The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

arvvosmahttinguoddu: arvvosmahttit+V+TV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#guoddu+N+Sg+Nom

arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Nom arvvosmahttinguoddu
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen arvvosmahttinguottu arvvosmahttinguotto
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen Allegro arvvosmahttinguotto
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc arvvosmahttinguottu
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill arvvosmahttinguddui
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc arvvosmahttinguottus
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com arvvosmahttinguottuin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Nom arvvosmahttinguottut
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen arvvosmahttinguottuid
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc arvvosmahttinguottuid
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill arvvosmahttinguottuide
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc arvvosmahttinguottuin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com arvvosmahttinguottuiguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess arvvosmahttinguoddun
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Nom PxSg1 arvvosmahttinguddon
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Nom PxSg2 arvvosmahttinguddot
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Nom PxDu1 arvvosmahttinguddome
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Nom PxDu2 arvvosmahttinguddode
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Nom PxPl1 arvvosmahttinguddomet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Nom PxPl2 arvvosmahttinguddodet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxSg1 arvvosmahttinguddon
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxSg2 arvvosmahttinguttot
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxSg3 arvvosmahttinguottus
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxDu1 arvvosmahttinguddome
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxDu2 arvvosmahttinguttode
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxDu3 arvvosmahttinguottuska
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxPl1 arvvosmahttinguddomet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxPl2 arvvosmahttinguttodet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Gen PxPl3 arvvosmahttinguottuset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxSg1 arvvosmahttinguddon
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxSg2 arvvosmahttinguttot
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxSg3 arvvosmahttinguottus
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxDu1 arvvosmahttinguddome
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxDu2 arvvosmahttinguttode
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxDu3 arvvosmahttinguottuska
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxPl1 arvvosmahttinguddomet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxPl2 arvvosmahttinguttodet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Acc PxPl3 arvvosmahttinguottuset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxSg1 arvvosmahttinguddosan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxSg2 arvvosmahttinguddosat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxSg3 arvvosmahttinguddosis
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxDu1 arvvosmahttinguddoseame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxDu2 arvvosmahttinguddoseatte
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxDu3 arvvosmahttinguddoseaskka
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxPl1 arvvosmahttinguddoseamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxPl2 arvvosmahttinguddoseattet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Ill PxPl3 arvvosmahttinguddoseaset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxSg1 arvvosmahttinguottustan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxSg2 arvvosmahttinguottustat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxSg3 arvvosmahttinguottustis
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxDu1 arvvosmahttinguottusteame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxDu2 arvvosmahttinguottusteatte
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxDu3 arvvosmahttinguottusteaskka
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxPl1 arvvosmahttinguottusteamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxPl2 arvvosmahttinguottusteattet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Loc PxPl3 arvvosmahttinguottusteaset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxSg1 arvvosmahttinguottuinan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxSg2 arvvosmahttinguottuinat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxSg3 arvvosmahttinguottuinis
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxDu1 arvvosmahttinguottuineame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxDu2 arvvosmahttinguottuineatte
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxDu3 arvvosmahttinguottuineaskka
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxPl1 arvvosmahttinguottuineamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxPl2 arvvosmahttinguottuineattet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Sg Com PxPl3 arvvosmahttinguottuineaset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxSg1 arvvosmahttinguottuidan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxSg2 arvvosmahttinguottuidat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxSg3 arvvosmahttinguottuidis
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxDu1 arvvosmahttinguottuideame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxDu2 arvvosmahttinguottuideatte
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxDu3 arvvosmahttinguottuideaskka
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxPl1 arvvosmahttinguottuideamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxPl2 arvvosmahttinguottuideattet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Gen PxPl3 arvvosmahttinguottuideaset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxSg1 arvvosmahttinguottuidan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxSg2 arvvosmahttinguottuidat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxSg3 arvvosmahttinguottuidis
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxDu1 arvvosmahttinguottuideame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxDu2 arvvosmahttinguottuideatte
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxDu3 arvvosmahttinguottuideaskka
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxPl1 arvvosmahttinguottuideamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxPl2 arvvosmahttinguottuideattet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Acc PxPl3 arvvosmahttinguottuideaset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxSg1 arvvosmahttinguottuidasan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxSg2 arvvosmahttinguottuidasat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxSg3 arvvosmahttinguottuidasas
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxDu1 arvvosmahttinguottuidasame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxDu2 arvvosmahttinguottuidasade
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxDu3 arvvosmahttinguottuidasaska
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxPl1 arvvosmahttinguottuidasamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxPl2 arvvosmahttinguottuidasadet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Ill PxPl3 arvvosmahttinguottuidasaset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxSg1 arvvosmahttinguottuinan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxSg2 arvvosmahttinguottuinat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxSg3 arvvosmahttinguottuinis
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxDu1 arvvosmahttinguottuineame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxDu2 arvvosmahttinguottuineatte
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxDu3 arvvosmahttinguottuineaskka
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxPl1 arvvosmahttinguottuineamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxPl2 arvvosmahttinguottuineattet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Loc PxPl3 arvvosmahttinguottuineaset
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxSg1 arvvosmahttinguottuidanguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxSg2 arvvosmahttinguottuidatguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxSg3 arvvosmahttinguottuidisguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxDu1 arvvosmahttinguottuideameguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxDu2 arvvosmahttinguottuideatteguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxDu3 arvvosmahttinguottuideaskkaguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxPl1 arvvosmahttinguottuideametguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxPl2 arvvosmahttinguottuideattetguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Pl Com PxPl3 arvvosmahttinguottuideasetguin
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxSg1 arvvosmahttinguoddunan
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxSg2 arvvosmahttinguoddunat
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxSg3 arvvosmahttinguoddunis
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxDu1 arvvosmahttinguodduneame
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxDu2 arvvosmahttinguodduneatte
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxDu3 arvvosmahttinguodduneaskka
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxPl1 arvvosmahttinguodduneamet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxPl2 arvvosmahttinguodduneattet
arvvosmahttit V TV Der/NomAct N Cmp/SgNom Cmp#guoddu N Ess PxPl3 arvvosmahttinguodduneaset

Other forms

arvvosmit+V+IV+Der/Caus+V+TV+Der/NomAct+N+Cmp/SgNom+Cmp#guoddu+N+Sg+Nom
Morphological tags