The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

levinneisyysraja: levinneisyys+N+Sg+Nom+Use/Hyphen#raja+N+Sg+Nom

levinneisyysraja N Sg Nom levinneisyysraja
levinneisyysraja N Sg Gen levinneisyysrajan
levinneisyysraja N Sg Par levinneisyysrajaa
levinneisyysraja N Sg All levinneisyysrajalle
levinneisyysraja N Sg Abl levinneisyysrajalta
levinneisyysraja N Sg Ade levinneisyysrajalla
levinneisyysraja N Sg Ill levinneisyysrajaan
levinneisyysraja N Sg Ine levinneisyysrajassa
levinneisyysraja N Sg Ela levinneisyysrajasta
levinneisyysraja N Sg Abe levinneisyysrajatta
levinneisyysraja N Sg Ess levinneisyysrajana
levinneisyysraja N Sg Tra levinneisyysrajaksi
levinneisyysraja N Pl Nom levinneisyysrajat
levinneisyysraja N Pl Gen levinneisyysrajojen
levinneisyysraja N Pl Par levinneisyysrajoja
levinneisyysraja N Pl All levinneisyysrajoille
levinneisyysraja N Pl Abl levinneisyysrajoilta
levinneisyysraja N Pl Ade levinneisyysrajoilla
levinneisyysraja N Pl Ill levinneisyysrajoihin
levinneisyysraja N Pl Ine levinneisyysrajoissa
levinneisyysraja N Pl Ela levinneisyysrajoista
levinneisyysraja N Pl Abe levinneisyysrajoitta
levinneisyysraja N Pl Ess levinneisyysrajoina
levinneisyysraja N Pl Tra levinneisyysrajoiksi
levinneisyysraja N Pl Ins levinneisyysrajoin
levinneisyysraja N Sg Nom PxSg1 levinneisyysrajani
levinneisyysraja N Sg Nom PxSg2 levinneisyysrajasi
levinneisyysraja N Sg Nom PxSg3 levinneisyysrajansa
levinneisyysraja N Sg Nom PxPl1 levinneisyysrajamme
levinneisyysraja N Sg Nom PxPl2 levinneisyysrajanne
levinneisyysraja N Sg Nom PxPl3 levinneisyysrajansa
levinneisyysraja N Sg Gen PxSg1 levinneisyysrajani
levinneisyysraja N Sg Gen PxSg2 levinneisyysrajasi
levinneisyysraja N Sg Gen PxSg3 levinneisyysrajansa
levinneisyysraja N Sg Gen PxPl1 levinneisyysrajamme
levinneisyysraja N Sg Gen PxPl2 levinneisyysrajanne
levinneisyysraja N Sg Gen PxPl3 levinneisyysrajansa
levinneisyysraja N Sg Par PxSg1 levinneisyysrajaani
levinneisyysraja N Sg Par PxSg2 levinneisyysrajaasi
levinneisyysraja N Sg Par PxSg3 levinneisyysrajaaan levinneisyysrajaansa
levinneisyysraja N Sg Par PxPl1 levinneisyysrajaamme
levinneisyysraja N Sg Par PxPl2 levinneisyysrajaanne
levinneisyysraja N Sg Par PxPl3 levinneisyysrajaaan levinneisyysrajaansa
levinneisyysraja N Sg All PxSg1 levinneisyysrajalleni
levinneisyysraja N Sg All PxSg2 levinneisyysrajallesi
levinneisyysraja N Sg All PxSg3 levinneisyysrajalleen levinneisyysrajallensa
levinneisyysraja N Sg All PxPl1 levinneisyysrajallemme
levinneisyysraja N Sg All PxPl2 levinneisyysrajallenne
levinneisyysraja N Sg All PxPl3 levinneisyysrajalleen levinneisyysrajallensa
levinneisyysraja N Sg Abl PxSg1 levinneisyysrajaltani
levinneisyysraja N Sg Abl PxSg2 levinneisyysrajaltasi
levinneisyysraja N Sg Abl PxSg3 levinneisyysrajaltaan levinneisyysrajaltansa
levinneisyysraja N Sg Abl PxPl1 levinneisyysrajaltamme
levinneisyysraja N Sg Abl PxPl2 levinneisyysrajaltanne
levinneisyysraja N Sg Abl PxPl3 levinneisyysrajaltaan levinneisyysrajaltansa
levinneisyysraja N Sg Ade PxSg1 levinneisyysrajallani
levinneisyysraja N Sg Ade PxSg2 levinneisyysrajallasi
levinneisyysraja N Sg Ade PxSg3 levinneisyysrajallaan levinneisyysrajallansa
levinneisyysraja N Sg Ade PxPl1 levinneisyysrajallamme
levinneisyysraja N Sg Ade PxPl2 levinneisyysrajallanne
levinneisyysraja N Sg Ade PxPl3 levinneisyysrajallaan levinneisyysrajallansa
levinneisyysraja N Sg Ill PxSg1 levinneisyysrajaani
levinneisyysraja N Sg Ill PxSg2 levinneisyysrajaasi
levinneisyysraja N Sg Ill PxSg3 levinneisyysrajaansa
levinneisyysraja N Sg Ill PxPl1 levinneisyysrajaamme
levinneisyysraja N Sg Ill PxPl2 levinneisyysrajaanne
levinneisyysraja N Sg Ill PxPl3 levinneisyysrajaansa
levinneisyysraja N Sg Ine PxSg1 levinneisyysrajassani
levinneisyysraja N Sg Ine PxSg2 levinneisyysrajassasi
levinneisyysraja N Sg Ine PxSg3 levinneisyysrajassaan levinneisyysrajassansa
levinneisyysraja N Sg Ine PxPl1 levinneisyysrajassamme
levinneisyysraja N Sg Ine PxPl2 levinneisyysrajassanne
levinneisyysraja N Sg Ine PxPl3 levinneisyysrajassaan levinneisyysrajassansa
levinneisyysraja N Sg Ela PxSg1 levinneisyysrajastani
levinneisyysraja N Sg Ela PxSg2 levinneisyysrajastasi
levinneisyysraja N Sg Ela PxSg3 levinneisyysrajastaan levinneisyysrajastansa
levinneisyysraja N Sg Ela PxPl1 levinneisyysrajastamme
levinneisyysraja N Sg Ela PxPl2 levinneisyysrajastanne
levinneisyysraja N Sg Ela PxPl3 levinneisyysrajastaan levinneisyysrajastansa
levinneisyysraja N Sg Abe PxSg1 levinneisyysrajattani
levinneisyysraja N Sg Abe PxSg2 levinneisyysrajattasi
levinneisyysraja N Sg Abe PxSg3 levinneisyysrajattaan levinneisyysrajattansa
levinneisyysraja N Sg Abe PxPl1 levinneisyysrajattamme
levinneisyysraja N Sg Abe PxPl2 levinneisyysrajattanne
levinneisyysraja N Sg Abe PxPl3 levinneisyysrajattaan levinneisyysrajattansa
levinneisyysraja N Sg Ess PxSg1 levinneisyysrajanani
levinneisyysraja N Sg Ess PxSg2 levinneisyysrajanasi
levinneisyysraja N Sg Ess PxSg3 levinneisyysrajanaan levinneisyysrajanansa
levinneisyysraja N Sg Ess PxPl1 levinneisyysrajanamme
levinneisyysraja N Sg Ess PxPl2 levinneisyysrajananne
levinneisyysraja N Sg Ess PxPl3 levinneisyysrajanaan levinneisyysrajanansa
levinneisyysraja N Sg Tra PxSg1 levinneisyysrajakseni
levinneisyysraja N Sg Tra PxSg2 levinneisyysrajaksesi
levinneisyysraja N Sg Tra PxSg3 levinneisyysrajakseen levinneisyysrajaksensa
levinneisyysraja N Sg Tra PxPl1 levinneisyysrajaksemme
levinneisyysraja N Sg Tra PxPl2 levinneisyysrajaksenne
levinneisyysraja N Sg Tra PxPl3 levinneisyysrajakseen levinneisyysrajaksensa
levinneisyysraja N Pl Nom PxSg1 levinneisyysrajani
levinneisyysraja N Pl Nom PxSg2 levinneisyysrajasi
levinneisyysraja N Pl Nom PxSg3 levinneisyysrajansa
levinneisyysraja N Pl Nom PxPl1 levinneisyysrajamme
levinneisyysraja N Pl Nom PxPl2 levinneisyysrajanne
levinneisyysraja N Pl Nom PxPl3 levinneisyysrajansa
levinneisyysraja N Pl Gen PxSg1 levinneisyysrajojeni
levinneisyysraja N Pl Gen PxSg2 levinneisyysrajojesi
levinneisyysraja N Pl Gen PxSg3 levinneisyysrajojensa
levinneisyysraja N Pl Gen PxPl1 levinneisyysrajojemme
levinneisyysraja N Pl Gen PxPl2 levinneisyysrajojenne
levinneisyysraja N Pl Gen PxPl3 levinneisyysrajojensa
levinneisyysraja N Pl Par PxSg1 levinneisyysrajojani
levinneisyysraja N Pl Par PxSg2 levinneisyysrajojasi
levinneisyysraja N Pl Par PxSg3 levinneisyysrajojaan levinneisyysrajojansa
levinneisyysraja N Pl Par PxPl1 levinneisyysrajojamme
levinneisyysraja N Pl Par PxPl2 levinneisyysrajojanne
levinneisyysraja N Pl Par PxPl3 levinneisyysrajojaan levinneisyysrajojansa
levinneisyysraja N Pl All PxSg1 levinneisyysrajoilleni
levinneisyysraja N Pl All PxSg2 levinneisyysrajoillesi
levinneisyysraja N Pl All PxSg3 levinneisyysrajoillean levinneisyysrajoillensa
levinneisyysraja N Pl All PxPl1 levinneisyysrajoillemme
levinneisyysraja N Pl All PxPl2 levinneisyysrajoillenne
levinneisyysraja N Pl All PxPl3 levinneisyysrajoillean levinneisyysrajoillensa
levinneisyysraja N Pl Abl PxSg1 levinneisyysrajoiltani
levinneisyysraja N Pl Abl PxSg2 levinneisyysrajoiltasi
levinneisyysraja N Pl Abl PxSg3 levinneisyysrajoiltaan levinneisyysrajoiltansa
levinneisyysraja N Pl Abl PxPl1 levinneisyysrajoiltamme
levinneisyysraja N Pl Abl PxPl2 levinneisyysrajoiltanne
levinneisyysraja N Pl Abl PxPl3 levinneisyysrajoiltaan levinneisyysrajoiltansa
levinneisyysraja N Pl Ade PxSg1 levinneisyysrajoillani
levinneisyysraja N Pl Ade PxSg2 levinneisyysrajoillasi
levinneisyysraja N Pl Ade PxSg3 levinneisyysrajoillaan levinneisyysrajoillansa
levinneisyysraja N Pl Ade PxPl1 levinneisyysrajoillamme
levinneisyysraja N Pl Ade PxPl2 levinneisyysrajoillanne
levinneisyysraja N Pl Ade PxPl3 levinneisyysrajoillaan levinneisyysrajoillansa
levinneisyysraja N Pl Ill PxSg1 levinneisyysrajoihini
levinneisyysraja N Pl Ill PxSg2 levinneisyysrajoihisi
levinneisyysraja N Pl Ill PxSg3 levinneisyysrajoihinsa
levinneisyysraja N Pl Ill PxPl1 levinneisyysrajoihimme
levinneisyysraja N Pl Ill PxPl2 levinneisyysrajoihinne
levinneisyysraja N Pl Ill PxPl3 levinneisyysrajoihinsa
levinneisyysraja N Pl Ine PxSg1 levinneisyysrajoissani
levinneisyysraja N Pl Ine PxSg2 levinneisyysrajoissasi
levinneisyysraja N Pl Ine PxSg3 levinneisyysrajoissaan levinneisyysrajoissansa
levinneisyysraja N Pl Ine PxPl1 levinneisyysrajoissamme
levinneisyysraja N Pl Ine PxPl2 levinneisyysrajoissanne
levinneisyysraja N Pl Ine PxPl3 levinneisyysrajoissaan levinneisyysrajoissansa
levinneisyysraja N Pl Ela PxSg1 levinneisyysrajoistani
levinneisyysraja N Pl Ela PxSg2 levinneisyysrajoistasi
levinneisyysraja N Pl Ela PxSg3 levinneisyysrajoistaan levinneisyysrajoistansa
levinneisyysraja N Pl Ela PxPl1 levinneisyysrajoistamme
levinneisyysraja N Pl Ela PxPl2 levinneisyysrajoistanne
levinneisyysraja N Pl Ela PxPl3 levinneisyysrajoistaan levinneisyysrajoistansa
levinneisyysraja N Pl Abe PxSg1 levinneisyysrajoittani
levinneisyysraja N Pl Abe PxSg2 levinneisyysrajoittasi
levinneisyysraja N Pl Abe PxSg3 levinneisyysrajoittaan levinneisyysrajoittansa
levinneisyysraja N Pl Abe PxPl1 levinneisyysrajoittamme
levinneisyysraja N Pl Abe PxPl2 levinneisyysrajoittanne
levinneisyysraja N Pl Abe PxPl3 levinneisyysrajoittaan levinneisyysrajoittansa
levinneisyysraja N Pl Ess PxSg1 levinneisyysrajoinani
levinneisyysraja N Pl Ess PxSg2 levinneisyysrajoinasi
levinneisyysraja N Pl Ess PxSg3 levinneisyysrajoinaan levinneisyysrajoinansa
levinneisyysraja N Pl Ess PxPl1 levinneisyysrajoinamme
levinneisyysraja N Pl Ess PxPl2 levinneisyysrajoinanne
levinneisyysraja N Pl Ess PxPl3 levinneisyysrajoinaan levinneisyysrajoinansa
levinneisyysraja N Pl Tra PxSg1 levinneisyysrajoikseni
levinneisyysraja N Pl Tra PxSg2 levinneisyysrajoiksesi
levinneisyysraja N Pl Tra PxSg3 levinneisyysrajoikseen levinneisyysrajoiksensa
levinneisyysraja N Pl Tra PxPl1 levinneisyysrajoiksemme
levinneisyysraja N Pl Tra PxPl2 levinneisyysrajoiksenne
levinneisyysraja N Pl Tra PxPl3 levinneisyysrajoikseen levinneisyysrajoiksensa



Morphological tags