføre (skiføre da skiene glir lett og tyst i snøen); smygeføre (på vinteren) for en jeger; mykner
linedit lindre, gjøre myk(ere) el. linn(ere)
lines lidnás- attr. lidna myk, linn, øm (om stoff, hud); mild, øm (om f.eks. tale); gieda lidjin lidnása hendene var myke; jf. dimes, liekkos, njuorris, slibttse, suohpe
linesvuohta d mildhet, ømhet; jf. libbogisvuohta
lingvistihkka hk lingvistikk
linjálla l linjal
linnjaduobmár linjedommer
linnjagasska sk linjeavstand, mellomrom mellom linjer
linnja nj linje
linssa ns linse
lippabierggo rg lammekjøtt
lippahullo (l'l) ll lammeull
lippsjot psj flagre, blafre; jf. libjjot, slibárdit
lipsjodit flagre, blafre; jf. lihpuhit
lirmudit løses opp og bli som grøt el. bløt masse; jf. låsjkijdit, njárbbot
lirvve rv lever (på fisk); jf. librre
liságuvvat v bli lekk el. utett, springe lekk; jf. lissat
lisák liság- attr. lisák lekk (ikke tett); jf. lissa
lisj (3.p.sg. potensialis av hjelpeverbet; se grammatikken)
lisjkodit tr. skvette, skvulpe; få til skvette inn, ut, over; jf. skulodit
lissa attr. lekk, utett; jf. lisák
lissat s lekke, sive ut gjennom mindre åpning; vanntsa lissá båten lekker; jf. lahtsat, liságuvvat, sjuodnjat
lissjes lissjá (s'sj) ljå; jf. goanntsi
lissjkot sjk skvette, skvette rundt; skvulpe (om bølger); jf. slæbbot
lisstahadde tt listepris
lisstanjunnjusj -njunnjutj- listetopp
lisstaoajvvadus ss s listeforslag
lissta st liste
lisstit 1 liste, sette list på; 2 sette på lissto
lissto st kantband (nederst på samekofta); jf. buttas, viergge
lisænssa ns* lesens
liturgga rg liturg
liturgija liturgi
livák livág- attr. livágis mager; jf. guojrre, skirvva, rådje, roanntjo
livkedit pile el. smette forbi (som man bare ser skimt av); jf. sjuvgedit
livkkalit pile el. smette forbi (fort); stikke i vei; stikke inn i; livkkalij biednigav munji giehtaj han/hun stakk en penge i handa på meg
livsak livsag- lysning (ved giftermål)
livudit legge seg ned for å hvile (om klaudyr og hester)
livvadit ligge og hvile (om klauvdyr og hester); jf. goarjjahit
livvahit ligge og hvile (om klauvdyr og hester); jf. goarjjahit
livva v hvile (i liggende stilling; om klauvdyr og hester)
livvot v bli mager; jf. guojrrot, nåhkåt, rådjåt
livvot v legge seg ned for å hvile (om klauvdyr og hester); Jf. goarrjot, livudit
liŋŋka ŋk link
loabádahka g tilstand når kommagband, skoband er løst knyttet omkring ankelen; sko som er løst el. ikke knyttet; sko som en bare stikker foten i, tøffel
loabálasj ttj lovlig, tillatt, gyldig, legal
loabálasjvuohta d lovlighet, legalitet
loabálattjat adv. lovlig, legalt, med tillatelse
loabdde bd attr. loabdes rolig, saktmodig, beskjeden, stillfarende; overbærende; jf. lådje, lágŋet, sijvvo
loabedibme m attr. loabedis ulovlig, illegal
loabedisvuohta d ulovlighet
loabedit tillate, gi tillatelse til; gi lov til å; jf. dibddet, jáhttet
loabme m 1 terrasse, avsats i fjellsiden; lite dalsøkk i fjellsiden; 2 sekk som sennegresset danner rundt foten i en kommag; 3 (overf. betydning) tilstand; nievres loamen i det dårlige hjørne, ikke tilsnakkende, i dårlig humør; jáhkodisvuoda loamen i vantroens tilstand; sjievnnjis loamen i en mørk dal(søkk), i dødsskyggens dal; jf. ladnja, láhko, liehke, låpptå
loabostit løsne, ta løs (om skoband, også om mennesker som drar i flokk)
loadda tt* lodd
loaddit 1 lete fisk med lodd/ekkolodd; 2 lodde med tinn
loaddo tt lodde (Mallotus villosus)
loadtja ttj* løs, slakk; adv. løst, slakt
loadtjat ttj* slakne, bli slakkere; løsne, gå opp (om omslag på pakke, bunt etc.)
loadtje ttj attr. loattjes stille (om vær, vind, strøm), vindstille; loattjes nuorre en vindstille fjord; jf. slájmme
loadtje ttj stille, vindstille, godt vær (dvs. vindstille); jf. gahpaloadtje,slájmme, sloahkke
loadtjistit løsne litt, slakke litt (på noe); stilne litt (om vær, vind); jf. luojtestit
loadtjit løsne (skrue o.l.), slippe etter, slakke (tau o.l.); stilne, spakne, bli vindstille, avta i styrke (om vind); jf. luojttet,slájmmit, sloahkkit, vájddot
loaggasit bli lokket el. forledet, bli manet (fram); la seg lokke, forlede el. forføre; jf. hullármasstet
loagget kk (3.p.pret.sg. låkkij) lokke, forlede, få med på; mane (kalle fram); jf. guvkkalit,hullit, gidodit, gæhttjalit, alodit
loahkka hk* brosme (Brosme brosme)
loahko g os (sotaktig røyk fra lampe, primus etc.)
loahkot g ose, brenne med sotaktig røyk (om lampe, primus etc.); lámmpo låhku lampa oser
loahpádus ss s løfte, lovnad, tillatelse (til å gjøre noe), hjemmel; tilsagn på noe, løyve, konsesjon; loahpádusá milta i henhold til løftet (konsesjonen el. lign.); loahpádusáv åhtsåt søke om løyve; jf. jáhtto, loahpe
loahpe b tillatelse, lov, løyve, samtykke, bevilling; adgang; ferie; permisjon; bæssásj~ påskeferie; ednamæjgádij låbijn med tillatelse fra grunneierne; loabev åhtsåt be el. søke om fri; låbijn gáhtot gyldig fravær; loabe dagi gáhtot være borte uten tillatelse el. lov, ugyldig fravær; sierraloahpe dispensasjon; jf. loahpádus,miededibme
loahppaárvustallam sluttvurdering, avsluttende vurdering
loahppaduodastus ss s sluttattest, vitnemål, avgangsvitnemål
loahppaeksábma m avgangseksamen
loahppafáhka g avgangsfag
loahppagiesjtjálálvis ss s sluttnote
loahppagæhttjalibme m avgangsprøve
loahppa hp* slutt, avslutning, utgang; avsluttende; avgangs; vahkoloahppa ukeslutt, weekend; jf. giehtje,hæjtto, låhpadibme, ållånibme
loahppahålla l avslutningstale
loahppajiedna n utlyd; jf. álggojiedna
loahpparåhkålvis ss s utgangsbønn, avslutningsbønn
loahppatjiektjam sluttspill (i fotball)
loahppatjuojadibme m postludium, etterspill
loahppatjåhkanibme m avsluttende møte
loahtjot tj bløyte skinn slik at håret faller av (ved garving); jf. navvet
loahtte ht snøfall, kraftig snøbyge; jf. muohtaloahtte
loajtoj adv. sakte, rolig, makelig; ~ vádtset gå sakte, steg for steg; jf. suojmma
loajtte jt ulveflokk, ulvefamilie
loajtto jt attr. loajtos avslappet, bedagelig, makelig, rolig; jf. juollo
loajttot adv. avslappet, bedagelig, makelig, rolig, uten å stresse; ~ barggat arbeide i bedagelig tempo; jf. astot, juolot, mássjelit, suojmma
loamssjebåvså pl. slengbukser
loamssje- vid, flagrende (om klær), hengende dinglende; jf. goavnjo,loavko
loapptet pt bruke opp, forbruke; gjøre slutt (på noe); låptij divna biednigijt han brukte opp alle pengene; jf. gållådit
loassát (s's) flamme opp (plutselig); jf. buollát
loasskalit slå (med noe, en gang); jf. dåsskålit
loasskat sk* slå (med noe); jf. jåsstet, tjassket
loatjoduvvat v bløytes, bløytlegges (slik at håret løsner)
loattjet adv. stille (om vann); jåhkå ~ gålggå elva renner stille
loavddet vd dekke, omfatte; kle, sette dekke på, legge takdekke, tekke, legge på låvda; bli plutselig mørkt, falle på, senke seg over (om mørke), tetne; sjievnnjet låvdij mørket falt på; jf. lávvat, sjevnjudit
loavggágárges -gárggá- fakkeltog; loavggágárggán vádtset gå i fakkeltog
loavggalit spre ut (rykte, nyhet); jf. låvgijdit
loavggá vg* fakkel; biesselåvgav bálkestij han kastet neverfakkelen; jf. rádde
loavggot adv. utbredt (vidt omkring); sáhka le ~ nyheten er utbredt; jf. oabllát
loavkkahit henge og dingle (f.eks.om vide og store klær); jf. givnnjahit, libjjahit, lådnjåhit, låmsjadit, slibárdit
loavkkánit flyge lett og lydløst (om f.eks. jordugle); jf. lapsadit
loavkkot adv. hengende, dinglende (f.eks. om store vide klær); jf. goavnnjot, låddnjot
loavko attr. hengende, dinglende; jf. goavnjo, loamssje, slabro
logopeda logoped
lokomotijvva jv lokomotiv
lubttjahit se lubttsahit
lubttjat se lubttsat
lubttsahit ligge og trykke, ligge sammenkrøkt (mot marka for å skjule seg); jf. jåddnåhit, labmahit, laddet, tjuvvahit
lubttsat ts krøke seg sammen, legge seg sammenkrøkt, trykke, presse seg ned el. sammen (for å skjule seg, f.eks. om fugl); jf. jåddnit, labmat, tjuvvidit
lubttsidit legge seg sammenkrøkt (mot marka), presse el. trykke seg ned (om fugl); jf. labmat, lubttsat
lubttsot adv. sammenkrøkt; jf. jåddnot, labbmot
ludtjusasj ttj jevngamle, like gamle, jevnaldrende; måj lin ludjusattja vi to er jevngamle
luhták luhtág- Stállo sin hustru i stállo-eventyr
luksa østover; ~ jåhtet flytte østover
luládahka g østavind, østlig vind; jf. lulátbiegga
luládakråda østlig lett bris
lulás mot øst, i østlig retning, østover; gehtja ~ se mot øst
lulátbiegga kk østlig vind; jf. luládahka
lulátråda østlig lett bris
lulebujadv. lengre østover (retning til)
lulebunadv. lengre øst
luledittr. flytte el. føre noe lengre mot øst; goadev ~ flytte flytte goahte lengre mot øst; ælov ~ drive flokken lengre mot øst
lulelt adv. langs østre siden (av, f.eks. et fjell); østfra; jf. lullet
lulemus ss s østligst, som er lengst mot øst
lulep lulebu- attr. lulep østligere, som er lengre mot øst
lulestit flytte, fare østover, trekke østover
lullánit flytte seg lengre mot øst
lullegiehtje tj østre ende, østende; jávre lullegietjen i den østre enden av vannet
lullelahá pl. de som bor i øst el. lengre mot øst
lullela pp. øst for; adv. langs østsiden el. østre siden av
lullelij pp., adv. østover, til øst for; lengre mot øst
lullelin pp., adv. øst for, i øst
lullelis pp., adv. østfra, fra øst
Lullemerra r østersjøen
lullen (l'l) i øst
lullesámegiella l østsamisk
lullet (l'l) østfra, fra øst; jf. lulelt
lullevuonak -vuonag- østlending, person fra Østlandet
lulle øst, øst-, østlig, østre
lulu- (ordstammen danner kondisjonalis); skulle (med hovedverbet vanligvis i inf.); jus luluj boahtet om han skulle komme
lulusj attr. østre, øst-, østlig
lulusjbielle l østside, østre side el. del; jávrre ~den østre delen av vannet; vákke lulusjbielen på østre siden av dalen; lululusjbielev langs østsiden av, langs østre side
lulusjmerragádde tt østkyst; lulusjmerragátten på østkysten
lunna pp. hos (noen)
luobbahit ligge utbredt (om gjenstander); jf. gárggahit, jalkkahit, fievvat
luobbit legge utover, bre ut (en gang el. en gjenstand); flekke (en fisk); åpne (en bok); jf. siejggit
luobbot adv. utbredt (om gjenstander, dyreflokk); jf. háddjot,laddjot, loavggot
luobbot pp legge utover, bre ut (fl.ggr. el. fl.gjenstander); flekke (fisk); jf. hájedit, ladjot, suohppot
luobddedit legge seg ned (på alle fire el. på marka, golvet, om fl.), falle ned (på alle fire, om fl.); jf. buolvvedit,labmat
luobddelit legge seg ned på alle fire; (plutselig) kaste seg ned; falle ned (på kne), stille seg på ene kneet og hvile en kort stund; jf. buolvvedit
luobddet bd legge seg ned på alle fire; jf. tjuvvidit
luobes luohpas- attr. luobes løs, løst (ikke kompakt, tett)
luobet adv. løst (ikke kompakt, tett)
luobma m rommet under elvekanten (torven) hvor fisk holder seg
luoboj løst (pakket, knyttet o.l.); spredt (med mellomrom), glissent; dát tjuolmma le ~ knuten er løst knyttet; ~guohtom glissent beite
luobos attr. løs, spredt, glissen; ~ tjuolmma løs knute; jf. bådos
luobot adv. løst; spredt, glissent; ~ bårdodum løst stablet
luodak luodag- rifle, kulevåpen; jf. birsso
luoda kule, prosjektil; jf. patråvnnå
luodarájgge jg kulehull
luoddasadje j merke etter fotspor
luodda tt spor, fotspor, fotavtrykk; fotefar, vei (opptråkket spor); steg; jf. doalle, dålma, giedja, láhtto, lávkke, sjuvájluodda, tjuoskudahka, ågudahka
luoddit kløyve (en gjenstand el. en gang), dele på langs, spalte
luoddnok adv. (med negasjonsverb) ikke i det hele tatt, ingenlunde, ikke under noen omstendigheter, slett ikke, langt derifra; mån iv luoddnok vuolge jeg drar ikke under noen omstendigheter
luoddodit frekv. sprekke (flere steder, el. om flere gjenstand), slå sprekker; jf. jiellodit
luoddolit kløyve (fort, som snarest)
luoddot tt 1 kløyve; muorajt ~ kløyve ved; jf. labddet, spálkkot; 2 verke; oajvve luoddu vondt i hodet; jf. návllat
luodjom klage, klagemål
luodjomláhkáj beklageligvis, dessverre
Luodjomlávludisá Klagesangene (bok i Det gamle testamente)
luodjomlávludis ss s klagesang
luodjomtjuorvas -tjuorvvas- klagerop, ve-rop
luodjot j klage, klage over; luojoj tjåjvijn han klaget over å ha vondt i magen; jf. gujddit, huddit, hudjat, luojádit, luojodit, luojitjit, luojmmat
luodok luodog- bjørn (som aldri er blitt forstyrret el. skremt)
luogge kk anus, endetarm (ytterste delen med anus)
luogŋalit stikke, smette inn (i noe, gjennom el. bakom noe, om fisk, fugl); guolle luogŋalij gierge vuolláj fisken stakk under steinen; jf. snjuvgedit, suogŋalit
luogŋat ŋ krype inn (i noe, gjennom el. bakom noe, om fugl); gå inn (i ei vik om fisk); jf. suogŋat
luogŋel attr. luogŋelis som lett kryper gjennom et lite hull
luohkat g krible (i hender og føtter); juolge luohki bállov tjievtjatjit det kribler i beina etter å spille fotball
luohkka hk fjellside
luohkko hk tilgang, ressurs; jf. ressurssa
luohpat b gi avkall på, overlate, gi opp
luohtádusdoajmma jm* verv, tillitsverv; moadda luohtádusdåjma mange (tillits)verv; jf. doajmma
luohtádus ss s tillit
luohtádusulmusj -ulmutj- tillitsperson, tillitsvalgt
luohtedahtte pålitelig, til å lite el. stole på; jf. åskeldahtte
luohtedit ha tillit til, lite på; ~ allasis lite på seg selv, ha selvtillit; jf. åskeldit
luohto d villmark, ødemark; jf. diedjam
luohtok luohtog- vilt dyr (hvilket som helst), villdyr; jf. urudis
luohtsat ts bli gjennombløtt, gjennomsur (om tre, stoff, sko etc.); jf. snjarvvat
luojádit klage, klage over (en gang); jf. luodjot
luojddo jd golv i telt el. låvdagoahte, underlag av ris i telt el. låvdagoahte; jf. guolbbe
luojitjit klage (småklage), småkrangle; majna luojitjahva klager du over; jf. luodjot, tsihpat, luotsitjit, njimmurit
luojkadallat l frekv. låne (gjentatte ggr. el. hos fl.)
luojkadit låne (fl.ggr. el. den ene og det andre)
luojkaduvvat v bli lånt ut, bli utlånt
luojkasbáhko g låneord
luojkas lånt, som er lånt, til låns; låne-; ~ biktasa lånte klær; jf. luohpat
luojkastit låne (en liten stund el. som snarest); jf. luojkkalit
luojkkalasstet st låne (som aller snarest), være så snill å låne; jf. luojkkat
luojkkalit låne (som snarest); jf. luojkastit, luojkkalasstet
luojkkamájgge jg lånetid
luojkkamkårttå rt lånekort
luojkkam utlån, lån, det å låne ut
luojkkat jktr. låne, låne ut; biednigijt ~ låne penger; suollet luojkkat tjuvlåne; jf. luojkadallat, luojkadit, luojkkalit
luojmmat jm jamre, klage; jf. fuojkket, luodjot
luojodit plage noen, få til klage; nuppijt ~ plage de andre; jf. givsedit, urmagahttet, vájvedit
luojok uten å klage
luojtestit slippe litt, gi etter litt; spakne litt (om vind); jf. loadtjistit
luojtobuollda ld svakt skrånende bakke, svak skråning
luojtos attr. svakt skrånende; ~ buollda svakt skrånende bakke
luojttádahka g sted hvor en slipper seg ned el. stiger ned, nedstigning
luojttádit slippe seg ned, fire seg ned, stige ned, fare ned, gå ned (fra en høyde, fjell); almes luojttádime som holder på å stige ned fra himmelen; buolvatjij nali ~ gjøre knefall, falle på kne; jf. buolvvedit
luojttalit slippe løs, ut el. ned (flere obj.); fire ned (om flere obj.); spenne ifra (kjørerein); luojttalij sávtsajt hun slapp sauene løs (ut)
luojttelit slippe fort, legge i fra seg i hast; luojttelij vuossav ja manáj han slapp i fra seg sekken og dro sin vei
luojttet jt slippe (løs, ut, inn, ned), la dra av sted, slippe av gårde; spenne av, kople av, sale av (om kløvdyr); senke; frigjøre (om penger); løse, frigi, løslate; ettergi (om gjeld), redusere, gi rabatt (om pris); spakne, avta (om vind, feber); gi seg, gi etter, gi avkall på; luojte sávtsajt fæksáj slipp sauene inn i fjøset; ieddnes ittjij niejdas aktu stádaj luojte mora slapp ikke dattera si alene til byen; jf. loadtjit,luojttalit, luojttelit, tjoavddet
luojvoj(gen.pl. el. akk.pl. med poss.suff.) fritt, etter fri vilje, selvvalgt; luojvojdis (3.p.sg.) fritt, etter egen vilje, frivillig, selvvalgt
luojvojbarggo rg frivillig arbeid
luojvvo jv fri vilje, uavhengighet, selvstendighet; jf. luojvoj
luoktamåhkke hk innerste delen av en bukt; jf. dirvvo
luokta vt vik, bukt; jf. dirvvo, oagge, vássjá, vuohppe
luoma luobmag- lemen (Lemmus lemmus)
luomek luomeg- lemen (Lemmus lemmus)
luommit (m'm) fantasere
luomok luomog- attr. luomogis slett (om mark, terreng); jf. jalggat
luondobuvta -buktag- naturprodukt
luondodáhpádus ss s naturfenomen
luondodálkas -dálkkas- naturmedisin
luondogássa (s's) ss naturgass
luondoháldadibme m naturforvaltning
luondoiehttse naturelsker
luondoláhka g naturlov
luondománná n naturbarn
luondosuoddjim naturvern
luondosuodjalibme m naturvern
luondosuodjaliddje naturverner
luondosuodjalimguovllo vl naturvernområde
luondoulmutjapl. naturfolk
luondovuohke g naturmetode
luondugit adv. naturlig, på en naturlig måte, i følge el. etter naturen
luonduk luondug- attr. luondugis el. luonduk naturlig; (som 2. ledd i sms.) av den el. den beskaffenhet, sinnelag el. natur; jf. luondulasj
luondulabbo pp attr. luondulap naturligere, mere naturlig
luondulamos luondulabmus- attr. luondulamos naturligst
luondulappot adv. mere naturlig, på en mere naturlig måte
luondulasj ttj naturlig; jf. luonduk
luondulattjat adv. naturlig
luonndodájddo jd naturvett
luonndodieda -diehtag- naturvitenskap
luonndodiedalasj ttj naturvitenskapelig
luonndodiedalattjatadv. naturvitenskapelig
luonndodiehto d naturkunnskap
luonndofáhka g naturfag
luonndofilosofija naturfilosofi
luonndoiellem naturliv, friluftsliv
luonndo nd natur; vesen; jf. vuohke
luonndooahppo hp naturkunnskap (fag)
luonndoreserváhtta ht naturreservat
luonndotsuodtsa tts møydom, møydomshinne
luonndovahágahttem naturskade
luoppal luobbal- lon (stilleflytende utbuktning i bekk, elv), lite vatn el. tjern (med innløps- og utløpselv el. bekk); jf. jåppål, jårem, savoj, viebmal, vielmes
luoppar se luoppal
luoppedit bre seg ut (om f.eks. væske, deig), ese ut (om f.eks. prosjekt, sak, fedme), spre seg (om dyreflokk), falle fra hverandre (om bygninger, båter, konstruksjoner o.l.); jf. jiesit
luoppo attr. utbredt, utspredt, åpen (om bok, hand); låhkiv duv ájádusájt degu ~ girjev jeg leste dine tanker som en åpen bok
luorjak luorjag- attr. luorjagis sparsom, som sparer noe; jf. sestulasj
luorjár luorjjár- sparer
luorjjat rj spare; frita; váhtjama luorjaduvvi agev simlene blir alltid spart (blir ikke slaktet annet enn i nødstilfelle); jf. árjjot,siesstet, tsuhttset
luorkijdit løsne (om noe som er tvinnet, flettet el. sammenrullet); springe ut (i full blomst), sprette (om knopp), skyte (om blad); jf. nuollasit, urbbat
luorkkit løsne (løse opp noe som er sammenrullet, tvinnet el. flettet), rekke opp; jf. gálggat, gárggalit, gurggalit, nuorkkit, rahtat
luorkoj luorkku- tørr gran (på rot); jf. guossa,soarvve, hájkka
luosadit kaste (noe på noen el. noe, fl.ggr.), drive med å kaste; giergijt ~kaste stein; jf. bállagahttalit
luossabiebmadahka g laksemerd
luossabiebmadibme m lakseoppdrett
luossabiebmadimásadus ss s lakseoppdrettsanlegg
luossabivddo vd laksefiske
luossabuvtadibme m lakseproduksjon
luossaguollim laksefiske
luossagårŋudahka g laksetrapp
luossanuohtte ht laksenot
luossa s laks (Salmo salar); jf. guopsak, guvttja
luossat s kaste (noe på noen), med kast treffe (noen med noe); slenge; giergijn luosaj han kastet en stein (traff med en stein);jf. bállagahttet
luossaviermme rm laksegarn
luosskomsávve (v'v) vv kastesøm
luosskot sk sy en kastesøm i kanten på klesplagg; jf. garttsot
luostak luostag- rein med lysere sider; jf. hujtuk, tjuorak
luotsas luohtsas- attr. luohtsa gjennombløt, gjennomsur (om tre, stoff, sko etc.); jf. luvás, njuoskas
luotsitjit klage (nå og da over noe som plager en); jf. luojitjit, smággat
luottanit kløyves (på langs), revne, spaltes; jf. gajkkusit, rahtasit
luottudahka g verk, smerte, pine (tann, hode); jf. gåddulahka, måstos, návludahka, várkke
luovasbáne pl. løse tenner, gebiss
luovas luovvas- attr. luovas løs; fri, ledig; ugift; jf. luobes, luobos
luovasåbmudahka g løsøre
luovdaj adv. tett ved siden av hverandre, tett bak hverandre, i samme linje etter hverandre; rievsagijt ~ vuohtjet skyte rypene mens de sitter i samme skuddlinje; låtte ~ vuodji fuglene svømmer tett ved siden av hverandre
luovdde vd flå, flytholt el. flott (i not el. garn; stor som en håndflate); jf. gåbdudahka, gårvudahka, tsuppul
luovnna vn større fiskekrok, lineangel; siebdastit luovnajt sette agn på lineanglene; jf. vuogga
luovtastahka g en liten bukt, innbuktning; jf. luokta, oagge
luovvanaddat tt løsne (nå og da, gang på gang el. fl.gr.)
luovvanitintr. løsne, bli løs el. fri fra noe; jf. njahpárit, tjavllat
luovve v oppbevaringssted (på minst fire stolper til oppbevaring av mat, klær og utrustning); jf. buogge, njalla, suoŋer
luovvit (v'v) ta løs, løsgjøre, løsne (noe); jf. tjoavddet
lurkijdit se luorkijdit
lurvvo rv fille, klut, lurve, trase; jf. rimsso
lurvvot adv. lurvet, uflidd; jf. rimssot
lurvvot rv bli lurvete, uflidd
lusá pp. til (en person)
lusi pp. til (noen); vuolgáv áhko ~ jeg drar til áhkko
lusspe sp os, utløpsos (sted der elv renner ut av innsjø); jf. jåhkåoajvve, njálmudahka
lussta pp. fra (noen); boadáv siesá ~ jeg kommer fra tante
luvádahka g bløtt (vær)
luvás luvvas- attr. luvva bløt, våt, oppbløtt; s. væte, noe som er vått; luván vádtset gå med våte klær; jf. luotsas, njuoskas
luvkko vk luke (lem)
luvvadallat l bløyte (nå og da el. fl.ggr.)
luvvadasstet st bløyte litt el. i all hast
luvvadit bløyte, væte; jf. dæbbodit,lasskit, loahtjot, tjáhttit
luvvasabbo pp attr. luvvasap våtere
luvvasamos luvvasabmus- attr. luvvasamos våtest
luvvat v bli våt, bløt; jf. dæbbot, dællnot, luohtsat, njuosskat, rássjut, snjabrrat, snjarvvat
lyrihkka hk lyrikk
lædján løve (Panthera leo)
lægástahka g mark el. terreng med senkninger el. grop her og der; jf. liehke
læhkálahka g dalstrøk, landskap bestående av daler og senkninger i terrenget; jf. liehke
læhkálij læhkálahá- -daling, som bor i et dalstrøk; duornnusa læhkálahá tornedalinger; jf. vuomek
læjbbomájgge jg menstruasjonsperiode; jf. ájggevarra
læjbbot jb ha menstruasjon
læjkkot jk støpe i form, helle støpemasse i form (fl. ggr.); jf. liejkkit
læjmmot jm få et brudd, brest (om hardt materiale); jf. liejmedit
lækso (k's) ks lekse; låhkåm~ leselekse
læksolåhkåm lekselesing
læmssotjidtje ttj hengebryst
lænjok lænjog- reinmøkk (om sommeren), møkk (av ku, hest etc.); jf. muhkko
lænndo nd slette (skogbevokst), mo; jf. jalgga, vallda
lænnjgá njg leire
lænsska nsk* lensmann
læpsos læppsus- isterdekke, innvollsfett; jf. buojdde
læŋŋgárido leirras, jordras
læŋŋga ŋg bogtre (til kjørerein; innført av innflyttede samer fra nord); jf. gæsás
læŋŋgá ŋg leire; jf. lænnjgá
løhkka hk løk
løytnánnta nt løytnant
låbadit gå med kommagband, skoband som er løst knyttet omkring ankelen; gå med sko som er løst el. ikke knyttet
låbddit se låpptit
låbddå se låpptå
låbdos se låptos
låbdun se låptun
låda eske, boks, skuff
lådalit plutselig vrimle, kry, aure, el. myldre; livne til (om makk, insekter, lus etc.); invadere; dikke lådalij lusa livnet til; jf. lådat
lådat (3.p.sg. loadá) flyge omkring (om insekter); kry, vrimle (om makk, lus etc.); krype omkring (om makk, biller etc.); jf. gissat, lahpat, lådalit, mådat
låddebákte vt fuglefjell, fugleberg
låddebena -bednag- fuglehund
låddebivddo vd fuglejakt; jf. låddim
låddedoahkke hk fugleflokk
låddegabnnja bnj fugleskremsel
låddegirjje rj fuglebok
låddegånågis se gållegahper
låddenálle l fugleart
låddetjiegar -tjiehkar- sted el. grop hvor fugl har gravd i snøen om våren; jf. njoammeltjiegar
lådde tt fugl; jf. tsihtse
låddim fuglejakt; viltjakt (på fugl); jf. návddim,rievsagahttem
låddit jakte på fugl, drive fuglejakt, jakte på vilt (fugler); jf. rievsagahttet, návddit
låddne dn lunn (til å trekke båt på)
låddnjis se lånjok
låddnjot adv. som henger fritt og ledig (om f.eks. klær); jf. loavkkot
låddår jeger (som jakter på fugl), rypejeger; jf. bivdde, návdár
lådje j attr. låjes tam, snill; saktmodig; jf. loabdde, lágŋet, sijvvo, libbogis
lådjot j bli tam, bli snill; jf. oadjot
lådnakássa (s's) ss lånekasse
lådna n lån; lånav åhtsåt søke lån
lådnaåhtsåmus ss s lånsøknad
lådnaåhttse lånsøker, lånetaker
lådnjåhit henge fritt og ledig (om f.eks. klær); jf. loavkkahit, låmsjadit
lådnomoasestibme m byttehandel
lådnot n bytte (noe med noen, bytte mot); diŋgajt ~ bytte ting; jáfoj lådnot bytte mot mel; jf. lånudit, målssot
lådåk lådåg- ferdig oppsatt flette el. flamming
lågegerdagahttet ht tidoble
lågegerdak -gerdag- attr. -gerdak tidobbel(t)
lågegis tiertall, samlingstall for ti
lågegærddáj tidobbelt
lågejagák -jagág- tiåring, ti år (gammel)
lågejahkásasj ttj tiårig, tiårs; ~ skåvllåmannulahka tiårig skoleløp
lågek lågeg- tier, tikroning, tikronersseddel; luojka munji lågegav kan du låne meg en tier
lågenanakta vt elleve
lågenanaktse vts nitten
lågenanavtadis ss s ellevedel, ellevtedel
lågenanavtsát -avtsád- nittende
lågenanavtses -aktsás- nitten personer
lågenangáktsa vts atten
lågenangávtsát -gávtsád- attende
lågenangávtses -gáktsás- atten personer
lågenangiehttjit -giehttjid- syttende
lågenangietjas -giehtjas- sytten personer
lågenangietjav sytten
lågenangoalmát -goalmád- trettende
lågenangudás -guhttas- seksten personer
lågenangudát -gudád- sekstende
lågenanguhtta d seksten; lågenangudá jagák seksten år
lågenanguokta vt tolv; lågenanguoktáj biejav gålmmå jeg legger tre til tolv; kloahkko le lågenanguovten klokka er tolv
lågenanguovtádis ss s tolvdel, tolvtedel
lågenanguovtes -guoktás- tolv personer
lågenangålmmå lm tretten
lågenangålmås -gålmmås- tretten personer
lågenanjagák -jagág- tenåring
lågenannieljes -nælljás- fjorten personer
lågenanniellja lj fjorten
lågenannuppát -nuppád- tolvte
lågenannælját -næljád- fjortende
lågenanvidás -vihttas- femten personer
lågenanvidát -vidád- femtende
lågenanvihtta d femten
lågenanvuostasj -vuostatj- ellevte
låges låhkås- ti (personer); titall (personer); dåssju gudás låhkåsis kun seks av ti; jf. låhkegis, lågev
lågev ti; mujna l ~ kråvnå jeg har ti kroner; jf. låges
låggŋidit tr. ta med el. få plass til alt el. alle (i ett løft el. en omgang); ejma divna låggŋida vi fikk ikke plass til alt el. alle; jf. lågŋånit, sjiehtadit
låggŋisattr. kraftig el. høy og kraftig (om stemme), høy (om røst); ~ giella høy og kraftig stemme; ~ jiedna høy røst; jf. jieddná, tjuodjalis
låggŋistit løfte noe fort el. litt
låggŋit løfte (en gang), lette; jf. lågŋot, låpptit
låggŋår løftekran, heisekran
lågodibme m attr. lågodis talløs, som mangler el. er uten tall, som ikke kan tallfestes; jf. lågådihke
lågos låhkus- lesning (noe å lese), lesestykke; register; jf. lågudis, låhkåmus
lågudis ss s lesing, lesning, lesestykke; jf. lågos, låhkåmus
lågådahtte leselig; tellbar, tellelig
lågådallam forelesning, foredrag
lågådallamrájddo jd forelesningsrekke, foredragsrekke
lågådallat l få til å el. la lese (om flere); forelese, undervise, holde foredrag, foredra; lågådaláduvvat foreleses
lågådalle (l'l) foreleser, foredragsholder
lågådibme m undervisning; jf. åhpadibme
lågådiddje foreleser, en som underviser
lågådihke utellelig, som ikke kan telles, talløs, tallrik; ~ fuovva en skare som ikke kan telles el. som ingen kunne telle; jf. lågodibme
lågådis ss s tiende gangen, for det tiende, tiendedel, tidel; tiende (skatt)
lågådit få til å el. la lese; lese så smått el. i ro og mak; undervise; kurere, helbrede, behandle (ved helbreding)
lågåduvvat v leses; telles; bli regnet som, tilregnes
lågåstit lese (litt el. som snarest), skumlese; jf. låhkålit
lågåt lågåd- tiende; ~ bále tiende gang
lågŋot ŋ løfte (fl.ggr. el. fl.ting); jf. låggŋit
lågŋånit intr. løfte; plane (om båt); få med el. få plass til alt el. alle (i ett løft el. en omgang); lågŋånip gus dájna vantsajn får vi plass til alle i denne båten; jf. låggŋidit, låptijdit
låhka g sjy, utkok, lake; jf. bárkkolåhka, guollelåhka, liebma
låhkegis ss s ti (dyr)
låhke g ti (grunntallet 10); lågev budá de ti bud
låhkek låhkeg- lokkslede, lokkpulk (samisk slede el. pulk med skyvbar lokk); jf. gieris
låhkke hk lokk
låhkke pr.pt. lesende; s. leser; kurerer
låhkkijtjála -tjállag- leserbrev, leserinnlegg
låhkki ti ganger; binnemusát lav juo ~ gullam jeg har hørt det minst ti ganger allerede
låhkkåt sette i gang å lese
låhkobáhko g tallord
låhko g antall, tall, opplag, bestand; beløp; regnskap; oppgjør; guollárij ~ Divtasvuonan antall fiskere i Tysfjord; ulmusj~ folketall; 1800-lågon el. 1800-jahkelågon på 1800-tallet; rievsak~ rypebestanden; lågov dahkat gjøre regnskap, redegjøre
låhkådit sette på et lokk
låhkågoahtet d begynne å lese
låhkålit lese (fort, i en fei), skumlese; jf. lågåstit
låhkåmájgge jg lesetid, studietid
låhkåmbiehkke hk lesestykke
låhkåmbievdde vd lesepult
låhkåmdádjadus ss s leseforståelse
låhkåmgássjelisvuohta d lesevanske
låhkåmgirjje rj lesebok
låhkåmgæhttjalibme m lesetest, leseprøve
låhkåm lesing, lesning (det å lese), opplesning; jf. låhkåmus
låhkåmlækso (k's) ks leselekse
låhkåmmáhtudahka g leseforståelse
låhkåmmiella l leselyst
låhkåmmuossádibme m leseopplevelse
låhkåmmuossádus ss s leseopplevelse
låhkåmtjehpudahka g leseferdighet, lesekunst
låhkåmtæksta vst* lesetekst
låhkåmus ss s lesestoff, lektyre, lesning; dunji låhkåmussan som lesestoff for deg; jf. lågos, lågudis
låhkåmåhpadibme m leseopplæring
låhkåmåhpadus ss s leseopplæring
låhkåt g lese; telle
låhpadibme m avslutning; utgang (i høymesseliturgien); jåvllå~ juleavslutning; jf. loahppa
låhpadit avslutte, sluttføre; heve (gjøre slutt på); tjåhkanimev ~ heve møtet; låhpaduvvat v avsluttes; jf. hiejttet, hiejtedit, ållidit
låhpalasj ttj avsluttende, avgjørende, endelig; ~ eksábma avsluttende eksamen
låhpalattjatadv. endelig, til slutt, avslutningsvis; jf. vijmak
låhtardit glippe, gli (ikke sitte el. ikke være godt nok tilpasset, om gebiss, sko etc.)
låhtsat ts (3.p.pres.sg. loahtsá) snakke uanstendig, usømmelig, slibrig; jf. slimbardit
låhttå ht lott, part av fortjeneste el. avkastning (særlig i fiske); jf. oasse
låhtåmmuorra r grein (laget av bjørkkvist el. selje, ca. 40 cm lang og med forgreininger i ene enden) brukt til flamming av kommagband, skoband
låhtåt d flette el. flamme kommagband (for hand); jf. bárggeldit, snjissjkot, snjirrit
låjdåstahtek uoverstigelig; ~ hieredusá uoverstigelige hindringer
låjdåstit stige, gå inn i, inngå (ekteskap), tre (fram for, ned etc.), ta (et el. flere) steg (mot); ~ gáddáj stige i land; gállasjvuohtaj ~ inngå ekteskap, låjdåstup de jálot ármo tråvnå åvddåj (Hebr. 4:16) la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone; jf. lávkkit, jágŋat
låjep låjebu- attr. låjep mere tam; snillerer; mere saktmodig
låjesvuohta d saktmodighet; JF. LIBBOGISVUOHTA, njuorrisvuohta
låjet adv. snilt; saktmodig; jf. libbogisát
låjkås låjkkås- attr. låjkås lunken, (i overf. betydning) kjølig el. likegyldig; jf. huolodibme, vuorgas
låk se låhke
låktet vt smøre (skinn, lær), myke opp (skinnvarer) med smurning evt. vann; jf. låvtåstit, vuojddat
lållå l sjalusi
lållåt l mistenke noen for være utro, være sjalu
lålådahkes lålådahkkás- attr.lålådahkes sjalu
lålådibme m sjalusi
lålådit være sjalu på (med akk.)
låmkadit snakke langsomt; snakke i det vide og breie
låmsjadit være vid, henge og flagre (om klær); jf. loavkkahit, lådnjåhit
lånestibme m løslatelse (mot kausjon, mot et visst vederlag); forløsning, gjenløsning, frelsning, frelse; jf. gádjusibme
lånestiddje forløser, frelser; Kristus mijá ~ kristus vår forløser; jf. såbadiddje
lånestimruhta d løsepenger, løsesum
lånestit løse (inn, ut), gjøre fri mot et visst vederlag; forløse, gjenløse, kjøpe fri; lånesta páhkev løs ut pakken; jf. gádjot, tjoavddet
lånestuvvat v bli løst (inn, ut), bli fri mot et visst vederlag; forløses, gjenløses, bli kjøpt fri
lånjgijdahttet ht tr. smelte (stoffer som er i fast form; bly tinn etc.); jf. suddadit
lånjgijdit intr. smelte sammen, smelte (om stoffer i fast form; bly, tinn, om smør i solvarmen etc.); bli gjennombløt (om snø ved snøsmelting); jf. låsjkijdit, suddat
lånjok lånjog- attr. lånjogis fri og ledig (om noe som henger, om plagg som passer bra)
lånjuk lånjug- attr. lånjugis fri og ledig (om noe som henger, om plagg som passer bra)
lånudallam bytte, utveksling
lånudallat l bytte med hverandre (fl.ggr.), utveksle
lånudibme m det å bytte, bytte; veksling, utveksling
lånudis ss s bytting (i folketroen); byttevare
lånudit bytte (med hverandre el. bort); veksle, utveksle; jf. lånudallat, målssot
lånåstusbarggo rg forløsningsverk
lånåstus ss s forløsning, gjenløsning, frelse; jf. gádjusibme, såbadus
låpptit løfte, heise el. heve opp; høyne; oppgradere; jf. aledit,giesset,låggŋit
låpptusit bli oppløftet, bli løftet opp; bli heiset el. hevet opp, heves, heve seg, høynes; jf. låptijdit
låpptånit Stige (om solen på himmelen, om karakterer el. nivå o.l.); bli løftet opp; jf. ahtset, låpptusit, låptijdit
låpptå pt loft; terrasse, avsats (i fjellside, større enn ladnja); golv (i luovve); jf. ladnja, loabme, láhko
låptijdit intr. løfte seg; fly opp, stige til værs, letne (om tåke); jf. badjánit,lågŋånit,låpptånit, låpptusit, tsåjtsestit
låptos låpptus- høyt oppe, høytflyvende; ~ ájádusá høytflyvende tanker; låpptusin høyt oppe
låptudis ss s forhøyning, oppbygning, platting
låptun heis, lift
låptur delfin (Delphinus delphis); springer (liten tannhval av slekten Delphinus el. Lagenorhynchus); jf. sváles
låsebusj ttj litt tyngre
låsebut adv. tyngre; jf. låssådappot
låsedit gjøre tyngre, tynge, gjøre vanskeligere; jf. dieddet, låssodit
låseduvvat v bli gjort tyngre; tynges, bli gjort vanskeligere; jf. låssot
låsemusát adv. tyngst; jf. låssådabmusit
låsemus ss s tyngst; jf. låssådamos
låsep låsebu- attr. låsep tyngre, mere besværlig; jf. låssådabbo
låsjkijditintr. bli flytende, bli løs (i konsistensen); gå i oppløsning; bli til issørpe (om is); jf. lirmudit, lånjgijdit, låssjkåt, njárbbot, salggat
låsjkosbiebbmo bm flytende føde (i motsetning til fast føde)
låsjkos låssjkus- attr. låsjkos flytende, løs (eg. tjukkflytende, blandet med sørpe, løs i motsetning til frossen etc.), løs i konsistensen; (nesten) åpen, ikke frosset (om sjø, væske); ennå isfri el. åpen (om vann, elv); jf. njárbbat, rabás
låsjkos låssjkus- noe (tjukk)flytende; tjukkflytende væske
låssjkåt sjk bli flytende, bli løs (i konsistensen, i magen); tine, smelte (om is, snø når det ennå er issørpe); bli til issørpe (om is som smelter); tjoajvve låsjkåj magen ble løs; jf. lirmudit,njárbbot, låsjkijdit, suddat
låssodit gjøre tung el. tyngre, få til å bli tyngre; tynge; jf. låsedit
låssot s bli tung el. tyngre; bli besværligere; jf. låseduvvat
låssudahka g tyngde, vekt; jf. dædda, låsådis
låssådabbo pp attr. låssådap tyngre; jf. låsep
låssådabmusit adv. tyngst; jf. låsemusát
låssådamos låssådabmus- attr. låssådamos tyngst; låsemus
låssådappot adv. tyngre; jf. låsebut
låssådis ss s det el. noe som er tungt, tunge tak; tungarbeid; kárána låssådisáv barggin mannfolkene tok de tunge tak; jf. låsådis
låssådit adv. tungt, besværlig, dypt; jf. njammedit
låssågit se låssådit
låssåk låssåg- attr. låsså el. låssis (s's) tung, dyp, slitsom, besværlig
låssåt låssåd- attr. låsså el. låssis (s's) tung, dyp, slitsom, besværlig, byrdefull, vond; jf. gássjel
låsådis ss s tyngde, noe som tynger; jf. låssudahka, låssådis
låttebiesse s fuglereir
låttetjivgga vg fugleunge
låttåsj låttåtj- liten fugl
låvdagoahte d lavvo, samisk telt; jf. tjubuk
låvdagoahtesadje j teltboplass
låvda loavddag- teltduk for lavvo; forheng; jf. åvddågåbtjås
låvdamáttar -máddar- nederste, videste delen av en teltduk (låvda)
låvgijdit 1 bre seg ut, spre seg (flamme opp, om f.eks. rykte); 2 flamme opp (om en fakkel el. ild); jf. lávvat
låvssit lose, vise veien; jf. oahpestit
låvsså vs los, veiviser; jf. oahpestiddje
låvtås låktås- smurning, impregnering (for skinn. lær); jf. vuojdas
låvtåstit smøre inn, impregnere (skinnvarer); jf. vuojddat
låŋijdit intr. løfte seg (om fly), fly opp el. ta av (om fly); jf. låptijdit
låŋudallat l løfte litt el. lette på (fl.ggr. el. fl.ting); jf. bajádallat, lågŋot
låŋudit løfte el. lette på (fl.ggr. el. fl.ting)