The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

koulumatkatuki: koulu+N+Sg+Nom+Use/NoHyphens#matka+N+Sg+Nom+Use/NoHyphens#tuki+N+Sg+Nom

koulumatkatuki N Sg Nom koulumatkatuki
koulumatkatuki N Sg Gen koulumatkatuen
koulumatkatuki N Sg Par koulumatkatukea
koulumatkatuki N Sg All koulumatkatuelle
koulumatkatuki N Sg Abl koulumatkatuelta
koulumatkatuki N Sg Ade koulumatkatuella
koulumatkatuki N Sg Ill koulumatkatukeen
koulumatkatuki N Sg Ine koulumatkatuessa
koulumatkatuki N Sg Ela koulumatkatuesta
koulumatkatuki N Sg Abe koulumatkatuetta
koulumatkatuki N Sg Ess koulumatkatukena
koulumatkatuki N Sg Tra koulumatkatueksi
koulumatkatuki N Pl Nom koulumatkatuet
koulumatkatuki N Pl Gen koulumatkatukien
koulumatkatuki N Pl Par koulumatkatukia
koulumatkatuki N Pl All koulumatkatuille
koulumatkatuki N Pl Abl koulumatkatuilta
koulumatkatuki N Pl Ade koulumatkatuilla
koulumatkatuki N Pl Ill koulumatkatukiin
koulumatkatuki N Pl Ine koulumatkatuissa
koulumatkatuki N Pl Ela koulumatkatuista
koulumatkatuki N Pl Abe koulumatkatuitta
koulumatkatuki N Pl Ess koulumatkatukina
koulumatkatuki N Pl Tra koulumatkatuiksi
koulumatkatuki N Pl Ins koulumatkatuin
koulumatkatuki N Sg Nom PxSg1 koulumatkatukeni
koulumatkatuki N Sg Nom PxSg2 koulumatkatukesi
koulumatkatuki N Sg Nom PxSg3 koulumatkatukensa
koulumatkatuki N Sg Nom PxPl1 koulumatkatukemme
koulumatkatuki N Sg Nom PxPl2 koulumatkatukenne
koulumatkatuki N Sg Nom PxPl3 koulumatkatukensa
koulumatkatuki N Sg Gen PxSg1 koulumatkatukeni
koulumatkatuki N Sg Gen PxSg2 koulumatkatukesi
koulumatkatuki N Sg Gen PxSg3 koulumatkatukensa
koulumatkatuki N Sg Gen PxPl1 koulumatkatukemme
koulumatkatuki N Sg Gen PxPl2 koulumatkatukenne
koulumatkatuki N Sg Gen PxPl3 koulumatkatukensa
koulumatkatuki N Sg Par PxSg1 koulumatkatukeani
koulumatkatuki N Sg Par PxSg2 koulumatkatukeasi
koulumatkatuki N Sg Par PxSg3 koulumatkatukeaan koulumatkatukeansa
koulumatkatuki N Sg Par PxPl1 koulumatkatukeamme
koulumatkatuki N Sg Par PxPl2 koulumatkatukeanne
koulumatkatuki N Sg Par PxPl3 koulumatkatukeaan koulumatkatukeansa
koulumatkatuki N Sg All PxSg1 koulumatkatuelleni
koulumatkatuki N Sg All PxSg2 koulumatkatuellesi
koulumatkatuki N Sg All PxSg3 koulumatkatuelleen koulumatkatuellensa
koulumatkatuki N Sg All PxPl1 koulumatkatuellemme
koulumatkatuki N Sg All PxPl2 koulumatkatuellenne
koulumatkatuki N Sg All PxPl3 koulumatkatuelleen koulumatkatuellensa
koulumatkatuki N Sg Abl PxSg1 koulumatkatueltani
koulumatkatuki N Sg Abl PxSg2 koulumatkatueltasi
koulumatkatuki N Sg Abl PxSg3 koulumatkatueltaan koulumatkatueltansa
koulumatkatuki N Sg Abl PxPl1 koulumatkatueltamme
koulumatkatuki N Sg Abl PxPl2 koulumatkatueltanne
koulumatkatuki N Sg Abl PxPl3 koulumatkatueltaan koulumatkatueltansa
koulumatkatuki N Sg Ade PxSg1 koulumatkatuellani
koulumatkatuki N Sg Ade PxSg2 koulumatkatuellasi
koulumatkatuki N Sg Ade PxSg3 koulumatkatuellaan koulumatkatuellansa
koulumatkatuki N Sg Ade PxPl1 koulumatkatuellamme
koulumatkatuki N Sg Ade PxPl2 koulumatkatuellanne
koulumatkatuki N Sg Ade PxPl3 koulumatkatuellaan koulumatkatuellansa
koulumatkatuki N Sg Ill PxSg1 koulumatkatukeeni
koulumatkatuki N Sg Ill PxSg2 koulumatkatukeesi
koulumatkatuki N Sg Ill PxSg3 koulumatkatukeensa
koulumatkatuki N Sg Ill PxPl1 koulumatkatukeemme
koulumatkatuki N Sg Ill PxPl2 koulumatkatukeenne
koulumatkatuki N Sg Ill PxPl3 koulumatkatukeensa
koulumatkatuki N Sg Ine PxSg1 koulumatkatuessani
koulumatkatuki N Sg Ine PxSg2 koulumatkatuessasi
koulumatkatuki N Sg Ine PxSg3 koulumatkatuessaan koulumatkatuessansa
koulumatkatuki N Sg Ine PxPl1 koulumatkatuessamme
koulumatkatuki N Sg Ine PxPl2 koulumatkatuessanne
koulumatkatuki N Sg Ine PxPl3 koulumatkatuessaan koulumatkatuessansa
koulumatkatuki N Sg Ela PxSg1 koulumatkatuestani
koulumatkatuki N Sg Ela PxSg2 koulumatkatuestasi
koulumatkatuki N Sg Ela PxSg3 koulumatkatuestaan koulumatkatuestansa
koulumatkatuki N Sg Ela PxPl1 koulumatkatuestamme
koulumatkatuki N Sg Ela PxPl2 koulumatkatuestanne
koulumatkatuki N Sg Ela PxPl3 koulumatkatuestaan koulumatkatuestansa
koulumatkatuki N Sg Abe PxSg1 koulumatkatuettani
koulumatkatuki N Sg Abe PxSg2 koulumatkatuettasi
koulumatkatuki N Sg Abe PxSg3 koulumatkatuettaan koulumatkatuettansa
koulumatkatuki N Sg Abe PxPl1 koulumatkatuettamme
koulumatkatuki N Sg Abe PxPl2 koulumatkatuettanne
koulumatkatuki N Sg Abe PxPl3 koulumatkatuettaan koulumatkatuettansa
koulumatkatuki N Sg Ess PxSg1 koulumatkatukenani
koulumatkatuki N Sg Ess PxSg2 koulumatkatukenasi
koulumatkatuki N Sg Ess PxSg3 koulumatkatukenaan koulumatkatukenansa
koulumatkatuki N Sg Ess PxPl1 koulumatkatukenamme
koulumatkatuki N Sg Ess PxPl2 koulumatkatukenanne
koulumatkatuki N Sg Ess PxPl3 koulumatkatukenaan koulumatkatukenansa
koulumatkatuki N Sg Tra PxSg1 koulumatkatuekseni
koulumatkatuki N Sg Tra PxSg2 koulumatkatueksesi
koulumatkatuki N Sg Tra PxSg3 koulumatkatuekseen koulumatkatueksensa
koulumatkatuki N Sg Tra PxPl1 koulumatkatueksemme
koulumatkatuki N Sg Tra PxPl2 koulumatkatueksenne
koulumatkatuki N Sg Tra PxPl3 koulumatkatuekseen koulumatkatueksensa
koulumatkatuki N Pl Nom PxSg1 koulumatkatukeni
koulumatkatuki N Pl Nom PxSg2 koulumatkatukesi
koulumatkatuki N Pl Nom PxSg3 koulumatkatukensa
koulumatkatuki N Pl Nom PxPl1 koulumatkatukemme
koulumatkatuki N Pl Nom PxPl2 koulumatkatukenne
koulumatkatuki N Pl Nom PxPl3 koulumatkatukensa
koulumatkatuki N Pl Gen PxSg1 koulumatkatukieni
koulumatkatuki N Pl Gen PxSg2 koulumatkatukiesi
koulumatkatuki N Pl Gen PxSg3 koulumatkatukiensa
koulumatkatuki N Pl Gen PxPl1 koulumatkatukiemme
koulumatkatuki N Pl Gen PxPl2 koulumatkatukienne
koulumatkatuki N Pl Gen PxPl3 koulumatkatukiensa
koulumatkatuki N Pl Par PxSg1 koulumatkatukiani
koulumatkatuki N Pl Par PxSg2 koulumatkatukiasi
koulumatkatuki N Pl Par PxSg3 koulumatkatukiaan koulumatkatukiansa
koulumatkatuki N Pl Par PxPl1 koulumatkatukiamme
koulumatkatuki N Pl Par PxPl2 koulumatkatukianne
koulumatkatuki N Pl Par PxPl3 koulumatkatukiaan koulumatkatukiansa
koulumatkatuki N Pl All PxSg1 koulumatkatuilleni
koulumatkatuki N Pl All PxSg2 koulumatkatuillesi
koulumatkatuki N Pl All PxSg3 koulumatkatuillean koulumatkatuillensa
koulumatkatuki N Pl All PxPl1 koulumatkatuillemme
koulumatkatuki N Pl All PxPl2 koulumatkatuillenne
koulumatkatuki N Pl All PxPl3 koulumatkatuillean koulumatkatuillensa
koulumatkatuki N Pl Abl PxSg1 koulumatkatuiltani
koulumatkatuki N Pl Abl PxSg2 koulumatkatuiltasi
koulumatkatuki N Pl Abl PxSg3 koulumatkatuiltaan koulumatkatuiltansa
koulumatkatuki N Pl Abl PxPl1 koulumatkatuiltamme
koulumatkatuki N Pl Abl PxPl2 koulumatkatuiltanne
koulumatkatuki N Pl Abl PxPl3 koulumatkatuiltaan koulumatkatuiltansa
koulumatkatuki N Pl Ade PxSg1 koulumatkatuillani
koulumatkatuki N Pl Ade PxSg2 koulumatkatuillasi
koulumatkatuki N Pl Ade PxSg3 koulumatkatuillaan koulumatkatuillansa
koulumatkatuki N Pl Ade PxPl1 koulumatkatuillamme
koulumatkatuki N Pl Ade PxPl2 koulumatkatuillanne
koulumatkatuki N Pl Ade PxPl3 koulumatkatuillaan koulumatkatuillansa
koulumatkatuki N Pl Ill PxSg1 koulumatkatukiini
koulumatkatuki N Pl Ill PxSg2 koulumatkatukiisi
koulumatkatuki N Pl Ill PxSg3 koulumatkatukiinsa
koulumatkatuki N Pl Ill PxPl1 koulumatkatukiimme
koulumatkatuki N Pl Ill PxPl2 koulumatkatukiinne
koulumatkatuki N Pl Ill PxPl3 koulumatkatukiinsa
koulumatkatuki N Pl Ine PxSg1 koulumatkatuissani
koulumatkatuki N Pl Ine PxSg2 koulumatkatuissasi
koulumatkatuki N Pl Ine PxSg3 koulumatkatuissaan koulumatkatuissansa
koulumatkatuki N Pl Ine PxPl1 koulumatkatuissamme
koulumatkatuki N Pl Ine PxPl2 koulumatkatuissanne
koulumatkatuki N Pl Ine PxPl3 koulumatkatuissaan koulumatkatuissansa
koulumatkatuki N Pl Ela PxSg1 koulumatkatuistani
koulumatkatuki N Pl Ela PxSg2 koulumatkatuistasi
koulumatkatuki N Pl Ela PxSg3 koulumatkatuistaan koulumatkatuistansa
koulumatkatuki N Pl Ela PxPl1 koulumatkatuistamme
koulumatkatuki N Pl Ela PxPl2 koulumatkatuistanne
koulumatkatuki N Pl Ela PxPl3 koulumatkatuistaan koulumatkatuistansa
koulumatkatuki N Pl Abe PxSg1 koulumatkatuittani
koulumatkatuki N Pl Abe PxSg2 koulumatkatuittasi
koulumatkatuki N Pl Abe PxSg3 koulumatkatuittaan koulumatkatuittansa
koulumatkatuki N Pl Abe PxPl1 koulumatkatuittamme
koulumatkatuki N Pl Abe PxPl2 koulumatkatuittanne
koulumatkatuki N Pl Abe PxPl3 koulumatkatuittaan koulumatkatuittansa
koulumatkatuki N Pl Ess PxSg1 koulumatkatukinani
koulumatkatuki N Pl Ess PxSg2 koulumatkatukinasi
koulumatkatuki N Pl Ess PxSg3 koulumatkatukinaan koulumatkatukinansa
koulumatkatuki N Pl Ess PxPl1 koulumatkatukinamme
koulumatkatuki N Pl Ess PxPl2 koulumatkatukinanne
koulumatkatuki N Pl Ess PxPl3 koulumatkatukinaan koulumatkatukinansa
koulumatkatuki N Pl Tra PxSg1 koulumatkatuikseni
koulumatkatuki N Pl Tra PxSg2 koulumatkatuiksesi
koulumatkatuki N Pl Tra PxSg3 koulumatkatuikseen koulumatkatuiksensa
koulumatkatuki N Pl Tra PxPl1 koulumatkatuiksemme
koulumatkatuki N Pl Tra PxPl2 koulumatkatuiksenne
koulumatkatuki N Pl Tra PxPl3 koulumatkatuikseen koulumatkatuiksensaMorphological tags