Sørsamisk-norsk bokmål
Ordboka byggjer på ordlistematerialet utarbeida av Albert Jåma og Tove Brustad som finst på Hemnes Samiske Forening sine nettsider. I tillegg er dei vanlegaste orda frå sørsamiske tekstar lagt til, og om lag 1250 sørsamiske stadnamn er henta frå Statens Kartverk og det svenske Sametingets internettsider. Alle verba i Verbh! er lagt inn, med svensk omsetjing. I alt inneheld ordboka omtrent 9750 lemma.
Norsk-sørsamisk
Ordboka byggjer på ordlistematerialet utarbeida av Albert Jåma og Tove Brustad som finst på Hemnes Samiske Forening sine nettsider. I tillegg er dei vanlegaste orda frå sørsamiske tekstar lagt til, og om lag 1250 sørsamiske stadnamn er henta frå Statens Kartverk og det svenske Sametingets internettsider. Alle verba i Verbh! er lagt inn, med svensk omsetjing. I alt inneheld ordboka omtrent 8750 norske lemma. Vær obs på at ordboka er blitt til ved å snu sørsamisk-norsk ordliste, og at dermed vil ordboka mangle en del vanlige norske ord.
Åarjelsaemien-daaroen
Baakoegærja båata Albert Jåman jïh Tove Brustaden baakoelæstojste mij leah Hemnes Saemien Sïebren Internett-sæjrosne. Daase lissine aaj båetieh baakoeh mah jeenemes utnieh åarjelsaemien teekstine. 1250 åarjelsaemien sijjienommh leah aaj meatan, mah Statens Kartverk:ste jih Sveerjen Saemiedigkien Internett-sæjrojste båetieh. Gaajhkh verbh Verbh!-gærjeste leah aaj meatan, mejtie lea sveerjengïelese jarkoestamme. Daennie baakoegærjesne lea medtie 9750 åarjelsaemien baakoeh.
Daaroen-åarjelsaemien
Baakoegærja båata Albert Jåman jïh Tove Brustaden baakoelæstojste mij leah Hemnes Saemien Sïebren Internett-sæjrosne. Daase lissine aaj båetieh baakoeh mah jeenemes utnieh åarjelsaemien teekstine. 1250 åarjelsaemien sijjienommh leah aaj meatan, mah Statens Kartverk:ste jih Sveerjen Saemiedigkien Internett-sæjrojste båetieh. Gaajhkh verbh Verbh!-gærjeste leah aaj meatan, mejtie lea sveerjengïelese jarkoestamme. Daennie baakoegærjesne lea medtie 8750 daaroen baakoeh.