The University of Tromsø > Giellatekno >

Give minimal paradigm

Standard

Full paradigm

hoito-oikeustodistus: hoito+N+Sg+Nom+Use/Hyphen#oikeus+N+Sg+Nom+Use/NoHyphens#todistus+N+Sg+Nom

hoito-oikeustodistus N Sg Nom hoito-oikeustodistus
hoito-oikeustodistus N Sg Gen hoito-oikeustodistuksen
hoito-oikeustodistus N Sg Par hoito-oikeustodistusta
hoito-oikeustodistus N Sg All hoito-oikeustodistukselle
hoito-oikeustodistus N Sg Abl hoito-oikeustodistukselta
hoito-oikeustodistus N Sg Ade hoito-oikeustodistuksella
hoito-oikeustodistus N Sg Ill hoito-oikeustodistukseen
hoito-oikeustodistus N Sg Ine hoito-oikeustodistuksessa
hoito-oikeustodistus N Sg Ela hoito-oikeustodistuksesta
hoito-oikeustodistus N Sg Abe hoito-oikeustodistuksetta
hoito-oikeustodistus N Sg Ess hoito-oikeustodistuksena
hoito-oikeustodistus N Sg Tra hoito-oikeustodistukseksi
hoito-oikeustodistus N Pl Nom hoito-oikeustodistukset
hoito-oikeustodistus N Pl Gen hoito-oikeustodistusten hoito-oikeustodistuksien
hoito-oikeustodistus N Pl Par hoito-oikeustodistuksia
hoito-oikeustodistus N Pl All hoito-oikeustodistuksille
hoito-oikeustodistus N Pl Abl hoito-oikeustodistuksilta
hoito-oikeustodistus N Pl Ade hoito-oikeustodistuksilla
hoito-oikeustodistus N Pl Ill hoito-oikeustodistuksiin
hoito-oikeustodistus N Pl Ine hoito-oikeustodistuksissa
hoito-oikeustodistus N Pl Ela hoito-oikeustodistuksista
hoito-oikeustodistus N Pl Abe hoito-oikeustodistuksitta
hoito-oikeustodistus N Pl Ess hoito-oikeustodistuksina
hoito-oikeustodistus N Pl Tra hoito-oikeustodistuksiksi
hoito-oikeustodistus N Pl Ins hoito-oikeustodistuksin
hoito-oikeustodistus N Sg Nom PxSg1 hoito-oikeustodistukseni
hoito-oikeustodistus N Sg Nom PxSg2 hoito-oikeustodistuksesi
hoito-oikeustodistus N Sg Nom PxSg3 hoito-oikeustodistuksensa
hoito-oikeustodistus N Sg Nom PxPl1 hoito-oikeustodistuksemme
hoito-oikeustodistus N Sg Nom PxPl2 hoito-oikeustodistuksenne
hoito-oikeustodistus N Sg Nom PxPl3 hoito-oikeustodistuksensa
hoito-oikeustodistus N Sg Gen PxSg1 hoito-oikeustodistukseni
hoito-oikeustodistus N Sg Gen PxSg2 hoito-oikeustodistuksesi
hoito-oikeustodistus N Sg Gen PxSg3 hoito-oikeustodistuksensa
hoito-oikeustodistus N Sg Gen PxPl1 hoito-oikeustodistuksemme
hoito-oikeustodistus N Sg Gen PxPl2 hoito-oikeustodistuksenne
hoito-oikeustodistus N Sg Gen PxPl3 hoito-oikeustodistuksensa
hoito-oikeustodistus N Sg Par PxSg1 hoito-oikeustodistustani
hoito-oikeustodistus N Sg Par PxSg2 hoito-oikeustodistustasi
hoito-oikeustodistus N Sg Par PxSg3 hoito-oikeustodistustaan hoito-oikeustodistustansa
hoito-oikeustodistus N Sg Par PxPl1 hoito-oikeustodistustamme
hoito-oikeustodistus N Sg Par PxPl2 hoito-oikeustodistustanne
hoito-oikeustodistus N Sg Par PxPl3 hoito-oikeustodistustaan hoito-oikeustodistustansa
hoito-oikeustodistus N Sg All PxSg1 hoito-oikeustodistukselleni
hoito-oikeustodistus N Sg All PxSg2 hoito-oikeustodistuksellesi
hoito-oikeustodistus N Sg All PxSg3 hoito-oikeustodistukselleen hoito-oikeustodistuksellensa
hoito-oikeustodistus N Sg All PxPl1 hoito-oikeustodistuksellemme
hoito-oikeustodistus N Sg All PxPl2 hoito-oikeustodistuksellenne
hoito-oikeustodistus N Sg All PxPl3 hoito-oikeustodistukselleen hoito-oikeustodistuksellensa
hoito-oikeustodistus N Sg Abl PxSg1 hoito-oikeustodistukseltani
hoito-oikeustodistus N Sg Abl PxSg2 hoito-oikeustodistukseltasi
hoito-oikeustodistus N Sg Abl PxSg3 hoito-oikeustodistukseltaan hoito-oikeustodistukseltansa
hoito-oikeustodistus N Sg Abl PxPl1 hoito-oikeustodistukseltamme
hoito-oikeustodistus N Sg Abl PxPl2 hoito-oikeustodistukseltanne
hoito-oikeustodistus N Sg Abl PxPl3 hoito-oikeustodistukseltaan hoito-oikeustodistukseltansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ade PxSg1 hoito-oikeustodistuksellani
hoito-oikeustodistus N Sg Ade PxSg2 hoito-oikeustodistuksellasi
hoito-oikeustodistus N Sg Ade PxSg3 hoito-oikeustodistuksellaan hoito-oikeustodistuksellansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ade PxPl1 hoito-oikeustodistuksellamme
hoito-oikeustodistus N Sg Ade PxPl2 hoito-oikeustodistuksellanne
hoito-oikeustodistus N Sg Ade PxPl3 hoito-oikeustodistuksellaan hoito-oikeustodistuksellansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ill PxSg1 hoito-oikeustodistukseeni
hoito-oikeustodistus N Sg Ill PxSg2 hoito-oikeustodistukseesi
hoito-oikeustodistus N Sg Ill PxSg3 hoito-oikeustodistukseensa
hoito-oikeustodistus N Sg Ill PxPl1 hoito-oikeustodistukseemme
hoito-oikeustodistus N Sg Ill PxPl2 hoito-oikeustodistukseenne
hoito-oikeustodistus N Sg Ill PxPl3 hoito-oikeustodistukseensa
hoito-oikeustodistus N Sg Ine PxSg1 hoito-oikeustodistuksessani
hoito-oikeustodistus N Sg Ine PxSg2 hoito-oikeustodistuksessasi
hoito-oikeustodistus N Sg Ine PxSg3 hoito-oikeustodistuksessaan hoito-oikeustodistuksessansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ine PxPl1 hoito-oikeustodistuksessamme
hoito-oikeustodistus N Sg Ine PxPl2 hoito-oikeustodistuksessanne
hoito-oikeustodistus N Sg Ine PxPl3 hoito-oikeustodistuksessaan hoito-oikeustodistuksessansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ela PxSg1 hoito-oikeustodistuksestani
hoito-oikeustodistus N Sg Ela PxSg2 hoito-oikeustodistuksestasi
hoito-oikeustodistus N Sg Ela PxSg3 hoito-oikeustodistuksestaan hoito-oikeustodistuksestansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ela PxPl1 hoito-oikeustodistuksestamme
hoito-oikeustodistus N Sg Ela PxPl2 hoito-oikeustodistuksestanne
hoito-oikeustodistus N Sg Ela PxPl3 hoito-oikeustodistuksestaan hoito-oikeustodistuksestansa
hoito-oikeustodistus N Sg Abe PxSg1 hoito-oikeustodistuksettani
hoito-oikeustodistus N Sg Abe PxSg2 hoito-oikeustodistuksettasi
hoito-oikeustodistus N Sg Abe PxSg3 hoito-oikeustodistuksettaan hoito-oikeustodistuksettansa
hoito-oikeustodistus N Sg Abe PxPl1 hoito-oikeustodistuksettamme
hoito-oikeustodistus N Sg Abe PxPl2 hoito-oikeustodistuksettanne
hoito-oikeustodistus N Sg Abe PxPl3 hoito-oikeustodistuksettaan hoito-oikeustodistuksettansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ess PxSg1 hoito-oikeustodistuksenani
hoito-oikeustodistus N Sg Ess PxSg2 hoito-oikeustodistuksenasi
hoito-oikeustodistus N Sg Ess PxSg3 hoito-oikeustodistuksenaan hoito-oikeustodistuksenansa
hoito-oikeustodistus N Sg Ess PxPl1 hoito-oikeustodistuksenamme
hoito-oikeustodistus N Sg Ess PxPl2 hoito-oikeustodistuksenanne
hoito-oikeustodistus N Sg Ess PxPl3 hoito-oikeustodistuksenaan hoito-oikeustodistuksenansa
hoito-oikeustodistus N Sg Tra PxSg1 hoito-oikeustodistuksekseni
hoito-oikeustodistus N Sg Tra PxSg2 hoito-oikeustodistukseksesi
hoito-oikeustodistus N Sg Tra PxSg3 hoito-oikeustodistuksekseen hoito-oikeustodistukseksensa
hoito-oikeustodistus N Sg Tra PxPl1 hoito-oikeustodistukseksemme
hoito-oikeustodistus N Sg Tra PxPl2 hoito-oikeustodistukseksenne
hoito-oikeustodistus N Sg Tra PxPl3 hoito-oikeustodistuksekseen hoito-oikeustodistukseksensa
hoito-oikeustodistus N Pl Nom PxSg1 hoito-oikeustodistukseni
hoito-oikeustodistus N Pl Nom PxSg2 hoito-oikeustodistuksesi
hoito-oikeustodistus N Pl Nom PxSg3 hoito-oikeustodistuksensa
hoito-oikeustodistus N Pl Nom PxPl1 hoito-oikeustodistuksemme
hoito-oikeustodistus N Pl Nom PxPl2 hoito-oikeustodistuksenne
hoito-oikeustodistus N Pl Nom PxPl3 hoito-oikeustodistuksensa
hoito-oikeustodistus N Pl Gen PxSg1 hoito-oikeustodistusteni hoito-oikeustodistuksieni
hoito-oikeustodistus N Pl Gen PxSg2 hoito-oikeustodistustesi hoito-oikeustodistuksiesi
hoito-oikeustodistus N Pl Gen PxSg3 hoito-oikeustodistustensa hoito-oikeustodistuksiensa
hoito-oikeustodistus N Pl Gen PxPl1 hoito-oikeustodistustemme hoito-oikeustodistuksiemme
hoito-oikeustodistus N Pl Gen PxPl2 hoito-oikeustodistustenne hoito-oikeustodistuksienne
hoito-oikeustodistus N Pl Gen PxPl3 hoito-oikeustodistustensa hoito-oikeustodistuksiensa
hoito-oikeustodistus N Pl Par PxSg1 hoito-oikeustodistuksiani
hoito-oikeustodistus N Pl Par PxSg2 hoito-oikeustodistuksiasi
hoito-oikeustodistus N Pl Par PxSg3 hoito-oikeustodistuksiaan hoito-oikeustodistuksiansa
hoito-oikeustodistus N Pl Par PxPl1 hoito-oikeustodistuksiamme
hoito-oikeustodistus N Pl Par PxPl2 hoito-oikeustodistuksianne
hoito-oikeustodistus N Pl Par PxPl3 hoito-oikeustodistuksiaan hoito-oikeustodistuksiansa
hoito-oikeustodistus N Pl All PxSg1 hoito-oikeustodistuksilleni
hoito-oikeustodistus N Pl All PxSg2 hoito-oikeustodistuksillesi
hoito-oikeustodistus N Pl All PxSg3 hoito-oikeustodistuksillean hoito-oikeustodistuksillensa
hoito-oikeustodistus N Pl All PxPl1 hoito-oikeustodistuksillemme
hoito-oikeustodistus N Pl All PxPl2 hoito-oikeustodistuksillenne
hoito-oikeustodistus N Pl All PxPl3 hoito-oikeustodistuksillean hoito-oikeustodistuksillensa
hoito-oikeustodistus N Pl Abl PxSg1 hoito-oikeustodistuksiltani
hoito-oikeustodistus N Pl Abl PxSg2 hoito-oikeustodistuksiltasi
hoito-oikeustodistus N Pl Abl PxSg3 hoito-oikeustodistuksiltaan hoito-oikeustodistuksiltansa
hoito-oikeustodistus N Pl Abl PxPl1 hoito-oikeustodistuksiltamme
hoito-oikeustodistus N Pl Abl PxPl2 hoito-oikeustodistuksiltanne
hoito-oikeustodistus N Pl Abl PxPl3 hoito-oikeustodistuksiltaan hoito-oikeustodistuksiltansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ade PxSg1 hoito-oikeustodistuksillani
hoito-oikeustodistus N Pl Ade PxSg2 hoito-oikeustodistuksillasi
hoito-oikeustodistus N Pl Ade PxSg3 hoito-oikeustodistuksillaan hoito-oikeustodistuksillansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ade PxPl1 hoito-oikeustodistuksillamme
hoito-oikeustodistus N Pl Ade PxPl2 hoito-oikeustodistuksillanne
hoito-oikeustodistus N Pl Ade PxPl3 hoito-oikeustodistuksillaan hoito-oikeustodistuksillansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ill PxSg1 hoito-oikeustodistuksiini
hoito-oikeustodistus N Pl Ill PxSg2 hoito-oikeustodistuksiisi
hoito-oikeustodistus N Pl Ill PxSg3 hoito-oikeustodistuksiinsa
hoito-oikeustodistus N Pl Ill PxPl1 hoito-oikeustodistuksiimme
hoito-oikeustodistus N Pl Ill PxPl2 hoito-oikeustodistuksiinne
hoito-oikeustodistus N Pl Ill PxPl3 hoito-oikeustodistuksiinsa
hoito-oikeustodistus N Pl Ine PxSg1 hoito-oikeustodistuksissani
hoito-oikeustodistus N Pl Ine PxSg2 hoito-oikeustodistuksissasi
hoito-oikeustodistus N Pl Ine PxSg3 hoito-oikeustodistuksissaan hoito-oikeustodistuksissansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ine PxPl1 hoito-oikeustodistuksissamme
hoito-oikeustodistus N Pl Ine PxPl2 hoito-oikeustodistuksissanne
hoito-oikeustodistus N Pl Ine PxPl3 hoito-oikeustodistuksissaan hoito-oikeustodistuksissansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ela PxSg1 hoito-oikeustodistuksistani
hoito-oikeustodistus N Pl Ela PxSg2 hoito-oikeustodistuksistasi
hoito-oikeustodistus N Pl Ela PxSg3 hoito-oikeustodistuksistaan hoito-oikeustodistuksistansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ela PxPl1 hoito-oikeustodistuksistamme
hoito-oikeustodistus N Pl Ela PxPl2 hoito-oikeustodistuksistanne
hoito-oikeustodistus N Pl Ela PxPl3 hoito-oikeustodistuksistaan hoito-oikeustodistuksistansa
hoito-oikeustodistus N Pl Abe PxSg1 hoito-oikeustodistuksittani
hoito-oikeustodistus N Pl Abe PxSg2 hoito-oikeustodistuksittasi
hoito-oikeustodistus N Pl Abe PxSg3 hoito-oikeustodistuksittaan hoito-oikeustodistuksittansa
hoito-oikeustodistus N Pl Abe PxPl1 hoito-oikeustodistuksittamme
hoito-oikeustodistus N Pl Abe PxPl2 hoito-oikeustodistuksittanne
hoito-oikeustodistus N Pl Abe PxPl3 hoito-oikeustodistuksittaan hoito-oikeustodistuksittansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ess PxSg1 hoito-oikeustodistuksinani
hoito-oikeustodistus N Pl Ess PxSg2 hoito-oikeustodistuksinasi
hoito-oikeustodistus N Pl Ess PxSg3 hoito-oikeustodistuksinaan hoito-oikeustodistuksinansa
hoito-oikeustodistus N Pl Ess PxPl1 hoito-oikeustodistuksinamme
hoito-oikeustodistus N Pl Ess PxPl2 hoito-oikeustodistuksinanne
hoito-oikeustodistus N Pl Ess PxPl3 hoito-oikeustodistuksinaan hoito-oikeustodistuksinansa
hoito-oikeustodistus N Pl Tra PxSg1 hoito-oikeustodistuksikseni
hoito-oikeustodistus N Pl Tra PxSg2 hoito-oikeustodistuksiksesi
hoito-oikeustodistus N Pl Tra PxSg3 hoito-oikeustodistuksikseen hoito-oikeustodistuksiksensa
hoito-oikeustodistus N Pl Tra PxPl1 hoito-oikeustodistuksiksemme
hoito-oikeustodistus N Pl Tra PxPl2 hoito-oikeustodistuksiksenne
hoito-oikeustodistus N Pl Tra PxPl3 hoito-oikeustodistuksikseen hoito-oikeustodistuksiksensaMorphological tags