Komi-English dictionary
This is Jack Rueter's Komi-English dictionary. It contains appr. 11893 words.
English-Komi dictionary
This is a reversed version of Jack Rueter's Komi-English dictionary (see above). It contains 10603 words.
Комиа-англискӧя кывчукӧртор
Тайӧ Уил Уил Джеклӧн (Jack Rueter-лӧн) комиа-англискӧя кывчукӧр. Кывъяс 11893 кымын.
Английскӧя-комиа кывчукӧртор
Тайӧ кывчукӧр вӧчисны Джек Рютерлӧн комиа-англискӧя кывчукӧр серти. (Видзӧд вылынджык.)