The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

ryhmittelymalli: ryhmittely+N+Sg+Nom+Use/NoHyphens#malli+N+Sg+Nom

ryhmittelymalli N Sg Nom ryhmittelymalli
ryhmittelymalli N Sg Gen ryhmittelymallin
ryhmittelymalli N Sg Par ryhmittelymallia
ryhmittelymalli N Sg All ryhmittelymallille
ryhmittelymalli N Sg Abl ryhmittelymallilta
ryhmittelymalli N Sg Ade ryhmittelymallilla
ryhmittelymalli N Sg Ill ryhmittelymalliin
ryhmittelymalli N Sg Ine ryhmittelymallissa
ryhmittelymalli N Sg Ela ryhmittelymallista
ryhmittelymalli N Sg Abe ryhmittelymallitta
ryhmittelymalli N Sg Ess ryhmittelymallina
ryhmittelymalli N Sg Tra ryhmittelymalliksi
ryhmittelymalli N Pl Nom ryhmittelymallit
ryhmittelymalli N Pl Gen ryhmittelymallien
ryhmittelymalli N Pl Par ryhmittelymalleja
ryhmittelymalli N Pl All ryhmittelymalleille
ryhmittelymalli N Pl Abl ryhmittelymalleilta
ryhmittelymalli N Pl Ade ryhmittelymalleilla
ryhmittelymalli N Pl Ill ryhmittelymalleihin
ryhmittelymalli N Pl Ine ryhmittelymalleissa
ryhmittelymalli N Pl Ela ryhmittelymalleista
ryhmittelymalli N Pl Abe ryhmittelymalleitta
ryhmittelymalli N Pl Ess ryhmittelymalleina
ryhmittelymalli N Pl Tra ryhmittelymalleiksi
ryhmittelymalli N Pl Ins ryhmittelymallein
ryhmittelymalli N Sg Nom PxSg1 ryhmittelymallini
ryhmittelymalli N Sg Nom PxSg2 ryhmittelymallisi
ryhmittelymalli N Sg Nom PxSg3 ryhmittelymallinsa
ryhmittelymalli N Sg Nom PxPl1 ryhmittelymallimme
ryhmittelymalli N Sg Nom PxPl2 ryhmittelymallinne
ryhmittelymalli N Sg Nom PxPl3 ryhmittelymallinsa
ryhmittelymalli N Sg Gen PxSg1 ryhmittelymallini
ryhmittelymalli N Sg Gen PxSg2 ryhmittelymallisi
ryhmittelymalli N Sg Gen PxSg3 ryhmittelymallinsa
ryhmittelymalli N Sg Gen PxPl1 ryhmittelymallimme
ryhmittelymalli N Sg Gen PxPl2 ryhmittelymallinne
ryhmittelymalli N Sg Gen PxPl3 ryhmittelymallinsa
ryhmittelymalli N Sg Par PxSg1 ryhmittelymalliani
ryhmittelymalli N Sg Par PxSg2 ryhmittelymalliasi
ryhmittelymalli N Sg Par PxSg3 ryhmittelymalliaan ryhmittelymalliansa
ryhmittelymalli N Sg Par PxPl1 ryhmittelymalliamme
ryhmittelymalli N Sg Par PxPl2 ryhmittelymallianne
ryhmittelymalli N Sg Par PxPl3 ryhmittelymalliaan ryhmittelymalliansa
ryhmittelymalli N Sg All PxSg1 ryhmittelymallilleni
ryhmittelymalli N Sg All PxSg2 ryhmittelymallillesi
ryhmittelymalli N Sg All PxSg3 ryhmittelymallilleen ryhmittelymallillensa
ryhmittelymalli N Sg All PxPl1 ryhmittelymallillemme
ryhmittelymalli N Sg All PxPl2 ryhmittelymallillenne
ryhmittelymalli N Sg All PxPl3 ryhmittelymallilleen ryhmittelymallillensa
ryhmittelymalli N Sg Abl PxSg1 ryhmittelymalliltani
ryhmittelymalli N Sg Abl PxSg2 ryhmittelymalliltasi
ryhmittelymalli N Sg Abl PxSg3 ryhmittelymalliltaan ryhmittelymalliltansa
ryhmittelymalli N Sg Abl PxPl1 ryhmittelymalliltamme
ryhmittelymalli N Sg Abl PxPl2 ryhmittelymalliltanne
ryhmittelymalli N Sg Abl PxPl3 ryhmittelymalliltaan ryhmittelymalliltansa
ryhmittelymalli N Sg Ade PxSg1 ryhmittelymallillani
ryhmittelymalli N Sg Ade PxSg2 ryhmittelymallillasi
ryhmittelymalli N Sg Ade PxSg3 ryhmittelymallillaan ryhmittelymallillansa
ryhmittelymalli N Sg Ade PxPl1 ryhmittelymallillamme
ryhmittelymalli N Sg Ade PxPl2 ryhmittelymallillanne
ryhmittelymalli N Sg Ade PxPl3 ryhmittelymallillaan ryhmittelymallillansa
ryhmittelymalli N Sg Ill PxSg1 ryhmittelymalliini
ryhmittelymalli N Sg Ill PxSg2 ryhmittelymalliisi
ryhmittelymalli N Sg Ill PxSg3 ryhmittelymalliinsa
ryhmittelymalli N Sg Ill PxPl1 ryhmittelymalliimme
ryhmittelymalli N Sg Ill PxPl2 ryhmittelymalliinne
ryhmittelymalli N Sg Ill PxPl3 ryhmittelymalliinsa
ryhmittelymalli N Sg Ine PxSg1 ryhmittelymallissani
ryhmittelymalli N Sg Ine PxSg2 ryhmittelymallissasi
ryhmittelymalli N Sg Ine PxSg3 ryhmittelymallissaan ryhmittelymallissansa
ryhmittelymalli N Sg Ine PxPl1 ryhmittelymallissamme
ryhmittelymalli N Sg Ine PxPl2 ryhmittelymallissanne
ryhmittelymalli N Sg Ine PxPl3 ryhmittelymallissaan ryhmittelymallissansa
ryhmittelymalli N Sg Ela PxSg1 ryhmittelymallistani
ryhmittelymalli N Sg Ela PxSg2 ryhmittelymallistasi
ryhmittelymalli N Sg Ela PxSg3 ryhmittelymallistaan ryhmittelymallistansa
ryhmittelymalli N Sg Ela PxPl1 ryhmittelymallistamme
ryhmittelymalli N Sg Ela PxPl2 ryhmittelymallistanne
ryhmittelymalli N Sg Ela PxPl3 ryhmittelymallistaan ryhmittelymallistansa
ryhmittelymalli N Sg Abe PxSg1 ryhmittelymallittani
ryhmittelymalli N Sg Abe PxSg2 ryhmittelymallittasi
ryhmittelymalli N Sg Abe PxSg3 ryhmittelymallittaan ryhmittelymallittansa
ryhmittelymalli N Sg Abe PxPl1 ryhmittelymallittamme
ryhmittelymalli N Sg Abe PxPl2 ryhmittelymallittanne
ryhmittelymalli N Sg Abe PxPl3 ryhmittelymallittaan ryhmittelymallittansa
ryhmittelymalli N Sg Ess PxSg1 ryhmittelymallinani
ryhmittelymalli N Sg Ess PxSg2 ryhmittelymallinasi
ryhmittelymalli N Sg Ess PxSg3 ryhmittelymallinaan ryhmittelymallinansa
ryhmittelymalli N Sg Ess PxPl1 ryhmittelymallinamme
ryhmittelymalli N Sg Ess PxPl2 ryhmittelymallinanne
ryhmittelymalli N Sg Ess PxPl3 ryhmittelymallinaan ryhmittelymallinansa
ryhmittelymalli N Sg Tra PxSg1 ryhmittelymallikseni
ryhmittelymalli N Sg Tra PxSg2 ryhmittelymalliksesi
ryhmittelymalli N Sg Tra PxSg3 ryhmittelymallikseen ryhmittelymalliksensa
ryhmittelymalli N Sg Tra PxPl1 ryhmittelymalliksemme
ryhmittelymalli N Sg Tra PxPl2 ryhmittelymalliksenne
ryhmittelymalli N Sg Tra PxPl3 ryhmittelymallikseen ryhmittelymalliksensa
ryhmittelymalli N Pl Nom PxSg1 ryhmittelymallini
ryhmittelymalli N Pl Nom PxSg2 ryhmittelymallisi
ryhmittelymalli N Pl Nom PxSg3 ryhmittelymallinsa
ryhmittelymalli N Pl Nom PxPl1 ryhmittelymallimme
ryhmittelymalli N Pl Nom PxPl2 ryhmittelymallinne
ryhmittelymalli N Pl Nom PxPl3 ryhmittelymallinsa
ryhmittelymalli N Pl Gen PxSg1 ryhmittelymallieni
ryhmittelymalli N Pl Gen PxSg2 ryhmittelymalliesi
ryhmittelymalli N Pl Gen PxSg3 ryhmittelymalliensa
ryhmittelymalli N Pl Gen PxPl1 ryhmittelymalliemme
ryhmittelymalli N Pl Gen PxPl2 ryhmittelymallienne
ryhmittelymalli N Pl Gen PxPl3 ryhmittelymalliensa
ryhmittelymalli N Pl Par PxSg1 ryhmittelymallejani
ryhmittelymalli N Pl Par PxSg2 ryhmittelymallejasi
ryhmittelymalli N Pl Par PxSg3 ryhmittelymallejaan ryhmittelymallejansa
ryhmittelymalli N Pl Par PxPl1 ryhmittelymallejamme
ryhmittelymalli N Pl Par PxPl2 ryhmittelymallejanne
ryhmittelymalli N Pl Par PxPl3 ryhmittelymallejaan ryhmittelymallejansa
ryhmittelymalli N Pl All PxSg1 ryhmittelymalleilleni
ryhmittelymalli N Pl All PxSg2 ryhmittelymalleillesi
ryhmittelymalli N Pl All PxSg3 ryhmittelymalleillean ryhmittelymalleillensa
ryhmittelymalli N Pl All PxPl1 ryhmittelymalleillemme
ryhmittelymalli N Pl All PxPl2 ryhmittelymalleillenne
ryhmittelymalli N Pl All PxPl3 ryhmittelymalleillean ryhmittelymalleillensa
ryhmittelymalli N Pl Abl PxSg1 ryhmittelymalleiltani
ryhmittelymalli N Pl Abl PxSg2 ryhmittelymalleiltasi
ryhmittelymalli N Pl Abl PxSg3 ryhmittelymalleiltaan ryhmittelymalleiltansa
ryhmittelymalli N Pl Abl PxPl1 ryhmittelymalleiltamme
ryhmittelymalli N Pl Abl PxPl2 ryhmittelymalleiltanne
ryhmittelymalli N Pl Abl PxPl3 ryhmittelymalleiltaan ryhmittelymalleiltansa
ryhmittelymalli N Pl Ade PxSg1 ryhmittelymalleillani
ryhmittelymalli N Pl Ade PxSg2 ryhmittelymalleillasi
ryhmittelymalli N Pl Ade PxSg3 ryhmittelymalleillaan ryhmittelymalleillansa
ryhmittelymalli N Pl Ade PxPl1 ryhmittelymalleillamme
ryhmittelymalli N Pl Ade PxPl2 ryhmittelymalleillanne
ryhmittelymalli N Pl Ade PxPl3 ryhmittelymalleillaan ryhmittelymalleillansa
ryhmittelymalli N Pl Ill PxSg1 ryhmittelymalleihini
ryhmittelymalli N Pl Ill PxSg2 ryhmittelymalleihisi
ryhmittelymalli N Pl Ill PxSg3 ryhmittelymalleihinsa
ryhmittelymalli N Pl Ill PxPl1 ryhmittelymalleihimme
ryhmittelymalli N Pl Ill PxPl2 ryhmittelymalleihinne
ryhmittelymalli N Pl Ill PxPl3 ryhmittelymalleihinsa
ryhmittelymalli N Pl Ine PxSg1 ryhmittelymalleissani
ryhmittelymalli N Pl Ine PxSg2 ryhmittelymalleissasi
ryhmittelymalli N Pl Ine PxSg3 ryhmittelymalleissaan ryhmittelymalleissansa
ryhmittelymalli N Pl Ine PxPl1 ryhmittelymalleissamme
ryhmittelymalli N Pl Ine PxPl2 ryhmittelymalleissanne
ryhmittelymalli N Pl Ine PxPl3 ryhmittelymalleissaan ryhmittelymalleissansa
ryhmittelymalli N Pl Ela PxSg1 ryhmittelymalleistani
ryhmittelymalli N Pl Ela PxSg2 ryhmittelymalleistasi
ryhmittelymalli N Pl Ela PxSg3 ryhmittelymalleistaan ryhmittelymalleistansa
ryhmittelymalli N Pl Ela PxPl1 ryhmittelymalleistamme
ryhmittelymalli N Pl Ela PxPl2 ryhmittelymalleistanne
ryhmittelymalli N Pl Ela PxPl3 ryhmittelymalleistaan ryhmittelymalleistansa
ryhmittelymalli N Pl Abe PxSg1 ryhmittelymalleittani
ryhmittelymalli N Pl Abe PxSg2 ryhmittelymalleittasi
ryhmittelymalli N Pl Abe PxSg3 ryhmittelymalleittaan ryhmittelymalleittansa
ryhmittelymalli N Pl Abe PxPl1 ryhmittelymalleittamme
ryhmittelymalli N Pl Abe PxPl2 ryhmittelymalleittanne
ryhmittelymalli N Pl Abe PxPl3 ryhmittelymalleittaan ryhmittelymalleittansa
ryhmittelymalli N Pl Ess PxSg1 ryhmittelymalleinani
ryhmittelymalli N Pl Ess PxSg2 ryhmittelymalleinasi
ryhmittelymalli N Pl Ess PxSg3 ryhmittelymalleinaan ryhmittelymalleinansa
ryhmittelymalli N Pl Ess PxPl1 ryhmittelymalleinamme
ryhmittelymalli N Pl Ess PxPl2 ryhmittelymalleinanne
ryhmittelymalli N Pl Ess PxPl3 ryhmittelymalleinaan ryhmittelymalleinansa
ryhmittelymalli N Pl Tra PxSg1 ryhmittelymalleikseni
ryhmittelymalli N Pl Tra PxSg2 ryhmittelymalleiksesi
ryhmittelymalli N Pl Tra PxSg3 ryhmittelymalleikseen ryhmittelymalleiksensa
ryhmittelymalli N Pl Tra PxPl1 ryhmittelymalleiksemme
ryhmittelymalli N Pl Tra PxPl2 ryhmittelymalleiksenne
ryhmittelymalli N Pl Tra PxPl3 ryhmittelymalleikseen ryhmittelymalleiksensaMorphological tags