Norsk-lulesamisk Ordbok   av   Anders Kintel . . . . . . .  Copyright © 2012 Sámediggi Sametinget

Dersom du har merknader eller forslag på ord som kan suppleres, kan du sende en e-post til denne adressen: lulesamisk.ordbok@samediggi.no

Tips om hvordan søke på ord Først velger du bokstaven du vil søke under og trykk "Ctrl" og "F", og en søkeboks vil komme til syne.

Eksempel Hvis du ønsker å søke hva ordet "ihtet" betyr på norsk: Velg bokstaven "I" og klikk Ctrl og F > skriv deretter søkeordet "ihtet" i boksen, og du får en norsk oversettelse. Du slipper nå å skrolle deg nedover skjermen.

NB: Dette er en foreløpig versjon med inkonsistent formatering. En korrekt formatert versjon kommer senere.


Norsk Lulesamisk
abbor vuoskun (perca fluviatilis)
abonnement diŋŋgom
abonnere diŋŋgot ŋg
abortere tsuovkkanit; (kaste kalv, om dyr) dieverdit
abort tsuovkkanibme m, dieverdibme m
absolutt adv. ájbas
absorbere njammat m, njammedit; ~ solvarmen biejvelieggasav njammat; overf. jiehket g*; det spørs om man klarer å ~ alt gatjálvis jus oajvve jæhká
abstrakt abstrákta
absurd jiermedibme m attr. jiermedis, iehpejergalasj ttj; en ~ tanke jiermedis ájádus; adv.det høres ~ ut dat ij la jáhkedahtte
adamseple guokkoj guoggu-
addere adderit, tjoahkkájbiedjat j
addisjon addisjåvnnå vn, tjoahkkájbiedjam
additiv additijvva jv
adferd se atferd
adgang 1(adkomst) boadáldahka g; ~en var sperret boadáldahka lij buododum; 2(overf. mulighet);få, ha ~ til bessat s; hun har ~ til avgangshallen sån bæssá vuolgádahkaj; ha fri (gratis) ~ nåvku bessat; ~ forbudt boadáldagáv ij besa; jeg fikk ikke ~ ittjiv besa; (mulighet) máhttelis, máhttelisvuohta; det blir ~ til å stille spørsmål sjaddá máhttelis gatjálvisájt buktet; begrenset ~ ráddjidum máhttelisvuohta
adgangsforbud bessambuorgulvis ss s
adgangskort bessamkårttå rt
adjektiv adjektijvva jv; sammensatt ~ sjoappkaadjektijvva
adjunkt adjuŋŋkta ŋkt
adjø hivás hivvas-; (si ~) hivástahttet ht; (si ~ til flere) hivástahttalit
adkomst (adgang) boadáldahka g
adlyde jegadit tr.; ~ sine overordnede jegadit oajvemusájt; (høre på, være lydig) liehket gullogis; (være villig)bájttut
administrasjon (forvaltning, ledelse) háldadibme m; dårlig ~ nievres háldadibme; (styre, embetsverk) háldadus ss s; være ansatt i ~en háldadusán barggat; felles ~ aktisasj háldadus
administrasjonsavdeling háldadimåssudahka g
administrasjonsdepartement háldadusdepartemænnta nt*
administrasjonssjef háldadusoajvve jv
administrasjonsutvalg háldadimnammadus ss s
administrativ háldadibme m, háldadus ss s; ~e oppgaver háldadusdahkamusá
administrator háldadiddje
administrere háldadit, tjuottjodit
administrering háldadibme m
adopsjon adopsjåvnnå vn
adressat duossto, adressáhtta ht
adresse adræssa (s's) ss*, viesaj viessah-; skifte ~ adressav målssot; post~ poasstaadræssa; besøks~ guossidimadræssa
adressebok adræssagirjje rj (s's)
adresseforandring adræssarievddadibme m (s's)
adresseliste adræssalissta st (s's)
adresseløs attr. adressadis; ~ pakke adressadis páhkke
adsprede ájidallat; finne på noe som kan ~ dem gávnadit juojddá majna ájidalli; ~ seg med noe ájidallat juojnak
adspredelse (tidsfordriv) ájidallam
advare várrodit; hun advarte oss mot å dra várrodij mijáv vuolggemis
advarsel várrodus ss s; til skrekk og ~ baludissan ja várrodussan
advent basádis ss s; tredje søndag i ~ goalmát basádisájllek
adverb adværbba rb*
adverbial adverbiálla l
advokat advokáhtta ht
affekt darruhibme m; være i ~ darruhit
affære (gjøremål) dahkamuj dahkamuh-; (sak) ássje (s'sj) ssj
aftenbønn iehkedisråhkålvis ss s
aften iehket iehked-; god ~ buorre iehket; i ~ iehkedis
aftens iehkedisbiebbmo bm
aftenskumring (perioden når lyset går over til mørke om kvelden) guolmoj guolmmu-, guolmudahka g; i ~en guolmmun, guolmudiddjen; (den svake lysranden ved horisonten) guovsoj guoksu-; det ble nattguovsoj vuojoj; (når "dagsranden synker") guovsojvuojoj -vuodjom-
agent agænnta nt*
agg niddo tt
aggregat aggregáhtta ht
aggresjon vassjásvuohta d, vassjás miella
aggressiv (hatsk) vassjá (s'sj) attr. vassjás (s'sj); adv. vassját (s'sj); (pågående) nierbak nierbag- attr. nierbagis
agn 1(dekkblad) tjuomas tjuobmas-; ~ene og hvetekornet tjuobmasa ja væjttagårnne; 2(lokkemat) siebdde bd el. sieppte pt; (nyere låneord, dog kun for fisk) ávnna vn; sette ~ på ávnnit; (~, også emne til ~) siebdas siebddas el. sieptas siepptas; (lokke el. utruste med ~, åte) sieptastit el. siebdastit; sette ~ på lineanglene siebdastit luovnajt; (sette el. legge ut ~ el. åte, ved jakt el. fiske) siepptet pt
agne (sette agn på) ávnnit; (sette el. legge ut agn, åte, ved jakt el. fiske) siepptet pt
agurk agurkka rk el. gurkka rk
akademisk akademalasj ttj
akebakke tjerastahka g
akebrett tjeran, tjerastimvedur
ake tjerastit; ~ på kjelke tjielkájn tjerastit; (drive og ~) tjerastallat l; ungene dreiv og akte om kveldene máná tjerastallin iehkedijt
akkar áhkár (todarodes sagittatus)
akkurat adv. jur; ~ den dagen da hun kom jur dan biejve gå bådij; (ja, slik er det) jur nav el. nav ham; ~ som degu
akrobáhtta ht akrobat
akselerere vuovtjustallat l
aksel oalgge lg
aksent aksænnta nt*; (snakke med ~) råhtot d, rådudit
aksept (godtaking) dåhkkidibme m; gi ~ dåhkkidit; få ~ for dåhkkidahttet ht
akseptabel dågålasj ttj, dåhkkidahtte; en ~ arbeidsmåte dågålasj barggovuohke; et ~t tilbud dågålasj fálaldahka; på en ~ måte dågålattjat; det er ikke ~t ij la dat dåhkkidahtte
akseptere (godkjenne) dåhkkidit; ~ et tilbud fálaldagáv dåhkkidit; (~s) dåhkkiduvvat v
aks gårnneoajvve jv; de begynte å plukke ~ gårnneåjvijt bahkegåhtin
aksjeeier oasosæjgát -æjgád-
aksjefond oasosfoannda nd*
aksjekapital oasoskapitálla l, oasosruhta d, oasosruhtaåbmudahka g
aksje oasos åssus-; kjøpe ~r oasstet åssusijt
aksjeselskap oasosvidnudahka g
aksjeutbytte oasosvuojtto jt
aksjon aksjåvnnå vn
aksjonsgruppe aksjåvnnåjuogos -juohkus-
aksjonær oasosæjgát -æjgád-
aksling ákslik ákslig-
akt (oppmerksomhet) várrit, gáhttit, berustit; ta dem i ~ for hunden várri bednagis; han ga ikke ~ på min advarsel ij sån berusta muv várrodusájt; ta seg i ~ gáhttit; (anseelse)holde i ~ og ære guddnedit
akte 1(bry seg om) berustit (+elat.); akt ikke på det han sier ale sujsta berusta; 2(vokte, passe) gáhttit, várrit (r'r) (+elat.); ~ munnen sin njálmes gáhttit; akt munnen din! gáhtti njálmát!; akt deg for hunden! gáhtti el. várri bednagis; ~ seg fra å falle gáhtti jårråmis; 3(verdsette) árvvon el. árvvogissan adnet; ~ og ære árvvon adnet ja guddnedit; 4(ha til hensikt, tenke) ájggot jg; hun ~r seg til fjells sån ájggu várráj; hun ~r ikke å slutte sån ij ájgo hiejttet
aktelse árvvo rv, guddne dn; vise ~ guddnedit; person med stor ~gálles gállá(s)- (l'l); de hadde ingen ~ sij lidjin árvodime
akterdekk maŋŋedæhkka hk*
akterende maŋŋegiehtje tj; ro med ~n mot land sugá maŋŋegietjijn gáddáj
akterover adv. maŋus
akterskott maŋŋeskåhttå ht
akterspeil (båt, pulk) sliehkko hk
akterstavn (på båt) maŋŋestábnne bn
akterurseile (bli akterutseilt) báhtset ts
aktet árvvogis ss s; være ~ liehket árvvogissan; mange store kunstnere ble lite ~ i sin samtid moadda mihtos dájddára ettjin árvvogissan aneduvá ájgenis; fremstående og ~ manngálles gállá(s)- (l'l)
aktiv dåjmalasj ttj, doajmmel attr. doajmmelis, aktijvalasj ttj; adv. dåjmalattjat, doajmmelit, aktijvalattjat; delta ~t oassálasstet dåjmalattjat; (være ~) doajmmat jm*
aktivisere dåjmadahttet ht; doajmmaj oadtjot el. biedjat
aktivitet doajmma jm*, dåjmadibme m
aktor ássjeguoddaliddje (s'sj)
aktpågivende várrok várrog- attr. várrogis
aktpågivenhet várra r; vise ~ várrit (r'r)
aktsomhet várra r, várrogisvuohta d; (vise ~) várrit (r'r)
aktsom várrok várrog- attr. várrogis; adv. várrogit
aktualitetsstoff (nyheter) ájggeguovddelis ådåsa
aktuell ájggeguovddelis; almma; ~e hendelser ájggeguovddelis dáhpádusá; (som er forventet) ma li vuordedahtte
aktør oassálasste
akutt attr. hæhkka; adv. hæhkkat; ~ anfall hæhkkaåttjudahka g, hæhkkat åttjudallat; ~ sykdom hæhkkaskihpudahka g, ~ krise hæhkkahiehte d
akvarell akvarælla (l'l) ll*
akvarium akvaria
alarm alármma rm
albuebein garŋŋeltjuhttá ht
albue garŋŋel; ~ seg fram garŋŋeladdat tt
albueledd garŋŋelladás -lahtas-
aldelesadv. ållu; jeg ble ~ redd mån ållu ballájiv; ~ nytt ållu ådås; åvvå, åvvånis, åbbånis (med negeringsverb); ~ ikke ij åvvånis; oalle gradsadv.; ~ sant oalle duohta
alder 1 áldar álldar-; -ájgge; på min ~ muv álldarin el. ludtjusasj mujna; være stor for ~en liehket stuorak álldara hárráj; (i ung ~) nuorran; dø i ung ~ jábmet nuorran; oppnå høy ~ vuorastibmáj viessot; gutt i 10-års~en lågejagák báhttja; en kvinne i 30-års~en gålmmålåkjahkásasj nissun; 2(i sms.) -ájgge jg; tids~ ájgge jg; tidsrom ájgegávdda vd; leve~ viessomájgge jg; jern~ ruovddeájgge
alderdomssjukdom vuorasvuoda skihpudahka
alderdomssvak hoavkke vk attr. hoavkes; hoavkát hoavkád-
alderdomstegn vuorasvuoda merka
alderdom vuorasvuohta d, vuorastibme m; i ~men vuorasvuodan; jeg husket det helt til ~men mujttiv gitta vuorastibmáj
aldershjem boarrásijviesso s, vuorrasijviesso s
alderspensjon boarrásijpensjåvnnå vn, boarrásijruhta d
aldrende vuorastibme m
aldres vuorastuvvat v
aldri adv. (med negasjonsverb) goassak (s's); gudik goassak (s's); ihkenis; jeg har ~ bodd i Bergen mån iv la goassak Biergunin årrum; jeg har ~ i mitt liv vært i Trondheim mån iv la gudik goassak Roandemin mannam; den skal ~ forgå datij ihkenis dåssjåna
ale biebbmat bm; (fl., fl.ggr. el. over tid) biebmadit
alen (lengdemål, 62,75 cm) stihkko hk; (en kvart ~) goartta rt*
alene 1(for seg selv) aktu; dra el. gå ikke ~ ale aktu vuolge; jeg er ~ hjemme mån lav aktu sijdan; sitte mutters ~ tjåhkkåhit aktu allasis; (enslig) aktugasj ttj; (om to som er ~, toene) guovtu el. guovtá, de to er ~ hjemme såj libá guovtu sijdan; (om tre personer som er ~) gålmuk; vi tre ble igjen ~ bátsijma gålmuk; (om fire personer som er ~) neljuk, vi fire er ~ til fjells mij lip neljuk váren; (om fem el. flere) galluga; vi var ~ hjemme galluga lijma sijdan; (~, for meg selv) aktu allasim; (~, for deg selv) aktu allasit; (~, for seg selv) aktu allasis; (sitte el. være ~) jirbbahit; (en som bor ~ el. for seg selv) aktuviesun; (den eneste) ájnna; du er ikke ~ om å ha lest filosofi ij le dån ájnna guhti le filosofijav låhkåm; 2(bare) dåssju, dåssjå; ikke av brød ~ ij dåssju lájbes; jeg gjorde et ene og ~ for hans skyld dahkiv dav dåssju suv diehti
aleneforelder aktugasjæjgát -æjgád-
alfabet alfabehtta ht
alfabetisk alfabehtalasj, adv. alfabehtalattjat
alfakrøll alfasiejbbe jb
alke álkko lk (alca torda)
alkekonge álkkogånågis ss s (plotus alle)
alkoholiker juhkke, alkoholissta st
alkoholmisbruk juhkalisvuohta d
all 1(hel, uten unnntak) gájkka jk, gájk; divna, juohkka; (i sms.) gájk-; ~ mulig gájkka- el. gájklágásj -lágátj- attr. -lágásj; ~e gájka, divna; ~e vant gájka vuojttin; ~e sammen gájka, gájkdivna; alt sammen gájkka, gájkdivna; alt er rent gájkka le rájnas; de vant alt vuojttin gájkka; kjærligheten håper alt og tåler alt gieresvuohta gájkka doajvvu ja gájkka gierddá; spise ~ maten bårråt divna biebmojt; ~e var hjemme divna el. gájka lidjin sijdan; vår ~es beste venn mijáj gájkaj buoremus ráddna; få alt høyet i hus oadtjot divna ájvijt láduj; alt var bedre før gájkka lij buorep åvddåla; alt som følger med gájkka mij tjuovvu; hunroper alt hun orker tjuorvvu ármi nahká; i ~e fall gåmu, gåjt, i ~e fall i begynnelsen gåjt de álgon; dette er bra i ~e fall etter min mening dát la buorre gåjt de muv miela milta; (~ slags) juohkkalágásj -lágátj- attr. -lágásj, gájklágásj -lágátj- attr. -lágásj; ~ slags urett juohkkalágásj vierrevuohta; fra ~e hold juohkkat guovlos; juo;gájkka, alt etter situasjonen gájkka gåktu dille le; (alt sammen el. rubbel og bit) sjalla,hanspiste alt sjalla båråj; 2(størst mulig, største)i ~ hast jåhtelit, nav ruvva gå máhttelis; 3(hver eneste, hver og én) ~e og enhver juohkkahasj ttj; ikke ~e dager er like ælla divna biejve ælla muodugattja; på ~e måter, i ~e ting, i ett og alt juohkkaláhkáj, gájkkaláhkáj, juohkka hárráj; prøvet i alt juohkkaláhkáj gæhttjaluvvam; det er på ~e måter bra juohkkaláhkáj buorre; krype på ~e fire biehket nieljegoanntsáj; ~e var der divna lidjin danna; ~es øyne hvilte på henne divna sunji gæhttjin; for (til) oss ~emidjij gájkajda el. divnajda; 4adv. han er alt reist sån la juo vuolggám
allegori allegorija
allehelgensdag gájkájllisijbiejvve jv el. hælggo lg
allemannseie gájkaj æjggo jg; bilen er snart ~ bijlla le ruvva gájkaj æjgon
allemannsvenn gájkaj ráddna dn
allerede juo; de er ~ kommet sij li juo boahtám
aller gájk, ållu; ~ best gájk buoremus; den ~ beste gájkin buoremus; ~ verst ållu værámus; adv. ~ best gájk buoremusát; ~ sist gájkin maŋemusát
allergi duvresmájnne jn, allergija
alle se all
allestedsadv. juohkka sajen
allestedsfraadv. juohkka sajes
allestedshenadv. juohkka sadjáj
allestedsnærværende juohkka sajen
alleuropeisk gájkeuropealasj ttj
allfarvei válkav válkkam-; på ~ válkkamin; utenfor ~ válkkamis ierit el. duobbelin
alliansefri attr. lihtodis; ~e stater lihtodis rijka
allianse lihtto ht, lihtudibme m; Rød Valg~ Ruoppsis Válggalihtto; en ~ mellom bønder og fiskere lihtudibme bånndurij ja guollárij gaskan
alliansepartner lihttoguojmme jm
alliere lihttot ht; gjennom Nato er Norge alliert med en rekke land Nato baktu le Vuonarijkka lihttum moatte rijkkaj; refl.: ~ seg med lihtudit; vi allierte oss med en kjenning lihtudijma oahppásijn
alliert 1~e land lihtudam rijka; 2s. en ~ lihttoguojmme jm; de ~e (stater) lihtudam rijka
allikevel adv. huoman
allmakt vieksesvuohta d
allmektig gájkviekses -væksás- attr. viekses; tro på den ~e gájkvæksásij jáhkket
allmektighet gájkvieksesvuohta d, vieksesvuohta d
allmenn 1(felles for alt, alle) gájkkásasj ttj, aktisasj ttj; ~ stemmerett gájkkásasj jienastimriektá; ~e fag aktisasj fága; 2(vanlig) dábálasj ttj; ~ oppfatning dábálasj dádjadus; 3(offentlig) almulasj ttj, gájka (i ulike kasus), ~ interesse almulasj berustibme; 4(universiell) gájkkásasj ttj; ~e sannheter gájkkásasj sádnesvuoda; ~ kirke gájkkásasj girkko
allmennhet (offentlighet) almulasj ttj, almulasjvuohta d, gájka (i ulike kasus), det er i ~ens interesse å få vite hva som har skjedd almulasj berustibme le diehtet mij le dáhpáduvvam el. gájkajda le dárbbo diehtet mij le dáhpáduvvam
allmenning aktisasjmiehttse hts
allmennspråklig dábálasjgielak
allmue álmmuk álmmug-
allmøte dievastjåhkanibme m, ållestjåhkanibme m
allseende gájkvuojnne
allsidig gájkbelak -belag- attr. gájkbelak
alltid adv. agev; vi traff ~ noen agev soabmásav iejvvijma; (til stadighet) aktelasj ttj; (for ~, evig og ~) ihkát, ihkeven ájggáj
allvitende gájkdiehtte attr. gájkdiehttes
allvitenhet gájkdiehttesvuohta d
allviter gájkdiehtte
alminnelig 1(allmenn) gájkkásasj; ~ stemmerett gájkkásasj jienastimriektá; 2(vanlig, ordinær) dábálasj, dásses, sahte; et ~ navn dábálasj namma; et ~ menneske dásses almasj; ~ medlem sahte sebrulasj
alminneliggjøre gájkkásattjan dahkat, dábálattjan dahkat
alminnelighet (i ~) dábálattjat, gájkkásattjat
almisse vattástahka g, vattáldahka g
alpin (~e grener) tjerastallama; når begynner de ~e grener goassa tjerastallama álggi; (konkurranse i ~e grener) tjerastallamgilpos -gilppus-; verdensmester i ~t væráldatjerastallamvuojtte
alpinbakke tjerastallambuollda ld
alpinist (som driver med alpin skisport) tjerastalle
altan altádna n
alter áltár álltár-; álltár; (ansiktet) vendt mot ~et muohto álltárij
alternativ 1 (ett av to, annen mulig utvei) máhttelis, máhttelisvuohta d, vejulasjvuohta d; oajvvadus ss s,alternatijvva jv; det er ikke noe ~ ælla ietjá máhttelisvuoda; ~et er å reise med buss ietjá máhttelisvuohta le bussav tjuovvov; komme med konkrete ~er buktet konkrehta oajvvadusájt; svar~ vásstedimvejulasjvuohta d; 2(som tillater valg mellom to muligheter) vejulasj ttj, máhttelis, sadjáj, sadjásis; sadjásasj ttj; ~e løsninger máhttelis tjoavddusa; som et ~ dan sadjáj; ~ ordvalg sadjásasj bágo; 3(annen, annerledes) ietjá, ietjálágásj; ~ livssyn ietjá iellemvuojnno; ~ jul ietjálágásj javlla
alterring álltárrikkas -riggas-
altertavle álltárgåvvå v
altervin vijnna jn; beger med ~ gávttja vtj
altfor ilá; disse er ~ langedá li ilá guhke; ~ mye ilá ållo; spør nå ikke så ~ mye ale lik ilá jæsko
altomfattende åbbålasj ttj
alt se all
altså nappu
alvor alvosvuohta d; (sannhet) duohta d; (oppriktighet) duodalasjvuohta d; (på ~) duodas, duodaj; (ta på ~) duodaj válldet; (på ~) duodalattjat, si noe på fullt ~ duodalattjat javllat el. sárnnot; (ta på ~,bry seg om, ta noe(n) høytidelig) jerudallat l; ingen tar han på ~ aktak e suv jerudalá; man kan ikke ta ham på ~ ij le sån jerudahtte
alvorlig attr. alvos; det oppsto ~e uroligheter alvos stuojmme buolláj; adv. alvot, alvvát; snakke ~ alvot hållat; bli ~ sint alvvát suhttat; (oppriktig) duodalasj ttj, adv. duodalattjat, (mere ~) duodalabbo pp attr. duodalap, adv. duodalappot; (mest ~) duodalamos duodalabmus- attr. duodalamos; adv. duodalabmusit; (om skade) vastet; han skadet seg ~ vastet vaháguváj
alvorlighet alvosvuohta d
alvorlighetsgrad alvosvuohta d; prioroteres etter ~ alvosvuoda milta vuoroduvvat
amalgam amalgábma m
ambasade ambassáda
ambisiøs rahtjalis; en ~ person rahtjalis ulmusj
ambisjon rahtjalisvuohta d, rahtjam; (ærgjerrighet) guddnehibmo m; (hensikt) ájggomus ss s; (ha ~) rahtjat tj, ájggot jg; uten ~ ratják; han har ingen ~er i den retning sån ij ratjá dan guovlluj; han har ~er om å utvikle noe sån ájggu juojddá åvddånahttet
ambolt stáddá tt, stádde tt
ambulanse ambulánssa ns; ~sjåfør ambulánssavuoddje
ambulere jåhtet d, jåhtålit
ambulerende jåhtte
ambulering jåhtålibme m
amme v. (gi bryst) njamádit
amming njamádibme m
ammunisjon ammunisjåvnnå vn
amok (gå ~) ållu biedalit
amulett sjiella l, hálldeboallo l
an (gå an) dåhkkit; (kom an) boade; dual. boahtte; pl. båhtit; (komme an på) gatjálvis; det kommer an på hvordan det blir gatjálvis gåktu sjaddá; det kommer ikke an på hva en vil ij le gatjálvis majt sihtá; (se an) gæhttjat el. gæhttjat dal ájn, vuorddet el. vuorddet dal ájn
analogi analogija
analogisk analogalasj ttj
analyse guoradallam, analyjssa js
analysere analyserit
ananas ananássa s
anbefale (råde til) oajvvadit; buorren gávnnat, adnet, vuojnnet; (gi lovord) májnnot jn; jeg vil ikke ~ det mån iv dav buorren ane; jeg vil ~ denne mån lav dáv buorren gávnnam; hun anbefalte den boka dav girjev májnoj; ~ på det varmeste májnnot
anbud (hadde)fálaldahka g; gi ~ fállat l
andakt rågos råhkus-; ha ~ råhkusav adnet
andel oasse s
andelseie oasseåmastibme m
andelseier oasseåmastiddje
andelshaver oasseåmastiddje
andpusten (bli ~) dahppaluvvat v, muodanit
andre (ordenstall som bøyes i kasus) nubbe pp; 2. mars moarmesmáno nuppát biejve; (én til, ikke det samme, ulik)fra den ene til den ~ nuppes nubbáj; i det ~ huset nuppen goaden; gå til det ~ huset maná dån nuppe goahtáj; hun kom fra det ~ huset bådij nuppet goades; for ~ gang nuppádis; som den ~ ,i rekkefølge nuppádin; på ~ siden av veien rahte nuppe bielen; (den ~ av to) maŋep maŋebu-; (som s.) ietjá iehtjád-; nubbe pp; alle ~ får lov divna iehtjáda oadtju loabev; de ~ er allerede kommet då nuppe li juo boahtám; noen kom, ~ igjen dro muhtema båhtin, iehtjáda vas vuolggin
andrespråk nubbegiella l; finsk som ~ suomagiella nubbengiellan
and se fiskand, krikkand, laksand, stokkand, toppand m.m
andøve ájruladdat tt, ájrulahttet ht
anekdote giehtudis ss s
anelse (fornemmelse) åjvusj åjvutj-; få en ~ åjvutjav oadtjot; (som 2. ledd i sms.) -siehke; en ~ toskete humbossiehke; (lite grann) vehi el. vehik, binnásj binnátj-
anerkjenne (godta) dåhkkidit; (rose, påskjønne) rámmpot mp
anerkjennelse (bifall) dåhkkidibme m; (ros) rámmpo; han fortjener ~ sån ánssit rámpov
anerkjent dåbdos dåbddus- attr. dåbdos; en ~ kunstner dåbdos dájddár
anfalle (angripe) ládat tr., validit +ill.
anfall åttjudahka g; (få ~ av sykdom) åttjudallat l; akutt ~ hæhkkaåttjudahka g, hæhkkat åttjudallat; få et akutt ~ hæhkkat åttjudallat l; (gå over, bli bra etter et ~) svijggat jg, svijgestit
anfekte 1(bringe ut av fatning) berustit (+elat.); det ~r meg ikke i det minste dassta mån iv åvvånis berusta; 2(plages) vájvástuvvat v, muodástuvvat v; (~s med tvil) guoktáladdat tt, (prøves) gæhttjaluvvat v
anfektelse vájvve jv, muode, guoktáladdam; (prøvelse) gæhttjalibme m; kjempe med ~r vájvástuvvat v, muodástuvvat v
anføre nammadit, mierkkit, tsuojggit
anførselstegn gærddádimmærkka rk*
anførsel tjuottjodus ss s
ange hádja j; ~ av sevje állusa hádja
angel vuogga kk; (line~, større ~) luovnna vn; sette agn på lineanglene siebdastit luovnajt
anger sáŋardibme m, gáhtam
angi 1(nevne) nammadit; 2(melde, røpe) biehttet, (fl.ggr. el. fl.personer) bæhttalit; (bli ~tt) biehteduvvat v, bæhtádallat l
angina (angina pectoris) tsåhkegæsádahka g
angrefrist gáhtamájgge jg, sáŋardimájgge jg; ~loven gáhtamájggeláhka g
angrende sáŋardiddje, sáŋkardiddje
angrep ládam, ládadallam; ~ over land ládam gáddek, gáddek ládat; fiendens ~ vasjulattja ládadallama; de gikk til ~ på fienden vasjulattjav ládin; gå til ~ ládat; gå til ~ på validit
angre sáŋardit, gáhtat d; som ikke ~r sáŋardihke
angripe ládat tr.; (gå løs på noen) validit; fienden har angrepet hovedstaden vasjulasj la oajvvestádav ládam; (bli angrepet) ládadallat l (+ill.); han ble angrepet av en bjørn biernnaj ládadaláj; (~s av sykdom) åttjudallat l
angriper (fiende) vasjulasj ttj; (~ el. spiss i et fotballag) njunnjusjtjiektje el. njunnjusj nunnjutj-
angst ballo l; assegoavgge vg el. goavgge vg; gåvgas goavggas-; døds~ jabmemballo, jábmemgoavgge; bli grepet av ~ balluj boadádallat, goavgedit; (få ~) goavgedit, muodástuvvat v; (gi ~) muodástuhttet ht
angstfylt goavggás; vår ~e verden mijá goavggás værált
angående (vedrørende) guoskavasj ttj; guosskat sk; ~ neste møte mij guosská maŋep tjåhkanibmáj
angå guosskat sk, gullut (l'l) (+ill.); dette ~r ikke oss dát ij midjij guoska; det ~r ikke saken dat ij ássjáj gullu; (hva ~r, med etterfølgende setning) villap; hva ~r ham (=om vi nå skal snakke om ham)villap sån; hva ~r det oss? el. hva så? na majdis dassta?
anheng (smykke som henger i kjede el. klave) libjja bj, libjes libjjá-
anholde giddit, gitta válldet; (bli anholdt) giddidallat l, váldádallat l
aning se anelse
ankel juolggeladás -lahtas-
anker áŋker áŋŋkár-
ankes. guoddalibme m, guoddalus ss s, gujddit; godta en ~ dåhkkidit guoddalimev; forkaste en ~ hilggot guoddalimev
ankesak (klagesak) gujddimássje (s'sj) ssj
ankev. guoddalit; gujddit el. doalvvot ássjev
anklager guoddaliddje
anklages. guoddalus ss s, guoddalibme m, gájgodus ss s; (bebreidelse) gájgulvis ss s
anklageskrift guoddalimtjála -tjállag-
anklage v. guoddalit; han ~t oss sån guoddalij mijáv; (bli ~t) guoddaluvvat v; bli ~t for tyveri suolludagás guoddaluvvat; (bebreide) gájgodit
ankomme jåvsådit, boahtet d; hun er nettopp ~t sån la áttjak jåvsådam; hun ankom i shorts sån bådij ånibåvsåtjij; ankomne boahtte; de sist ankomne maŋemusboahtte
ankomst boahtem; melde sin ~ diededit ietjas boahtemav el. boahtemin; gi beskjed ved ~ diededa gå boadá
ankomsthall boadáldahka g
ankomststed boadádahka g
ankre rekkav luojttet
anledning 1(høve, gunstig tidspunkt) ájgge jg, sjiehtes ájgge, assto; det kommer vel en ~ bådisj gåjt ájgge; en høvelig ~ sjiehtes ájgge; han søkte en ~ til å forråde ham åhtsågådij sjiehtes ájgev suv bæhtátjit; (det at ~en byr seg) hiehpat b;hvis ~en byr seg jus hiehpá, det byr seg vel en ~ hiebasj má akti; (få el. ha anledning (tid) til) asstat st, astijdit; jeg får ikke ~ (tid) til å gjøre noe iv asta majdik barggat; jeg kommer når jeg får ~ (tid) boadáv mån gå astijdav; (gang) bálle l; til en senere ~ ietjá bálláj;2(gunstig vilkår) dille l, assto st, asstat st(forhold) dille l, svijmme jm; (~ å gjøre noe) slijmme jm; rikelig ~ assto st; (i ~ av) oarre r; (gang) bálle l;ved enhver ~ juohkka bále; (mulighet) máhttelisvuohta d; han har fått ~ til å forsvare seg oadtjum la máhttelisvuodav ietjas bælostit; (i forbindelse med) aktijvuodan; i ~ besøket guossidime aktijvuodan; (~ til å gjøre noe) máhttelis; (få el. ha ~ til å) bessat s, máhttet ht; jeg fikk ~ å dra bessiv vuolgget; jeg har ~ til å gjøre det mån máhtáv dav dahkat; har du ~ å komme? máhtá gus boahtet?; 3(tidspunkt for en begivenhet) aktijvuohta d, bálle l; ved spesielle ~er sierralágásj aktijvuodan; ved en senere ~ ietjá bále; 4(grunn, foranledning, forbindelse) aktijvuohta d; i ~ besøket guossidime aktijvuodan
anlegg 1(virksomhet) ásadus ss s;(utstyr) rustik rustig-; kjøle~ galmmedimrustiga; varme~ bivvorustiga; 2(spire, talent) árbbe rb, vattás vaddás-, máhtukvuohta d; medfødt ~ árbbe mij tjuovvu; ~ for språk máhtukvuohta el. vaddása giela hárráj
anleggsarbeid (~ når det gjelder vassdragsutbygging) dulvvadimbarggo rg; (~ når det gjelder veiutbygging) væddjabarggo rg, rahtebarggo rg
anliggende (affære, sak) ássje (s'sj) ssj; offentlig ~ almulasj ássje; (ærend) måhkke hk
anløpe goarrit (r'r); (~, om fl. el. fl.ggr.) goarridit (r'r); (~ som snarest) goarristit (r'r)
anmarsj (i ~) boahtemin, lahkanime; høsten er i ~ tjaktja l lahkanime
anmelde diededit, guoddalit; (~, gi en kritisk vurdering av)árvustallat l
anmeldelse diededibme m, guoddalibme m; (kritikk, omtale, vurdering) árvustallam
anmelder diedediddje, guoddaliddje; (kritiker)árvustalle
anmerke (sette merke) mierkkit; (bemerke) moalgedit, javllat vl
anmerkning (bemerkning) moalgedibme; (utfyllende kommentar) duoddistibme; (irettesettelse) tsuojggidus, nuktalus
anmode gåhttjot htj; jeg er blitt ~t å søke muv li gåhttjum åhtsåt; (~ inntrengende) vájnnodit
anmodning gåhttjom, gatjálvis ss s; en skriftlig ~ tjálalasj gatjálvis; (inntrengende ~)vájnnodus ss s
annen 1(ordenstall) nubbe pp; for andre gang nuppádis; 2(i ubf, om framtid) ietjá iehtjád-; en ~ gang ietjá bále; 3(én til; den ene etter den andre); fra tid til annet duolloj dálloj; løgn fra ende til annen tjævto gieles; annet enn ietján gå;mange andre moattes iehtjáda; alle andre divna iehtjáda; 4(annen, én til, flere, mer) nubbe pp (bøyes i kasus); fra ett hus til et annet avtat goades nuppe goahtáj; fra en klasse til en ~ avtat klássas nubbáj; være en ~s forlengede arm liehket nubbáj giehtaguhkádissan; hvem ~ kunne makte det? guhti ietján lij dav nahkat?; (en og/eller ~)muhtem, nágin, soames soabmás- attr. soames; mahku; man treffer en og annen tysfjerding ulmusj iejvvi soabmásav Divtasvuonas; en eller ~ har stjålet lua hans soames le sujsta gahperav suoládam; det var en og ~ som stakk innom lidjin soabmása gudi guovladin; korn, kaffe og annet gårnne, káffa ja mahku; (en og ~, noen få, ikke om personer) bådos attr.; (et eller annet) juoga; akk. juojddá; et og annet har man da erfart juojddá l dal ulmusj åtsådallam; til et eller annet juosik; fra el. av et eller annet juossta, den er nå laget av et eller annet juosstá le gåjt dagádum; som el. for et eller annet juonen; (som s.) nubbe pp, ietjá iehtjád-; fra den ene til den andre, fra én til en ~ nuppet nubbáj; hun er sen, men på den ~ side er hun nøyaktig sån la nuolle, valla ietján gis snivva barggá; 5(medmenneske) ietjá iehtjád-; tenke på andre ájádallat iehtjádijt; gi til de andre vatte dåjda iehtjádijda; fra et annet menneske nuppet ulmutjis; 6(ikke den samme, ulik) ietjá iehtjád-; leve i en ~ verden viessot ietjá væráldin; man får nå erfare noe annet oadtju galla åtsådallat iehtjádav; (en ~, om person, brukes kun i nom.) ietjes, dette må en ~ gjøre dáv hæhttu ietjes barggat
annendag maŋep biejvve; ~ jul maŋep javllabiejvve
annenhver fært nubbe
annerledes ietjálágásj -lágátj- attr. ietjálágásj; den er litt ~ dat la unnán ietjálágásj; om du ser ~ på det (har et annet syn) jus li dujna ietjá vuojno; adv. ietjáláhkáj; helt ~ ållu ietjáláhkáj
annet se annen
annetstedsadv. ietjá sadje; gå ~ vádtset ietjá sadjáj; ikke ville være ~ en hjemme ij sihtat liehket ietjá sajen gå sijdan
annetstedsfra ietjá sajes
annonse almodus ss s
annonsere almodit; (~s) almoduvvat v
annonsering almodibme m
annonsør almodiddje
annulere fámoduhttet ht, dåssjidit (s'sj), dåssjen (s'sj) dahkat; bli annulert fámoduhteduvvat v; eksamen er annulert eksábma le fámoduhteduvvam
anonymisere namáduhttet ht; bli anonymisert namáduhteduvvat v el. namáduvvat v
anonym namádibme m attr. namádis, namá dagi, namádak, tjiegos tjiehkus-; en ~ forfatter namádis tjálle; du kan skrive ~t máhtá namá dagi tjállet; reise ~t mannat diededahtek; (upersonlig, konturløs) hámedibme m attr. hámedis
anorakk anoráhkka hk
anordne ásadit, ássat s; en som ~r noe ásadiddje
anordning ásadus ss s, ásadibme m
anrope tjuorvvot rv
ANSAMLING (AV MENNESKER) ulmusjvehka g, vehka g; (~ el. rot av saker og ting) giemsse ms, hårre r
ansatt s. bargge, virgálasj ttj; de ~e var på møte bargge el. virgálattja lidjin tjåhkanimen; hvor mange ~e har bedriften? galles barggi vidnudagán?; være fast ~ liehket stuoves virgen; være ~ i kommunen barggat suohkanin
anse (legge merke til) ájttsat jts; (uten å ~) ájtsak
anse (som) adnet n (+ess.); jeg ~r det som nyttig mån anáv dav ávkken; jeg ~r dette for å være bra mån anáv dav buorren; (~s) aneduvvat v; (som et alternativ finnes det leksikaliserte verb med -lussjat avledet av visse adjektiv, f.eks. jeg anså reisen for å være for lang mån guhkalussjiv manov); (~ som nok) nuohkahit; (~ at noe er dårlig) nevralussjat sj; (~ som dårligere) nuppástit; (~ for å være altfor dyrt) divralussjat sj; (~ for å være for lite) binnalussjat sj; (~ noe(n) for å være lite el. liten) unnalussjat sj; (~ noe for å være lite el. ubetydelig)uhtsahit; (~ noe(n) for å være mindreverdig, underlegen) ebdalussjat sj; (~ for å være altfor lang, om tid, avstand, lengde) guhkalussjat sj; (~ for å være for tidlig) áralussjat sj; (~ noe for å være stygt) vastalussjat sj; (holde noe for å være stygt)vastahit; (~ som underlig) imálussjat sj
anseelse árvvo rv, luohtádus ss s; hans arbeid nyter stor ~ i vide kretser suv bargov adni árvvon måttijn guovlojn; (person med høy ~) gálles gállá(s)- (l'l); (uten persons ~) vani muodo gehtjak
anselig viehka ållo el. edna, viehka stuorra el. stuorak; et ~ antall viehka ållo; et ~ beløp viehka ållo ruhta
ansett (om person) mihtos mihttus- attr. mihtos; (fremstående og ~ mann) gálles gállá(s)- (l'l) el. gálles ulmusj; (aktet)árvvogis ss s; være ~ liehket árvvogissan, alla árvon aneduvvam
ansettelse få fast ~ oadtjot stuoves virgev; en ny ~ ådå virgge; gjøre en ~ virggáj biedjat, virgádit
ansette virggáj biedjat j, virgádit; ~ flere folk ienebujt virggáj biedjat; de ansatte henne som sekretær suv tjállevirggáj biedjin; bli ansatt på ny (komme tilbake) máhttsat hts; (~s) virggáj biejaduvvat v
ansikt muohto d; rett i ~et njuolgga muohtuj; (~, spesielt om Guds ~) árudidja j; ~et vendt mot menigheten muohto tjoaggulvissaj
anskaffe háhkuhit, áhkuhit, åttjudit, (anordne) ásadit; (kjøpe) oasstet st
anskaffelse háhkuhibme m, åttjulvis ss s, ásadus ss s, ásadibme m
anskaffelsesverdi háhkuhimárvvo rv
anskrik ritjas rihtjas-; gjøre ~ rihtjasav dahkat
anskueliggjøre tjielgadit tr.; (~s) tjielgaduvvat v
anslag merustallam; (omtrentlig ~) sulástallam, sulástibme m
anslå (beregne) merustit, merustallat l, mærostit; (~ forsiktig) sulástallat l; kan du ~ hvor langt det er til Fauske máhták mærostit man mælggat la Fuosskuj
anspore arvusmahttet, alodit
anstand stáddá tt; han/hun dro med ham/henne som ~ vuolgij sunji stáddán
anstendig 1(ordentlig) buorre, almma; en ~ lønn buorre bálkká; et ~ arbeid almma barggo; 2(tekkelig, behagelig) vuogas vuohkas- attr. vuogas; adv. vuohkasit; ~ kledd vuohkasit gárvvunam; (dydig, ærbar) skuornes skuornnás- attr. skuornes; adv. skuornnásit; på en ~ måte (som et menneske) ulmusjláhkáj
anstrenge (~ seg) rahtjat tj, rihtjat tj, ratjádit; ~ seg til ingen nytte dåssjijt rahtjat; anstreng deg for å komme hit ratjáda diehki boahtet; (presse seg fram) rabbat pp; (belaste) rassit (s's); ~ foten juolgev rassit; uten å ~ seg ratják
anstrengelse rahtjamus ss s, ratjástibme m, rassim (s's); gjøre en ~ ratjástit
anstrengende (~ el. stressende arbeid) ratjáldahka g; (~ tid el. periode) ratjáldakájgge jg; (stressende)tjuottjes tjuodtjá(s)- attr. tjuottjes
anstrengt (vanskelig) masjval attr. masjvalis; ~ økonomi masjvalis ruhtadille; han hadde et ~ forhold til foreldrene sine sujna lij masjvalis dille æjgádij gáktuj
anstøt moassje sj, (ta ~ av) måssjot sj, vastahit; ~sstein jårrålimgiergge rg, jårrålimoarre r, suhttamoarre r
ansvarfull (betrodd) åskåldis; en ~ stilling åskåldis virgge; jeg hilser Sametinget velkommen til ~ gjerning mån sávav Sámedikkev buorisboahtem åskåldis bargguj
ansvarlig åvdåsvásstediddje, vásstediddje, vásstálasj ttj, åvdåstiddje; (være ~ for) vásstedit, åvdåstit; (skyldig) siválasj ttj; ~ redaktør oajvvedåjmadiddje
ansvarshavende vásstediddje, åvdåstiddje
ansvarsløs (bekymringsløs) vuolodibme m attr. vuolodis; (bortskjemt) vuolok vuolog-
ansvarsområde dåjmadimsuorgge rg
ansvar åvdåsvásstádus ss s, vásstádus ss s; (ta ~) åvdåsvásstádusáv válldet, vásstedit; (ha ~ for noe) vásstedit, åvdåstit, dåjmadit; ha ~ overfor velgerne åvdåstit jienastiddjijt; jeg hadde ~ for sendingen i dag mån dåjmadiv sáddagav uddni; ha leder~ liehket njunnjusjåvdåstiddjen; (skyve ~et over på andre) dådjet j, dådjålit; de skjøv ~et over på ham dådjin sunji; (fraskrive seg ~) ij åvdåsvásstádusáv válldet; de fraskrev seg ~et sij ettjin åvdåsvasstádusáv válde
anta (anta, gjette)várudit, várodit; várudallat l; (tro) jáhkket hk; árvvedit; slik antok de nå nav gåjt de várudallin; funnene er langt eldre enn først ~tt gávnadisá lidjin oabmásappo gå majt vuostak várudallin; jeg ~r at hun har reist mån jáhkáv sån la vuolggám; (godkjenne) dåhkkidit; (få en viss karakter) oadtjot ttj; ~ en fastere form oadtjot nannusap hámev
antakelig adv. jáhkket hk, jáhkedahtte, árvvedahtte; (visstnok) dávk adv.; stua er nok nå ~ rast sammen dåbåsj lisj dávk má dal dálla slábmam
antakelse (formodning) árvvádis ss s, várudis ss s; (hypotese) jáhkádis ss s; (gjetning) månadibme m, varudisá; (mistanke) gáddo tt
antall låhko g; (folk) almasjlåhko g, ulmusjlåhko g; (mengde folk) slåhttå ht, ulmusj- el. almasjvehka g; (~ avgitte stemmer) jienastimlåhko g; (bestemt ~) mierre r; (hvor stort ~, om dyr) gallagis (l'l) ss s; ~ fiskere i Tysfjord guollárijlåhko Divtasvuonan; ~ døde jábmemlåhko g; ~ lyttere gulldaliddjijlåhko g; ~ elever oahppijlåhko g
antaste nierbbat rb intr., (fl.ggr. +tr.)nierbadit; (bli ~t) nierbaduvvat v
antegnelse tjálálvis ss s
antegne tjállet l, tjálestit
antenne (person med manglende sosial ~) huohppelasj ttj
antenne (sette fyr på) buollidit (l'l), tsahkkidit; (~ fl.ggr.) buollidallat l (l'l), tsahkkidallat l; (~s) buollát (l'l), tsahkkát; (~ noe som er lett antennelig el. svært brennbart) snjirbbadit
antikk antihkka hk
antikrist antikrissta st
antikvar antikvárrra r
antikvariat antikvariáhtta ht
antipati muoladibme m, måstos måsstus-; (uvilje) iehpemiella l; (føle ~) muoladit
antologi antologija
antrekk gárvvo rv; bivtas biktas-
antrukket adj. gárvoj; korrekt ~ vuogas gárvoj
antyde (gi hint om)gætjájdallat l; (foreslå, nevne) bæggalit, bæggat kk
antydning (hint) gætjájdallam
anus luogge kk
anvendbar (som kan brukes) anedahtte, gávnas gávnnas-; den er ganske gammel, men fremdeles ~ dat le viek oames, valla vilá anedahtte; som har~ kompetanse gænna le gávnas máhtudahka
anvende adnet n; (kunne ~ el. passe om klesplagg) anedit; (~s) aneduvvat v
anvendelig (brukbar) anedahtte; den er ganske gammel, men fremdeles ~ dat le viek oames, valla vilá anedahtte
anvendelse adno n, adnem
anvise sievvet v*
anvisning sievvem, sievedus ss s; (gi ~) sievvet v*; (veiledning) bagádibme m
ape áhppa hp
apekatt áhppa hp
ape v. (drive ap med noen) áhpástit; hun driver ap med oss sån áhpás mijájn; (herme etter, med lyd) háddidit, háddidallat l; ~ etter taleren hoallev háddidallat
apostel apostel; apostlenes gjerninger apostelijdago
apostelbrev apostelijgirje pl.
apostolisk apostolak; ~ trosbekjennelse apostolak jáhkodåbdåstibme
apotek apotehkka hk
apparat apparáhtta ht
appelsin appelsijnna jn
appelsinbåt appelsinsárdde rd
appetitt bårråmmiella l; ha ~ (til å) guoddut
applaudere giedajt spædtjot ttj
applaus giehtaspædtjom; gi ~ giedajt spiedtjistit
aprikos aprikuvssa vs
april vuoratjismánno n
apropos dåmi, dåmu
araber (person) arabak arabag-; attr. arabak
arabisk attr. arabak; ~ språk arabakgiella l
arbeid barggo rg; (oppdrag) viddno dn; (anstrengelse) rahtjam, rahtjamus ss s
arbeide barggat rg; (~ litt i all hast) barggalit; (~ litt, en lengre stund; holde på å ~ bargadit; (få til å ~, la ~) bargadit tr.; bryr du deg ikk om at din søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? i gus berusta gå oabbát muv aktu gájkka bargat?; (ha (noen) til å ~, la (noen) ~) bargadahttet ht tr.; (sette i gang med å ~) barggát; (begynne å ~) barggagoahtet d; (~ intensivt, ivrig) rihtjat tj, rahtjat tj, ratjádit; gissjkat sjk; (~ møysommelig, jevnt og trutt) niberdit; (~ med noe iherdig) gillot (l'l) ll;jeg har holdt på en hel dag med dette biejvev lav dájna gillum; en som kan ~ barggoulmusj -ulmutj-; det ~nde menneske bargge ulmusj
arbeider bargge; en som ~ barggoulmusj -ulmutj-
Arbeiderpartiet(Ap) barggijbelludahka g (Bb)
arbeidersamfunn barggijsebrudahka g
arbeidsavtale barggosjiehtadus ss s, barggolihtudibme m; en skriftlig ~ skal foreligge snarest mulig tjálalasj barggosjiehtadus galggá liehket sadjihin nav ruvva gå máhttelis
arbeidsbekreftelse barggoduodastus ss s
arbeidsbeskrivelse barggotjielggidus ss s
arbeidsbok barggogirjje rj
arbeidsbyrde barggo rg
arbeidsdag barggobiejvve jv
arbeidsdeling barggojuohko g
arbeidsdyktig barggoulmusj -ulmutj-; (være ~) viedjet el. nahkat barggat; (om en eldre person) sjahpe b attr. sjabes
arbeidserfaring barggoåtsådallamapl.; (praksis) barggohárjjánibme m
arbeidsevne barggomáhtukvuohta d
arbeidsfellesskap barggoaktisasjvuohta d
arbeidsfelt barggobælldo ld
arbeidsfolk bargge, barggoulmusj -ulmutj-
arbeidsfordeling barggojuohko g
arbeidsforhold barggodille l, barggo rg, bargo hárráj; trivelige ~ hávsskes barggodille; da ~ begynte dalloj gå barggo álgij; endringer i ~et rievddama bargo hárráj
arbeidsform barggovuohke g, barggamvuohke g
arbeidsformidling barrggogaskostibme m
arbeidsfred barggoráfe
arbeidsfør barggoulmusj -ulmutj-; (være ~) viedjet el. nahkat barggat; (om en eldre person) sjahpe b attr. sjabes
arbeidsgiveransvar barggovaddevásstádus ss s
arbeidsgiveravgift barggovaddedivut -divud-
arbeidsgiver barggovadde
ARBEIDSGJENG gádtse tts
arbeidsgruppe barggojuogos -juohkus-
arbeidshanske barggohánsska sk
arbeidshest (overf. betydn.)barggoulmusj -ulmutj-
arbeidsinnsats barggo rg; (barggo)rahtjamus ss s, (barggo)ratjástibme m
arbeidsinstruks barggonjuolgadus ss s
arbeidskamerat barggoguojmme jm, barggoráddna dn
arbeidsklær barggobiktasa pl.
arbeidskonflikt barggorijddo jd
arbeidskontor barggokontåvrrå vr
arbeidskostnad barggogållo l
arbeidskraft 1(~evne) barggofábmo m; 2(person, arbeidstaker) bargge
arbeidskrav barggogájbbádus ss s
arbeidskrevende (tung) låssåt låssåd- attr. låsså, låssis (s's); (besværlig) vájves vájvvás- attr. vájves
ARBEIDSLAG gádtse tts, barggojuogos -juohkus-
arbeidsledig (person) bargodibme m attr. bargodis; de ~e bargodime; en ~ person som ikke har annet å gjøre enn f.eks kjelterstreker o.l. bargodisnierra r
arbeidsledighet bargodisvuohta d
arbeidsledighetspenger bargodisvuodaruhta d
arbeidsledighetstrygd bargodisvuodaruhta d
arbeidsliv barggoiellem, barggo rg
arbeidslyst barggomiella l; (ork) ælljo lj; (miste ~en) æljoduvvat v, barggomielav masset, gåhppå sloahkká
arbeidsløs bargodibme m attr. bargodis; (sitte ~) nållåhit, njavvahit
arbeidsløshet bargodisvuohta d
arbeidsløyve barggoloahpádus ss s
arbeidsmarked barggomárnán
arbeidsmenneske barggoulmusj -ulmutj-
arbeidsmetode barggamvuohke g, barggovuohke g
arbeidsmiljø barggobirás -birras-
arbeidsmiljølov barggobirásláhka g
arbeidsmulighet barggomáhttelisvuohta d
arbeidsmøte barggotjåhkanibme m
arbeidsmåte barggovuohke g, barggamvuohke g
arbeidsom bargál attr. bargális
arbeidsområde barggosuorgge rg el. barggo rg
arbeidsoppgave barggo rg, barggodoajmma jm*, barggodahkamus ss s
arbeidsopphold barggoårrom
arbeidsplan barggopládna n
arbeidsplass barggosadje j
arbeidspraksis barggohárjjánibme m, barggohárjjidallam; relevant ~ guoskavasj barggohárjjánibme
arbeidsredskappl. barggovædtsaga
arbeidsrett barggoriektá
arbeidsrom barggoladnja nja
arbeidssituasjon barggodille l, barggovidjura pl.; hvordan er ~en din gåktu li duv barggodille
arbeidssted barggosadje j
arbeidsstilling barggovuohke g
arbeidsstokk bargge
arbeidssøkende barggoåhttse
arbeidssøker barggoåhttse
arbeidstaker bargge, bálkkábargge
arbeidstid barggoájgge jg; avtalt ~ sjiehtadaládum barggoájgge
arbeidstillatelse barggoloahpe b
arbeidstilsyn barggobærrájgæhttjo htj el. barggogæhttjo htj; (person fra ~et) barggobærrájgæhttje el. barggogæhttje
arbeidstvist barggorijddo jd
arbeidstøy barggobiktasa pl.
arbeidsutvalg barggonammadus ss s
arbeidsvederlag barggomákso vs
arbeidsvilkår barggoækto vt
arbeidsår barggojahke g
areal areálla l; bo~ årromareálla; bruks~ adnoareálla; brutto~ åbbåareálla; (utstrekning) vijddudahka g
arg 1(sint) moaren; moarrá (r'r) attr. moarrás (r'r); en ~ hund moarrás bena; (bli ~) moarádit, moaráduvvat v; (få til å bli ~, gjøre ~) moarádahttet ht, moaráduhttet ht;(være ~) mårrulit; (~ere) moarráp (r'r) moarrábu- (r'r); (~est) moarrámus (r'r) ss s; 2(argest, værst) værámus; den ~este fiende værámus vasjulasj
argument argumænnta nt*; (påskudd) oarre r
argumentere argumenterit; ~ for og i mot i en sak argumenterit ja vuosedit buorep ja nievrep bielijt ássjen
ark (papir) árkka rk; (båt) árkka rk
arkeolog arkeologa
arkeologi arkeologija
arkeologisk arkeologalasj ttj
arkitekt arkitækta vt*
arkitektur arkitektuvrra vr
arkivere vuorkkit, ibnnit
arkivfoto vuorkkágåvvå v
arkiv vuorkká rk, ibnos ibnnus-
arktisk arktalasj ttj; ~ strøkarktalasj guovlo
armadj. 1(stakkars) vájván attr. vájván; jeg ~e menneske mån vájván almasj; 2(fattig) hædjo j attr. hæjos; adv. hæjot
armbånd giehtabádde tt
armbåndsur giehtakloahkka hk, giehtakloahkko hk
armé doarrofuovva v
armere tjårggit
arm giehta d; en sterk ~ gievras giehta; (under~) vuollediejggo jg; (den ene ~en, menneske med en ~) giehtabielle l; (den ene ~en) biellegiehta d; jeg løftet den med en ~ låggŋijiv biellegiedajn; (~ i ~) giehtgárddáj, giehtalakkoj; (forlengede ~) giehtaguhkádis ss s; (slå ~ene rundt noen) fármastit; (ta noen i sine ~er) fármmáj válldet; han tok barnet i sine ~er mánáv fármmásis váldij; ~ene full av blomster fármedievva giedjegijs; (slå ut med ~ene, fekte) giejvvit; (strekke ut ~ene for å måle et favn) salástit
armhule giedavuolle l
armkrok giehtagávva v
armledd giehtaladás -lahtas-
armod hedjudahka g, hæjosvuohta d; før var det stor ~ blant folk åvddåla lij stuorra hæjosvuohta ulmutjij gaskan
armsterk giehtatjårguk -tjårgug- attr. -tjårgugis; oalggá attr. oalggás
arne árran el. árram
arnested árransadje j
arnestein árrangiergge rg
arr (etter sår) uddo tt; det kun et ~ igjen uddo lij vil báhtsám
arrangement ásadibme m, ásadus ss s
arrangere ásadit
arrangør ásadiddje
arrestere giddit; bli arrestert giddiduvvat v, giddidallat l
arrest tjivvagoahte d; sitte i ~ tjivvahit, tjivvagoaden tjåhkkåhit
arroganse stuoresvuohta d
arrogant stuores stuorrá(s)- (r'r)- attr. stuores; adv. stuorrát
art (egenskap) vuohke g; (sort) tjærdda rd*, sládja j; (plante) sjaddo tt; (dyr, fugler) nálle l
artighet suohtas suohttas-
artig suohtas suohttas- attr. suohtas; så ~! man suohtas!; en ~ kar suohtas ulmusj; noen kommer få å ha det ~ muhtema båhti suohttasa diehti; (~ere) suohttasabbo pp attr. suohttasap; (~st) suohttasamos suohttasabmus- attr. suohttasamos; (ha det ~) suohtastallat l
artikkel artihkal artihkkal-; fag~ fáhkaartihkal
artikulasjon jiednadibme m; uklar ~, gebrokken tale sjålbbe lb; person med dårlig el. uklar ~ sjålbbå lb
artikulasjonsmåte jiednadimvuohke g
artikulasjonssted jiednadimsadje j
artikulere jiednadit; ~ dårlig el. uklart sjålbbit, sjålbåstit; (~s) jiednaduvvat v
artist artissta st
artsbetegnelse tjærddamærkka rk*; (dyr, fugler) nállemærkka rk*
artsfrende tjærddaguojmme jm
artskrysning tjærddamassta st; (dyr, fugler) nállemassta st
artsnavn tjærddanamma m; (dyr, fugler) nállenamma m; isbjørnen har ~et Ursus maritimus jiegŋabierna nállenamma le Ursus maritimus
arv árbbe rb; fars~ áhtjeárbbe; mors~ iedneárbbe; miste ~en árbev masset; eiendeler el. eiendom som ~es árbbeoabme m
arve árbbit; (~s) árbbiduvvat v
arvedel árbbeoasse s
arvegods árbbedávver, árbbeoabme m
arvelig: arvelig sykdom árbbeskihpudahka g; det er ikke ~ dav ij máhte árbbit
arvelov árbbeláhka g
arveløs árbe dagi
arverett árbberiektá
arveskifte árbbejuohko g
arvesynd árbbesuddo tt
arving árbulasj ttj, árbulij árbulahá
asen oassná sn* (Equus africanus)
asjett asjæhtta ht*
askebeger gudnagárre r
aske gudna n; (~ som stiger opp fra ilden og faller ned igjen uten at noen pirker i ilden, lett ~) gabás gahpas-; øse ~ gunájt goajvvot; brenne til ~ gudnan buollet; legge i aske (brenne opp) gudnan boalldet; ~n føk oppguná tsåjtsijdin
asosial (einstøing) juvddo vd attr. juvdos; (bli ~ el. heimbunden)goadájduvvat v
asp (karpefisk, ferskvannsfisk av familienCyprinidae) ruodak ruodag-
aspekt aspækta vt*
asp suhpe b (Populus tremula)
assimilasjon mastadis ss s
assimilere mastadit frekv.;(~ seg med) masstat st; bli assimilert i det norske samfunnet láttijda masstat; (oppta el. ~)ávastit
assimilering mastadibme m
assistanse viehkke hk
assistentstilling viehkkevirgge rg
assistent viehkke hk, viehkkebargge rg; ~er i pleien viehkkebargge sujton; (håndlanger) giehtaviehkke hk; (visergutt) gåhtjustahka g
assistere viehkedit
astma dahpaldahka g
asylsøker dårvvoåhttse
atferdnorm dáhpe el. vuohke gåktu ulmutjahttet
atferdsvanske ulmutjahttemgássjelisvuohta d
atferd ulmutjahttem; karakteren i orden og ~ karaktera ma guosski rádjánisvuohtaj ja ulmutjahttemij; (vise ~) ulmutjáhttet ht
at juhti, jut, ahte; så at, for at ahte, vaj
atkomst (adgang) boadáldahka g
atkomstvei boadáldahka g
atmosfære ilmme lm; gjennom ~n ilmmek
atskille (oppheve forbindelsen mellom, skille) ieredit, sieradit; ~ foreldre og barn æjgádijt ja mánájt ieredit; (danne skille mellom; skjelne, skille mellom) sieradit; disse to lar seg ikke ~ da guokta ij máhte sieradit; (~ seg fra, avvike fra) ærránit, sierranit; fuglene ~r seg fra pattedyra ved at de legger egg låtte ærráni njammelahájs dajna gå månniji
atskillelse sieradibme m, ærránibme m, sierranibme m; (skilsmisse) sirádibme
atskillig viehka ållo; (om personer) viehka ålos; han hadde ~e penger sujna lidjin viehka ållo rudá; ~e av frammøtte viehka ålos sijájs gudi lidjin tjoahken
atskilt adj. sierra; ~e grupper sierra juohkusa; adv.: sierra, sierralakkoj; snakk med ham ~ fra de andre ságasta sujna sierra; bo hver for seg el. ~årrot guhtik sierra; holde noe ~ fra noe annet sieradit
atsprede ájidallat; finne på noe som kan ~ dem gávnadit juojddá majna ájidalli; ~ seg med noe ájidallat juojnak
atspredelse (tidsfordriv) ájidallam
att (~ fram) ruopto-, (om f.eks. et klesplagg) duojáŋaj; ~ og fram åvddån ruopptot; overf. vite hverken ~ eller fram juorrulit, liehket iehpedájon
attakkere ládat tr., validit +ill.; (bli attakkert) ládadallat l +ill.
attakk ládam; et ~ i mørket ládam sjievnnjedin; gjøre et ~ ládat
atten 1(grunntall) lågenangáktsa vts; som var plaget av en sykdom i ~ år guhti lij skihpudagás lågenangáktsa jage vájvástuvvam; 2(samlingstall, om personer) lågenangávtses -gáktsás-; de ~ som kom lågenangávtses gudi båhtin
attende (ordenstall) lågenangávtsát -gávtsád-
attenårig lågenangávtsejahkásasj ttj; ~ ekteskap lågenangávtsejahkásasj gállasjvuohta
attenåring lågenangávtse jage vuoras
atter vas, vat, vaden; mens ~ andre madin iehtjáda vas; stein og ~ stein gierge ja vat gierge
attestant duodastiddje
attestasjon duodastibme m, duodastus ss s
attest duodastus ss s; ~ fra arbeidslivet barggoduodastus ss s
attestere duodastit
attestering duodastibme m
attføre máhtsadit
attføring máhtsadibme m, barggujmáhtsadibme m; ~spenger barggujmáhtsadimruhta d; ~stiltak barggujmáhtsadimdoajmma jm*
attpåklatt joavdok joavdog-, joavdogasj ttj
attpåtil ájn vil; han bygde et nytt hus og kjøpte ~ en ny bil ådå goadev tsieggij ja ájn vil ådå bijlav åstij
attraktiv (tiltrekkende) buorre, miellagiddis, tjáppa; ~ tilbud miellagiddis fálaldahka; (som er slik at man trives å være der) bissel attr. bisselis
attributiv attributijvva jv
attributt attribuhtta ht
attrå hállo l, vájnno jn,hálijdibme m; habmo m; (interesse) miella l; (lidenskap)hibmo m; (ha ~ til, begjære)hibmodit
attrå hibmodit, hálijdit; (begjære)usstodit
attåtnæring lijggeæládus ss s, lasseæládus ss s
auditorium auditåvrrå vr
august bårggemánno n
auksjonarius tjuorvvo
auksjonere tjuorvvot oasen
aur (grus og grov sand) tjievrra vr
aure lådat (3.p.sg. loadá); (plutselig ~) lådalit
autograf autográffa (f'f) ff
automat automáhtta ht
automatisk automáhtalasj ttj; adv. (av seg selv) ietjastis; den går ~ dat manná ietjastis; (uten å tenke) ájádalák
autoritet tjårggisvuohta d; (makt) fábmo m, fábmogis, fábmogisvuohta d; (respekt) roaddo tt; (gi ~) fábmodit;(ha ~ el. respekt)roattov guoddet
autoritær tjårguk tjårgug- attr. tjårgugis, fábmogis
avansert dárkkel attr. dárkkelis; ~ kart dárkkelis kártta
av av ham er alle ting gæssta gájkka boahtá; av nåde ármos; (av sted) vuolgget lg, mannat n; (sette av sted) tjassket sk; (fra plassen på) nalta pp., adv.; falle av hesten gahttjat hesta nalta; (ta av, om et fly)låŋijdit intr.;(av og til) duolloj dálloj, muhttijn
avbalansere stávttjit; (avbalansert person)
avbetaling oassemáksem; på ~ oassemáksemij
avbilde gåvvit, gåvvidit (v'v); ~t i avisen gåvvidum avijsan
avbildning gåvvidibme m (v'v)
avbrekk (avbrudd) boarkka rk*
avbrudd boarkka rk*; vi må gjøre et ~ hæhttup bårkav válldet; (uten ~, kontinuerlig) avtatbirges, aktatbirggát, avtatrajes; arbeidet har pågått uten ~ i seks år barggam li avtarbirges el. avtatrajes guhtta jage
avbryte boarkkit; ~ debatten ságastallamav boarkkit; (slutte, avslutte) hiejttet jt*
avbud: hun sendte ~ sáddij/rájaj diedov ij máhte boahtet, vuolgget, oassálasstet jná
avdekke (bringe for dagen) ilmodit, bihkusij buktet; (~s) ilmmat lm, ilmmusit; (~s, komme for dagen) bihkusij boahtet, ilmmusit
avdele (dele av) juohket g
avdelingsdirektør åssudakdirektørra r
avdelingsleder åssudakjådediddje
avdelingssjef åssudakoajvve jv
avdeling åssudahka g; fabrikken har ~er flere plasser fabrihkan li åssudagá moatten sajen; (del) oasse s; være ferdig med med første ~ av teologi gærggat vuostasj åsijn teologija åhpas; en~s barnehage avtaåsuk mánájgárdde
avdrag oassemákso vs
avduke ilmodit
avduking ilmodibme m
avdød (død) jábbme, -rávkke vk, -gusj ttj; s. ~e ieritvuolgge; ~e ønsket ikke blomster ieritvuolgge ittjij giedjegijt sidá; min ~e bestefar áddjárávkke vk; min ~e bestemor áhkkorávkke vk; ~e Nils Nijlasrávkke vk; ~e Sunná Sunnágusj
aversjon vuosstemiella l
avfall ruhtse ts; (skrot) bálkudis ss s; (~ etter beredning av fisk, slakt, innmat m.m.) tsierttse rts; (rest) bátsidis ss s, bátsudis ss s; (noe som er kassert el. forkastet) hæjtádis ss s; (~ etter spikking) smuolkke lk
avfallsbøtte ruhtselihtte ht
avfallsdunge duvnne vn
avfallsdunk ruhtsekássa (s's) ss
avfallshaug duvnne vn
avfallskurv ruhtselihtte ht
avfeie dåssjen dahkat el. dåssjen adnet
avfyre vuohtjet tj
avføring bajkka jk; (løs ~) slåhtjo tj, slåtjos slåhtjus-; (plutselig få ~) slåhttjit
avgang (det å dra) vuolggem; toget er klart til ~ tåhka le vuolggemin; (det å slutte) hiejttem, loahppa hp*
avgangseksamen loahppaeksábma m
avgangsfag loahppafáhka g
avgangshall vuolgádahka g
avgangsprøve loahppagæhttjalibme m
avgangsstasjon vuolgádahka g
avgangsvitnemål loahppaduodastus ss s
avgi 1(gi) vaddet tt; (~ lukt) hapsijdit; (~ stemme) jienastit; (~ svar) vásstedit, diededit vásstádusáv; 2(komme med) buktet vt
avgift divut divud-; årlige ~r jahkásasj divuda
avgiftspliktig vælggogis divudijt mákset
avgiftsøkning divutlassánibme m
avgjørelse mærrádus ss s, mierredibme m; en viktig ~ ájnas mærrádus; treffe ~ mierredit
avgjøre mierredit; det kan vi ~ senere dav måj maŋŋela mierredin; saken er avgjort ássje le mierredum
avgjørende (endelig) låhpalasj ttj; ~ prøve låhpalasj gæhttjalibme
avglemt (bli ~) vadjáluvvat; så den ikke blir ~ vaj ij vadjáluvá
avglømt (bli ~) vadjáluvvat v, hælbbat lb*
avgrense ráddjit; gjerdet ~r området jierra ráddji duobddágijt; refl.: ~ seg selv ietjas ráddjit; adj. i pf.pt.: ~t taletid ráddjidum hållåmájgge; ~t oppgave ráddjidum dahkamus
avgrensning ráddjim; (ramme) birástahka g
avgrunn tjiegŋalis ss s; bli kastet i ~en tjiegŋalissaj bálkestuvvat
avgud boajtojubmel; dyrke ~r boajtojubmelijt diervnastit
avgudsbilde boajtojubmelgåvvå v
avgudsdyrkelse boajtojubmeldievnastibme m, boajtojubmeldievnastus ss s
avgudsdyrker boajtojubmeldievnastiddje
avgudsdyrking se avgugdsdyrkelse
avgudsoffer værrobierggo rg; spise ~ værrobiergov bårråt
avgå (dra bort) vuolgget lg: båten ~r herfra klokka fem vanntsa vuolggá dássta kloahkka vidán; (fra embete) guodet, hiejttet jt* (+elat.)
avgående vuolgge, vuolggemin: ~ tog tåhka mij la vuolggemin; (fra embete) guodemin, hiejttemin
avhandling barggo rg, tjálalasj barggo; doktor~ doktorgrádabarggo; samle stoff til en ~ tjoahkkit diedojt tjálalasj bargguj
avhende hilgodit
avhengig (være el. bli ~ av)báddnut, tsieggat kk +ill; man er blitt ~ av kaffe ulmusj la káffaj báddnum; bli ~ av alkoholjuhkalisvuohtaj tsieggat; (være ~ av, bundet til) tjanádum; være ~ av de andre tjanádum nuppijda; (være ~ av, trenge) dárbahit; være ~ av bil dárbahit bijlav
avhengighet tjanástahka g, tjanádum; ~ av foreldrene tjanástagá æjgádijda; gjensidig ~ gasskasasj tjanástahka; (~, trang til) dárbbo rb
avhold (edruelighet) tjielgosvuohta d; vise ~ (leve dydig) skuornnasin liehket
avholdende (edruelig) tjielgos tjielggus-; (kysk) skuornes skuornnás- attr. skuornes; være ~, makte å leve ~ mássjat aktu viessot; være ~ (kjempe mot begjæret) háloj vuosstij doarrot
avholdt (godt likt) lijkkut; (kjær) iehtsedum
avhøre åtsådit, gatjádallat l, guláskuddat tt; hun skal ~s i dag uddni galggi sujsta åtsådit
avhåre navvet v, naveldit
avindsjuk udnodibme m attr. udnodis
avind udnodisvuohta d
avis avijssa js
avise jieŋav suddadit; ~ dypfryseren tjihtanis jieŋav suddadit
avisutklipp avijssabeskustahka g
avkall (gi ~ på) luohpat b, luojttet jt, guodet; han gav ~ på tronen tråvnåv luobaj; gi ~ på retten sin ietjas riektáv luojttet; han gav ~ på alt gájkka guodij
avkastning buvtadus ss s; årlig ~ jahkásasj buvtadus
avkjøle tjoasskodit; (~s) tjoasskot sk; (~ litt, om mat slik at det kan spises) sjuosjmedahttet ht; (~s litt, bli litt avkjølt, om mat slik at det kan spises) sjuosjmedit; (svale) gudjodit
avkjøling (det å avkjøles) tjoasskot sk; sett melka til ~ bieja mielkev tjåskutjit; (anlegg der noe blir avkjølt) tjåskudahka g
avkjølingsmiddel tjåskadis ss s
avkjørselsvei (avkjørsel) væddjasuorgge rg, rahtesuorgge rg
avklare 1(gjøre klar og gjennomsiktig) tjielgadit tr.; ~ en væske låssjkusav tjielgadit; 2(klarlegge) tjielgadit tr.; ~ et problem gássjelisvuodav tjielgadit; (bli el. være avklart) tjielggat lg intr.; når saken er avklart gå ássje l tjielggam
avkle (kle av, gjøre naken) rihtsudit; (legge av seg) nuoladit, guodet
avkledd (være el. bli ~) rihtsahit; adv. rihttsot
avkledningsrom målsudimladnja nj
avklipp beskudis ss s; ~ av guolggaduodje jievdda vd
avkom (yngel) tjivga; kaninen har et tallrikt ~ kanijnan li ållo tjivga; sahkko hk; uten ~ sahkodibme m attr. sahkodis
avkorte oanedit
avlaste giehpedit, gæhpádallat l; viehkedit, væhkádallat l
avlastning gæhpádis ss s, nuohpe b; en oppvaskmaskin er en ~ for en travel familie lihttemasjijnna le gæhpádissan råhtos fámiljaj
avle (dyrke) sjaddadit, sáddjit, tjuohppat; (gi liv til, få avkom) sahkkidit
avlede suorgudit, (få til ~) suorgudahttet ht; et verb ~t av et annet verb værbba suorguduvvam verbas; 'bæjvádahka' er ~t av'biejvve' 'bæjvádahka' le suorguduvvam bágos 'biejvve'; ~ ord suorgudisbáhko g, suorgudis ss s; (~ oppmerksomheten)oaddástallat l; hun ~t oppmerksomheten ved å snakke om noe annet ságaj oaddástaláj
avledning (prosessen) suorgudibme m, (ordet) suorgudis ss s
avledningsendelse suorgudisgætjos -gehtjus-
avledningsstamme vuollemátta -máddag-
avlegge (legge fra seg) hiejttet jt*, guodet; la oss ~ det onde guodup baháv; ~ noen et besøk guossidit (s's); ~ en visitt guossidasstet st (s's); ~ et løfte jáhttet ht; ~ ed vuornnáv dahkat; ~ regnskap (stå til rette) lågov dahkat; (gjennomføre, gå opp til) tjadádit; 4 kandidater avla eksamen nieljes tjadádin eksámav
avleiring (i blodårer) njoarvve rv
avling (mengde høstet produkt) tjuohpos tjuohppus-; god ~ valjes tjuohpos; få ~en i hus oadtjot tjuohppusav sisi/goahtáj
avlive gåddet tt, hekkaduhttet ht; (~ et dyr ved å stikke det i halsen) tsuhkkit; (~ et dyr ved å stikke det i nakken) niskostit, (~ et dyr ved å stikke det i hjertet) imestit
avl sahkkidibme m; (dyrking) sjattadibme m; (grøde) tjuohpos tjuohppus-
avlsokse rahkke
avlukke måskos måsskus-
avlytte suolev gulldalit, suollet gulldalit
avlytting suollegulldalibme m
avlønne mákset vs, bálkkit; stillingen er godt ~t virgen la buorre bálkká
avlønning mákso vs, bálkkidibme m, bálkká; ~ i henhold til gjeldende tariffavtale bálkká dábálasj tariffasjiehtadusáj milta
avløp gålgijdahka g
avmakt (maktesløshet) hæsodisvuohta d, hæsso s; (kraftløshet) fámodisvuohta d; (en som er i ~) hæsodibme m attr. hæsodis, fámodibme m attr. fámodis; (komme i ~) hæsoduvvat v
avmektig hæsso s attr. hæsos; hæsodibme m attr. hæsodis; (bli ~) hæssot s, hæsoduvvat v; (gjøre noen ~) hæssodit, hæsoduhttet ht
avmerke mierkkit
avpasse hiebadit, hiebadahttet ht; (forsøke å ~) hiebadallat l; (~s) hiebaduvvat v; (som er lett å ~) hiebadahkes -dahkká- attr. hiebadahkes; (måle og ~ en ting etter en annen) sulldet ld; ~ farten etter forholdene vuodjet gåktu dille, dálkke el. rahte le
avreisedag vuolggembiejvve jv
avreisedato vuolggembiejvve jv
avreise vuolggem; utsette ~ maŋedit vuolggemav; tidspunkt for ~ vuolggembåddå tt
avrette hekkaduhttet ht; (gjøre rett) njuolggit, njuolggidit
avrevet (om bit av en kropp) skirrot (r'r) adv.
avrunde jårbbit; (~ kanter, hjørne på noe) mållit (l'l); (avslutte) låhpadit
avrundet jårbbåt jårbbåd- attr. jårbbå el. jårbbis; (~t om kant etc.) mållåt mållåd- attr. mållådis el. mållis
avrunding jårbbidibme m
avruse jierijdahttet ht
avsats (i berg el. fjellside) ladnja nj; (større ~, terrasse) låpptå pt, loabme m
avse (kunne ~) lijggodit
avsender (fortrinnsvis for det som grunnverbet rádjatdefinerer) ráddje; (fortrinnsvis for det som grunnverbet sádditdefinerer) sáddijiddje; (~ av et pengebeløp) mákse
avsende rádjat j, sáddit; (~s) rájaduvvat v, sáddiduvvat
avsetning jåhto d; det er god ~ på fisk guolle l jådon; jådedibme m; (få ~, om varer) jåhtet d intr.; (få ~ på) jådedit tr.
avsette hiejtedit; de hadde avsatt ham fra embetet lidjin ámmádis hiejtedam; (bli avsatt) hiejteduvvat v, rájadallat l; han ble avsatt bargos rájadaláj
avsi 1 (gi avkall på) luohpat b; luojttet jt; 2(si fram offentlig, gjøre kjent)sárnnot rn, tjielggit; ~ dom duobmov sárnnot el. tjielggit
avsides (utkant) rabddabællá (l'l); bo ~ rabddabællán årrot; ávtas ávttas- attr. ávtas; en ~ bygd ávtas bájkke; (en som bor ~ i et skogsområde el. dalstrøk) vuomek vuomeg-
avsidesliggende ávtas ávttas- attr. ávtas; diedjam; en ~ gård ávtas sijdda; ~ område diedjam
avskaffe (få til å opphøre) hiejtedit, gádodit; (sette ut av kraft) fámoduhttet ht; (oppheve) dåssjidit; bli ~t hiejteduvvat v, gádoduvvat v, fámoduhteduvvat v, dåssjiduvvat v
avskjed hivástahttem, hivástahttalibme m, hivás hivvas-; (~ens time) vuolggembåddå tt; (ta ~) hivástahttet ht; (ta ~ med fl. el. om fl. personer) hivástahttalit; (uten å ta ~) hivástahtek, de dro uten å ta ~ mannin (váni) hivástahtek; (det å slutte) hiejttet jt*; (få ~) bessat hiejttet; (få ~ på grått papir) hæjtádallat l; (en el. noe(n) som er blitt oppsagt el fått ~) hæjtádis ss s; (hastig ~) hæhkkavuolggem; ~spreken hivássárnne rn, hivástahttemsárnne n
avskjedtale hivástahttemhålla l
avskjerme suoddjit; oaggit; (~t, om sted el. plass mot vind, strøm, trafikk etc.) oaggá attr. oaggás
avskjær (etter stoff, høy) slimbar slimmbar-
avskjære boarkkit
avskoge buolljot tjuollat
avskrekke balldet ld tr.; været ~et oss dálkke mijáv baldij; hun ~t oss fra å dra sån baldij mijáv vuolggemis; (la seg ~) ballát (l'l) intr.; han lar seg ikke ~ av noe sån ij ballá masstak
avskrive 1(skrive av) tjállet l; 2(nedsette bokført verdi) vuoledit; ~ 10% verdiforringelse på bygningen vuoledit 10% árvvohedjunibmen tsiekkadusás; 3(ikke regne med) vajálduhttet ht; ~ en fordring vajálduhttet rávkalvisáv
avsky s. vastahibme m, iehpemiella l; ha ~ for vastahit
avskyv. vastahit, vastalussjat sj; (ringeakte) álbedit; (hate) vasjodit
avskåret (i abstrakt betydn.) buorgodum; han er ~ fra å kommentere enkeltsaker sån le buorgodum ájnegis ássjij birra moalgedimes el. sån ij máhte moalgget ájnegis ássjij birra; (som er skåret av) suottadum; (~ stykke skinn, stoff) vajustahka g
avslag 1(gi ~) vuoledit; gi 10 prosent ~ vuoledit lågev prosentajn; (få ~, om pris) vuoleduvvat v; 2(få ~, om søknad o.l.) hilgoduvvat, ij bessat; ti av dem som søkte om barnehageplass fikk ~ låges dajs gudi åhtsin mánájgárddaj ettjin besa
avslappet loajtto jt attr. loajtos; adv. loajttot
avslutning låhpadibme m, loahppa hp*, hiejttem; (avreise, død) vuolggem;jule~ jåvllålåhpadibme; ~ på konferansen konferánsa låhpadibme; ~stale loahppahålla l
avslutningsfest loahppaávvudallam
avslutningstale loahppahålla l
avslutningsvis adv. låhpalattjat; ~ vil jeg si åvddål gå hæjtáv, de sidáv javllat
avslutte hiejttet jt*, låhpadit tr.; ..., ~r N.N. hæjttá N.N.; ~ programmet prográmmav låhpadit; (fullføre) ållidit (l'l), ållidahttet ht (l'l); (gjøre opp) ållidit (l'l); ~ et regnskap ruhtålågov ållidit; (~ fl.ggr. el. om fl.; ~ et forhold) hæjttalit; (få til å ~) hiejtedahttet ht; (~s, bli ~t) hiejteduvvat v, låhpaduvvat v,ållånit; talen ble ~t med disse ord hålla låhpaduváj dáj bágoj; årets treff ble ~t med felles middag dán jagásj æjvvalibme ållånij aktisasj mállásijn
avsluttende låhpalasj ttj, loahppa; ~ eksamen låhpalasj eksábma; ~ møte loahppatjåhkanibme m
avsløre (synliggjøre) ilmodit tr.; (åpenbare) bigodit, bihkusij buktet; (si noe) iktet vt; han avslørte ikke at han kunne samiskittjij sámegielav ivte; (~ seg, komme til syne) ilmmat lm; (~ seg, åpenbare seg) bihkusit; (~s, bli synlig) ilmmusit; (~s, åpenbares) bigoduvvat v, bihkusit; (bli avslørt) iktut; (bli avslørt, åpenbare seg) bihkusit, bihkusij boahtet
avslå nádot; (si nei) sihtat, lágedit i neg. form;han avslo alt ittjij lágeda majdik; (forkaste) hilggot lg, hilgodit; ~ en søknad åhtsåmusáv hilggot el. hilgodit
avsmak (ha, få ~ for noe) moajttet jt
avsnitt oasse s, tækstaoasse s
avsondre sájveldit
avspark (i fotball) álgadibme m
avspeile gåvvit (v'v)
avsperre buodot tr., tsaggat kk tr.
avsperring (stengsel) buodo
avstamning máddo tt, máddolåhko g, nálle l
avstand 1(distanse); ~en til hushjørnet er fire meter niellja mehtara li náhpuj; (~ mellom to punkter)gasska sk; den her strekningen springer man fort dáv gaskav dal ruvva viehká; store ~er mælggat (gaskajt); det er store ~ mellom bygdene mælggat le bájkes bájkkáj el. bájkij gaskav; (på lang ~)mælggadin, guhkken, mælggadis, guhkket; gjenkjenne noen på lang ~ dåbddåt mælggadis; (lengde) guhkkudahka d; (på en ~ av) duohkaj, duogen pp.; på en ~ på tre meter gålmå mehtara duogen; på to mils ~ guovte mijla duogen; (kort ~) lahkaprp., pp., adv.; det er en kort ~ å springe over (mellom) her dáv la má lahka viehkalit; det er kort ~ mellom byene lahka le stádaj gaskav; (beboere med kort ~ seg imellom) lahkaårro (r'r); (forskjell) sieradus ss s; det var stor ~ mellom folk lej stuor sieradus ulmutjij gaskan; (med ~ i mellom, om tid og rom)vuorjját adv.; (ta ~ fra, fornekte) vuornádit, ij guorrasit; (ta ~ fra, mislike) moajttet jt; (ta ~ fra, forkaste) hilgodit; (holde seg på ~, være beskjeden) skurnnjeluddat tt; 2(mellomrom) gasska sk; ~en mellom hjulene er to meter guokta mehtera li juvlaj gaskav; linje~ linnjagasska
avstemning jienastibme m, jienastus ss s; (~småte) jienastimvuohke g; (skriftlig ~) tjálalasj jienastibme; (~ med opprop) tjuorvasjienastibme m
avstemningsmåte jienastimvuohke g
avstemningsresultat jienastimboados -båhtus-
avstive tsaggat kk
avstressende juolos attr.
avstumpet slájvve jv attr. slájves; han hadde en ~ samvittighet sujna lij slájves oamedåbddo; (bli ~) slájvvot jv
avstå 1(gi avkall på) luohpat b, luojttet jt; (~ fra å gjøre noe) dibddet bd; dahkat g (med neg.); 2(overlate, avhende) guodet, luojttet jt, vaddet tt
avsug njamán
avsvi (svi av) tr. boalldet ld; (bli ~dd) buollet l; bli ~dd og visne buollet ja gållnåt
avta (om antall, mengde)binnot (n'n) nn; (om vekst, størrelse etc.) unnot (n'n) nn; (være på hell) gåvnnåt vn; (~ om f.eks. vind) loadtjit, vájddot jd, luojttet jt; (~ om feber, smerte) luojttet jt; (~, om bl.a. en hevelse) sluggat kk; (~, om vannmasser i ei elv etter flom) snjoaredit; vannmassen i elva ~r jåhkå snjoaret; (bli mere sjeldnere) vuorjjot rj
avtale s. sjiehtadus ss s;lønn etter ~ bálkká sjiehtadusá milta; gjøre el. inngå en ~ sjiehtadit; bryte en ~ sjiehtadusáv dåssjidit; (~ om samarbeid, forbund) lihtudibme m; i tråd med internasjonale ~r rijkajgasskasasj lihtudimij el. sjiehtadusáj milta; inngå en ~ om samarbeid lihtudit; bryte en ~ lihtudimev doadjet
avtale v. sjiehtadit, lihtudit; (bli enig om) guorrasit; (bestemme) mierredit; ~ tid og sted sjiehtadit ájgev ja bájkev; ~ lønn sjiehtadit bálkáv; vi avtalte å møtes guorrasijma æjvvalit; (adj. i pf.pt.); avtalt arbeidstid sjiehtadaládum barggoájgge; vi har avtalt et møte mij lip tjåhkanimev mierredam; til avtalt tid mierredum ájggáj
avtegne (~ seg mot himmelen) barrahit; stå og ~ seg mot himmelen) barrahit el. barrahij tjuodtjot
avtrekk (luft~, kanal) gæsán
avtrekker báhtsaldahka g; med fingeren på ~en tjuvdde báhtsaldagán
avveg se avvei
avvei (komme på ~er) gáhtot d, láhpput; bagasjen er kommet på ~er gálvo li láhppum; (føre på ~er, forføre) tjáddjidit; (komme på ~er, forville seg) tjádjánit; (være på ~er) tjádjulit
avveie v. (tenke nøye over) dárkkelit ájádallat; (komme på ~r) tjádjánit; (komme på rek) gålgijdit; (føre på ~r) tjáddjit, frekv. tjáddjidit, kaus. tjáddjidahttet ht
avveksling ieridis ss s; bra som en ~ buorre ieridissan
avvenne (slutte å die) hiejttet njammamis; når gutten er avvent gå báhttja njammamis hæjttá; barnet ble tidlig avvent mánná árrat njammamis hiejtij
avvente vuorddet rd; ~ nærmere beskjed vuorddet lagáp diedojt; ~ utfallet av saken vuorddet ja gæhttjat gåktu ássjijn manná
avverge (hindre) hieredit; (la forsvinne, fjerne) gájddadit tr.
avvik (det å vike av) svahkastibme m; ærránibme m; ~ fra reglene ærránibme njuolgadusájs; (forskjell, ulikhet) ærádis ss s, sieradus ss s; det er ofte ~ i meninger mellom foreldre og barn æjgádij ja mánáj vuojnojn la álu sieradus
avvike (vike av) svahkkat hk, svahkastit; (~ fra hverandre)ærránit; de to forklaringene ~r fra hverandre da guokta tjielgadusá ærránibá; (endre seg) rievddat
avvikelse se avvik
avvikle (få slutt på) hiejtedit; (gjennomføre) tjadádit: ~ et møte tjåhkanimev tjadádit
avvikles hiejteduvvat v
avvikling hiejtedibme m
avvirking tjuolos tjuollus-
avvise (nekte adgang) bessat, duosstot el. luojttet (i nektelsesform); hotellet måtte ~ mange gjester hotælla ittjij duosto ienep guossijt;hun ble avvist i døra sån ittjij besa sisi; (avslå, forkaste) hilggot lg, hilgodit; den som ~r ham ... guhti suv hilggu ...; saken ble avvist ássje hilgoduváj; avvis ikke ham som taler allit suv hilgoda guhti sárnnu;(nekte) nádot; (~, ikke ville ha sin nyfødte lam el. kalv) suohppit; (simle el. et annet dyr som ~r el. ikke ville ha sin nyfødte lam el. kalv) suohppá hp
avvisning (avslag, forkastelse) hilggom
avvæpne værjoduhttet ht; (bli ~t) værjoduvvat v