The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

kynnyksenpoistaja: kynnys+N+Sg+Gen+Use/Hyphen#poistaja+N+Sg+Nom

kynnyksenpoistaja N Sg Nom kynnyksenpoistaja
kynnyksenpoistaja N Sg Gen kynnyksenpoistajan
kynnyksenpoistaja N Sg Par kynnyksenpoistajaa kynnyksenpoistajata
kynnyksenpoistaja N Sg All kynnyksenpoistajalle
kynnyksenpoistaja N Sg Abl kynnyksenpoistajalta
kynnyksenpoistaja N Sg Ade kynnyksenpoistajalla
kynnyksenpoistaja N Sg Ill kynnyksenpoistajaan
kynnyksenpoistaja N Sg Ine kynnyksenpoistajassa
kynnyksenpoistaja N Sg Ela kynnyksenpoistajasta
kynnyksenpoistaja N Sg Abe kynnyksenpoistajatta
kynnyksenpoistaja N Sg Ess kynnyksenpoistajana
kynnyksenpoistaja N Sg Tra kynnyksenpoistajaksi
kynnyksenpoistaja N Pl Nom kynnyksenpoistajat
kynnyksenpoistaja N Pl Gen kynnyksenpoistajien
kynnyksenpoistaja N Pl Par kynnyksenpoistajia
kynnyksenpoistaja N Pl All kynnyksenpoistajille
kynnyksenpoistaja N Pl Abl kynnyksenpoistajilta
kynnyksenpoistaja N Pl Ade kynnyksenpoistajilla
kynnyksenpoistaja N Pl Ill kynnyksenpoistajiin
kynnyksenpoistaja N Pl Ine kynnyksenpoistajissa
kynnyksenpoistaja N Pl Ela kynnyksenpoistajista
kynnyksenpoistaja N Pl Abe kynnyksenpoistajitta
kynnyksenpoistaja N Pl Ess kynnyksenpoistajina
kynnyksenpoistaja N Pl Tra kynnyksenpoistajiksi
kynnyksenpoistaja N Pl Ins kynnyksenpoistajin
kynnyksenpoistaja N Sg Nom PxSg1 kynnyksenpoistajani
kynnyksenpoistaja N Sg Nom PxSg2 kynnyksenpoistajasi
kynnyksenpoistaja N Sg Nom PxSg3 kynnyksenpoistajansa
kynnyksenpoistaja N Sg Nom PxPl1 kynnyksenpoistajamme
kynnyksenpoistaja N Sg Nom PxPl2 kynnyksenpoistajanne
kynnyksenpoistaja N Sg Nom PxPl3 kynnyksenpoistajansa
kynnyksenpoistaja N Sg Gen PxSg1 kynnyksenpoistajani
kynnyksenpoistaja N Sg Gen PxSg2 kynnyksenpoistajasi
kynnyksenpoistaja N Sg Gen PxSg3 kynnyksenpoistajansa
kynnyksenpoistaja N Sg Gen PxPl1 kynnyksenpoistajamme
kynnyksenpoistaja N Sg Gen PxPl2 kynnyksenpoistajanne
kynnyksenpoistaja N Sg Gen PxPl3 kynnyksenpoistajansa
kynnyksenpoistaja N Sg Par PxSg1 kynnyksenpoistajaani kynnyksenpoistajatani
kynnyksenpoistaja N Sg Par PxSg2 kynnyksenpoistajaasi kynnyksenpoistajatasi
kynnyksenpoistaja N Sg Par PxSg3 kynnyksenpoistajaansa kynnyksenpoistajataan kynnyksenpoistajatansa
kynnyksenpoistaja N Sg Par PxPl1 kynnyksenpoistajaamme kynnyksenpoistajatamme
kynnyksenpoistaja N Sg Par PxPl2 kynnyksenpoistajaanne kynnyksenpoistajatanne
kynnyksenpoistaja N Sg Par PxPl3 kynnyksenpoistajaansa kynnyksenpoistajataan kynnyksenpoistajatansa
kynnyksenpoistaja N Sg All PxSg1 kynnyksenpoistajalleni
kynnyksenpoistaja N Sg All PxSg2 kynnyksenpoistajallesi
kynnyksenpoistaja N Sg All PxSg3 kynnyksenpoistajalleen kynnyksenpoistajallensa
kynnyksenpoistaja N Sg All PxPl1 kynnyksenpoistajallemme
kynnyksenpoistaja N Sg All PxPl2 kynnyksenpoistajallenne
kynnyksenpoistaja N Sg All PxPl3 kynnyksenpoistajalleen kynnyksenpoistajallensa
kynnyksenpoistaja N Sg Abl PxSg1 kynnyksenpoistajaltani
kynnyksenpoistaja N Sg Abl PxSg2 kynnyksenpoistajaltasi
kynnyksenpoistaja N Sg Abl PxSg3 kynnyksenpoistajaltaan kynnyksenpoistajaltansa
kynnyksenpoistaja N Sg Abl PxPl1 kynnyksenpoistajaltamme
kynnyksenpoistaja N Sg Abl PxPl2 kynnyksenpoistajaltanne
kynnyksenpoistaja N Sg Abl PxPl3 kynnyksenpoistajaltaan kynnyksenpoistajaltansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ade PxSg1 kynnyksenpoistajallani
kynnyksenpoistaja N Sg Ade PxSg2 kynnyksenpoistajallasi
kynnyksenpoistaja N Sg Ade PxSg3 kynnyksenpoistajallaan kynnyksenpoistajallansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ade PxPl1 kynnyksenpoistajallamme
kynnyksenpoistaja N Sg Ade PxPl2 kynnyksenpoistajallanne
kynnyksenpoistaja N Sg Ade PxPl3 kynnyksenpoistajallaan kynnyksenpoistajallansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ill PxSg1 kynnyksenpoistajaani
kynnyksenpoistaja N Sg Ill PxSg2 kynnyksenpoistajaasi
kynnyksenpoistaja N Sg Ill PxSg3 kynnyksenpoistajaansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ill PxPl1 kynnyksenpoistajaamme
kynnyksenpoistaja N Sg Ill PxPl2 kynnyksenpoistajaanne
kynnyksenpoistaja N Sg Ill PxPl3 kynnyksenpoistajaansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ine PxSg1 kynnyksenpoistajassani
kynnyksenpoistaja N Sg Ine PxSg2 kynnyksenpoistajassasi
kynnyksenpoistaja N Sg Ine PxSg3 kynnyksenpoistajassaan kynnyksenpoistajassansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ine PxPl1 kynnyksenpoistajassamme
kynnyksenpoistaja N Sg Ine PxPl2 kynnyksenpoistajassanne
kynnyksenpoistaja N Sg Ine PxPl3 kynnyksenpoistajassaan kynnyksenpoistajassansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ela PxSg1 kynnyksenpoistajastani
kynnyksenpoistaja N Sg Ela PxSg2 kynnyksenpoistajastasi
kynnyksenpoistaja N Sg Ela PxSg3 kynnyksenpoistajastaan kynnyksenpoistajastansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ela PxPl1 kynnyksenpoistajastamme
kynnyksenpoistaja N Sg Ela PxPl2 kynnyksenpoistajastanne
kynnyksenpoistaja N Sg Ela PxPl3 kynnyksenpoistajastaan kynnyksenpoistajastansa
kynnyksenpoistaja N Sg Abe PxSg1 kynnyksenpoistajattani
kynnyksenpoistaja N Sg Abe PxSg2 kynnyksenpoistajattasi
kynnyksenpoistaja N Sg Abe PxSg3 kynnyksenpoistajattaan kynnyksenpoistajattansa
kynnyksenpoistaja N Sg Abe PxPl1 kynnyksenpoistajattamme
kynnyksenpoistaja N Sg Abe PxPl2 kynnyksenpoistajattanne
kynnyksenpoistaja N Sg Abe PxPl3 kynnyksenpoistajattaan kynnyksenpoistajattansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ess PxSg1 kynnyksenpoistajanani
kynnyksenpoistaja N Sg Ess PxSg2 kynnyksenpoistajanasi
kynnyksenpoistaja N Sg Ess PxSg3 kynnyksenpoistajanaan kynnyksenpoistajanansa
kynnyksenpoistaja N Sg Ess PxPl1 kynnyksenpoistajanamme
kynnyksenpoistaja N Sg Ess PxPl2 kynnyksenpoistajananne
kynnyksenpoistaja N Sg Ess PxPl3 kynnyksenpoistajanaan kynnyksenpoistajanansa
kynnyksenpoistaja N Sg Tra PxSg1 kynnyksenpoistajakseni
kynnyksenpoistaja N Sg Tra PxSg2 kynnyksenpoistajaksesi
kynnyksenpoistaja N Sg Tra PxSg3 kynnyksenpoistajakseen kynnyksenpoistajaksensa
kynnyksenpoistaja N Sg Tra PxPl1 kynnyksenpoistajaksemme
kynnyksenpoistaja N Sg Tra PxPl2 kynnyksenpoistajaksenne
kynnyksenpoistaja N Sg Tra PxPl3 kynnyksenpoistajakseen kynnyksenpoistajaksensa
kynnyksenpoistaja N Pl Nom PxSg1 kynnyksenpoistajani
kynnyksenpoistaja N Pl Nom PxSg2 kynnyksenpoistajasi
kynnyksenpoistaja N Pl Nom PxSg3 kynnyksenpoistajansa
kynnyksenpoistaja N Pl Nom PxPl1 kynnyksenpoistajamme
kynnyksenpoistaja N Pl Nom PxPl2 kynnyksenpoistajanne
kynnyksenpoistaja N Pl Nom PxPl3 kynnyksenpoistajansa
kynnyksenpoistaja N Pl Gen PxSg1 kynnyksenpoistajieni
kynnyksenpoistaja N Pl Gen PxSg2 kynnyksenpoistajiesi
kynnyksenpoistaja N Pl Gen PxSg3 kynnyksenpoistajiensa
kynnyksenpoistaja N Pl Gen PxPl1 kynnyksenpoistajiemme
kynnyksenpoistaja N Pl Gen PxPl2 kynnyksenpoistajienne
kynnyksenpoistaja N Pl Gen PxPl3 kynnyksenpoistajiensa
kynnyksenpoistaja N Pl Par PxSg1 kynnyksenpoistajiani
kynnyksenpoistaja N Pl Par PxSg2 kynnyksenpoistajiasi
kynnyksenpoistaja N Pl Par PxSg3 kynnyksenpoistajiaan kynnyksenpoistajiansa
kynnyksenpoistaja N Pl Par PxPl1 kynnyksenpoistajiamme
kynnyksenpoistaja N Pl Par PxPl2 kynnyksenpoistajianne
kynnyksenpoistaja N Pl Par PxPl3 kynnyksenpoistajiaan kynnyksenpoistajiansa
kynnyksenpoistaja N Pl All PxSg1 kynnyksenpoistajilleni
kynnyksenpoistaja N Pl All PxSg2 kynnyksenpoistajillesi
kynnyksenpoistaja N Pl All PxSg3 kynnyksenpoistajillean kynnyksenpoistajillensa
kynnyksenpoistaja N Pl All PxPl1 kynnyksenpoistajillemme
kynnyksenpoistaja N Pl All PxPl2 kynnyksenpoistajillenne
kynnyksenpoistaja N Pl All PxPl3 kynnyksenpoistajillean kynnyksenpoistajillensa
kynnyksenpoistaja N Pl Abl PxSg1 kynnyksenpoistajiltani
kynnyksenpoistaja N Pl Abl PxSg2 kynnyksenpoistajiltasi
kynnyksenpoistaja N Pl Abl PxSg3 kynnyksenpoistajiltaan kynnyksenpoistajiltansa
kynnyksenpoistaja N Pl Abl PxPl1 kynnyksenpoistajiltamme
kynnyksenpoistaja N Pl Abl PxPl2 kynnyksenpoistajiltanne
kynnyksenpoistaja N Pl Abl PxPl3 kynnyksenpoistajiltaan kynnyksenpoistajiltansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ade PxSg1 kynnyksenpoistajillani
kynnyksenpoistaja N Pl Ade PxSg2 kynnyksenpoistajillasi
kynnyksenpoistaja N Pl Ade PxSg3 kynnyksenpoistajillaan kynnyksenpoistajillansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ade PxPl1 kynnyksenpoistajillamme
kynnyksenpoistaja N Pl Ade PxPl2 kynnyksenpoistajillanne
kynnyksenpoistaja N Pl Ade PxPl3 kynnyksenpoistajillaan kynnyksenpoistajillansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ill PxSg1 kynnyksenpoistajiini
kynnyksenpoistaja N Pl Ill PxSg2 kynnyksenpoistajiisi
kynnyksenpoistaja N Pl Ill PxSg3 kynnyksenpoistajiinsa
kynnyksenpoistaja N Pl Ill PxPl1 kynnyksenpoistajiimme
kynnyksenpoistaja N Pl Ill PxPl2 kynnyksenpoistajiinne
kynnyksenpoistaja N Pl Ill PxPl3 kynnyksenpoistajiinsa
kynnyksenpoistaja N Pl Ine PxSg1 kynnyksenpoistajissani
kynnyksenpoistaja N Pl Ine PxSg2 kynnyksenpoistajissasi
kynnyksenpoistaja N Pl Ine PxSg3 kynnyksenpoistajissaan kynnyksenpoistajissansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ine PxPl1 kynnyksenpoistajissamme
kynnyksenpoistaja N Pl Ine PxPl2 kynnyksenpoistajissanne
kynnyksenpoistaja N Pl Ine PxPl3 kynnyksenpoistajissaan kynnyksenpoistajissansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ela PxSg1 kynnyksenpoistajistani
kynnyksenpoistaja N Pl Ela PxSg2 kynnyksenpoistajistasi
kynnyksenpoistaja N Pl Ela PxSg3 kynnyksenpoistajistaan kynnyksenpoistajistansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ela PxPl1 kynnyksenpoistajistamme
kynnyksenpoistaja N Pl Ela PxPl2 kynnyksenpoistajistanne
kynnyksenpoistaja N Pl Ela PxPl3 kynnyksenpoistajistaan kynnyksenpoistajistansa
kynnyksenpoistaja N Pl Abe PxSg1 kynnyksenpoistajittani
kynnyksenpoistaja N Pl Abe PxSg2 kynnyksenpoistajittasi
kynnyksenpoistaja N Pl Abe PxSg3 kynnyksenpoistajittaan kynnyksenpoistajittansa
kynnyksenpoistaja N Pl Abe PxPl1 kynnyksenpoistajittamme
kynnyksenpoistaja N Pl Abe PxPl2 kynnyksenpoistajittanne
kynnyksenpoistaja N Pl Abe PxPl3 kynnyksenpoistajittaan kynnyksenpoistajittansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ess PxSg1 kynnyksenpoistajinani
kynnyksenpoistaja N Pl Ess PxSg2 kynnyksenpoistajinasi
kynnyksenpoistaja N Pl Ess PxSg3 kynnyksenpoistajinaan kynnyksenpoistajinansa
kynnyksenpoistaja N Pl Ess PxPl1 kynnyksenpoistajinamme
kynnyksenpoistaja N Pl Ess PxPl2 kynnyksenpoistajinanne
kynnyksenpoistaja N Pl Ess PxPl3 kynnyksenpoistajinaan kynnyksenpoistajinansa
kynnyksenpoistaja N Pl Tra PxSg1 kynnyksenpoistajikseni
kynnyksenpoistaja N Pl Tra PxSg2 kynnyksenpoistajiksesi
kynnyksenpoistaja N Pl Tra PxSg3 kynnyksenpoistajikseen kynnyksenpoistajiksensa
kynnyksenpoistaja N Pl Tra PxPl1 kynnyksenpoistajiksemme
kynnyksenpoistaja N Pl Tra PxPl2 kynnyksenpoistajiksenne
kynnyksenpoistaja N Pl Tra PxPl3 kynnyksenpoistajikseen kynnyksenpoistajiksensaMorphological tags