The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

sytytyslaitteisto: sytytys+N+Sg+Nom+Use/NoHyphens#laitteisto+N+Sg+Nom

sytytyslaitteisto N Sg Nom sytytyslaitteisto
sytytyslaitteisto N Sg Gen sytytyslaitteiston
sytytyslaitteisto N Sg Par sytytyslaitteistoa
sytytyslaitteisto N Sg All sytytyslaitteistolle
sytytyslaitteisto N Sg Abl sytytyslaitteistolta
sytytyslaitteisto N Sg Ade sytytyslaitteistolla
sytytyslaitteisto N Sg Ill sytytyslaitteistoon
sytytyslaitteisto N Sg Ine sytytyslaitteistossa
sytytyslaitteisto N Sg Ela sytytyslaitteistosta
sytytyslaitteisto N Sg Abe sytytyslaitteistotta
sytytyslaitteisto N Sg Ess sytytyslaitteistona
sytytyslaitteisto N Sg Tra sytytyslaitteistoksi
sytytyslaitteisto N Pl Nom sytytyslaitteistot
sytytyslaitteisto N Pl Gen sytytyslaitteistojen
sytytyslaitteisto N Pl Par sytytyslaitteistoja
sytytyslaitteisto N Pl All sytytyslaitteistoille
sytytyslaitteisto N Pl Abl sytytyslaitteistoilta
sytytyslaitteisto N Pl Ade sytytyslaitteistoilla
sytytyslaitteisto N Pl Ill sytytyslaitteistoihin
sytytyslaitteisto N Pl Ine sytytyslaitteistoissa
sytytyslaitteisto N Pl Ela sytytyslaitteistoista
sytytyslaitteisto N Pl Abe sytytyslaitteistoitta
sytytyslaitteisto N Pl Ess sytytyslaitteistoina
sytytyslaitteisto N Pl Tra sytytyslaitteistoiksi
sytytyslaitteisto N Pl Ins sytytyslaitteistoin
sytytyslaitteisto N Sg Nom PxSg1 sytytyslaitteistoni
sytytyslaitteisto N Sg Nom PxSg2 sytytyslaitteistosi
sytytyslaitteisto N Sg Nom PxSg3 sytytyslaitteistonsa
sytytyslaitteisto N Sg Nom PxPl1 sytytyslaitteistomme
sytytyslaitteisto N Sg Nom PxPl2 sytytyslaitteistonne
sytytyslaitteisto N Sg Nom PxPl3 sytytyslaitteistonsa
sytytyslaitteisto N Sg Gen PxSg1 sytytyslaitteistoni
sytytyslaitteisto N Sg Gen PxSg2 sytytyslaitteistosi
sytytyslaitteisto N Sg Gen PxSg3 sytytyslaitteistonsa
sytytyslaitteisto N Sg Gen PxPl1 sytytyslaitteistomme
sytytyslaitteisto N Sg Gen PxPl2 sytytyslaitteistonne
sytytyslaitteisto N Sg Gen PxPl3 sytytyslaitteistonsa
sytytyslaitteisto N Sg Par PxSg1 sytytyslaitteistoani
sytytyslaitteisto N Sg Par PxSg2 sytytyslaitteistoasi
sytytyslaitteisto N Sg Par PxSg3 sytytyslaitteistoaan sytytyslaitteistoansa
sytytyslaitteisto N Sg Par PxPl1 sytytyslaitteistoamme
sytytyslaitteisto N Sg Par PxPl2 sytytyslaitteistoanne
sytytyslaitteisto N Sg Par PxPl3 sytytyslaitteistoaan sytytyslaitteistoansa
sytytyslaitteisto N Sg All PxSg1 sytytyslaitteistolleni
sytytyslaitteisto N Sg All PxSg2 sytytyslaitteistollesi
sytytyslaitteisto N Sg All PxSg3 sytytyslaitteistolleen sytytyslaitteistollensa
sytytyslaitteisto N Sg All PxPl1 sytytyslaitteistollemme
sytytyslaitteisto N Sg All PxPl2 sytytyslaitteistollenne
sytytyslaitteisto N Sg All PxPl3 sytytyslaitteistolleen sytytyslaitteistollensa
sytytyslaitteisto N Sg Abl PxSg1 sytytyslaitteistoltani
sytytyslaitteisto N Sg Abl PxSg2 sytytyslaitteistoltasi
sytytyslaitteisto N Sg Abl PxSg3 sytytyslaitteistoltaan sytytyslaitteistoltansa
sytytyslaitteisto N Sg Abl PxPl1 sytytyslaitteistoltamme
sytytyslaitteisto N Sg Abl PxPl2 sytytyslaitteistoltanne
sytytyslaitteisto N Sg Abl PxPl3 sytytyslaitteistoltaan sytytyslaitteistoltansa
sytytyslaitteisto N Sg Ade PxSg1 sytytyslaitteistollani
sytytyslaitteisto N Sg Ade PxSg2 sytytyslaitteistollasi
sytytyslaitteisto N Sg Ade PxSg3 sytytyslaitteistollaan sytytyslaitteistollansa
sytytyslaitteisto N Sg Ade PxPl1 sytytyslaitteistollamme
sytytyslaitteisto N Sg Ade PxPl2 sytytyslaitteistollanne
sytytyslaitteisto N Sg Ade PxPl3 sytytyslaitteistollaan sytytyslaitteistollansa
sytytyslaitteisto N Sg Ill PxSg1 sytytyslaitteistooni
sytytyslaitteisto N Sg Ill PxSg2 sytytyslaitteistoosi
sytytyslaitteisto N Sg Ill PxSg3 sytytyslaitteistoonsa
sytytyslaitteisto N Sg Ill PxPl1 sytytyslaitteistoomme
sytytyslaitteisto N Sg Ill PxPl2 sytytyslaitteistoonne
sytytyslaitteisto N Sg Ill PxPl3 sytytyslaitteistoonsa
sytytyslaitteisto N Sg Ine PxSg1 sytytyslaitteistossani
sytytyslaitteisto N Sg Ine PxSg2 sytytyslaitteistossasi
sytytyslaitteisto N Sg Ine PxSg3 sytytyslaitteistossaan sytytyslaitteistossansa
sytytyslaitteisto N Sg Ine PxPl1 sytytyslaitteistossamme
sytytyslaitteisto N Sg Ine PxPl2 sytytyslaitteistossanne
sytytyslaitteisto N Sg Ine PxPl3 sytytyslaitteistossaan sytytyslaitteistossansa
sytytyslaitteisto N Sg Ela PxSg1 sytytyslaitteistostani
sytytyslaitteisto N Sg Ela PxSg2 sytytyslaitteistostasi
sytytyslaitteisto N Sg Ela PxSg3 sytytyslaitteistostaan sytytyslaitteistostansa
sytytyslaitteisto N Sg Ela PxPl1 sytytyslaitteistostamme
sytytyslaitteisto N Sg Ela PxPl2 sytytyslaitteistostanne
sytytyslaitteisto N Sg Ela PxPl3 sytytyslaitteistostaan sytytyslaitteistostansa
sytytyslaitteisto N Sg Abe PxSg1 sytytyslaitteistottani
sytytyslaitteisto N Sg Abe PxSg2 sytytyslaitteistottasi
sytytyslaitteisto N Sg Abe PxSg3 sytytyslaitteistottaan sytytyslaitteistottansa
sytytyslaitteisto N Sg Abe PxPl1 sytytyslaitteistottamme
sytytyslaitteisto N Sg Abe PxPl2 sytytyslaitteistottanne
sytytyslaitteisto N Sg Abe PxPl3 sytytyslaitteistottaan sytytyslaitteistottansa
sytytyslaitteisto N Sg Ess PxSg1 sytytyslaitteistonani
sytytyslaitteisto N Sg Ess PxSg2 sytytyslaitteistonasi
sytytyslaitteisto N Sg Ess PxSg3 sytytyslaitteistonaan sytytyslaitteistonansa
sytytyslaitteisto N Sg Ess PxPl1 sytytyslaitteistonamme
sytytyslaitteisto N Sg Ess PxPl2 sytytyslaitteistonanne
sytytyslaitteisto N Sg Ess PxPl3 sytytyslaitteistonaan sytytyslaitteistonansa
sytytyslaitteisto N Sg Tra PxSg1 sytytyslaitteistokseni
sytytyslaitteisto N Sg Tra PxSg2 sytytyslaitteistoksesi
sytytyslaitteisto N Sg Tra PxSg3 sytytyslaitteistokseen sytytyslaitteistoksensa
sytytyslaitteisto N Sg Tra PxPl1 sytytyslaitteistoksemme
sytytyslaitteisto N Sg Tra PxPl2 sytytyslaitteistoksenne
sytytyslaitteisto N Sg Tra PxPl3 sytytyslaitteistokseen sytytyslaitteistoksensa
sytytyslaitteisto N Pl Nom PxSg1 sytytyslaitteistoni
sytytyslaitteisto N Pl Nom PxSg2 sytytyslaitteistosi
sytytyslaitteisto N Pl Nom PxSg3 sytytyslaitteistonsa
sytytyslaitteisto N Pl Nom PxPl1 sytytyslaitteistomme
sytytyslaitteisto N Pl Nom PxPl2 sytytyslaitteistonne
sytytyslaitteisto N Pl Nom PxPl3 sytytyslaitteistonsa
sytytyslaitteisto N Pl Gen PxSg1 sytytyslaitteistojeni
sytytyslaitteisto N Pl Gen PxSg2 sytytyslaitteistojesi
sytytyslaitteisto N Pl Gen PxSg3 sytytyslaitteistojensa
sytytyslaitteisto N Pl Gen PxPl1 sytytyslaitteistojemme
sytytyslaitteisto N Pl Gen PxPl2 sytytyslaitteistojenne
sytytyslaitteisto N Pl Gen PxPl3 sytytyslaitteistojensa
sytytyslaitteisto N Pl Par PxSg1 sytytyslaitteistojani
sytytyslaitteisto N Pl Par PxSg2 sytytyslaitteistojasi
sytytyslaitteisto N Pl Par PxSg3 sytytyslaitteistojaan sytytyslaitteistojansa
sytytyslaitteisto N Pl Par PxPl1 sytytyslaitteistojamme
sytytyslaitteisto N Pl Par PxPl2 sytytyslaitteistojanne
sytytyslaitteisto N Pl Par PxPl3 sytytyslaitteistojaan sytytyslaitteistojansa
sytytyslaitteisto N Pl All PxSg1 sytytyslaitteistoilleni
sytytyslaitteisto N Pl All PxSg2 sytytyslaitteistoillesi
sytytyslaitteisto N Pl All PxSg3 sytytyslaitteistoillean sytytyslaitteistoillensa
sytytyslaitteisto N Pl All PxPl1 sytytyslaitteistoillemme
sytytyslaitteisto N Pl All PxPl2 sytytyslaitteistoillenne
sytytyslaitteisto N Pl All PxPl3 sytytyslaitteistoillean sytytyslaitteistoillensa
sytytyslaitteisto N Pl Abl PxSg1 sytytyslaitteistoiltani
sytytyslaitteisto N Pl Abl PxSg2 sytytyslaitteistoiltasi
sytytyslaitteisto N Pl Abl PxSg3 sytytyslaitteistoiltaan sytytyslaitteistoiltansa
sytytyslaitteisto N Pl Abl PxPl1 sytytyslaitteistoiltamme
sytytyslaitteisto N Pl Abl PxPl2 sytytyslaitteistoiltanne
sytytyslaitteisto N Pl Abl PxPl3 sytytyslaitteistoiltaan sytytyslaitteistoiltansa
sytytyslaitteisto N Pl Ade PxSg1 sytytyslaitteistoillani
sytytyslaitteisto N Pl Ade PxSg2 sytytyslaitteistoillasi
sytytyslaitteisto N Pl Ade PxSg3 sytytyslaitteistoillaan sytytyslaitteistoillansa
sytytyslaitteisto N Pl Ade PxPl1 sytytyslaitteistoillamme
sytytyslaitteisto N Pl Ade PxPl2 sytytyslaitteistoillanne
sytytyslaitteisto N Pl Ade PxPl3 sytytyslaitteistoillaan sytytyslaitteistoillansa
sytytyslaitteisto N Pl Ill PxSg1 sytytyslaitteistoihini
sytytyslaitteisto N Pl Ill PxSg2 sytytyslaitteistoihisi
sytytyslaitteisto N Pl Ill PxSg3 sytytyslaitteistoihinsa
sytytyslaitteisto N Pl Ill PxPl1 sytytyslaitteistoihimme
sytytyslaitteisto N Pl Ill PxPl2 sytytyslaitteistoihinne
sytytyslaitteisto N Pl Ill PxPl3 sytytyslaitteistoihinsa
sytytyslaitteisto N Pl Ine PxSg1 sytytyslaitteistoissani
sytytyslaitteisto N Pl Ine PxSg2 sytytyslaitteistoissasi
sytytyslaitteisto N Pl Ine PxSg3 sytytyslaitteistoissaan sytytyslaitteistoissansa
sytytyslaitteisto N Pl Ine PxPl1 sytytyslaitteistoissamme
sytytyslaitteisto N Pl Ine PxPl2 sytytyslaitteistoissanne
sytytyslaitteisto N Pl Ine PxPl3 sytytyslaitteistoissaan sytytyslaitteistoissansa
sytytyslaitteisto N Pl Ela PxSg1 sytytyslaitteistoistani
sytytyslaitteisto N Pl Ela PxSg2 sytytyslaitteistoistasi
sytytyslaitteisto N Pl Ela PxSg3 sytytyslaitteistoistaan sytytyslaitteistoistansa
sytytyslaitteisto N Pl Ela PxPl1 sytytyslaitteistoistamme
sytytyslaitteisto N Pl Ela PxPl2 sytytyslaitteistoistanne
sytytyslaitteisto N Pl Ela PxPl3 sytytyslaitteistoistaan sytytyslaitteistoistansa
sytytyslaitteisto N Pl Abe PxSg1 sytytyslaitteistoittani
sytytyslaitteisto N Pl Abe PxSg2 sytytyslaitteistoittasi
sytytyslaitteisto N Pl Abe PxSg3 sytytyslaitteistoittaan sytytyslaitteistoittansa
sytytyslaitteisto N Pl Abe PxPl1 sytytyslaitteistoittamme
sytytyslaitteisto N Pl Abe PxPl2 sytytyslaitteistoittanne
sytytyslaitteisto N Pl Abe PxPl3 sytytyslaitteistoittaan sytytyslaitteistoittansa
sytytyslaitteisto N Pl Ess PxSg1 sytytyslaitteistoinani
sytytyslaitteisto N Pl Ess PxSg2 sytytyslaitteistoinasi
sytytyslaitteisto N Pl Ess PxSg3 sytytyslaitteistoinaan sytytyslaitteistoinansa
sytytyslaitteisto N Pl Ess PxPl1 sytytyslaitteistoinamme
sytytyslaitteisto N Pl Ess PxPl2 sytytyslaitteistoinanne
sytytyslaitteisto N Pl Ess PxPl3 sytytyslaitteistoinaan sytytyslaitteistoinansa
sytytyslaitteisto N Pl Tra PxSg1 sytytyslaitteistoikseni
sytytyslaitteisto N Pl Tra PxSg2 sytytyslaitteistoiksesi
sytytyslaitteisto N Pl Tra PxSg3 sytytyslaitteistoikseen sytytyslaitteistoiksensa
sytytyslaitteisto N Pl Tra PxPl1 sytytyslaitteistoiksemme
sytytyslaitteisto N Pl Tra PxPl2 sytytyslaitteistoiksenne
sytytyslaitteisto N Pl Tra PxPl3 sytytyslaitteistoikseen sytytyslaitteistoiksensaMorphological tags