The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

orostallangielddus: orostallat+V+IV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gielddus+N+Sg+Nom

orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Nom orostallangielddus
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen orostallangildosa
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc orostallangildosa
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill orostallangildosii
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc orostallangildosis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com orostallangildosiin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Nom orostallangildosat
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen orostallangildosiid
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc orostallangildosiid
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill orostallangildosiidda
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc orostallangildosiin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com orostallangildosiiguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Ess orostallangielddusin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Nom PxSg1 orostallangildosan
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Nom PxSg2 orostallangildosat
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Nom PxDu1 orostallangildoseame
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Nom PxDu2 orostallangildoseatte
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Nom PxPl1 orostallangildoseamet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Nom PxPl2 orostallangildoseattet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxSg1 orostallangildosan
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxSg2 orostallangildosat
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxSg3 orostallangildosis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxDu1 orostallangildoseame
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxDu2 orostallangildoseatte
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxDu3 orostallangildoseaskka
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxPl1 orostallangildoseamet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxPl2 orostallangildoseattet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Gen PxPl3 orostallangildoseaset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxSg1 orostallangildosan
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxSg2 orostallangildosat
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxSg3 orostallangildosis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxDu1 orostallangildoseame
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxDu2 orostallangildoseatte
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxDu3 orostallangildoseaskka
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxPl1 orostallangildoseamet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxPl2 orostallangildoseattet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Acc PxPl3 orostallangildoseaset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxSg1 orostallangildosasan
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxSg2 orostallangildosasat
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxSg3 orostallangildosasas
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxDu1 orostallangildosasame
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxDu2 orostallangildosasade
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxDu3 orostallangildosasaska
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxPl1 orostallangildosasamet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxPl2 orostallangildosasadet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Ill PxPl3 orostallangildosasaset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxSg1 orostallangildosisttán
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxSg2 orostallangildosisttát
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxSg3 orostallangildosisttis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxDu1 orostallangildosisttáme
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxDu2 orostallangildosisttáde
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxDu3 orostallangildosisttiska
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxPl1 orostallangildosisttámet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxPl2 orostallangildosisttádet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Loc PxPl3 orostallangildosisttiset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxSg1 orostallangildosiinnán
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxSg2 orostallangildosiinnát
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxSg3 orostallangildosiinnis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxDu1 orostallangildosiinnáme
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxDu2 orostallangildosiinnáde
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxDu3 orostallangildosiinniska
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxPl1 orostallangildosiinnámet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxPl2 orostallangildosiinnádet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Sg Com PxPl3 orostallangildosiinniset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxSg1 orostallangildosiiddán
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxSg2 orostallangildosiiddát
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxSg3 orostallangildosiiddis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxDu1 orostallangildosiiddáme
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxDu2 orostallangildosiiddáde
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxDu3 orostallangildosiiddiska
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxPl1 orostallangildosiiddámet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxPl2 orostallangildosiiddádet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Gen PxPl3 orostallangildosiiddiset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxSg1 orostallangildosiiddán
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxSg2 orostallangildosiiddát
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxSg3 orostallangildosiiddis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxDu1 orostallangildosiiddáme
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxDu2 orostallangildosiiddáde
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxDu3 orostallangildosiiddiska
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxPl1 orostallangildosiiddámet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxPl2 orostallangildosiiddádet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Acc PxPl3 orostallangildosiiddiset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxSg1 orostallangildosiiddásan
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxSg2 orostallangildosiiddásat
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxSg3 orostallangildosiiddásis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxDu1 orostallangildosiiddáseame
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxDu2 orostallangildosiiddáseatte
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxDu3 orostallangildosiiddáseaskka
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxPl1 orostallangildosiiddáseamet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxPl2 orostallangildosiiddáseattet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Ill PxPl3 orostallangildosiiddáseaset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxSg1 orostallangildosiinnán
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxSg2 orostallangildosiinnát
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxSg3 orostallangildosiinnis
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxDu1 orostallangildosiinnáme
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxDu2 orostallangildosiinnáde
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxDu3 orostallangildosiinniska
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxPl1 orostallangildosiinnámet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxPl2 orostallangildosiinnádet
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Loc PxPl3 orostallangildosiinniset
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxSg1 orostallangildosiiddánguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxSg2 orostallangildosiiddátguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxSg3 orostallangildosiiddisguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxDu1 orostallangildosiiddámeguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxDu2 orostallangildosiiddádeguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxDu3 orostallangildosiiddiskaguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxPl1 orostallangildosiiddámetguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxPl2 orostallangildosiiddádetguin
orostallat V IV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#gielddus N Pl Com PxPl3 orostallangildosiiddisetguin

Other forms

orostallat+V+IV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Loc

orostallat+V+IV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Gen+PxSg3

orostallat+V+IV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Acc+PxSg3

orrut+V+IV+Der/st+V+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Loc

orustit+V+IV+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Acc+PxSg3

orrut+V+IV+Der/st+V+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Acc+PxSg3

orustit+V+IV+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gielddus+N+Sg+Nom

orustit+V+IV+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Gen+PxSg3

orrut+V+IV+Der/st+V+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Gen+PxSg3

orustit+V+IV+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gieldu+N+Sg+Loc

orrut+V+IV+Der/st+V+Der/alla+V+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#gielddus+N+Sg+Nom
Morphological tags